Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline kaubandusliku meresõidu kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 1, 1

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline kaubandusliku meresõidu kokkulepe

Vastu võetud 15.04.1999

(õ) 11.06.09 11:30

«Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise kaubandusliku meresõidu kokkuleppe» eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus, Läti Vabariigi valitsus ja Leedu Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud «lepingupooled»),

soovides toetada ja arendada lepingupoolte vahelisi sõbralikke suhteid ning regulaarselt edendada nendevahelist koostööd merendussuhete alal,

pidades meeles rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja norme ning võttes arvesse lepingupoolte rahvusvahelisi kohustusi,

soovides aidata kaasa nendevahelise kaubavahetuse arendamisele,

soovides tagada parem meresõidu koordineerimine ning edendada mereohutust,

kooskõlas võrdsuse, vastastikuse kasu ja abi põhimõtetega,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas kokkuleppes:

1. Tähendab «lepingupoole laev» mis tahes laeva, mis on kooskõlas lepingupoole õigusaktidega kantud selle lepingupoole laevaregistrisse ning sõidab tema lipu all.

See mõiste ei hõlma:
a) sõjalaevu ja mereväe abilaevu;
b) laevu, mis täidavad haldus- või riiklikke funktsioone ning mida kasutatakse mitte-kaubanduslikel eesmärkidel;
c) kalalaevu;
d) hüdrograafia ja teadusliku uurimistöö laevu;
e) lõbusõidulaevu, mida kasutatakse mitte-kaubanduslikel eesmärkidel.

2. Tähendab «laevapere liige» kaptenit või mis tahes isikut, kes töötab laeval ja on kantud laeva munsterrolli ning kes omab meremehe isikut tõendavat dokumenti, millele on viidatud käesoleva kokkuleppe artiklis 5.

3. Tähendab «lepingupoole pädev ametivõim»:
a) Eesti Vabariigi puhul – Teede- ja Sideministeeriumi või selle poolt volitatud isikut või institutsiooni;
b) Läti Vabariigi puhul – Transpordiministeeriumi või selle poolt volitatud isikut või institutsiooni;
c) Leedu Vabariigi puhul – Transpordi ja Sideministeeriumi.

Artikkel 2. Ulatus

1. Käesoleva kokkuleppe sätted laienevad rahvusvahelisele kaubanduslikule meresõidule lepingupoolte vahel ning lepingupoolte ja kolmandate riikide vahel.

2. Käesoleva kokkuleppe sätted ei laiene tegevusele, mis on lepingupoolte siseriiklike õigusaktidega lubatud ainult selle lepingupoole laevadele, ning mis käsitleb eelkõige kabotaaži, pukseerimist, lootsimist, kalapüüki ja siseveteliiklust.

3. Käesolev kokkulepe ei laiene ka rahvusvaheliseks meresõiduks suletud sadamatele ja piirkondadele.

Artikkel 3. Laevade kohtlemine

1. Lepingupooled tagavad teiste lepingupoolte laevadele samasuguse kohtlemise kui oma laevadele vaba juurdepääsu osas sadamatele ning nende kasutamise osas, samuti  reisijate, laevapere liikmete, lasti ja laevade jaoks kõigi sadamarajatiste kasutamise osas. Iseäranis käib see kai määramise, laadimis- ja mahalaadimisrajatiste ning sadamateenuste, kaasa arvatud punkerdamisrajatiste kasutamise kohta.

2. Lepingupooled võtavad oma siseriiklike õigusaktide piires tarvitusele vajalikud meetmed meresõidu soodustamiseks ja edendamiseks, asjatute viivituste vältimiseks ning tolli ja muude sadamaformaalsuste kiirendamiseks ja lihtsustamiseks.

Artikkel 4. Laeva dokumendid

1. Lepingupool tunnustab teiste lepingupoolte laevade riiklikku kuuluvust nende laevade pardal asuvate ning seda kinnitavate dokumentide põhjal, mille on kooskõlas nende lepingupoolte siseriiklike õigusaktidega välja andnud asjakohased ametivõimud.

