Teksti suurus:

Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RT I 1999, 100, 881

Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Vastu võetud 21.12.1999 nr 402

Määrus kehtestatakse « Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616) paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Kohaldusala

(1) Käesolevaid nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadele, välja arvatud ehitus ja mäendus. Nõudeid ei kohaldata töökohtadele kalalaevadel, ettevõttele kuuluval põllu- ja metsamaal ning sõidukites.

(2) Uute töökohtade projekteerimisel ja sisustamisel tuleb lähtuda käesolevas määruses esitatud nõuetest.

§2. Üldnõuded

(1) Tööandja tagab, et töökeskkonna ohutegurid ei ohusta ega kahjusta töötaja tervist ning tööprotsess ei põhjusta töötajale füüsilist või vaimset ülekoormust.

(2) Suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul võimaldab tööandja töötajale sobiva töötempo ja tööaja hulka arvatavad vaheajad.

(3) Tööandja peab rakendama abinõusid, et vältida töötaja pikaajalist üksinda töötamist, kui sellega kaasneb õnnetuse- või vägivallaoht.

(4) Tööandja tagab, et töökoht ja töövahendid on tehniliselt heas seisukorras, korrapäraselt hooldatud ja puhastatud vajaliku hügieenilise tasemeni.

(5) Tööandja tagab, et ohtude vältimiseks ja kõrvaldamiseks ettenähtud kaitsevahendid ja -seadmed on korrapäraselt tehniliselt hooldatud ja kontrollitud.

(6) Kui töökeskkonnas tehakse muudatusi, mis puudutavad töötamiskohtade paigutust, tehnoloogia muutmist või uuendamist, töövahendite või materjalide kasutamist, peavad need muudatused olema kooskõlas käesolevate nõuetega.

(7) Tööandja konsulteerib käesolevate nõuete täitmiseks kavandatavate abinõude planeerimisel töötajate ja töökeskkonnavolinikega, arvestab nende ettepanekuid ja kaasab neid abinõude rakendamisele.

2. peatükk
TÖÖTAMISKOHALE ESITATAVAD NÕUDED

§3. Töötaja tööasend ja -liigutused

(1) Töötamiskoht peab olema kujundatud nii, et töötaja saaks oma asendit muuta ja leida sobiva tööasendi.

(2) Töötamiskoha vaba ruumi suurus peab olema arvestatud nii, et töötaja saaks oma tööülesandeid piisava liikumisvabadusega täita. Juhul kui see ei ole võimalik töötamiskoha eritingimuste tõttu, tuleb töötajale ette näha piisav liikumisruum tema töötamiskoha läheduses.

(3) Tooli, töölaua ja töötasandi paigutus peab tagama töötajale ergonoomiliselt õige kehaasendi.

(4) Töötooli konstruktsioon ja muud omadused peavad vastama töö laadile. Üldjuhul peab tooli kõrgus olema reguleeritav ning seljatoe kõrgus ja kaldenurk muudetavad.

§4. Signalisatsiooniseadmed, näidikud ja juhtimisseadised

(1) Signalisatsiooniseadmete ja näidikutega edastatav teave peab olema üheselt arusaadav ning nende paigutus selline, et orienteerumine oleks kiire ja õige.

(2) Juhtimisseadised peavad asetsema töötajale käepärases kauguses, nende ehitus (kuju, mõõtmed, vastusurve, liikumistee pikkus) peab olema kasutajale vastuvõetav ja nende funktsioonid kergesti äratuntavad.

3. peatükk
TÖÖKESKKONNALE ESITATAVAD NÕUDED

§5. Hooned ja tööruumid

(1) Hooned ja tööruumid peavad vastama nende kasutamise otstarbele, olema vajaliku struktuuri ja tugevusega.

(2) Tööruumid peavad olema küllaldase kõrguse ja pindalaga, et töötajad saaksid ohutult ja tervist kahjustamata oma tööd teha. Töötaja kohta peab tööruumis olema õhuruumi vähemalt 10 m 3 (õhuruumi arvestamisel võetakse ruumi kõrgusest arvesse kuni 3,5 m).

