Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 101, 900

Välismaalaste seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 15.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 1999. a otsusega nr 706

§ 1. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 6:

1) lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Sisserände piirarvu raames võib siseminister kehtestada määrusega piirarvu jagunemise elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi, samuti ajalise jaotuse aasta piires.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sisserände piirarv ei kehti Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Norra, Islandi, Šveitsi ja Jaapani kodanike suhtes.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Siseminister võib majandusministri, rahandusministri, kultuuriministri või haridusministri motiveeritud ettepaneku alusel arvata sisserände piirarvu alt välja konkreetse isiku, kelle Eestisse saabumine on vajalik, lähtudes riiklikust huvist majanduse, hariduse, teaduse või kultuuri arendamisel.»

(2) Paragrahvis 9:

1) paragrahvi täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

« (21) Erandkorras võidakse viisa anda piiripunktis järgmistel juhtudel:
1) välisriigi ametliku delegatsiooni või diplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluvale välismaalasele ja delegatsiooni saatvale välismaalasele – välisministri poolt volitatud ametniku otsusel;
2) välismaalasele, kelle Eestisse lubamine põhineb välislepingul, – siseministri poolt volitatud ametniku otsusel;
3) rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunkti saabunud eestlasele – siseministri poolt volitatud ametniku otsusel;
4) välismaalasele, kes saabub Eestisse Vabariigi Valitsuse liikme kutsel, – siseministri otsusel;
5) välismaalasele, kelle riiki lubamist nõuavad tungivad ja ettenägematud asjaolud, – siseministri otsusel.

(22) Erandkorras piiripunktis antud viisa annab õiguse ühekordseks sisenemiseks Eestisse ja selle kehtivusaeg ei või ületada 15 päeva.

(23) Erandkorras piiripunktis viisa andmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) käesoleva seaduse § 6 3. ja 4. lõikes nimetatud välismaalane ning tema abikaasa ja alla 15-aastane laps.»

(3) Paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva seaduse § 6 3. lõikes nimetatud välisriigi kodaniku, kellele on antud tähtajaline elamisluba käesoleva seaduse § 12 1. lõike punkti 1 alusel, abikaasale elamisloa andmisel, pikendamisel ja tühistamisel kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:
1) talle antava tähtajalise elamisloa kehtivusaeg ei tohi ületada tema abikaasa tähtajalise elamisloa kehtivusaega;
2) talle antud tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldutakse, kui tema abikaasale antud tähtajalist elamisluba ei pikendata;
3) talle antud tähtajaline elamisluba tühistatakse samaaegselt tema abikaasa tähtajalise elamisloa tühistamisega;
4) talle ei anta alalist elamisluba, välja arvatud juhul, kui tema abikaasa on saanud Eesti kodakondsuse.»

(4) Paragrahvi 123 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 6 3. lõikes nimetatud välisriigi kodaniku, kellele on antud tähtajaline elamisluba käesoleva seaduse § 12 1. lõike punkti 1 alusel, alla 15-aastasele lapsele elamisloa andmisel, pikendamisel ja tühistamisel kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:
1) talle antava tähtajalise elamisloa kehtivusaeg ei tohi ületada vanema tähtajalise elamisloa kehtivusaega;
2) talle antud tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldutakse, kui vanemale antud tähtajalist elamisluba ei pikendata;
3) talle antud tähtajaline elamisluba tühistatakse samaaegselt vanema tähtajalise elamisloa tühistamisega;
4) talle ei anta alalist elamisluba, välja arvatud juhul, kui vanem on saanud Eesti kodakondsuse.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json