Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 100, 896

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 28.12.1999 nr 427

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 (RT I 1996, 80, 1443; 1998, 41/42, 628) kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» järgmised muudatused:

1) asendada punkti 13 alapunktis 1 sõnad «rahvakultuuri osakonna» sõnadega «meedia ja autoriõiguse osakonna»;

2) muuta punkti 26 alapunkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2) meedia ja autoriõiguse osakond;»;

3) muuta punkti 27 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

« 1) kunstide osakonnal – teatri, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kunstide ja kinematograafia, museoloogilise tegevuse, raamatukogunduse, rahvaloomingu, taidluse, kultuurilise huvitegevuse ja vähemusrahvuste kultuurielu probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;»;

4) muuta punkti 27 alapunkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2) meedia ja autoriõiguse osakonnal – meedia ja autoriõigusealaste probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta, seaduses sätestatud pädevuse piires levitalitusele ettenähtud riikliku järelevalve teostamine ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.»;

5) muuta punkti 27 alapunkti 5 ja sõnastada see järgmiselt:

« 5) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise, personali- ja haldustöö korraldamine ning välissuhtluse küsimuste lahendamine.»

Peaminister Mart LAAR

Kultuuriminister Signe KIVI

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json