Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ning söödaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 97, 861

Riigilõivuseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ning söödaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 703

§ 1. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519; 103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275; 23, 355; 24, 359 ja 360; 25, 364; 27, 380, 384, 385, 386 ja 392; 29, 400 ja 404; 30, 415; 58, 608; 75, 704; 84, 764; 87, 790; 92, 827) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 881 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 6 ja 7 sätestatud riigilõiv tasutakse kaubasaadetise kohta.»

(2) Paragrahvi 882 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Riigilõiv, mis kuulub tasumisele käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt, tasutakse ja selle tasumist tõendavad dokumendid esitatakse järelevalveasutusele hiljemalt 10. jaanuariks.

(4) Käitleja, kes alustab tegevust pärast 1. juulit, tasub riigilõivu, mis kuulub tasumisele käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt, pooles ulatuses.»

(3) Paragrahvis 883 asendatakse sõnad «isik, kellele kuulub tapetud looma lihakeha,» sõnadega «loomade tapmisega tegelev käitleja».

§ 2. Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduse (RT I 1999, 58, 608; 80, õiend) § 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud:
1) volitusnormid, mis jõustuvad käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ajal;
2) paragrahvid 45 ja 48, mis jõustuvad 2000. aasta 1. aprillil;
3) paragrahvi 5 lõige 5 ning § 46, mis jõustuvad 2000. aasta 1. juulil;
4) paragrahvid 29–34, mis jõustuvad 2001. aasta 1. jaanuaril;
5) paragrahvi 6 lõige 2, mis jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril;
6) paragrahvi 21 lõige 1 veterinaarlaboratooriumi tegevusloa osas, mis jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.»

§ 3. Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduse (RT I 1999, 57, 598) §-s 65 asendatakse sõnad «§ 15 lõige 1, mis jõustub» sõnadega «§ 15 lõige 1 ja § 18 lõige 1, mis jõustuvad».

§ 4. Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduse (RT I 1998, 64/65, 1004; 1999, 58, 608) § 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui söötade tootja või töötleja on esitanud taotluse vastavustunnistuse saamiseks tema poolt toodetavatele või töödeldavatele söötadele 1999. aasta 31. detsembriks, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg kuni 2000. aasta 1. detsembrini.»

§ 5. Rakendussäte

Kuni Veterinaar- ja Toiduameti moodustamiseni täidab õigusaktidega Veterinaar- ja Toiduametile pandud ülesandeid Veterinaar- ja Toiduinspektsioon.

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json