Teksti suurus:

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 57, 406

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist

Vastu võetud 08.07.2004 nr 243

Määrus kehtestatakse « Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 61 lõike 14 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrus sätestab radioaktiivsete jäätmete töötlemise eesmärgil Eestisse sisseveoks, radioaktiivsete jäätmete Eestist väljaveoks ja Eesti territooriumilt läbiveoks vajalike dokumentide menetlemise korra ja tähtajad.

§2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kolmas riik – riik, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ( ELi liikmesriik);
2) radioaktiivsete jäätmete omaja – isik, kes vastutab radioaktiivsete jäätmete eest enne nende vedu ja kes kavatseb vedada need radioaktiivsete jäätmete saajale;
3) radioaktiivsete jäätmete saaja – isik, kellele radioaktiivsed jäätmed veetakse.

§3. Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete veo korral Eestist ELi teise liikmesriiki

(1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestist ELi teise liikmesriiki, edastab Keskkonnaministeerium taotluse radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kinnituse saamiseks sihtriigi ja kõikide läbiveoriikide pädevatele asutustele.

(2) Kui sihtriigi ja läbiveoriikide pädevad asutused ei ole esitanud oma kinnitusi radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist ning ei ole ka taotlenud tähtaja kuni ühekuulist pikendamist või kui taotluse menetlemise pikendatud tähtaeg on möödunud, loetakse need riigid taotletava veoga nõus olevaks.

(3) Keskkonnaministeerium teatab siht- ja läbiveoriikide pädevatele asutustele veoloa andmisest, lisades veoloale kõik täiendavaid tingimusi sisaldavad dokumendid.

(4) Kui vedu on toimunud, saadab radioaktiivsete jäätmete saaja (edaspidi saaja) 15 päeva jooksul, alates radioaktiivsete jäätmete veose vastuvõtmise päevast, Keskkonnaministeeriumile sellekohase teate. Keskkonnaministeerium edastab selle teate kõikide selle veoga seotud liikmesriikide pädevatele asutustele.

(5) Sihtriigi pädev asutus saadab radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise teate Keskkonnaministeeriumile, kes edastab selle radioaktiivsete jäätmete algsele omajale.

§4. Radioaktiivsete jäätmete vedu Eestisse töötlemise eesmärgil

Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestisse nende töötlemise eesmärgil, esitab veoloa taotleja Keskkonnaministeeriumile lisaks veoloa taotlusele veel järgmised dokumendid:
1) radioaktiivsete jäätmete omaja (edaspidi omaja) ja saaja vahel sõlmitud radioaktiivsete jäätmete veo, töötlemise või konditsioneerimise ning selle tulemusena saadud radioaktiivse jäägi tagastamise lepingu koopia;
2) tõendi radioaktiivsete jäätmete saadetise rahalise tagatise või kindlustuse kohta väärtuses, mis katab nende jäätmete veo, töötlemise või konditsioneerimise ja radioaktiivse jäägi tagasisaatmise ning radioaktiivsete jäätmete tagasivõtmise kulud juhul, kui vedu ei ole võimalik lõpule viia.

§5. Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete ELi liikmesriikide vahelise veo korral läbi Eesti

(1) Kui ELi liikmesriigi pädev asutus taotleb Eestilt kinnituse andmist radioaktiivsete jäätmete ELi liikmesriikide vaheliseks veoks läbi Eesti, teeb Keskkonnaministeerium otsuse radioaktiivsete jäätmete läbiveo lubamise, vajalikuks peetavate tingimuste seadmise või kinnituse andmisest keeldumise kohta päritoluriigi pädevale asutusele teatavaks kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta sai sellest riigist veoloa taotluse.

(2) Keskkonnaministeerium võib radioaktiivsete jäätmete läbiveo lubamise kohta kinnituse esitamiseks ja oma seisukoha päritoluriigi pädevale asutusele teatamiseks taotleda lõikes 1 nimetatud tähtajale kuni ühekuulist pikendust.

§6. Veose dokumendid

Iga veosega peavad kaasas olema kõik «Kiirgusseaduse» § 61 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 4 loetletud dokumendid. Kui veoluba on antud rohkem kui ühe veo kohta, peavad veosega kaasas olema kõik seda luba käsitlevad dokumendid.

§ 7.  Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete veo korral Eestist kolmandasse riiki

(1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestist kolmandasse riiki, esitab omaja Keskkonnaministeeriumile veoloa saamise taotluse.

(2) Keskkonnaministeerium võtab ühendust kolmanda riigi pädeva asutusega.

(3) Keskkonnaministeerium annab veoloa pärast nõusoleku saamist kolmanda riigi pädevalt asutuselt ning teavitab kolmanda riigi pädevat asutust veoloa andmisest.

(4) Omaja teatab Keskkonnaministeeriumile radioaktiivsete jäätmete jõudmisest kolmandas riigis asuvasse sihtkohta ja Eesti tollipunkti nime, mille veos läbis ning tollipunkti nime, mille kaudu veos sisenes kolmandasse riiki, kahe nädala jooksul jäätmete sihtpunkti jõudmise päevast arvates.

(5) Lõikes 4 antud teabe saamiseks lepib omaja saajaga kokku, et saaja tõendab kirjalikult jäätmete jõudmist ettenähtud sihtpunkti ning teatab omajale veose kolmandasse riiki sisenemise tollipunkti nime.

§8. Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete veo korral kolmandast riigist Eestisse töötlemise eesmärgil ja Eestist läbiveol

(1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse Eestisse vedada kolmandast riigist töötlemise eesmärgil, peab saaja tegutsema nagu omaja ja Keskkonnaministeerium nagu päritoluriigi pädev asutus.

(2) Asjakohase menetluse alustamiseks esitab saaja Keskkonnaministeeriumile taotluse kinnituse saamiseks vastavalt §-s 3 sätestatud menetlusele.

(3) Koos taotlusega peab saaja esitama Keskkonnaministeeriumile §-s 4 loetletud dokumentide koopiad.

(4) Kui radioaktiivsed jäätmed veetakse kolmandast riigist kolmandasse riiki ja Eesti on esimene ELi liikmesriik, kuhu radioaktiivsed jäätmed sisenevad, loetakse Eesti selle veose päritoluriigiks. Sellisel juhul peab veo korraldamise eest vastutav isik Eestis teavitama pädevat asutust, et see alustaks vastavaid kooskõlastusprotseduure.

§ 9.  Radioaktiivsete jäätmete riikidevahelise veo jaoks täidetud dokumentide säilitamine

Keskkonnaministeerium peab radioaktiivsete jäätmete riikidevahelise veoloa taotluste kooskõlastamise ja lubade andmise arvestust ning säilitab radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveodokumente kümme aastat.

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/3/Euratom liikmesriikidevaheliste ning ühendusse suunduvate ja ühendusest väljuvate radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontrolli kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 35, 12.02.1992, lk 24)

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json