Teksti suurus:

Romusõidukite käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 97, 1527

Romusõidukite käitlusnõuded1

Vastu võetud 08.07.2004 nr 89

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 kirjeldatud mootorsõidukite ja nende osade jäätmete (edaspidi romusõidukid) kohta, mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309) lisanduse B «Sõidukite kategooriad» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1.

(2) Lammutuskoda on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite demonteerimine ja millele on selleks tegevuseks väljastatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» (RT I 2001, 85, 512; 2002, 61, 375; 2003, 73, 486) § 6 alusel väljastatud kompleksluba.

§ 2. Romusõiduki demonteerimine

(1) Romusõiduki demonteerimisel eraldatakse sõidukist:
1) korduskasutatavad osad, mis demonteeritakse vastavalt turu vajadust ja ohutust tagades;
2) akud;
3) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
4) vedelgaasi mahutid;
5) kütus, õlid, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik ja kõik muud vedelikud;
6) õli- ja kütusefiltrid;
7) kliimaseadmete täiteaine;
8) plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitusseadmed, kui neid ei ole võimalik kohapeal neutraliseerida;
9) elavhõbedat sisaldavad seadmed.

(2) Enne romusõiduki lõplikku purustamist tuleb sellelt demonteerida:
1) katalüsaatorid;
2) vaske, alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad metallosad, kui nimetatud metallid ei ole purustamisel eraldatavad;
3) rehvid;
4) klaas;
5) suured plastosad (näiteks kaitserauad, esipaneel, vedelikumahutid), kui nimetatud materjalid ei ole pärast purustamist eraldatavad.

(3) Taaskasutatavad ning muud ohtlikud materjalid ja osad demonteeritakse viisil, mis ei tekita hilisemal romusõidukite purustamisel tekkinud purustusjäätmete saastumist.

(4) Demonteerimisel ja ladustamisel tuleb tagada demonteeritud osade sobivus eelkõige ringlussevõtuks ja kordus- või taaskasutamiseks.

(5) Pärast lõigetes 1 ja 2 loetletud osade demonteerimist ja ainete eraldamist võib romusõidukid kokku pressida ja üksteise peale laduda, kuid mitte rohkem kui kolm romusõidukit üksteise peal, kui ohutus ei ole tehniliselt tagatud muul viisil.

§ 3. Romusõidukite kogumiskohtadele esitatavad nõuded

(1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
1) ümbritsetud taraga;
2) varustatud valveseadmetega ja ööpäevaringse valvega;
3) pinnaga, mille kate ei lase läbi vett;
4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.

(2) Romusõidukite käitlemiskohal peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele:
1) hoiuruumid selle määruse § 2 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks;
3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks;
4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks;
5) kaal.

(3) Lõike 2 punktis 3 käsitletud romusõidukitest eraldatud kliimaseadmete täiteaine hoidmisvõimalusi ei nõuta, kui täiteaine eraldamine romusõidukitest tellitakse vastavat luba omavalt ettevõtjalt.

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

(2) Määruse § 3 jõustub 1. novembril 2004. a.

1 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni otsus 2002/151/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavale lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 050, 21.02.2002, lk 94–95);
Euroopa Komisjoni otsus 2002/753/EÜ küsimustiku kohta, millele peavad vastama kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ liikmesriikides rakendamise aruanded (Euroopa Ühenduse Teataja L 282, 26.10.2001, lk 77–80);
Euroopa Komisjoni otsus AGA 27. veebruarist 2003 komponentide ja materjalide kodeerimisstandardite kohta 2003/138/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ põhjal (Euroopa Ühenduse Teataja L 053, 28.02.2003, lk 58–59).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json