Teksti suurus:

Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 102, 910

Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 408

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04. 1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) «Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (juurde lisatud);
2) «Kostivere maastikukaitseala välispiiri kirjeldus» (juurde lisatud).

2. Määrata Kostivere maastikukaitseala valitsejaks Harju Maavalitsus.

3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k (ENSV Teataja 1959, 29, 160) lisa 1 «Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide nimestik» punkt 6.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 408

KOSTIVERE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Kostivere maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k (ENSV Teataja 1959, 29, 160) maastiku üksikelemendina «Kostivere karstiala». Kaitseala eesmärk on mitmesuguste karstivormide poolest rikka maastiku kaitse.

2. Kaitseala maa- ja veeala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Kostivere maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala (piiranguvööndi) piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas Katastri Ameti 1939. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandustöödel.

9. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

10. Kaitsealal on lubatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 7–9 loetletud keelatud tegevused ning järgmised tegevused:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;
4) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
5) energiapuistute rajamine;
6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine, välja arvatud õuemaal.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) projekteerimistingimuste andmine;
5) uute ehitiste püstitamine;
6) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

14. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

15. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

III. LÕPPSÄTTED

16. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

18. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 408

KOSTIVERE MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Kostivere maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Harju maakonnas Jõelähtme vallas Tallinn–Peterburi maantee ja Jõelähtme–Kostivere tee ristumiskohast mööda Jõelähtme–Kostivere tee teemaa lääneserva edela suunas kuni Jõeste (20) talu maad läbiva pinnasteeni. Edasi kulgeb piir mööda pinnasteed loode suunas kuni elektriliinini ning seejärel mööda elektriliini edela ja lääne suunas kuni talu A99 maa kirdepiirini. Seejärel kulgeb piir mööda talu A99 maa kirdepiiri loode suunas kuni Jõelähtme jõeni ja sealt edasi mööda nimetatud jõe kagukallast edela suunas kuni talu A114 maa edelapiirini. Seejärel kulgeb piir mööda talu A114 edela- ja loodepiiri kuni pinnasteeni talu A114 põhjaosas. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud pinnasteed kirde ja loode suunas kuni Tallinn–Peterburi maanteeni. Piir jätkub mööda Tallinn–Peterburi maantee teemaa lõunaserva ida suunas kuni Tallinn–Peterburi maantee ja Jõelähtme–Kostivere tee ristumiskohani.

Kostivere maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas Katastri Ameti 1939. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json