2. Lepingupoolte asjakohased ametivõimud aktsepteerivad lepingupoole laeva dokumente, kaasa arvatud dokumente tonnaaži ja mehitatuse kohta, mis on väljastatud selle lepingupoole asjakohaste ametivõimude poolt või nimel.

Artikkel 5. Meremehe isikut tõendavad dokumendid ja kompetentsustunnistused

1. Lepingupool tunnustab teiste lepingupoolte asjakohaste ametivõimude poolt välja antud või tunnustatud meremehe isikut tõendavaid dokumente.

2. Lepingupool tunnustab teiste lepingupoolte asjakohaste institutsioonide poolt välja antud meremehe kompetentsustunnistusi, samuti tunnustatakse 1978. aasta meremeeste koolitus-, sertifitseerimis- ja vahiteenistusstandardite rahvusvahelise konventsiooni, mida on täiendatud 1995. aastal (STCW 78/95 konventsioon), alusel loodud merekoolide ning toimunud kursuste diplomeid või tunnistusi.

Artikkel 6. Õigus ajutiseks viibimiseks teise lepingupoole territooriumil

Lepingupoole laeva viibimise ajal mis tahes teise lepingupoole sadamas on laevapere liikmetel olenemata kodakondsusest õigus ajutiselt kaldal viibida ilma viisata, tingimusel, et laeva kapten on kooskõlas sadamariigi õigusaktidega esitanud asjakohastele ametivõimudele munsterrolli ning ametivõimud on sellise ajutise viibimise heaks kiitnud. Kaldale minnes ja laevale tagasi pöördudes peavad need isikud läbima piiri- ja tollikontrolli.

Artikkel 7. Õigus territooriumi läbimisele

1. Artiklis 5 viidatud meremehe isikut tõendavate dokumentide omanikel on õigus olenemata transpordiviisist siseneda, ajutiselt viibida ning lahkuda mis tahes teise lepingupoole territooriumilt või läbida see oma laevale minemise eesmärgil või pärast lepingu lõpetamist pöörduda oma alalisse elukohta, tingimusel, et nad on saanud loa vastava lepingupoole asjakohastelt ametivõimudelt. Luba antakse nii kiiresti kui võimalik.

2. Kui artiklis 5 viidatud meremehe isikut tõendava dokumendi omanik ei ole lepingupoole kodanik, antakse käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud luba tingimusel, et meremehel on õigus tagasi pöörduda tema isikut tõendava dokumendi välja andnud riiki.

3. Kui artiklis 5 viidatud meremehe isikut tõendava dokumendi omaniku viibimine teise lepingupoole territooriumil peaks pikenema õnnetuse, haiguse või muu asjaolu tõttu, mille asjakohased ametivõimud loevad põhjendatuks, pikendavad ametivõimud sellist viibimist vajalikuks ajaks kirjaliku tõendi esitamisel.

Artikkel 8. Õigus sisenemise keelamisele

Lepingupoolel on õigus keelduda lubamast oma territooriumile siseneda mis tahes isikul, kes omab artiklis 5 viidatud meremehe isikuttõendavat dokumenti, juhul kui teda peetakse ebasoovitavaks.

Artikkel 9. Õnnetused merel

1. Kui lepingupoole laev sattub merehätta mis tahes teise lepingupoole merealadel, kaldariigi asjakohased ametivõimud:
a) teavitavad sellest viivitamatult laeva lipuriigi asjakohast ametivõimu ja diplomaatilist või konsulaaresindajat, et need saaksid asuda oma kohuseid täitma, ja
b) võimaldavad reisijatele ja laevapere liikmetele samasuguse kaitse ja abi nagu võimaldataks oma riigi lipu all sõitva laeva reisijatele ja laevaperele.

