Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2022
Avaldamismärge:RT I 1999, 99, 880

Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 406

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 9 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu» (juurde lisatud).

2. Kinnitada «Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise kord» (juurde lisatud).

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a
määrusega nr 406


KAITSELIIDU TEGEVLIIKMEKS VÕTMIST JA TEGEVLIIKMEKS OLEKUT TAKISTAVATE FÜÜSILISTE PUUETE JA PSÜÜHIKAHÄIRETE LOETELU

Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavad järgmised füüsilised puuded ja psüühikahäired:

1. Ühe või mõlema jäseme või selle osa puudumine.

2. Peaaju veresoonte haigustest tekkinud jäseme(te) halvatus.

3. Seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kroonilisest haigusest või traumast põhjustatud jäseme(te) halvatus.

4. Liigeste, lihaste ning kõõluste haigustest ja vigastustest põhjustatud jäseme(te) raske funktsioonihäire.

5. Nägemisteravus korrigeeritult on vähem kui 0,5 ühes ja vähem kui 0,2 teises silmas või vähem kui 0,7 ainsas nägevas silmas.

6. Psüühika- ja käitumishäired.

7. Paremini kuulva kõrvaga ei kuule helisagedusi vahemikus 0,5–2 kHz helitugevusel 0–40 dB ja halvemini kuulva kõrvaga helitugevusel 0–60 dB.

8. Kõnehäired, mis on takistuseks inimestevahelises suhtlemises.

Kaitseminister Jüri LUIK


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a
määrusega nr 406


KAITSELIIDU TEGEVLIIKMEKS VÕTMISE JA TEGEVLIIKMEKS OLEKU VÕIMALIKKUSE ASJAOLUDE KINDLAKSTEGEMISE KORD

1. Käesolev kord reguleerib Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete ning tegevliikmeks võtmist ja olekut mittevõimaldavate alkoholist või narkootilisest või psühhotroopsest ainest sõltuvuses oleku asjaolude kindlakstegemist.

2. Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemiseks läbib Kaitseliidu tegevliikmeks astuda soovija või Kaitseliidu tegevliige (edaspidi mõlemad tegevliige) arstliku läbivaatuse.

3. Arstlikule läbivaatusele suunab tegevliikme Kaitseliitu võtmisel Kaitseliidu selle vastuvõtmise õigust omava üksuse pealik, mille liikmeks soovitakse astuda. Tegevliikmeks oleku ajal suunab tegevliikme arstlikule läbivaatusele Kaitseliidu ülem või maleva pealik oma käskkirjaga, määrates tegevliikmele tähtaja järeldusotsuse esitamiseks.

4. Arstliku läbivaatuse viib läbi pere- või üldarst, kelle nimistusse tegevliige kuulub. Vajaduse korral suunab pere- või üldarst tegevliikme täiendavateks uuringuteks ja läbivaatuseks eriarstide juurde.

5. Andmed arstliku läbivaatuse käigu ja tulemuste kohta säilitatakse pere- või üldarsti juures. Tegevliikmele väljastab pere- või üldarst järeldusotsuse, milles märgitakse:
1) arstliku läbivaatuse toimumise aeg ja koht;
2) tegevliikme ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht;
3) arsti otsus, millega ta kinnitab, et tegevliige on tema nimistus ning tal on / ei ole tegevliikmeks võtmist takistavaid füüsilisi puudeid ja psüühikahäireid ning arsti hinnangul on / ei ole tegevliige sõltuvuses alkoholist või narkootilisest või psühhotroopsest ainest;
4) arstliku läbivaatuse läbiviinud pere- või üldarsti ees- ja perekonnanimi, litsentsi number, allkiri ja pitser.

6. Arstliku läbivaatuse eest tasub tegevliige relvaseaduse (RT I 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564; 1999, 57, 597) paragrahvi 27 lõike 7 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud suuruses.

7. Tegevliige esitab järeldusotsuse teda arstlikule läbivaatusele suunanud isikule. Järeldusotsused säilitatakse Kaitseliidus.

8. Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise või tegevliikmeks olekut välistavate asjaolude objektiivseks kindlakstegemiseks Kaitseliidu ülem, maleva pealik või Kaitseliitu vastuvõtmise õigust omava selle üksuse pealik, kellele Kaitseliitu astumise sooviavaldus esitati, vestleb tegevliikmega ning vajadusel küsitleb täiendavalt Kaitseliidu liikmeid või teisi isikuid.

Kaitseminister Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json