Teksti suurus:

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 24, 102

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkulepe

Rahvusvahelise kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohtaMitteametlik tõlge

Sõlmitud 9. septembril 2002. a New Yorgis

Osalisriigid,

arvestades, et 17. juulil 1998. aastal ÜRO täievoliliste esindajate diplomaatilisel konverentsil vastu võetud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga loodi Rahvusvaheline Kriminaalkohus, kelle jurisdiktsiooni alla kuuluvad rahvusvahelisele üldsusele enim muret tekitavad kuriteod;

arvestades, et Rooma statuudi artikli 4 kohaselt on Rahvusvaheline Kriminaalkohus rahvusvaheline juriidiline isik ning tal on oma ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks vajalik õigusvõime;

arvestades, et Rooma statuudi artikli 48 kohaselt on Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul kõigi Rooma statuudi osalisriikide territooriumil oma eesmärkide saavutamiseks vajalikud eesõigused ja puutumatus,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
(a) statuut – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut, mis on vastu võetud 17. juulil 1998. aastal ÜRO täievoliliste esindajate Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomise diplomaatilisel konverentsil;
(b) kohus – nimetatud statuudi alusel loodud Rahvusvaheline Kriminaalkohus;
(c) osalisriigid – käesoleva kokkuleppe osalisriigid;
(d) osalisriikide esindajad – delegaat, asedelegaat, nõuandja, tehniline ekspert või delegatsiooni sekretär;
(e) assamblee – statuudi osalisriikide assamblee;
(f) kohtunik – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunik;
(g) juhatus – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esimehest ning esimesest ja teisest aseesimehest koosnev organ;
(h) prokurör – süüdistaja, kelle assamblee on valinud statuudi artikli 42 lõike 4 kohaselt;
(i) aseprokurör – asesüüdistaja, kelle assamblee on valinud statuudi artikli 42 lõike 4 kohaselt;
(j) registripidaja – registripidaja, kelle kohus on valinud statuudi artikli 43 lõike 4 kohaselt;
(k) aseregistripidaja – aseregistripidaja, kelle kohus on valinud statuudi artikli 43 lõike 4 kohaselt;
(l) advokaat – kaitsja või kannatanu õiguslik esindaja;
(m) peasekretär – ÜRO peasekretär;
(n) valitsustevahelise organisatsiooni esindaja – valitsustevahelise organisatsiooni juht või selle organisatsiooni ametnik, kes tegutseb juhi nimel;
(o) Viini konventsioon – 1961. aasta 18. aprilli Viini diplomaatiliste suhete konventsioon;
(p) Protseduuri- ja tõendite esitamise reeglid – statuudi artikli 51 kohaselt vastu võetud protseduuri- ja tõendite esitamise reeglid.

Artikkel 2. Kohtu kui juriidilise isiku õiguslik seisund

Kohus on rahvusvaheline juriidiline isik ning tal on oma ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks vajalik õigusvõime. Kohtul on õigus sõlmida lepinguid, omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara ning osaleda kohtumenetluses.

Artikkel 3. Kohtu eesõigusi ja puutumatust käsitlevad üldsätted

Kohtul on osalisriigi territooriumil oma eesmärkide saavutamiseks vajalikud eesõigused ja puutumatus.

Artikkel 4. Kohtuhoone puutumatus

Kohtuhoone on puutumatu.

Artikkel 5. Lipp, embleem ja märgistus

Kohtul on õigus kasutada oma lippu, embleemi ja märgistust kohtu hoonel ja ruumides ning ametisõidukil või muul transpordivahendil, mida kasutatakse tööülesannete täitmiseks.

Artikkel 6. Kohtu ning tema rahaliste vahendite ja muu vara puutumatus

1. Kohus ning tema rahalised vahendid ja muu vara on nende asukohast ja valdajast olenemata kohtulikult puutumatud, välja arvatud juhul, kui kohus on puutumatusest sõnaselgelt loobunud. Puutumatusest loobumine ei kehti täitetoimingute kohta.

2. Kohtu rahalisi vahendeid ja muud vara ei või nende asukohast ning valdajast olenemata läbi otsida, arestida, rekvireerida, konfiskeerida, sundvõõrandada ega muul moel neisse sekkuda ei täidesaatva, haldus-, kohtu- ega seadusandliku toiminguga.

3. Kohtu rahaliste vahendite ja muu vara suhtes ei või nende asukohast ja valdajast olenemata kohaldada eeskirja, kontrolli või moratooriumi või muud piirangut, mis takistab kohtu nõuetekohast toimimist.

Artikkel 7. Arhiivi ja dokumentide puutumatus

Puutumatust kohaldatakse kohtu arhiivile ja kohtudokumentidele nende vormist ning asukohast või valdajast olenemata ning materjalile, mis saadetakse kohtule või mille saadab kohus või mis on kohtu valduses või omandis. Puutumatuse lõpetamine või sellise puutumatuse mittekehtestamine ei kahjusta statuudi ning protseduuri- ja tõendite esitamise reeglite kohaselt kohtu määratud võimalikke abinõusid talle kättesaadavaks tehtud või tema kasutatavate dokumentide ja materjali kaitseks.

Artikkel 8. Tolli- ja muude maksude tasumisest ning impordi- ja ekspordipiirangute järgimisest vabastamine

1. Kohus, tema vara ja tulu ning kohtu tehingud ja toimingud on vabastatud kõigist otsestest maksudest, sealhulgas tulumaksust, kapitalimaksust ja ettevõtte tulumaksust ning kohalikul ja maakondlikul tasandil kehtestatud otsestest maksudest. Kohus ei saa nõuda enda vabastamist kindla määra alusel ning täpselt kindlaksmääratavate teenuste hulga järgi tasutavate kommunaalmaksete tasumisest.

2. Kohus on vabastatud tollimaksu ja impordi käibemaksu tasumisest ning kaupade kohta, mida kohus impordib või ekspordib oma väljaannete jaoks või muuks ametialaseks kasutamiseks, ei kehti nende kaupade impordi- ja ekspordikeelud ning -piirangud.

3. Sellise erandi alusel imporditud või ostetud kaupu ei või osalisriigi territooriumil müüa ega muul viisil käsutada, välja arvatud selle osalisriigi pädevate asutustega kokkulepitud tingimustel.

Artikkel 9. Tolli- ja muude maksude tagasimaksmine

1. Üldjuhul ei saa kohus nõuda enda vabastamist vallas- ja kinnisvara hinna sisse arvatud tolli- ja muude maksude ning teenustasude tasumisest. Kui kohus ostab ametialaseks kasutamiseks suuremas koguses vara ja kaupu või kasutab teenuseid, millelt on tasutud või tuleb tasuda kindlaksmääratud tolli- või muid makse, rakendab osalisriik asjakohaseid haldusabinõusid, et vabastada kohus nimetatud maksude tasumisest või et kohtule makstaks tolli- või muu maksuna tasutud summa tagasi.

2. Selle erandi kohaselt ostetud kaupu ei või müüa ega muul viisil käsutada; säte ei kehti, kui kaupu müüakse või muul viisil käsutatakse tingimusel, mille on kehtestanud vabastamise või tagasimaksmise võimaldanud osalisriik. Kohut ei vabastata kommunaalmaksete tasumisest ja tasutud maksesummasid talle ei tagastata.