(3) Tööruumi ehitus- ja viimistlusmaterjalid peavad olema tervisele ohutud ning kergesti puhastatavad.

§6. Uksed ja väravad

(1) Uste ja väravate asukoht, arv, mõõtmed ja materjal valitakse nende kasutusotstarbe alusel.

(2) Läbipaistvad uksed peavad olema selgesti märgistatud.

(3) Pöörduksed ja -väravad peavad olema läbipaistvad või vaateavaga.

(4) Uksed ja väravad peavad olema kaitstud purunemise eest ning nende liikumine ei tohi töötajat ohustada.

(5) Lükanduksed peavad olema kaitseseadisega, mis takistab väljalibisemist juhtteelt, ülespoole avanevatel ustel peab olema allakukkumist takistav mehhanism.

(6) Sõidukite liikluseks ehitatud väravate vahetus läheduses peavad asetsema ka jalgväravad jalakäijatele, kui neil on ohtlik sõiduväravaid läbida.

(7) Kui elektriajamiga väravad voolu katkemisel ei avane automaatselt, peab olema võimalik neid käsitsi avada.

§7. Liikumisteed ja ohualad

(1) Liikumisteed, kaasa arvatud trepid, statsionaarsed redelid, laadimisestakaadid ja kaldteed, peavad olema sellise suurusega ning paiknema selliselt, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine ning nende läheduses töötavate töötajate ohutus.

(2) Kui liikumisteel liiguvad sõidukid, peab jalakäijatele olema tagatud küllaldane ohutu liikumisruum.

(3) Sõidukite liikumisteede ning jalakäijate, uste, väravate, ülekäikude ja treppide vahel peab olema piisav vahemaa.

(4) Ruumisisesed liikumisteed peavad olema selgesti märgistatud.

(5) Kui töökohas on ohualad, kus esineb õnnetuse või tervisekahjustuse risk, tuleb need alad märgistada ja seal töötavate isikute kaitseks rakendada abinõusid. Peab vältima kõrvaliste isikute juurdepääsu nendele aladele.

§8. Laadimisestakaadid, kaldteed ja eskalaatorid

(1) Laadimisestakaadid ja kaldteed peavad olema ohutud.

(2) Laadimisestakaadid ja kaldteed peavad vastama laaditavate veoste mõõtmetele. Laadimisestakaadil peab olema vähemalt üks väljapääs.

(3) Eskalaatorid peavad toimima ohutult. Neil peavad olema vajalikud kaitseseadised ning nähtaval ja kergesti juurdepääsetaval kohal hädaseiskamislüliti.

§9. Tööruumide aknad, seinad, laed ja põrandad

(1) Aknaid peab olema võimalik avada, sulgeda ja reguleerida ohutult. Avatud asendis ei tohi aknad töötajat ohustada. Päikesepoolsed aknad peavad olema valgust reguleeriva kattega.

(2) Akende, sealhulgas katuseakende puhastamine ei tohi ohustada puhastajat ega teisi töötajaid.

(3) Läbipaistvad seinad peavad olema valmistatud ohutust materjalist või kaitstud purunemise vastu ning olema selgelt märgistatud.

(4) Põrandad ei tohi olla libedad, neis ei tohi olla auke ega ohtlikke kallakuid ja need peavad olema kindlalt paigaldatud.

(5) Põrandad, seinad ja laed peavad olema väliskeskkonnast termoisoleeritud, arvestades ettevõtte töö laadi.

(6) Põrandad, seinad ja laed peavad olema puhastatavast materjalist.

(7) Juurdepääs ebapiisava tugevusega materjalist valmistatud katustele ei ole lubatud, kui ei ole kasutada vahendeid seal tehtava töö ohutuse tagamiseks.

§10. Ventilatsioon

(1) Töötamiskohtadel tuleb tagada küllaldane õhuvahetus. Selle taseme määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate seadmete arvu ja spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi iseloomu.

(2) Tööruum ja töötamiskohad tuleb varustada väljatõmbeventilatsiooniga, kui tööprotsessis eraldub töötaja tervist kahjustada võivaid ohtlikke aineid või tolmu. Ohtlike ainete sisaldus töökeskkonnas ei tohi ületada kehtestatud piirnorme.