2. Päästeoperatsioonid ja nende läbiviimine toimuvad kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonidega ja vastava lepingupoole siseriiklike õigusaktidega.

Artikkel 10. Jurisdiktsioon

1. Teise lepingupoole territoriaalvetes ja sadamates viibimise ajal järgivad teise lepingupoole laevad ja laevapere liikmed kaldariigi õigusakte.

2. Kui lepingupoole laevapere liige paneb laeva pardal toime õigusrikkumise ajal, mil laev on mis tahes teise lepingupoole territoriaalvetes, ei võta selle teise lepingupoole asjakohased ametivõimud teda vastutusele ilma laevakapteni või laeva lipuriigi diplomaatilise või konsulaaresindaja loata, välja arvatud juhul, kui:
a) õigusrikkumise tagajärjed ulatuvad tema territooriumile; või
b) õigusrikkumine on oma iseloomult riigi rahu või territoriaalvete korda rikkuv; või
c) selle riigi seaduste kohaselt on tegemist tõsise õigusrikkumisega; või
d) õigusrikkumine on toime pandud isiku vastu, kes ei ole selle laeva laevapere liige; või
e) õigusrikkumine on seotud narkootiliste või psühhotroopsete ainetega ebaseadusliku kauplemisega.

3. Käesoleva artikli lõike 2 sätted ei takista lepingupooli võtmast oma siseriiklike õigusaktidega lubatud meetmeid võõra laeva pardal sisevetest väljumise järel ning territoriaalvete läbimisel, arreteerimise või uurimise eesmärgil.

Artikkel 11. Meresõidu ja -koostöö arendamine

Lepingupooled lepivad kokku:
a) soodustada meresõidu arengut ausa konkurentsi, mittediskrimineerimise ja vastastikuste huvide arvestamise vaimus ning kõrvaldada raskused selles valdkonnas;
b) vahetada teavet, mis on vajalik kaubanduse kiirendamiseks ja soodustamiseks merel ja sadamates ning tugevdada koostööd nende kaubalaevastike vahel;
c) arendada navigeerimise ning väinade ja territoriaalvete läbimisega seotud teabe ja soovituste vahetust, arvestades sellise teabevahetuse tulemusi;
d) arendada merendussuhteid lepingupoolte ettevõtete ja merendusorganisatsioonide vahel ning teha tihedat koostööd raskuste kõrvaldamisel, mis võivad kahjustada merekaubanduse pidevat kasvu nende riikide vahel; soodustada laevandusalaseid investeeringuid;
e) edendada multimodaalsete transporditeenuste arendamist lepingupoolte vahel ning soodustada investeeringuid kooskõlas kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega;
f) soodustada laevanduse arengut lepingupoolte sadamate vahel, vajadusel võttes kasutusele laevandusele kohaldatavad erinõuded;
g) edendada tehnoloogia ja know-how vahetamist;
h) edendada isikute vahetust ja koolitust erinevates merendusvaldkondades.

Artikkel 12. Teabe ja dokumentide vahetus

Lepingupoolte pädevad ametivõimud vahetavad teavet järgmistes valdkondades:
a) meremeeste isikut tõendavad dokumendid;
b) kompetentsustunnistused, merekoolide ja merendusalaste kursuste tunnistused või diplomid;
c) käesoleva kokkuleppe sätete kohaselt tegutsevad asjakohased ametivõimud;
d) käesoleva kokkuleppe edukaks rakendamiseks asjakohane muu teave.

Artikkel 13. Ühiskomitee

1. Käesoleva kokkuleppe eduka rakendamise ning muude vastastikku huvi pakkuvate laevandusküsimuste arutamise eesmärgil luuakse vajadusel Ühiskomitee. Komitee koosneb valitsusametnikest ja lepingupoolte pädevate ametivõimude määratud ekspertidest ning tuleb kokku ükskõik millise lepingupoole palvel.