Artikkel 10. Rahalised vahendid ja valuutapiirangutest vabastamine

1. Kohtu tegevust ei piirata finantskontrolliga, eeskirjadega ega moratooriumidega ning:
(a) kohus võib omada valuutat ja muid rahalisi vahendeid ning kulda ja tal võib olla valuutakonto;
(b) kohus võib vabalt paigutada valuutat või muid rahalisi vahendeid või kulda ühest riigist teise või riigisiseselt ning vahetada tema käsutuses olevat valuutat teise vääringusse;
(c) kohus võib omandada, omada, müüa, loovutada ja vahetada võlakirju ja teisi väärtpabereid või teha nendega muid tehinguid;
(d) osalisriik kehtestab kohtu finantstehingute kohta vähemalt sama soodsa vahetuskursi nagu valitsustevaheliste organisatsioonide ja diplomaatiliste esinduste finantstehingute kohta.

2. Lõikes 1 sätestatud õigusi kasutades arvestab kohus osalisriikide ettepanekuid ja vastuväiteid, mis ei kahjusta kohtu huve.

Artikkel 11. Sidepidamise võimalused

1. Osalisriik kohaldab oma territooriumil kohtu kirjavahetusele ja muule ametlikule sidepidamisele vähemalt sama soodsaid maksueelistusi ning kohalikke ja riiklikke makse nagu valitsustevahelise organisatsiooni või diplomaatilise esinduse postile ning kirjavahetusele ja muule sidepidamisele.

2. Kohtu ametlikku sidepidamist ja kirjavahetust ei tsenseerita.

3. Kohus võib kirjavahetuses ja muus ametlikus sidepidamises kasutada elektroonilisi ja teisi sidevahendeid ning number- ja muid koode. Kohtu kirjavahetus ja muu ametlik sidepidamine on puutumatud.

4. Kohtul on õigus saata ning saada kirju ja muid saadetisi kullerpostiga või pitseeritud postikotis; selliste saadetiste vahetamise kohta kehtivad samad eesõigused, puutumatus ja soodustused, mis diplomaatilise kullerpostiga ja diplomaatilises postikotis posti saatmise kohta.

5. Kohtul on õigus kasutada raadio- või muud kaugsideseadet sagedusel, mille talle on andnud osalisriik kooskõlas oma õigusaktidega. Võimaluse korral lubab osalisriik kohtul kasutada sagedust, mida kohus on taotlenud.

Artikkel 12. Kohtu ülesannete täitmine väljaspool peakorterit

Kui kohus peab kooskõlas statuudi artikli 3 lõikega 3 vajalikuks pidada istungeid väljaspool Hollandis Haagis asuvat peakorterit, võib ta kohtu ülesannete täitmiseks sõlmida asjaomase riigiga kokkuleppe vajalike ruumide kasutamiseks.

Artikkel 13. Assamblees ja assamblee abiasutustes osalevad riikide esindajad ning valitsustevaheliste organisatsioonide esindajad

1. Assamblee ja selle abiasutuste istungil osaleval statuudi osalisriikide esindajal, kooskõlas statuudi artikli 112 lõikega 1 assamblee ja selle abiasutuste istungil vaatlejana osaleval muu riigi esindajal ning assamblee ja selle abiasutuste istungile kutsutud riigi ja valitsustevahelise organisatsiooni esindajal on oma ametiülesannete täitmisel ning teel istungi toimumiskohta ja sealt tagasi:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise suhtes;
(b) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui isik on esindusülesannete täitmise lõpetanud;
(c) dokumentide puutumatus, olenemata nende vormist;
(d) õigus kasutada koode või numbreid, saada dokumente ja kirju kas kullerpostiga või pitseeritud postikotis ning saada ja saata teateid elektrooniliste sidevahendite abil;
(e) vabastus sisserändepiirangutest, välismaalaste registreerimise nõudest ja väeteenistuskohustusest riigis, mida ta külastab või millest ta ametiülesannete täitmisel läbi sõidab;
(f) samad valuutavahetuse eesõigused, mida kohaldatakse ametilähetuses viibivale välisriigi valitsuse esindajale;
(g) isikliku pagasi suhtes samad soodustused ja puutumatus nagu diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel;
(h) rahvusvahelise kriisi ajal samad kaitse ja kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilistel töötajatel Viini konventsiooni alusel;
(i) muud diplomaatiliste töötajate eesõigused, soodustused ning diplomaatiline puutumatus, mis ei ole eespool loetletud õigustega vastuolus; esindajal ei ole õigust taotleda vabastust imporditud kaubalt (mis ei kuulu isikliku pagasi hulka) makstava tollimaksu ega aktsiisimaksu ja käibemaksu tasumisest.

2. Kui maksustamine sõltub isiku elukohast, ei käsitata riigis elamise ajana ajavahemikku, mil lõikes 1 nimetatud assamblee või abiasutuste töös osalev isik täidab osalisriigi territooriumil oma tööülesandeid.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata esindaja ja tema kodakondsusriigi asutuste suhetele, esindaja ja osalisriigi ega esindaja ja selle valitsustevahelise organisatsiooni suhetele, mille esindaja nimetatud isik on või on olnud.

Artikkel 14. Kohtumenetlusest osa võtva osalisriigi esindaja

Kohtumenetlusest osa võtval osalisriigi esindajal on ametiülesannet täites ning kohtumenetluse kohta ning sealt tagasi sõites artiklis 13 loetletud eesõigused ja puutumatus.

Artikkel 15. Kohtunikud, prokurör, aseprokurör ja registripidaja

1. Kohtunikul, prokuröril, aseprokuröril ja registripidajal on kohtutoiminguid tehes või sellega seoses samad eesõigused ja puutumatus nagu diplomaatilise esinduse juhil; pärast ametiaja lõppemist on tal kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes.

2. Kohtunikule, prokurörile, aseprokurörile ja registripidajale ning temaga ühise leibkonna moodustavale perekonnaliikmele tagatakse kõik võimalused lahkumiseks riigist, kus nad viibivad, ning selle riigi territooriumile sisenemiseks, kus toimuvad kohtuistungid, samuti sealt lahkumiseks. Kohtunikul, prokuröril, aseprokuröril ja registripidajal on oma ametiülesannetega seotud reisil kõigi läbitavate osalisriikide territooriumil samad eesõigused ja soodustused ja samasugune puutumatus nagu samas olukorras oleval diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel.

3. Kui kohtunik, prokurör, aseprokurör või registripidaja viibib kohtu töö huvides muu osalisriigi territooriumil kui see, mille kodanik või elanik ta on, kehtivad tema ning temaga ühise leibkonna moodustava perekonnaliikme suhtes seal viibimise ajal diplomaatilised eesõigused ja soodustused ning diplomaatiline puutumatus.

4. Kohtunikule, prokurörile, aseprokurörile ja registripidajale ning temaga ühise leibkonna moodustavale perekonnaliikmele tagatakse rahvusvahelise kriisi ajal samad kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilistele töötajatele Viini konventsiooni alusel.

5. Lõikeid 1–4 kohaldatakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikule ka pärast tema ametiaja lõppu, kui ta jätkab oma ametiülesannete täitmist kooskõlas statuudi artikli 36 lõikega 10.

6. Töö- või muu tasu või hüvitis, mida kohus maksab kohtunikule, prokurörile, aseprokurörile või registripidajale, on maksuvaba. Kui maksustamine sõltub riigis elamisest, siis maksustamise tähenduses ei käsitata riigis elamise perioodina ajavahemikku, mil kohtunik, prokurör, aseprokurör või registripidaja täidab osalisriigi territooriumil ametiülesandeid. Osalisriik võib töö- või muud tasu või hüvitist arvestada teistest allikatest pärineva sissetuleku kohta kehtivaid makse arvutades.

7. Osalisriik ei ole kohustatud endistele kohtunikele, prokuröridele ja registripidajatele ning nende ülalpeetavatele makstavat pensioni ja annuiteete tulumaksust vabastama.

