Teksti suurus:

Tündre looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 102, 912

Tündre looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 410

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Võtta kaitse alla Tündre looduskaitseala.

2. Kinnitada:
1) «Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri» (juurde lisatud);
2) «Tündre looduskaitseala välispiiri kirjeldus» (juurde lisatud).

3. Määrata Tündre looduskaitseala valitsejaks Viljandi Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 410

TÜNDRE LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Tündre looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud soometsamaastiku ja sealsete koosluste loodusliku arengu kaitseks.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Tündre looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Karksi metskonna 1990. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitsealal.

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel.

9. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
2) metsamajandamiskava väljastamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) maakorralduskava kinnitamine;
6) üle kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine. Alla kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine kaitsealal on lubatud;
7) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tööd.

10. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

11. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

12. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

13. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

III. LÕPPSÄTTED

14. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

15. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

16. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 410

TÜNDRE LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Tündre looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Viljandi maakonnas Karksi vallas Karksi metskonna kvartali 132 loodenurgast mööda kvartalite 132 ja 133 põhjapiiri ida suunas kuni kvartali 133 kirdenurgani, sealt edasi edela suunas mööda kvartali 133 idapiiri (Viljandi ja Valga maakonna vaheline piir) kuni Tündre järveni. Seejärel kulgeb piir mööda Tündre järve põhjakallast loode, lääne ja lõuna suunas kuni Jõeveski ojani. Sealt edasi kulgeb piir mööda nimetatud oja parempoolset kallast edela suunas ja seejärel piki kvartali 132 läänepiiri (Eesti–Läti piir) kirde, põhja ja loode suunas kuni kvartali 132 loodenurgani.

Tündre looduskaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Karksi metskonna 1990. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json