(3) Ventileerimisseadmed ei tohi oluliselt suurendada töökeskkonna mürataset. Kasutatav ventilatsioon tuleb hoida töökorras ning see ei tohi põhjustada tõmbetuult. Ventilatsioonisüsteemil peab olema reguleerimise võimalus.

(4) Igast rikkest ventilatsioonisüsteemis peab teavitama kontrollsüsteem, kui see on vajalik töötaja tervise tagamiseks.

§11. Tööruumi sisekliima

Tööruumi temperatuur peab olema sobiv tööülesande täitmiseks. Sobiva sisekliima määramisel peab tööandja lähtuma õigusaktidega kehtestatud normidest. Peab arvestama õhu niiskust ja liikumiskiirust, soojuskiirgust, töötaja füüsilist koormust, riietuse ja isikukaitsevahendite eripära.

§12. Valgustus

(1) Töökoha territoorium, trepikojad, koridorid, töö-, olme- ja muud ruumid peavad olema piisavalt valgustatud. Valgustite paiknemine ei tohi töötajat ohustada.

(2) Töötamiskoha valgustatus peab vastama normidele, vajadusel tuleb valgustatust suurendada vastavalt töötaja ealistele või tervislikele iseärasustele. Tööruumis peab olema kunstlik üldvalgustus ning vajadusel ka kohtvalgustus.

(3) Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku päevavalgust.

(4) Valgus peab olema suunatud õigesti, see ei tohi tekitada varje, pimestada otse ega peegeldunult. Peab vältima valgusallikast lähtuva valguse virvendust ja heleduste suuri erinevusi töötaja liikumisel ühest ruumist teise või tööülesannete vahetusel.

(5) Valgustus peab tagama ohumärguannete ja hädaseiskamislülitite hea nähtavuse.

§13. Müra ja vibratsioon

(1) Töökeskkonna müratase peab olema selline, et oleks välditud selle kahjulik toime töötajale. Arvestada tuleb impulssmüra ja müra sagedusspektrit ning väliskeskkonnas paikneva müraallika võimalikku mõju.

(2) Müratekitavate seadmete paigutamisel tööruumi peab arvestama ruumi akustilisi omadusi, vältida tuleb müra peegeldumist.

(3) Kontsentreerumist, mõtlemist, otsustamist ja suhtlemist vajava töö puhul ei tohi müra segada tööülesande täitmist.  Müra ei tohi segada helisignaalide arusaadavust.

(4) Töötamiskoha või töövahendi vibratsioon ei tohi töötajale põhjustada füüsilist kahjustust ega organismi funktsionaalseid häireid.

§14. Olmeruumid

(1) Töötajate jaoks, kes peavad kandma tööriietust, tuleb sisse seada riietusruumid (meestele ja naistele eraldi). Riietusruumid peavad olema küllaldaselt ruumikad, varustatud istmete ja lukustatavate riidekappidega, kusjuures töö- ja tänavariiete jaoks peavad olema eraldi kapid või sektsioonid.

(2) Kui töötingimused nõuavad, peab tööandja tagama töötajatele pesemisvõimaluse. Pesemisruumid peavad asetsema riietusruumide vahetus läheduses, olema piisavalt suured ning varustatud sooja ja külma veega. Töötajatel peab olema võimalik kasutada dušše, kui töö on väga tolmune või määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate ainete kasutamisega, on füüsiliselt raske või tööd tehakse kõrge õhutemperatuuri tingimustes. Kui dušid ei ole nõutavad, peab pesemisruumis olema piisav arv valamuid. Meestele ja naistele peavad olema eraldi pesemisruumid.

(3) Naistele ja meestele peavad üldjuhul olema eraldi tualettruumid. Need peavad paiknema töötamiskohtade, riietus- ja pesemisruumide läheduses. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada.

(4) Töötajatel peab olema võimalus kasutada puhkeruumi, kui töö on mürarikas, füüsiliselt raske, seotud pideva sundasendiga. Puhkeruum peab olema küllaldase suurusega ning varustatud laudade ja seljatoega toolidega. Puhkeruumis ei tohi suitsetada.