Artikkel 16. Aseregistripidaja, prokuröri ametkonna personal ja registri personal

1. Aseregistripidajal, prokuröri ametkonna personalil ja registri personalil on kõik eesõigused ja soodustused ning puutumatus, mis on vajalikud ametiülesannete iseseisvaks täitmiseks. Neil on:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise ning isikliku pagasi kinnipidamise suhtes;
(b) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui nimetatud isikud ei ole enam kohtu teenistuses;
(c) ametlike materjalide ja dokumentide puutumatus, olenemata nende vormist;
(d) maksuvabastus kohtult saadud töötasu, muude tasude ja hüvitiste suhtes. Osalisriik võib arvestada nimetatud töö- ja muud tasu ning hüvitisi teistest allikatest pärineva sissetuleku kohta kehtivaid makse arvutades;
(e) vabastus sõjaväekohustusest;
(f) vabastus sisserändepiirangutest ja välismaalaste registreerimise nõudest, mis kehtib ka temaga ühise leibkonna moodustava perekonnaliikme kohta;
(g) vabastus isikliku pagasi kontrollimisest, sätet ei kohaldata ja pagasit kontrollitakse ametniku juuresolekul, kui on alust arvata, et pagasis leidub esemeid, mille import või eksport on seadusega keelatud või mille impordi või ekspordi suhtes kehtivad asjaomase osalisriigi karantiinieeskirjad;
(h) seoses valuutavahetusega samad eesõigused nagu osalisriigi territooriumil asuva diplomaatilise esinduse võrdväärse auastmega ametnikul;
(i) rahvusvahelise kriisi ajal samad kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel; säte kehtib ka temaga ühise leibkonna moodustava perekonnaliikme kohta;
(j) õigus osalisriigis esmakordselt teenistusse asudes importida tolli- ja muud maksu tasumata mööblit ja muud vara ning õigus reeksportida mööbel ja muu vara tolli- ja muud maksu tasumata riiki, kus on tema elukoht; säte ei kehti teenustasu kohta.

2. Osalisriik ei ole kohustatud endisele aseregistripidajale, prokuröri ametkonna personalile, registri personalile ning tema ülalpeetavale makstavat pensioni ja annuiteete tulumaksust vabastama.

Artikkel 17. Kohapealt värvatud personal, kellele kohaldatakse ainult käesolevat artiklit

Personali suhtes, keda kohus värbab kohapealt ja kellele kohaldatakse ainult käesolevat artiklit, kehtib kohtulik puutumatus kohtu teenistuses ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes. Puutumatus kehtib kohtu nimel tehtud toimingute suhtes ka siis, kui isik ei ole enam kohtu teenistuses. Kohtu teenistuses oleku ajal tagatakse nimetatud isikule ka muud ametiülesannete iseseisvaks täitmiseks vajalikud soodustused.

Artikkel 18. Advokaat ja teda abistavad isikud

1. Kui advokaadile on väljastatud lõikes 2 nimetatud tõend, on tal ametiülesannete iseseisva täitmise ja ametiülesannetega seotud reisimise ajal järgmised eesõigused ja soodustused ning puutumatus:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise ning isikliku pagasi kinnipidamise suhtes;
(b) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui nimetatud isikud on oma ametiülesannete täitmise lõpetanud;
(c) materjalide ja dokumentide puutumatus, olenemata nende vormist, ning ametiülesannetega seotud muu materjali puutumatus;
(d) õigus ametiülesannete täitmisega seoses saada ning saata suhtlemiseks vajalikke materjale ja dokumente, olenemata nende vormist;
(e) vabastus sisserändepiirangutest ja välismaalase registreerimise nõudest;
(f) vabastus isikliku pagasi kontrollimisest; pagasit kontrollitakse advokaadi juuresolekul, kui on alust arvata, et pagasis leidub esemeid, mille import või eksport on seadusega keelatud või mille impordi või ekspordi kohta kehtivad asjaomase osalisriigi karantiinieeskirjad;
(g) seoses valuutavahetusega samad eesõigused nagu ajutises lähetuses oleval välisriigi valitsuse esindajal;
(h) rahvusvahelise kriisi ajal samad kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel;

2. Kooskõlas statuudi, protseduuri- ja tõendite esitamise reeglite ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu reglemendiga väljastatakse ametisse nimetamisel advokaadile ametiülesannete täitmise ajaks registripidaja allkirjaga tõend. Kui advokaadi volitused või mandaat lõpevad enne tõendi kehtivusaja lõppu, tuleb tõend tagastada.

3. Kui maksustamine sõltub isiku elukohast, ei käsitata riigis elamise ajana ajavahemikku, mil advokaat täidab osalisriigi territooriumil ametiülesandeid.

4. Asjakohaseid erisusi arvestades kohaldatakse käesolevat artiklit ka isikule, kes abistab kaitsjat kooskõlas protseduuri- ja tõendite esitamise reegliga 22.

Artikkel 19. Tunnistaja

1. Kui tunnistajale on väljastatud lõikes 2 nimetatud dokument, on tal kohtus ütluste andmise ajal ja ütluste andmiseks kohtusse sõidu ajal järgmised eesõigused ja soodustused ning puutumatus:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise suhtes;
(b) puutumatus isikliku pagasi kinnipidamise suhtes; punktiga d ei ole vastuolus pagas kinni pidada, kui on alust arvata, et pagasis leidub esemeid, mille import või eksport on seadusega keelatud või mille impordi või ekspordi kohta kehtivad asjaomase osalisriigi karantiinieeskirjad;
(c) kohtulik puutumatus ütluste andmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka pärast kohtus esinemist ja ütluste andmist;
(d) materjalide ja dokumentide puutumatus, olenemata nende vormist, ning ütluste andmisega seotud muu materjali puutumatus;
(e) õigus ütluste andmisega seoses saada ning saata kohtu ja advokaadiga suhtlemiseks vajalikke materjale ja dokumente, olenemata nende vormist;
(f) vabastus sisserändepiirangust ja välismaalase registreerimise nõudest, kui tunnistaja tuleb riiki ütluste andmise eesmärgil;
(g) rahvusvahelise kriisi ajal samad kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel.

2. Tunnistajale, kellel on lõikes 1 nimetatud eesõigused ja soodustused ning puutumatus, väljastab kohus dokumendi, milles kinnitab kohtusse ilmumise vajadust ja nimetab ilmumise tähtaja.

Artikkel 20. Kannatanu

1. Kui kohtumenetluses osalevale kannatanule on väljastatud käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud dokument, on tal kohtus esinemise ja kohtusse sõidu ajal protseduuri- ja tõendite esitamise reeglite 89–91 kohaselt järgmised eesõigused ja soodustused ning puutumatus:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise suhtes;
(b) puutumatus isikliku pagasi kinnipidamise suhtes, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et pagasis leidub esemeid, mille import või eksport on seadusega keelatud või mille impordi või ekspordi suhtes kehtivad asjaomase osalisriigi karantiinieeskirjad;
(c) kohtulik puutumatus seletuste andmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka pärast kohtus esinemist;
(d) vabastus sisserändepiirangust ja välismaalase registreerimise nõudest, kui kannatanu tuleb riiki seletuste andmise eesmärgil.

2. Protseduuri- ja tõendite esitamise reeglite 89–91 järgi kohtumenetluses osalevale kannatanule, kellel on lõikes 1 nimetatud eesõigused ja soodustused ning puutumatus, väljastab kohus dokumendi, milles kinnitab kohtusse ilmumise vajadust ja nimetab ilmumise tähtaja.

