Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 97, 1525

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Vastu võetud 08.07.2004 nr 87

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70; 2004, 38, 258; 54, 390) § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruses nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 72, 1052) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Hallhaigrule, künnivaresele või hallrästale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti väljaspool pesitsusaega arvukuse reguleerimise eesmärgil.»;

2) paragrahvi 1 lõiget 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Hallvaresele ja kodutuvile võib pidada peibutus-, hiilimis- või varitsusjahti ning jahti varesemõrraga 1. juulist 30. märtsini.»;

3) paragrahvi 1 lõiget 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (15) Mägrale võib pidada uru- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist 28. veebruarini. Enam kui 10 urusuudmega mägra urusüsteemi alal on urujaht keelatud.»;

4) paragrahvi 1 lõiget 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (19) Hundile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti piirdelippe kasutades 1. jaanuarist 31. märtsini, ajujahti ja jahti jahikoeraga 1. jaanuarist 28. veebruarini.»;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

« (25) Rongale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti väljaspool pesitsusaega tema tekitatud kahjustuste asukohas.»;

6) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 26 järgmises sõnastuses:

« (26) Karule, välja arvatud poegadega emakarule, võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini tema tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.»;

7) paragrahvi 12 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna «kasutamisel» sõnadega «kasutamiseks suurulukijahil.»;

8) paragrahvi 12 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vintraudse või kombineeritud jahirelva kasutamiseks suurulukijahil sooritab laskekatse tunnistuse taotleja komisjoni valikul kas vintraudsest või kombineeritud jahirelvast vintraudse jahirelva harjutuse jooksev metssiga või jooksev põder.»;

9) paragrahvi 13 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Laskekatse tunnistuse väljastab tunnistuse andja taotlejale 10 päeva jooksul pärast laskekatse sooritamist.»

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50); EÜ Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).

Minister Villu REILJAN

Rahvusvahelise koostöö asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json