Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse rakendamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 98, 873

Riigi Teataja seaduse rakendamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 399

Riigi Teataja seaduse (RT I 1999, 10, 155; 57, 594) paragrahvi 24 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1991. a määrusega nr 206 (RT 1991, 35, 436) kinnitatud «Kohalike maksude kehtestamise korra» punkti 11 viimases lauses asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

2. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määrusega nr 198 (RT I 1993, 46, 641; 78, 1140; 1994, 37, 573; 42, 682; 57, 973; 1995, 15, 185; 37, 479; 43, 664; 85, 1472; 1997, 73, 1209; 1999, 78, 721; 79, 734) kinnitatud «Eluruumide erastamise korra» punktis 74 asendada sõnad «üleriigilises päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

3. Vabariigi Valitsuse 29. märtsi 1995. a määruse nr 144 «Vene Föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine» (RT I 1995, 38, 500) punktis 3 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas, ühes üleriigilises päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

4. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 285 (RT I 1995, 65, 1091; 1996, 45, 862; 1998, 10, 119) kinnitatud «Riigivara kasutusse andmise korra» punktis 100 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

5. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 286 (RT I 1995, 67, 1137; 1996, 82, 1459; 1997, 60, 997; 69, 1121) kinnitatud «Riigivara võõrandamise korra» punkti 25 esimeses lauses asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas ning vähemalt ühes üleriigilises päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

6. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996. a määruse nr 175 «Mitteeluruumide erastamise korra kinnitamine ja Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995. a määruse nr 117 muutmine» (RT I 1996, 47, 916; 80, 1438; 1997, 73, 1209; 1998, 17, 273; 1999, 67, 661) punktis 3 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

7. Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 210 (RT I 1996, 59, 1102) kinnitatud «Riikliku teenistus- ja tsiviilrelvade katastri asutamise, pidamise ja avaldamise korra» punktis 31 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

8. Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määrusega nr 211 (RT I 1996, 60/61, 1114; 1998, 110, 1820) kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korra» punktis 9 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

9. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605; 1998, 85, 1392) kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» punktis 3 asendada sõnad «Riigi Teatajas või Riigi Teataja Lisas» ja punktis 17 sõnad «Riigi Teatajas või teate avaldamist Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

10. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 269 (RT I 1996, 78, 1386) kinnitatud «Maa munitsipaalomandisse andmise korra» punktis 22 asendada sõnad «vastavalt Riigi Teatajas või Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

11. Vabariigi Valitsuse 8. novembri 1996. a määrusega nr 276 (RT I 1996, 79, 1404) kinnitatud «Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra» punktides 29, 32 ja 77 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded» ning punkti 29 esimesest lausest jätta välja sõnad «vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja».

12. Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a määrusega nr 11 (RT I 1997, 8, 57; 1999, 29, 412) kinnitatud «Riigile kuuluva kinnisasja maavara ja maa-ainese kaevandamiseks loovutamise ning sellega seotud tasu määramise korra» punktis 22 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

13. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 213 (RT I 1998, 85, 1397) kinnitatud «Vabariigi Valitsuse tagatisfondist väljamaksete tegemise korra» punkti 7 alapunktis 1 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

14. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 268 (RT I 1998, 104, 1732) kinnitatud «Riigile kuuluvate aktsiate börsil noteerimisega avaliku müügi korra» punktis 9 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

15. Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1999. a määrusega nr 262 (RT I 1999, 68, 670) kinnitatud «Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra» punktis 11 asendada sõnad «vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

16. Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määrusega nr 305 (RT I 1999, 78, 724) kinnitatud «Raudtee avalikuks kasutamiseks määramise korra» punktis 9 asendada sõnad «teadaandena Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

17. Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määrusega nr 308 (RT I 1999, 78, 725) kinnitatud «Maareformi käigus maa rendileandmise ja maale kasutusvalduse seadmise korra» punktis 22 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas või alates 2000. aastast väljaandes Ametlikud Teated» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

18. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json