Artikkel 21. Ekspert

1. Kui kohtu heaks töötavale eksperdile on väljastatud lõikes 2 nimetatud dokument, on tal kohtus ametiülesannete täitmise ajal ning kohtusse sõidu ja sealt ärasõitmise ajal järgmised eesõigused ja soodustused ning puutumatus:
(a) puutumatus kinnipidamise või vahistamise ning isikliku pagasi kinnipidamise suhtes;
(b) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui isik on oma ametiülesannete täitmise lõpetanud;
(c) materjalide ja dokumentide puutumatus, olenemata nende vormist, ning ametiülesannete täitmiseks vajaliku muu materjali puutumatus;
(d) õigus saada ja saata kohtuga suhtlemiseks vajalikke dokumente ja muud materjali nende vormist olenemata kullerpostiga või pitseeritud postikotis;
(e) vabastus isikliku pagasi kontrollimisest; sätet ei kohaldata ja pagasit kontrollitakse eksperdi juuresolekul, kui on piisav alus arvata, et pagasis leidub esemeid, mille import või eksport on seadusega keelatud või mille impordi või ekspordi kohta kehtivad asjaomase osalisriigi karantiinieeskirjad;
(f) seoses valuutavahetusega samad eesõigused nagu lähetuses oleval välisriigi valitsuse esindajal;
(g) rahvusvahelise kriisi ajal samad kodumaale tagasipöördumise võimalused nagu diplomaatilisel töötajal Viini konventsiooni alusel;
(h) vabastus sisserändepiirangust ja välismaalase registreerimise nõudest seoses ametiülesannete täitmisega lõikes 2 nimetatud dokumendi kohaselt.

2. Eksperdile, kellel on lõikes 1 nimetatud eesõigused ja soodustused ning puutumatus, väljastab kohus dokumendi, milles kinnitab eksperdiülesannete täitmist ja nimetab ülesannete täitmise tähtaja.

Artikkel 22. Kohtuistungil osalevad muud isikud

1. Kui lõikes 2 nimetatud dokument on väljastatud muule isikule, kes peab kohtuistungist osa võtma, on isikul kohtuistungil osalemise ja istungile sõidu ajal artikli 20 lõike 1 punktides a–d nimetatud eesõigused ja soodustused ning puutumatus.

2. Muule isikule, kes peab kohtuistungist osa võtma, väljastab kohus istungil osalemise kohustuslikkust kinnitava dokumendi, milles on nimetatud ka istungist osavõtu tähtaeg.

Artikkel 23. Kodanik ja elanik

Riik võib kokkulepet alla kirjutades, ratifitseerides, vastu võttes, kinnitades või sellega ühinedes teatada, et:
(a) artikli 15 lõikega 6 ega artikli 16 lõike 1 punktiga d ei ole vastuolus, et artiklites 15, 16, 18, 19 ja 21 nimetatud isikul on oma kodakondsus- või elukohariigi territooriumil ametiülesandeid iseseisvalt täites, kohtus esinedes või ütlusi andes järgmised eesõigused ja puutumatus:
(i) puutumatus kinnipidamise või vahistamise suhtes;
(ii) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel, kohtus esinemisel või ütluste andmisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui isik on oma ametiülesannete täitmise, kohtus esinemise või ütluste andmise lõpetanud;
(iii) dokumentide ning ametiülesande täitmisega, kohtus esinemisega või ütluste andmisega seotud muu materjali puutumatus, olenemata nende vormist;
(iv) õigus saada ja saata kohtuga suhtlemiseks vajalikke dokumente, olenemata nende vormist; sama kehtib artiklis 19 nimetatud selle isiku kohta, kes ütlusi andes suhtleb advokaadiga;
(b) artiklites 20 ja 22 nimetatud isikul on selle osalisriigi territooriumil, mille kodanik või alaline elanik ta on, kohtus esinemiseks vajalikud vaid järgmised eesõigused ja puutumatus:
(i) puutumatus kinnipidamise või vahistamise suhtes;
(ii) kohtulik puutumatus kohtus esinemisel öeldu, kirjutatu ja tehtu suhtes; puutumatus kehtib ka siis, kui isik on kohtus esinemise lõpetanud.

Artikkel 24. Osalisriigi ametiasutusega tehtav koostöö

1. Kohus teeb osalisriigi asjaomaste ametkondadega pidevalt koostööd, et hõlbustada osalisriigil seaduste kohaldamist ning takistada isikul kuritarvitada käesolevas kokkuleppes nimetatud eesõigusi ja soodustusi ning puutumatust.

2. Käesoleva kokkuleppe alusel kehtestatud eesõiguste ja puutumatusega ei ole vastuolus isiku kohustus järgida õigusakte selle riigi territooriumil, kus ta viibib või kust seoses kohtu toimingutega läbi sõidab. Nimetatud isikul on keelatud sekkuda riigi siseasjadesse.

Artikkel 25. Artiklites 13 ja 14 nimetatud eesõiguste ja puutumatuse äravõtmine

Artiklites 13 ja 14 nimetatud eesõigusi ja puutumatust ei anta riigi või valitsustevahelise organisatsiooni esindajale mitte selleks, et võimaldada nende kasutamist isikliku kasu eesmärgil, vaid assamblee, assamblee abiasutuste ja kohtutööga seotud ülesannete iseseisva täitmise huvides. Osalisriigil ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus võtta oma esindajalt eesõigused ja puutumatus, kui need tema arvates takistavad õigusemõistmist ning kui eesõigust ja puutumatust on võimalik ära võtta nende andmise eesmärki kahjustamata. Kokkuleppe osaliseks mitteolev riik või valitsustevaheline organisatsioon võib artiklites 13 ja 14 nimetatud eesõiguse ja puutumatuse kehtestada tingimusel, et ta järgib nende äravõtmise kohustust samadel alustel nagu osalisriik.

Artikkel 26. Artiklites 15 kuni 22 nimetatud eesõiguste ja puutumatuse äravõtmine

1. Kokkuleppe artiklites 15–22 nimetatud eesõigused ja puutumatus antakse õiglase õigusemõistmise huvides, mitte isikliku kasu saamiseks. Isikult võib kooskõlas statuudi artikli 48 lõikega 5 ja käesoleva artikliga eesõigused ja puutumatuse ära võtta, ning seda tuleb teha alati, kui eesõigused ja puutumatus takistavad õigusemõistmist ning isikult saab need ära võtta ilma nimetatud eesõiguste ja puutumatuse andmise eesmärgiga vastuollu minemata.

2. Eesõigused ja puutumatuse võib ära võtta:
(a) kohtunikult või prokurörilt kohtunike absoluutse häälteenamusega;
(b) registripidajalt juhatus;
(c) aseprokurörilt ja prokuröri ametkonna personalilt prokurör;
(d) aseregistripidajalt ja registri personalilt registripidaja;
(e) artiklis 17 nimetatud personalilt selle kohtuorgani juht, kes nimetatud isikud tööle on võtnud;
(f) advokaadilt ja kaitsjat abistavalt isikult juhatus;
(g) tunnistajalt ja kannatanult juhatus;
(h) eksperdilt eksperdi nimetanud kohtuorgani juht;
(i) muult isikult, kelle kohalolekut kohtuistungil nõutakse, juhatus.

Artikkel 27. Sotsiaalkindlustus

Artiklites 15, 16 ja 17 nimetatud isikud on alates päevast, mil kohus loob sotsiaalkindlustussüsteemi, kohtule osutatud teenuste suhtes riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi heaks tehtavatest kohustuslikest maksetest vabastatud.

Artikkel 28. Teated

Registripidaja teatab regulaarselt kõigile osalisriikidele käesolevas kokkuleppes käsitletud kohtunike, prokuröri, aseprokuröride, registripidaja, aseregistripidaja, prokuröri ametkonna personali, registri personali ja advokaadi kategooriad ja nimed. Registripidaja teavitab kõiki osalisriike ka kõigist nimetatud isikute ametiseisundi muudatustest.