2. Käesoleva kokkuleppe rakendamisest või tõlgendamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendab Ühiskomitee. Kui Ühiskomitee ei jõua kõiki pooli rahuldavale kokkuleppele, lahendatakse vaidlusküsimus diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 14. Rahvusvahelised lepingud

Käesolev kokkulepe ei kahjusta lepingupoolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingupoolte sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest.

Artikkel 15. Lõppsätted

1. Lepingupooled teavitavad kirjalikult Läti Vabariigi valitsust, kes on depositaariks, käesoleva kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmisest oma riikides. Kokkulepe jõustub kolmkümmend (30) päeva pärast viimase teate laekumist. Depositaar teavitab lepingupooli viivitamatult iga jõustamisteate laekumisest ning kokkuleppe jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevat kokkulepet võib lepingupoolte vastastikkusel kokkuleppel muuta ja muudatusi loetakse kokkuleppe lahutamatuks osaks ning nad jõustuvad samas korras nagu kokkulepe.

3. Iga lepingupool võib käesoleva kokkuleppe lõpetada mis tahes ajal, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu depositaarile. Kokkulepe lakkab vastava lepingupoole suhtes kehtimast kuue (6) kuu möödudes sellise teate kättesaamisest depositaari poolt. Läti Vabariigi valitsus teavitab lepingupooli viivitamatult lõpetamisteatest ning lõppemiskuupäevast.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, vastavalt volitatud oma valitsuste poolt, kirjutanud alla käesolevale kokkuleppele.

Koostatud Klaipedas 15. aprillil 1999 kolmes eksemplaris, eesti, läti, leedu ja inglise keeles. Erimeelsuste korral tõlgendamisel prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi
valitsuse nimel
Toivo JÜRGENSON
Läti Vabariigi
valitsuse nimel
Anatolijs GORBUNOVS
Leedu Vabariigi
valitsuse nimel
Rimantas DIDŽIOKAS

 

AGREEMENT ON MERCHANT SHIPPING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

The Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania, (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),

Being desirous to support and to develop friendly relations between the Contracting Parties and to enhance their co-operation regularly in the field of maritime relations,

Bearing in mind the principles and norms of international law and taking into account the international obligations of the Contracting Parties,

Being desirous to contribute to the development of commercial exchange between them,

Being desirous to ensure the best maritime navigational co-ordination and to promote safety at sea,

In accordance with the principles of equality, mutual benefit and assistance,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purpose of the present Agreement:

1. The term “vessel of a Contracting Party” means any vessel, which is registered in the Ships Register and flies the flag of a Contracting Party in accordance with its national legislation.

However, this term shall not include:
a) warships and auxiliary ships of the Navy;
b) vessels which are performing administrative or state functions and are operated for non-commercial purposes;
c) fishing vessels;
d) hydrographic and scientific research vessels;
e) pleasure craft used for non-commercial purposes.

2. The term “crew member” means the master or any person employed on board a vessel, who is included in the crew list and who is a holder of one of the seamen’s identity documents as referred to in Article 5 of the present Agreement.

3. The term “competent authority of a Contracting Party” means:
a) as regards the Republic of Estonia – the Ministry of Transport and Communications or a person or institution authorized by it;
b) as regards the Republic of Latvia – the Ministry of Transport or a person or institution authorized by it;
e) as regards the Republic of Lithuania – the Ministry of Transport and Communications.

Article 2. Scope

1. The provisions of the present Agreement shall apply to the international shipping between the Contracting Parties and to or from third states.

2. However, the provisions of the present Agreement shall not apply to activities reserved by the national legislation of each of the Contracting Parties for their states flag vessels, including in particular cabotage, towage, pilotage, fishing operations and inland navigation.

3. The present Agreement also shall not apply to the ports and areas of Contracting Parties not open for international shipping.

