Teksti suurus:

Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 854

Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 15.12.1999 nr 384

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Pähklisaare maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Pähklisaare maastikukaitseala valitsejaks Tartu Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 384

PÄHKLISAARE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Pähklisaare maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 «Looduse kaitsest Tartu rajoonis» moodustatud kohaliku tähtsusega maastikulise üksikobjekti – Pähklisaar ja laugasjärved – , mis muudeti Luunja Vallavolikogu 14. jaanuari 1994. a otsusega nr 42 «Luunja vallas Laukasoos asuva looduskaitseala «Pähklisaar ja laugasjärved» piiride muutmise ja ümbernimetamise kohta» Luunja Laukasoo looduskaitsealaks, baasil. Kaitseala põhieesmärk on Laukasoo ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Pähklisaare maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks sihtkaitsevööndiks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Alatskivi (endise Kastre) metskonna 1993. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Mootorsõidukitega liiklemine on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.

9. Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. oktoobrist 31. jaanuarini.

10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) kinnitada maakorralduskava;
2) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
4) väljastada metsamajandamiskava;
5) anda projekteerimistingimusi.

11. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

15. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa-ala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

16. Kaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:
1) Pähklisaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Luunja vallas Alatskivi (endise Kastre) metskonna kvartali 24 eraldised 16 ja 17 ning kvartali 31 eraldised 2, 3 ja 4;
2) Ristsaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Luunja vallas Alatskivi (endise Kastre) metskonna kvartali 24 eraldised 1–14, kvartali 25 eraldised 1, 3–9, 11–15 ja kvartali 26 eraldised 2–5;
3) Laukasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Luunja vallas Alatskivi (endise Kastre) metskonna kvartalid 11–13, 16–20, 27 ja 32 täielikult, kvartali 23 eraldiste 24 ja 25 Tartu EPT turbatootmisvälja põhjatippu ja kvartali 24 põhjatippu ühendavast sirgjoonest lõuna poole jääv osa, kvartali 24 eraldis 15, kvartali 25 eraldised 2 ja 10, kvartali 26 eraldised 1 ja 6–9, kvartali 31 eraldis 1; kvartali 38 eraldis 1 täielikult ning eraldiste 2 ja 11 põhja-lõunasuunalisest kraavist lääne poole jääv osa.

17. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitseeeskirja punktides 6 ja 8–11 loetletud lubatud tegevused ning kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) olemasolevate kraavide hooldustööd 1. oktoobrist 31. jaanuarini;
3) Laukasoo sihtkaitsevööndis 1. oktoobrist 31. jaanuarini puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks.

18. Kaitseala metsa kaitse eesmärgid on:

Ristsaare ja Pähklisaare sihtkaitsevööndis – metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina;

Laukasoo sihtkaitsevööndis – veekaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

IV. LÕPPSÄTTED

19. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

20. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

21. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 384

PÄHKLISAARE MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Pähklisaare maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Luunja vallas ASile Tartu EPT kuuluva freesturba tootmisala põhjatipust mööda turbatootmisala ida- ja lõunapiiri kuni Alatskivi metskonna kvartali 31 läänepiirini, mööda kvartali 31 läänepiiri, mööda nimetatud kvartali eraldise 1 ja kvartali 38 eraldiste 1, 2 ja 11 edelapiiriks olevat kraavi kuni põhja-lõunasuunalise kraavini, mööda nimetatud kraavi põhja suunas ja kraavi pöördudes ida suunas kuni kvartali 32 edelapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 32 edela- ja kagupiiri, kvartali 27 edela- ja kagupiiri, kvartalite 19 ja 20 edelapiiri, kvartali 20 kagu- ja kirdepiiri, kvartali 19 kirdepiiri, kvartali 13 kagu- ja kirdepiiri, kvartali 12 kirde- ja põhjapiiri, kvartalite 11 ja 16 põhjapiiri kuni kvartali 24 põhjatipuni. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 24 põhjatippu ja ASile Tartu EPT kuuluva freesturba tootmisala põhjatippu ühendavat sirgjoont kuni nimetatud turbatootmisala põhjatipuni.

Pähklisaare maastikukaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Alatskivi (endise Kastre) metskonna 1993. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json