Artikkel 29. Reisiluba

Osalisriik tunnustab reisidokumendina ÜRO reisiluba või reisidokumenti, mille on kohtunikule, prokurörile, aseprokurörile, registripidajale, aseregistripidajale, prokuröri ametkonna personalile ning registri personalile väljastanud kohus.

Artikkel 30. Viisa

Kui isik on esitanud ÜRO reisiloa, kohtu väljastatud reisidokumendi või artiklite 18–22 kohase kohtu huvides tegutsemist kinnitava tõendi, menetleb osalisriik viisataotlust või sissepääsuloa- või väljapääsuloataotlust võimalikult kiiresti ning väljastab taotletud dokumendi tasuta.

Artikkel 31. Kolmanda isikuga seotud vaidluste lahendamine

Assamblee statuudijärgsete volituste ega ülesannetega ei ole vastuolus kohtu püüd leida sobivaid vaidluse lahendamise viise, kui tegemist on:
(a) kokkuleppega seotud või muu eraõigusliku vaidlusega, kus kohus on huvitatud isik;
(b) sellise kokkuleppes nimetatud isiku vaidlusega, kellel oma ametiseisundi või kohtuga seotud ametiülesannete tõttu on puutumatus ning seda puutumatust ei ole ära võetud.

Artikkel 32. Kokkuleppe tõlgendamise ja kohaldamisega seotud vaidluste lahendamine

1. Kui osalisriikidel või osalisriigil ja kohtul tekib vaidlus kokkuleppe tõlgendamise ja kohaldamise üle, lahendatakse vaidlus konsultatsioonide või läbirääkimiste teel või muul kokkulepitud viisil.

2. Kui vaidlust ei ole lõike 1 kohaselt lahendatud poole kirjaliku taotluse esitamisest alates kolme kuu jooksul, antakse vaidlus poole taotlusel lahendada vahekohtule lõigete 3–6 alusel.

3. Vahekohus koosneb kolmest liikmest: kummagi vaidluspoole esindajast ning nende valitud kolmandast liikmest, kes on vahekohtu eesistuja. Kui pool ei ole kahe kuu jooksul pärast seda, kui teine pool on vahekohtusse oma esindaja määranud, suutnud oma esindajat nimetada, võib teine pool taotleda, et vahekohtu liikme nimetaks Rahvusvahelise Kohtu esimees. Kui nimetatud kaks liiget ei suuda ametisse nimetamisest alates kahe kuu jooksul määrata vahekohtu esimeest, võib ükskõik kumb pooltest taotleda, et vahekohtu esimehe valib Rahvusvahelise Kohtu esimees.

4. Vahekohus kehtestab oma menetluskorra ise ning pooled kannavad kohtukulud vahekohtu arvutuste kohaselt, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

5. Vahekohus teeb otsuse lihthäälteenamusega käesoleva kokkuleppe ning rahvusvahelise õiguse asjakohaste normide kohaselt. Vahekohtu otsus on lõplik ja selle täitmine vaidluspooltele kohustuslik.

6. Vahekohtu otsus saadetakse vaidluspooltele, registripidajale ja ÜRO peasekretärile.

Artikkel 33. Kokkuleppe kohaldamine

Käesoleva kokkuleppe kohaldamine ei ole vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega ega rahvusvahelise õiguse muude asjakohaste nõuetega.

Artikkel 34. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Kokkulepe on allakirjutamiseks avatud kõigile riikidele 10. septembrist 2002. aastal kuni 30. juunini 2004. aastal ÜRO peakorteris New Yorgis.

2. Allakirjutanud riigid ratifitseerivad, võtavad vastu või kinnitavad kokkuleppe. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- ja kinnitamiskirjad antakse hoiule ÜRO peasekretäri juurde.

3. Kokkuleppega võivad ühineda kõik riigid. Ühinemiskiri antakse hoiule ÜRO peasekretärile.

Artikkel 35. Jõustumine

1. Kokkulepe jõustub pärast kolmekümne päeva möödumist päevast, mil ÜRO peasekretärile on hoiule antud kümnes ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskiri.

2. Riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu, kinnitab või ühineb kokkuleppega pärast kümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja deponeerimist, jõustub kokkulepe kolmekümnendal päeval, arvates ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja ÜRO peasekretäri juurde deponeerimise päevast.

Artikkel 36. Muudatused

1. Osalisriik võib teha käesoleva kokkuleppe muutmise ettepaneku, saates selle kirjalikult assamblee sekretariaadile. Sekretariaat edastab ettepaneku teksti kõigile osalisriikidele ning assamblee büroole taotlusega, et osalisriigid teataksid sekretariaadile, kas nad toetavad ettepaneku arutamiseks osalisriikide ülevaatekonverentsi kokkukutsumist.

2. Kui enamik osalisriike teatab sekretariaadile kolme kuu jooksul arvates assamblee sekretariaadi teate laialisaatmisest, et nad pooldavad ülevaatekonverentsi kokkukutsumist, informeerib sekretariaat assamblee bürood vajadusest kutsuda kokku osalisriikide ülevaatekonverents assamblee järgmise korralise või erakorralise istungjärgu ajal.

3. Kui muudatusettepaneku suhtes ei jõuta ühehäälsele kokkuleppele, on muudatuse tegemiseks vaja kohalolijate ja hääletajate kahekolmandikuline häälteenamus, eeldusel et kohal on enamik osalisriike.

4. Assamblee büroo teatab peasekretärile viivitamata kõigist muudatustest, mis osalisriigid on ülevaatekonverentsil vastu võtnud. Peasekretär edastab kõigile osalisriikidele ning kokkuleppele allakirjutanud riikidele kõik ülevaatekonverentsidel vastu võetud muudatused.

5. Muudatus jõustub muudatuse ratifitseerinud ja vastu võtnud osalisriigi suhtes kuuekümne päeva möödumisel päevast, mil kaks kolmandikku riikidest, kes olid muudatuse vastuvõtmise päeval kokkuleppe osalised, on ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja ÜRO peasekretärile hoiule andnud.

6. Riigi suhtes, kes ratifitseerib või võtab vastu muudatuse pärast nõutud arvu ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirjade deponeerimist, jõustub muudatus kuuekümnendal päeval, arvates ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja deponeerimise päevast.

7. Kui riik saab osalisriigiks pärast lõike 5 kohase muudatuse jõustumist ja ta ei ole avaldanud vastupidist arvamust, saab ta:
(a) muudetud kokkuleppe osaliseks; ning
(b) muutmata kokkuleppe osaliseks nende osalisriikide suhtes, kes ei ole muudatusega seotud.

Artikkel 37. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib ÜRO peasekretärile edastada kirjaliku teate selle kohta, et ta denonsseerib kokkuleppe. Denonsseerimine jõustub pärast ühe aasta möödumist päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud, kui teates ei ole märgitud hilisemat kuupäeva.

2. Denonsseerimine ei vabasta osalisriiki kohustusest järgida neid kokkuleppe kohustusi, mida tuleb käesolevast kokkuleppest olenemata täita rahvusvahelise õiguse alusel.

Artikkel 38. Hoiulevõtja

Kokkuleppe hoiulevõtja on ÜRO peasekretär.

