Teksti suurus:

«Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 100, 884

«Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 28.12.1999 nr 415

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374) kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6. Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Tõnismägi 5A, 15191 Tallinn.»;

2) punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8. Ministeeriumi valitsemisalas on maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtud, prokuratuur, vanglad, eelvangistusmajad ja väljasaatmislaagrid.»;

3) punkti 12 alapunkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) vanglate, eelvangistusmajade ja väljasaatmislaagrite teenistuslik järelevalve;»;

4) punkti 18 alapunkti 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid ning määrab kinnipeetavate piirmäära igas konkreetses vanglaasutuses ning kinnipeetavate suurima lubatud arvu eri režiimidel;»;

5) punkti 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Kantsleri äraolekul asendab teda justiitshalduse asekantsler, kelle äraolekul asendab kantslerit õigusloome asekantsler. Justiitshalduse ja õigusloome asekantsleri äraolekul asendab kantslerit vanglate asekantsler. Kantsleri ja asekantslerite äraolekul määrab minister kantsleri asendajaks ministeeriumi osakonnajuhataja või nõuniku. Kantsleri asendamine vormistatakse ministri käskkirjaga.»;

6) punkti 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 25. Ministeeriumi koosseisus on justiitshalduse asekantsleri, õigusloome asekantsleri ja vanglate asekantsleri ametikohad.»;

7) punkti 26 alapunkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult finantsosakonna, infosüsteemide osakonna, kohtute osakonna, kriminaalhoolduse osakonna, notariaadi ja registrite osakonna, personaliosakonna ning riigivaraosakonna tööd;»;

8) Justiitsministeeriumi põhimäärust täiendatakse punktiga 271 järgmises sõnastuses:

« 271. Vanglate asekantsler:
1) juhib vahetult vanglate osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva vanglate osakonna juhataja ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
3) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
4) kehtestab vanglaametnike ametiriietusega varustamise normid ja esemete kandmisaja;
5) määrab vanglaametnike hooaja ametiriietusele ülemineku aja;
6) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires või volitab oma volituste piires ministeeriumi teenistujaid esindama ministeeriumi;
7) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
8) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.»;

9) Justiitsministeeriumi põhimäärust täiendatakse punktiga 281 järgmises sõnastuses:

« 281. Põhimääruse punkti 271 alapunktides 4 ja 5 sätestatud ülesannete täitmiseks annab vanglate asekantsler käskkirju.»;

10) punkti 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 29. Asekantsleri äraolekul määrab kantsler teda asendama ühe kohalolevatest asekantsleritest. Kõigi asekantslerite äraolekul määrab kantsler vajaduse korral asekantsleri asendajaks osakonnajuhataja või nõuniku. Asekantsleri asendamine vormistatakse kantsleri käskkirjaga.»;

11) punkti 39 alapunkti 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 91) vanglate osakond;»;

12) punkti 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Kohtute osakonna põhiülesanne on esimese ja teise astme kohtute organisatsioonilise tegevuse korraldamine, kohtute revisjon, kohtustatistika, kohtute töö kohta esitatud kaebuste lahendamine ning prokuratuuri korraldus ja järelevalve.»;

13) punkti 481 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 481. Vanglate osakonna põhiülesanne on vanglate, eelvangistusmajade ja väljasaatmislaagrite töö korraldamine, järelevalve, kohtueelse uurimise teostamine ning jälitustegevus.»;

14) punkti 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 51. Riigivaraosakonna põhiülesanne on ministeeriumi valitsemisalas oleva riigivara valitsemine ja investeeringute üldjuhtimine ning kohtute, vanglate, eelvangistusmajade ja väljasaatmislaagrite, kinnistusametite ja äriregistri osakondade majandustegevuse korraldamine ja investeeringute teostamine.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json