Teksti suurus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 57, 407

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2004 nr 244

Määrus kehtestatakse « Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 44 lõike 2 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine

(1) «Riiklik kiirgustöötajate doosiregister» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 37 «Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljaandmise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 137).

(2) Registri pidamise eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

§2. Registri nimi

Registri ametlik nimi on «Riiklik kiirgustöötajate doosiregister».

§3. Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Kiirguskeskus.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§4. Registri ülesehitus

Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

§5. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas – registri osa, kuhu kantakse andmed kiirgustöötajate kohta ning isikudooside seire andmed;
2) digitaalne kanderaamat – registri osa, milles peetakse arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta;
3) registritoimikud;
4) arhiveeritud registriandmed.

§6. Registridokumendid

(1) Registridokumendid on:
1) alusdokumendid;
2) andmete registrist väljastamise dokumendid;
3) järelevalveasutuse järelevalvetoiminguid kajastavad dokumendid;
4) tervisekontrolli kokkuvõte tervisekontrolli ajal ilmnenud kutsekiirituse piirmäärade ületamisele viitavate andmetega;
5) kutsekiirituse piirmäärade ületamise korral kiirgustegevusloa omaja poolt tehtud ettekanne avariikiirituse ja hädaolukorrakiirituse korral rakendatud meetmete kohta.

(2) Paberkandjal registridokumente säilitatakse registritoimikus.

§7. Alusdokumendid

(1) Registri alusdokumendid on:
1) isikudooside seire andmete dokumendid;
2) dokumendid, mis sisaldavad kiirgustöötajatena töötavate või tööd alustavate isikute nimekirja ja isikuandmeid.

(2) Registrisse esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§8. Registrisse kantavad andmed

(1) Kiirgustöötaja kohta registrisse kantavad andmed on järgmised:
1) kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) tööandja registrikood, nimi ja aadress;
4) kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht;
5) seireperioodi alg- ja lõpupäev;
6) väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
7) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
8) ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
9) avarii või avarii tagajärgede likvideerimisel saadud efektiivdoosi suurus;
10) hädaolukorras saadud efektiivdoosi suurus;
11) summaarne kutsekiirituse doosi suurus hindamisperioodi jooksul ja kasvavalt.

(2) Hädaolukorra- ja avariikiirituse dooside suurus kantakse registrisse kutsekiirituse doosidest eraldi.

§9. Andmete õiguslik režiim

Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§10. Andmete esitamine registrisse

(1) Registri volitatud töötleja kannab § 8 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed kiirgustegevusloas esitatud andmete põhjal doosiregistrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul pärast isikule kiirgustegevusloa väljastamist. Isikudooside seiret teostav isik esitab registri volitatud töötlejale § 8 lõike 1 punktides 5–11 loetletud andmed.

(2) Uue kiirgustöötaja tööle võtmisel esitab kiirgustegevusloa omaja registri volitatud töötlejale § 8 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed enne isiku kiirgustööle asumist.

(3) Kiirgustegevusloa omaja ja tunnustatud dosimeetrialabor korraldavad kiirgustöötajate isikudooside seire andmete esitamise registrisse vähemalt kaks korda aastas elektrooniliselt või paberil.

(4) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§11. Andmete registrisse vastuvõtmise ja andmete registrist väljastamise kord

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

(2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi:
1) järjekorranumber;
2) nimetus;
3) koostamise kuupäev;
4) koostaja;
5) kanderaamatusse kande tegemise kuupäev.

(3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) väljastatava dokumendi nimetus ja number;
2) andmete kasutamise otstarve;
3) andmete väljastamise kuupäev;
4) andmed saanud isiku nimi.

§12. Registriandmete muutmise kord

(1) Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamisel teatab registri volitatud töötleja sellest kohe andmete esitajale ja määrab õigete andmete esitamise tähtaja.

(2) Kui registri andmete muutmise algatab andmete esitaja, esitab ta registri volitatud töötlejale avalduse, põhjendades andmete muutmise vajadust, ning lisab andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad.

(3) Registri volitatud töötleja parandab tema enda tehtud vead kas omal algatusel või andmete esitajalt sellekohase avalduse saamisel. Avaldusi säilitatakse registritoimikus.

(4) Registri volitatud töötleja vastutab andmete muutmise õigsuse eest.

§13. Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registrist andmete saamiseks õigustatud isikud

(1) Registrisse kantud andmed on «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158) tähenduses piiratud juurdepääsuga andmed.

(2) Juurdepääsu registriandmetele digitaalses andmebaasis reguleeritakse süsteemi paroolkaitsega.

(3) Registrisse kantud andmed väljastatakse «Kiirgusseaduse» § 44 lõikes 6 loetletud isikutele nende nõuetekohase kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või paberil. Avalduses tuleb loetleda soovitud andmed, märkida nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

(4) Teadus- või statistilise töö tegemiseks väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama andmesubjekti otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse.

§14. Registri volitatud töötleja õigused ja kohustused

(1) Kui registri volitatud töötlejal tekib kahtlus registrisse esitatud andmete õigsuse osas, võib ta teha andmete esitajale järelepärimisi.

(2) Registri volitatud töötleja on kohustatud:
1) esitama «Kiirgusseaduse» § 44 lõikes 6 loetletud isikutele nende avalduse alusel andmeid registritoimikus olevate dokumentide kohta;
2) kontrollima enne andmete registrist väljastamist andmete taotlejate vastavust «Kiirgusseaduse» § 44 lõikes 6 loetletud isikutele;
3) koostama registris olevate andmete alusel vähemalt üks kord aastas kokkuvõtte kiirgustöötajate poolt saadud kutsekiirituse dooside kohta.

§15. Arhiveerimine

(1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

(2) Registriandmete säilitamisel lähtutakse «Kiirgusseaduses» sätestatust.

(3) Alusdokumente säilitatakse 75 aastat.

4. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§16. Järelevalve registri pidamise üle ja selleks õigustatud isikud

Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§17. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri vastutava töötleja eelarverealt.

§18. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» (RT I 1996, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) sätestatud nõuetega.

(2) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse või säilitamiseks riiklikku arhiivi.

(3) Volitatud töötleja annab andmekogu üle Vabariigi Valitsuse poolt määratud vastutavale töötlejale vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riigi infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel koostatakse asjakohane akt.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json