Artikkel 39. Autentsed tekstid

Kokkuleppe originaal, mille araabia-, hiina-, hispaania, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule ÜRO peasekretärile.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

The States Parties to the present Agreement,

Whereas the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries established the International Criminal Court with the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern;

Whereas article 4 of the Rome Statute provides that the International Criminal Court shall have international legal personality and such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes;

Whereas article 48 of the Rome Statute provides that the International Criminal Court shall enjoy in the territory of each State Party to the Rome Statute such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes;

Have agreed as follows:

Article 1. Use of terms

For the purposes of the present Agreement:
(a) “The Statute” means the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court;
(b) “The Court” means the International Criminal Court established by the Statute;
(c) “States Parties” means States Parties to the present Agreement;
(d) “Representatives of States Parties” means all delegates, deputy delegates, advisers, technical experts and secretaries of delegations;
(e) “Assembly” means the Assembly of States Parties to the Statute;
(f) “Judges” means the judges of the Court;
(g) “The Presidency” means the organ composed of the President and the First and Second Vice-Presidents of the Court;
(h) “Prosecutor” means the Prosecutor elected by the Assembly in accordance with article 42, paragraph 4, of the Statute;
(i) “Deputy Prosecutors” means the Deputy Prosecutors elected by the Assembly in accordance with article 42, paragraph 4, of the Statute;
(j) “Registrar” means the Registrar elected by the Court in accordance with article 43, paragraph 4, of the Statute;
(k) “Deputy Registrar” means the Deputy Registrar elected by the Court in accordance with article 43, paragraph 4, of the Statute;
(l) “Counsel” means defence counsel and the legal representatives of victims;
(m) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations;
(n) “Representatives of intergovernmental organizations” means the executive heads of intergovernmental organizations, including any official acting on his or her behalf;
(o) “Vienna Convention” means the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;
(p) “Rules of Procedure and Evidence” means the Rules of Procedure and Evidence adopted in accordance with article 51 of the Statute.

Article 2. Legal status and juridical personality of the Court

The Court shall have international legal personality and shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes. It shall, in particular, have the capacity to contract, to acquire and to dispose of immovable and movable property and to participate in legal proceedings.

Article 3. General provisions on privileges and immunities of the Court

The Court shall enjoy in the territory of each State Party such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.

Article 4. Inviolability of the premises of the Court

The premises of the Court shall be inviolable.

Article 5. Flag, emblem and markings

The Court shall be entitled to display its flag, emblem and markings at its premises and on vehicles and other means of transportation used for official purposes.

Article 6. Immunity of the Court, its property, funds and assets

1. The Court, and its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particular case the Court has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

2. The property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. To the extent necessary to carry out the functions of the Court, the property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be exempt from restrictions, regulations, controls or moratoria of any nature.

Article 7. Inviolability of archives and documents

The archives of the Court, and all papers and documents in whatever form, and materials being sent to or from the Court, held by the Court or belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable. The termination or absence of such inviolability shall not affect protective measures that the Court may order pursuant to the Statute and the Rules of Procedure and Evidence with regard to documents and materials made available to or used by the Court.

Article 8. Exemption from taxes, customs duties and import or export restrictions

1. The Court, its assets, income and other property and its operations and transactions shall be exempt from all direct taxes, which include, inter alia, income tax, capital tax and corporation tax, as well as direct taxes levied by local and provincial authorities. It is understood, however, that the Court shall not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services provided at a fixed rate according to the amount of services rendered and which can be specifically identified, described and itemized.

2. The Court shall be exempt from all customs duties, import turnover taxes and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Court for its official use and in respect of its publications.

3. Goods imported or purchased under such an exemption shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of a State Party, except under conditions agreed with the competent authorities of that State Party.

Article 9. Reimbursement of duties and/or taxes

1. The Court shall not, as a general rule, claim exemption from duties and/or taxes which are included in the price of movable and immovable property and taxes paid for services rendered. Nevertheless, when the Court for its official use makes major purchases of property and goods or services on which identifiable duties and/or taxes are charged or are chargeable, States Parties shall make appropriate administrative arrangements for the exemption of such charges or reimbursement of the amount of duty and/or tax paid.

2. Goods purchased under such an exemption or reimbursement shall not be sold or otherwise disposed of, except in accordance with the conditions laid down by the State Party which granted the exemption or reimbursement. No exemption or reimbursement shall be accorded in respect of charges for public utility services provided to the Court.

Article 10. Funds and freedom from currency restrictions

1. Without being restricted by financial controls, regulations or financial moratoriums of any kind, while carrying out its activities:
(a) The Court may hold funds, currency of any kind or gold and operate accounts in any currency;
(b) The Court shall be free to transfer its funds, gold or its currency from one country to another or within any country and to convert any currency held by it into any other currency;
(c) The Court may receive, hold, negotiate, transfer, convert or otherwise deal with bonds and other financial securities;
(d) The Court shall enjoy treatment not less favourable than that accorded by the State Party concerned to any intergovernmental organization or diplomatic mission in respect of rates of exchange for its financial transactions.

2. In exercising its rights under paragraph 1, the Court shall pay due regard to any representations made by any State Party insofar as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of the Court.

Article 11. Facilities in respect of communications

1. The Court shall enjoy in the territory of each State Party for the purposes of its official communications and correspondence treatment not less favourable than that accorded by the State Party concerned to any intergovernmental organization or diplomatic mission in the matter of priorities, rates and taxes applicable to mail and the various forms of communication and correspondence.

2. No censorship shall be applied to the official communications or correspondence of the Court.

3. The Court may use all appropriate means of communication, including electronic means of communication, and shall have the right to use codes or cipher for its official communications and correspondence. The official communications and correspondence of the Court shall be inviolable.

4. The Court shall have the right to dispatch and receive correspondence and other materials or communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges, immunities and facilities as diplomatic couriers and bags.

5. The Court shall have the right to operate radio and other telecommunication equipment on any frequencies allocated to it by the States Parties in accordance with their national procedures. The States Parties shall endeavour to allocate to the Court, to the extent possible, frequencies for which it has applied.

Article 12. Exercise of the functions of the Court outside its headquarters

In the event that the Court, pursuant to article 3, paragraph 3, of the Statute, considers it desirable to sit elsewhere than at its headquarters at The Hague in the Netherlands, the Court may conclude with the State concerned an arrangement concerning the provision of the appropriate facilities for the exercise of its functions.

Article 13. Representatives of States participating in the Assembly and its subsidiary organs and representatives of intergovernmental organizations

1. Representatives of States Parties to the Statute attending meetings of the Assembly and its subsidiary organs, representatives of other States that may be attending meetings of the Assembly and its subsidiary organs as observers in accordance with article 112, paragraph 1, of the Statute, and representatives of States and of intergovernmental organizations invited to meetings of the Assembly and its subsidiary organs shall, while exercising their official functions and during their journey to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:
(a) Immunity from personal arrest or detention;
(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity; such immunity shall continue to be accorded notwithstanding that the persons concerned may have ceased to exercise their functions as representatives;
(c) Inviolability of all papers and documents in whatever form;
(d) The right to use codes or cipher, to receive papers and documents or correspondence by courier or in sealed bags and to receive and send electronic communications;
(e) Exemption from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations in the State Party they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;
(f) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;
(g) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys under the Vienna Convention;
(h) The same protection and repatriation facilities as are accorded to diplomatic agents in time of international crisis under the Vienna Convention;
(i) Such other privileges, immunities and facilities not inconsistent with the foregoing as diplomatic agents enjoy, except that they shall have no right to claim exemption from customs duties on goods imported (otherwise as part of their personal baggage) or from excise duties or sales taxes.

2. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives described in paragraph 1 attending the meetings of the Assembly and its subsidiary organs are present in a State Party for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article are not applicable as between a representative and the authorities of the State Party of which he or she is a national or of the State Party or intergovernmental organization of which he or she is or has been a representative.

Article 14. Representatives of States participating in the proceedings of the Court

Representatives of States participating in the proceedings of the Court shall, while exercising their official functions, and during their journey to and from the place of the proceedings, enjoy the privileges and immunities referred to in article 13.

