Teksti suurus:

Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2007
Avaldamismärge:RT I 1999, 98, 869

Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 395

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 32 lõike 3 punkti 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada, et:
1) Kaitseliidu tegevliikmele, kes on osalenud kalendriaasta jooksul kõigis Kaitseliidu väljaõppekavas temale ettenähtud sõjalistes väljaõpetes ning kellele ei ole riigi poolt eraldatud tasuta vormiriietust, kompenseeritakse 1/20 jooksvaks eelarveaastaks ajateenijale ettenähtud riidevarustuse maksumusest;
2) sõjalises väljaõppes osalenud Kaitseliidu tegevliikmele kompenseeritakse sõidukulud väljaõppele ja tagasi esitatud sõidupiletite alusel. Isikliku sõiduauto kasutamisel väljaõppes osalemisel kompenseeritakse tegevliikme sõidukulud alalisest elukohast väljaõppe toimumise kohta ja tagasi arvestusega 95 senti iga läbitud kilomeetri eest. Isikliku sõiduauto kasutamise fikseerib väljaõppe läbiviija väljaõppe käigus;
3) muude Kaitseliidu tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtavate põhjendatud kulutuste kompenseerimise otsustab maleva pealik enne vastavate kulutuste tegemist.

2. Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimiseks esitab tegevliige pärast väljaõppes osalemist maleva pealikule kirjaliku taotluse, millele lisab kuludokumendid. Maleva pealik kontrollib kulutuste põhjendatust ning teeb kahe nädala jooksul otsuse taotluse rahuldamise kohta.

3. Käesoleva määruse punkti 1 alapunktis 1 toodud kulutused kompenseeritakse maleva pealiku käskkirja alusel 30 päeva jooksul kalendriaasta viimase sõjalise väljaõppe lõppemise päevast.

4. Kompensatsioon Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste eest makstakse tegevliikmele välja maleva eelarves selleks ettenähtud vahenditest tegevliikme poolt taotluses näidatud pangaarvele või sularahas.

5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json