Teksti suurus:

Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 856

Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 15.12.1999 nr 386

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Valgejärve maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Valgejärve maastikukaitseala valitsejaks Harju Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 386

VALGEJÄRVE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Valgejärve maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati 29. detsembri 1981. a Harju Rajooni RSN Täitevkomitee otsusega nr 258 «Harju rajoonis asuvate riikliku kaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest» järvekaitsealana «Turvaste Valgejärv». Kaitseala eesmärk on Valgejärve ja seda ümbritseva maastiku kaitse.

2. Kaitseala maa- ja veeala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Valgejärve maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala (piiranguvööndi) piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1991.–1993. aasta maakasutuskaartide (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Kloostri metskonna 1994. aasta ja Piirsalu metskonna 1997. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning eramaade osas maakatastri andmete alusel seisuga 1. september 1999. a.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel. Ujuvvahendiga liiklemine on kaitsealal keelatud, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel.

9. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

10. Kaitsealal on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
4) jäätmete ladustamine;
5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;
6) linnujaht;
7) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, raielangi suuruse, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;
3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
7) uute ehitiste püstitamine;
8) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

14. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

15. Kaitseala metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

16. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. LÕPPSÄTTED

17. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

18. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

19. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 386

VALGEJÄRVE MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Valgejärve maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Harju maakonnas Nissi vallas Kloostri metskonna kvartali 244 lõunanurgast mööda kvartalite 244 ja 241 edelapiiri loode suunas kuni Turvaste maaüksuseni (1:1:0340), siit edasi piki selle maaüksuse lõuna- ja edelapiiri, Tuhaaru maaüksuse (1:1:0152) edelapiiri ja kvartali 241 edelapiiri loode suunas kuni pinnasteeni. Seejärel kulgeb piir mööda pinnasteed põhja suunas, ületades Lääne-Harju maakonna piiri, läbides Lääne maakonnas Risti vallas Piirsalu metskonna kvartalid 23, 18 ja 16 kuni pinnastee lõikumiseni Lääne-Harju maakonna piiriga. Sealt edasi kulgeb piir mööda pinnasteed edasi Harju maakonnas Nissi vallas Kloostri metskonna kvartalis 240 kuni lõikumiseni teise pinnasteega. Edasi kulgeb piir mööda pinnasteed läbi kvartalite 240, 242 ja 245 kagu suunas kuni kvartali 245 lõunapiirini, sealt piki kvartali 245 lõunapiiri lääne suunas kuni kvartali 244 idapiirini. Sealt edasi kulgeb piir mööda kvartali 244 idapiiri lõuna suunas kuni selle lõunanurgani.

Valgejärve maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1991.–1993. aasta maakasutuskaartide (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Kloostri metskonna 1994. aasta ja Piirsalu metskonna 1997. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ja eramaade osas maakatastri 1. septembri 1999. a andmete alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json