Article 15. Judges, Prosecutor, Deputy Prosecutors and Registrar

1. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar shall, when engaged on or with respect to the business of the Court, enjoy the same privileges and immunities as are accorded to heads of diplomatic missions and shall, after the expiry of their terms of office, continue to be accorded immunity from legal process of every kind in respect of words which had been spoken or written and acts which had been performed by them in their official capacity.

2. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar and members of their families forming part of their households shall be accorded every facility for leaving the country where they may happen to be and for entering and leaving the country where the Court is sitting. On journeys in connection with the exercise of their functions, the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar shall in all States Parties through which they may have to pass enjoy all the privileges, immunities and facilities granted by States Parties to diplomatic agents in similar circumstances under the Vienna Convention.

3. If a judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor or the Registrar, for the purpose of holding himself or herself at the disposal of the Court, resides in any State Party other than that of which he or she is a national or permanent resident, he or she shall, together with family members forming part of his or her household, be accorded diplomatic privileges, immunities and facilities during the period of residence.

4. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar and members of their families forming part of their households shall be accorded the same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

5. Paragraphs 1 to 4 of this article shall apply to judges of the Court even after their term of office has expired if they continue to exercise their functions in accordance with article 36, paragraph 10, of the Statute.

6. The salaries, emoluments and allowances paid to the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar by the Court shall be exempt from taxation. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar are present in a State Party for the discharge of their functions shall not be considered as periods of residence for purposes of taxation. States Parties may take these salaries, emoluments and allowances into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources.

7. States Parties shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid to former judges, Prosecutors and Registrars and their dependants.

Article 16. Deputy Registrar, staff of the Office of the Prosecutor and staff of the Registry

1. The Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the Registry shall enjoy such privileges, immunities and facilities as are necessary for the independent performance of their functions. They shall be accorded:
(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;
(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity, which immunity shall continue to be accorded even after termination of their employment with the Court;
(c) Inviolability for all official papers and documents in whatever form and materials;
(d) Exemption from taxation on the salaries, emoluments and allowances paid to them by the Court. States Parties may take these salaries, emoluments and allowances into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources;
(e) Exemption from national service obligations;
(f) Together with members of their families forming part of their household, exemption from immigration restrictions or alien registration;
(g) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the official concerned;
(h) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to the officials of comparable rank of diplomatic missions established in the State Party concerned;
(i) Together with members of their families forming part of their household, the same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention;
(j) The right to import free of duties and taxes, except payments for services, their furniture and effects at the time of first taking up post in the State Party in question and to re-export their furniture and effects free of duties and taxes to their country of permanent residence.

2. States Parties shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid to former Deputy Registrars, members of the staff of the Office of the Prosecutor, members of the staff of the Registry and their dependants.

Article 17. Personnel recruited locally and not otherwise covered by the present Agreement

Personnel recruited by the Court locally and not otherwise covered by the present Agreement shall be accorded immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity for the Court. Such immunity shall continue to be accorded after termination of employment with the Court for activities carried out on behalf of the Court. During their employment, they shall also be accorded such other facilities as may be necessary for the independent exercise of their functions for the Court.

Article 18. Counsel and persons assisting defence counsel

1. Counsel shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for the independent performance of his or her functions, including the time spent on journeys, in connection with the performance of his or her functions and subject to production of the certificate referred to in paragraph 2 of this article:
(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of his or her personal baggage;
(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her in official capacity, which immunity shall continue to be accorded even after he or she has ceased to exercise his or her functions;
(c) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to the exercise of his or her functions;
(d) For the purposes of communications in pursuance of his or her functions as counsel, the right to receive and send papers and documents in whatever form;
(e) Exemption from immigration restrictions or alien registration;
(f) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the counsel concerned;
(g) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;
(h) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

2. Upon appointment of counsel in accordance with the Statute, the Rules of Procedure and Evidence and the Regulations of the Court, counsel shall be provided with a certificate under the signature of the Registrar for the period required for the exercise of his or her functions. Such certificate shall be withdrawn if the power or mandate is terminated before the expiry of the certificate.

3. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which counsel is present in a State Party for the discharge of his or her functions shall not be considered as periods of residence.

4. The provisions of this article shall apply mutates mutandis to persons assisting defence counsel in accordance with rule 22 of the Rules of Procedure and Evidence.

Article 19. Witnesses

1. Witnesses shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for their appearance before the Court for purposes of giving evidence, including the time spent on journeys in connection with their appearance before the Court, subject to the production of the document referred to in paragraph 2 of this article:
(a) Immunity from personal arrest or detention;
(b) Without prejudice to subparagraph (d) below, immunity from seizure of their personal baggage unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned;
(c) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of their testimony, which immunity shall continue to be accorded even after their appearance and testimony before the Court;
(d) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to their testimony;
(e) For purposes of their communications with the Court and counsel in connection with their testimony, the right to receive and send papers and documents in whatever form;
(f) Exemption from immigration restrictions or alien registration when they travel for purposes of their testimony;
(g) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

2. Witnesses who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying that their appearance is required by the Court and specifying a time period during which such appearance is necessary.

Article 20. Victims

1. Victims participating in the proceedings in accordance with rules 89 to 91 of the Rules of Procedure and Evidence shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for their appearance before the Court, including the time spent on journeys in connection with their appearance before the Court, subject to the production of the document referred to in paragraph 2 of this article:
(a) Immunity from personal arrest or detention;
(b) Immunity from seizure of their personal baggage unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned;
(c) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of their appearance before the Court, which immunity shall continue to be accorded even after their appearance before the Court;
(d) Exemption from immigration restrictions or alien registration when they travel to and from the Court for purposes of their appearance.

2. Victims participating in the proceedings in accordance with rules 89 to 91 of the Rules of Procedure and Evidence who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying their participation in the proceedings of the Court and specifying a time period for that participation.

Article 21. Experts

1. Experts performing functions for the Court shall be accorded the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for the independent exercise of their functions, including the time spent on journeys in connection with their functions, subject to production of the document referred to in paragraph 2 of this article:
(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;
(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of the performance of their functions for the Court, which immunity shall continue to be accorded even after the termination of their functions;
(c) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to their functions for the Court;
(d) For the purposes of their communications with the Court, the right to receive and send papers and documents in whatever form and materials relating to their functions for the Court by courier or in sealed bags;
(e) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the expert concerned;
(f) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;
(g) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention;
(h) Exemption from immigration restrictions or alien registration in relation to their functions as specified in the document referred to in paragraph 2 of this article.

2. Experts who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying that they are performing functions for the Court and specifying a time period for which their functions will last.

Article 22. Other persons required to be present at the seat of the Court

1. Other persons required to be present at the seat of the Court shall, to the extent necessary for their presence at the seat of the Court, including the time spent on journeys in connection with their presence, be accorded the privileges, immunities and facilities provided for in article 20, paragraph 1, subparagraphs (a) to (d), of the present Agreement, subject to production of the document referred to in paragraph 2 of this article.

2. Other persons required to be present at the seat of the Court shall be provided by the Court with a document certifying that their presence is required at the seat of the Court and specifying a time period during which such presence is necessary.

