Teksti suurus:

Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 102, 911

Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 409

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04. 1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) «Suigu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (juurde lisatud);
2) «Suigu looduskaitseala välispiiri kirjeldus» (juurde lisatud).

2. Määrata Suigu looduskaitseala valitsejaks Lääne-Viru Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 409

SUIGU LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Suigu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 17. märtsi 1976. a otsusega nr 71 «Looduskaitse reservaatide moodustamise kohta rajoonis» ürgmetsa kaitseks moodustatud looduskaitse reservaadi baasil. Kaitseala eesmärk on põlismetsade ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Suigu looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Tudu metskonna 1995. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktis 14 sätestatud juhtudel.

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel.

9. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
2) metsamajandamiskava väljastamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) maakorralduskava kinnitamine;
6) üle kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine. Alla kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine kaitsealal on lubatud.

10. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

11. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

12. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

13. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:

1) Suigu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vinni vallas Tudu metskonna kvartalid 222 ja 223;

2) Peressaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vinni vallas Tudu metskonna kvartali 299 eraldised 1–3.

14. Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud inimeste viibimine Peressaare sihtkaitsevööndis 15. märtsist 1. septembrini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning teaduslikel välitöödel.

15. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Lubatud on käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6–9 loetletud lubatud tegevused ja järgmised tegevused:
1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tööd;
2) Suigu sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul Tudu–Peressaare teega piirnevate maaparandussüsteemide hooldustööd;
3) rajatiste rajamine Suigu sihtkaitsevööndis.

16. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

IV. LÕPPSÄTTED

17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

18. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

19. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 409

SUIGU LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Suigu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vinni vallas Tudu metskonna kvartali 222 loodenurgast mööda kvartalite 222 ja 223 põhjapiiri, kvartali 223 idapiiri, kvartalite 223 ja 222 lõunapiiri ning kvartali 222 läänepiiri kuni kvartali 222 loodenurgani.

Suigu looduskaitseala lahustüki piir kulgeb Vinni vallas Tudu metskonna kvartali 299 loodenurgast mööda nimetatud kvartali põhjapiiri kuni sama kvartali eraldise 3 kirdenurgani. Seejärel kulgeb piir mööda eraldise 3 idapiiri kuni kvartali 299 lõunapiirini ja sealt edasi mööda nimetatud kvartali lõuna- ja läänepiiri kuni loodenurgani.

Suigu looduskaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Tudu metskonna 1995. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json