(5) Tööandja tagab, et olmeruumid hoitakse puhtana ja neid koristatakse vähemalt üks kord päevas.

(6) Olmeruumide temperatuur peab olema töötajatele sobiv, vähemalt +18 °C.

(7) Välitingimustes töötajatele peavad olema ette nähtud soojak ja riiete kuivatusruum.

§15. Joogivesi

Tööandja peab töötajatele tagama nõuetele vastava kvaliteetse joogivee ja ühekordsed või pestavad jooginõud.

§16. Esmaabivahendid

(1) Esmaabivahendid peavad olema kättesaadavad kõigile töötajatele.

(2) Esmaabi andmiseks õnnetusjuhtumi või haigestumise korral peab töökohal olema kergesti ligipääsetavas ja selgesti märgistatud kohas esmaabikapp(-kapid) koos piisava hulga sidumisvahendite ja muu vajalikuga. Esmaabikapi sisu tuleb kontrollida vähemalt üks kord kuus.

(3) Esmaabialase väljaõppe saanud töötajate arv ettevõttes, esmaabikappide hulk ning muude esmaabivahendite nagu esmaabiduši, silmapesuseadise või kanderaami vajadus ja hulk sõltub eelkõige ettevõtte tegevuse laadist, struktuurist, töötajate arvust ja töötingimustest.

(4) Töökohas tuleb ette näha ruum, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni. Sellele ruumile peab olema võimalik kanderaamiga juurde pääseda.

(5) Tootmisruum, kus töötajad kasutavad ohtlikke kemikaale, peab olema varustatud silmapesuseadisega.

§17. Välistingimustes töötamine

(1) Töö väliskeskkonnas olevatel töötamiskohtadel tuleb korraldada nii, et see ei ohustaks jalakäijate ja sõidukite liiklust.

(2) Tuleb rakendada abinõusid, et töötajad oleksid kaitstud libastumise ja kukkumise, võimalike kukkuvate esemete, kahjuliku müra ja kahjulike välismõjude nagu gaasid, aurud, tolm ning  karmide ilmastikutingimuste eest.

(3) Väliskeskkonnas paiknevad töötamiskohad ja liikumisteed peavad olema kunstliku valgustusega, kui päevavalgus ei ole piisav.

§18. Evakuatsioonipääsud ja -teed

(1) Ohu korral peab olema võimalik töötajate kiire ja ohutu lahkumine kõikidelt töötamiskohtadelt.

(2) Evakuatsioonipääsud ja -teed peavad vastama neile kehtestatud nõuetele, olema takistuseta ning viima võimalikult otse ohutule alale.

(3) Evakuatsioonipääsud ja -teed peavad olema varustatud evakuatsioonimärkidega ja piisava valgustugevusega turvavalgustusega.

§19. Tulekustutusvahendid

(1) Sõltuvalt ehitiste mõõtmetest ja kasutusotstarbest, seal asuvast sisseseadest, kasutatavate materjalide keemilistest ja füüsikalistest omadustest ning töötajate arvust peavad tööruumid olema varustatud esmaste tulekustutusvahenditega, vajaduse korral automaatsete tulekustutusseadmete ja tulekahjusignalisatsiooniga õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt.

(2) Esmased tulekustutusvahendid peavad paiknema nähtavas ja kergesti kättesaadavas kohas. Nende paiknemiskohad peavad olema varustatud asjakohaste tuletõrjemärkidega.

(3) Tulekustutusvahendeid tuleb hoida töökorras, regulaarselt hooldada ja kontrollida.

§20. Elektriseadmed

(1) Töökohas kasutatavad elektripaigaldised ja elektriseadmed peavad vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(2) Töötajad peavad olema kaitstud elektriseadmetega otse- või kaugpuutest tuleneda võiva elektrilöögi ohu eest.

§21. Rakendussätted

Tööandja peab kasutuses olevad töökohad viima käesolevate nõuetega vastavusse hiljemalt kolme aasta jooksul, alates määruse jõustumisest.
Euroopa Nõukogu direktiiv 89/654/EMÜ (EÜT L 393, 30/12/1989, lk 1).

Peaminister Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json