Article 23. Nationals and permanent residents

At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, any State may declare that:
(a) Without prejudice to paragraph 6 of article 15 and paragraph 1 (d) of article 16, a person referred to in articles 15, 16, 18, 19 and 21 shall, in the territory of the State Party of which he or she is a national or permanent resident, enjoy only the following privileges and immunities to the extent necessary for the independent performance of his or her functions or his or her appearance or testimony before the Court:
(i) Immunity from personal arrest and detention;
(ii) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by that person in the performance of his or her functions for the Court or in the course of his or her appearance or testimony, which immunity shall continue to be accorded even after the person has ceased to exercise his or her functions for the Court or his or her appearance or testimony before it;
(iii) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to the exercise of his or her functions for the Court or his or her appearance or testimony before it;
(iv) For the purposes of their communications with the Court and for a person referred to in article 19, with his or her counsel in connection with his or her testimony, the right to receive and send papers in whatever form.
(b) A person referred to in articles 20 and 22 shall, in the territory of the State Party of which he or she is a national or permanent resident, enjoy only the following privileges and immunities to the extent necessary for his or her appearance before the Court:
(i) Immunity from personal arrest and detention;
(ii) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by that person in the course of his or her appearance before the Court, which immunity shall continue to be accorded even after his or her appearance before the Court.

Article 24. Cooperation with the authorities of States Parties

1. The Court shall cooperate at all times with the appropriate authorities of States Parties to facilitate the enforcement of their laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities referred to in the present Agreement.

2. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under the present Agreement to respect the laws and regulations of the State Party in whose territory they may be on the business of the Court or through whose territory they may pass on such business. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

Article 25. Waiver of privileges and immunities provided for in articles 13 and 14

Privileges and immunities provided for in articles 13 and 14 of the present Agreement are accorded to the representatives of States and intergovernmental organizations not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the work of the Assembly, its subsidiary organs and the Court. Consequently, States Parties not only have the right but are under a duty to waive the privileges and immunities of their representatives in any case where, in the opinion of those States, they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which the privileges and immunities are accorded. States not party to the present Agreement and intergovernmental organizations are granted the privileges and immunities provided for in articles 13 and 14 of the present Agreement on the understanding that they undertake the same duty regarding waiver.

Article 26. Waiver of privileges and immunities provided for in articles 15 to 22

1. The privileges and immunities provided for in articles 15 to 22 of the present Agreement are granted in the interests of the good administration of justice and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities may be waived in accordance with article 48, paragraph 5, of the Statute and the provisions of this article and there is a duty to do so in any particular case where they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which they are accorded.

2. The privileges and immunities may be waived:
(a) In the case of a judge or the Prosecutor, by an absolute majority of the judges;
(b) In the case of the Registrar, by the Presidency;
(c) In the case of the Deputy Prosecutors and the staff of the Office of the Prosecutor, by the Prosecutor;
(d) In the case of the Deputy Registrar and the staff of the Registry, by the Registrar;
(e) In the case of personnel referred to in article 17, by the head of the organ of the Court employing such personnel;
(f) In the case of counsel and persons assisting defence counsel, by the Presidency;
(g) In the case of witnesses and victims, by the Presidency;
(h) In the case of experts, by the head of the organ of the Court appointing the expert;
(i) In the case of other persons required to be present at the seat of the Court, by the Presidency.

Article 27. Social security

From the date on which the Court establishes a social security scheme, the persons referred to in articles 15, 16 and 17 shall, with respect to services rendered for the Court, be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes.

Article 28. Notification

The Registrar shall communicate periodically to all States Parties the categories and names of the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor, the staff of the Registry and counsel to whom the provisions of the present Agreement apply. The Registrar shall also communicate to all States Parties information on any change in the status of these persons.

Article 29. Laissez-passer

The States Parties shall recognize and accept the United Nations laissez- passer or the travel document issued by the Court to the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the Registry as valid travel documents.

Article 30. Visas

Applications for visas or entry/exit permits, where required, from all persons who are holders of the United Nations laissez-passer or of the travel document issued by the Court, and also from persons referred to in articles 18 to 22 of the present Agreement who have a certificate issued by the Court confirming that they are travelling on the business of the Court, shall be dealt with by the States Parties as speedily as possible and granted free of charge.

Article 31. Settlement of disputes with third parties

The Court shall, without prejudice to the powers and responsibilities of the Assembly under the Statute, make provisions for appropriate modes of settlement of:
(a) Disputes arising out of contracts and other disputes of a private law character to which the Court is a party;
(b) Disputes involving any person referred to in the present Agreement who, by reason of his or her official position or function in connection with the Court, enjoys immunity, if such immunity has not been waived.

Article 32. Settlement of differences on the interpretation or application of the present Agreement

1. All differences arising out of the interpretation or application of the present Agreement between two or more States Parties or between the Court and a State Party shall be settled by consultation, negotiation or other agreed mode of settlement.

2. If the difference is not settled in accordance with paragraph 1 of this article within three months following a written request by one of the parties to the difference, it shall, at the request of either party, be referred to an arbitral tribunal according to the procedure set forth in paragraphs 3 to 6 of this article.

3. The arbitral tribunal shall be composed of three members: one to be chosen by each party to the difference and the third, who shall be the chairman of the tribunal, to be chosen by the other two members. If either party has failed to make its appointment of a member of the tribunal within two months of the appointment of a member by the other party, that other party may invite the President of the International Court of Justice to make such appointment. Should the first two members fail to agree upon the appointment of the chairman of the tribunal within two months following their appointment, either party may invite the President of the International Court of Justice to choose the chairman.

4. Unless the parties to the difference otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own procedure and the expenses shall be borne by the parties as assessed by the tribunal.

5. The arbitral tribunal, which shall decide by a majority of votes, shall reach a decision on the difference on the basis of the provisions of the present Agreement and the applicable rules of international law. The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding on the parties to the difference.

6. The decision of the arbitral tribunal shall be communicated to the parties to the difference, to the Registrar and to the Secretary-General.

Article 33. Applicability of the present Agreement

The present Agreement is without prejudice to relevant rules of international law, including international humanitarian law.

Article 34. Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Agreement shall be open for signature by all States from 10 September 2002 until 30 June 2004 at United Nations Headquarters in New York.

2. The present Agreement is subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General.

3. The present Agreement shall remain open for accession by all States. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 35. Entry into force

1. The present Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the Secretary-General of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Agreement after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the deposit with the Secretary-General of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 36. Amendments

1. Any State Party may, by written communication addressed to the Secretariat of the Assembly, propose amendments to the present Agreement. The Secretariat shall circulate such communication to all States Parties and the Bureau of the Assembly with a request that States Parties notify the Secretariat whether they favour a Review Conference of States Parties to discuss the proposal.

2. If, within three months from the date of circulation by the Secretariat of the Assembly, a majority of States Parties notify the Secretariat that they favour a Review Conference, the Secretariat shall inform the Bureau of the Assembly with a view to convening such a Conference in connection with the next regular or special session of the Assembly.

3. The adoption of an amendment on which consensus cannot be reached shall require a two-thirds majority of States Parties present and voting, provided that a majority of States Parties is present.

4. The Bureau of the Assembly shall immediately notify the Secretary- General of any amendment that has been adopted by the States Parties at a Review Conference. The Secretary-General shall circulate to all States Parties and signatory States any amendment adopted at a Review Conference.

5. An amendment shall enter into force for States Parties which have ratified or accepted the amendment sixty days after two thirds of the States which were Parties at the date of adoption of the amendment have deposited instruments of ratification or acceptance with the Secretary-General.

6. For each State Party ratifying or accepting an amendment after the deposit of the required number of instruments of ratification or acceptance, the amendment shall enter into force on the sixtieth day following the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

7. A State which becomes a Party to the present Agreement after the entry into force of an amendment in accordance with paragraph 5 shall, failing an expression of different intention by that State:
(a) Be considered a Party to the present Agreement as so amended; and
(b) Be considered a Party to the unamended Agreement in relation to any State Party not bound by the amendment.

Article 37. Denunciation

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary- General, denounce the present Agreement. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.

2. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Agreement to which it would be subject under international law independently of the present Agreement.

Article 38. Depositary

The Secretary-General shall be the depositary of the present Agreement.

Article 39. Authentic texts

The original of the present Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

/otsingu_soovitused.json