Teksti suurus:

Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 855

Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 15.12.1999 nr 385

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Võtta kaitse alla Paraspõllu looduskaitseala.

2. Kinnitada:
1) Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Paraspõllu looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

3. Määrata Paraspõllu looduskaitseala valitsejaks Harju Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 385

PARASPÕLLU LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Paraspõllu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud haruldaste ja kaitsealuste liikide ning nende elupaikade kaitseks.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Paraspõllu looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala ning pidada jahti kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.

9. Kaitsealal on lubatud alla 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine;
7) uute teede ja muude rajatiste rajamine;
8) Silmsi oja ja kaitseala piirideks olevate kraavide hooldustööd;
9) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eeskirjast, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

12. Kaitseala metsa kaitse eesmärk on looduskaitse bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning veekaitse.

13. Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. LÕPPSÄTTED

15. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

16. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

17. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 385

PARASPÕLLU LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Paraspõllu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Raasiku vallas Silmsi oja Vaskjala kanalisse suubumiskohast mööda Vaskjala kanali tee lõunaserva kuni talu 34 lahustüki läänepiirini. Edasi kulgeb piir lõuna suunas mööda talude 34, 37 ja 33 lahustükkide läänepiiri, jätkudes Rae vallas mööda talu 34 lahustüki kirde-, loode- ja läänepiiri ning talu 35 lahustüki läänepiiri kuni Urvaste-Igavere teeni. Piir jätkub mööda nimetatud tee kirdeserva kagu suunas kuni metsa ja niidu servani Seli (A33) talu maal. Edasi kulgeb piir mööda metsa põhja- ja lääneserva kuni talu 35a lahustüki lõunapiirini ja mööda sellel asuvat kraavi ida suunas Rae valla piirini. Piir jätkub Raasiku vallas mööda talu A118 lahustüki edelapiiri kuni Silmsi ojani ning mööda seda talu A119 lahustüki loodepiirini. Edasi kulgeb piir mööda talu A119 lahustüki loodepiiri kirde suunas ja talu 34 lahustüki lõunapiiri kuni pinnasteeni. Piir jätkub põhja suunas mööda pinnasteed kuni Vaskjala kanali teeni Silmsi oja suubumiskohas.

Paraspõllu looduskaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Katastri Ameti 1939. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json