Article 3. Treatment to the vessels

1. Each Contracting Party shall grant to the vessels of the other Contracting Parties the same treatment as accorded to its own vessels in respect of the freedom of access to and the use of the ports, as well as to all facilities afforded to shipping and commercial operations for passengers, crew members, cargoes and vessels. In particular this refers to the allocation of berths at piers, loading and unloading facilities and port services, including bunkering facilities.

2. The Contracting Parties shall adopt, within the limits of their respective national legislation, all appropriate measures to facilitate and to expedite maritime traffic, to prevent unnecessary delays of vessels and expedite and simplify as much as possible the carrying out of customs and other formalities required in ports.

Article 4. Ships’ documents

1. Each Contracting Party shall recognize the nationality of vessels of the other Contracting Party established by the documents on board such vessels and issued by the relevant authorities of this Contracting Party in accordance with its national legislation.

2. Vessel’s documents on board, including documents in relation to the tonnage and the crew issued by or on behalf of the relevant authorities of one Contracting Party, shall be accepted by the relevant authorities of other Contracting Parties. All port charges and fees shall be collected on the basis of these documents.

Article 5. Seamen’s identity documents and Certificates of Competency

1. Each Contracting Party shall recognize the seamen’s identity documents, duly issued or recognized by the relevant authorities of the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall recognize the seamen’s Certificates of Competency, as well as shall recognize the Certificates or Diplomas of maritime training institutions and courses under the International Convention of Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 (STCW 78/95 Convention) duly issued by the relevant institutions of other Contracting Parties.

Article 6. Seamen’s right of temporary stay

During the stay of a vessel of one Contracting Party in a port of any other Contracting Party, crew members of the vessel, whether citizens of any Contracting Party or not, may go ashore for temporary stay in the territory of the port state without visas provided that the ship’s master has submitted the crew list to the relevant authorities in accordance with national legislation of the port state and the authorities have approved such stay.  Both when going ashore and when returning aboard the vessel, such persons shall comply with the regulatory control.

Article 7. Seamen’s right to transit

1. Holders of seamen’s identity documents referred to in Article 5 have the right, regardless to the mode of transport, to enter, to stay temporarily and to leave the territory of any other Contracting Party or pass through its territory either in order to join their vessel, or after signing off to return to their place of residence provided that they have received approval from the relevant authorities of the respective Contracting Party. Such approval shall be granted as quickly as possible.

2. If the holder of a seamen’s identity document referred to in Article 5 of the present Agreement is not a citizen of a Contracting Party, the approval referred to in paragraph 1 of this Article shall be issued, provided that he has the right to return to the state which has issued its seamen’s identity document.

3. If a stay of a holder of a seamen’s identity document referred to in Article 5 in the territory of the other Contracting Party should be prolonged due to the accident, illness or any other matter recognized by the relevant authorities as lawful, the authorities shall prolong such stay upon the submission of written evidence for the period of time thereby requested.

Article 8. Right to deny entry

Each Contracting Party reserves the right to deny entry into its territory to any person possessing the seamen’s identity document referred to in Article 5 whom it consider undesirable.

Article 9. Accidents at sea

1. If a vessel of one of the Contracting Parties suffers any accident in the maritime areas of any of the other Contracting Parties, the relevant authorities of the coastal state:
a) shall inform immediately the relevant authority and a diplomatic or consular representative of the flag state of the ship to assume the functions incumbent on them, and;
b) shall afford the same protection and assistance to the passengers and crew members, as would be given to the passengers and crew members of the vessel flying its own flag.

2. Salvage and rescue operations and its organization shall be carried out in conformity with international conventions and the national legislation of the respective Contracting Party.

Article 10. Jurisdiction

1. The vessels and crew members of one Contracting Party during their stay in the territorial waters and ports of the other Contracting Party shall observe the relevant legislation of the coastal state.

2. When a crew member of a vessel of one Contracting Party has committed an offence on board the vessel in the territorial waters of any other Contracting Party, the relevant authorities of that Contracting Party shall not prosecute him without the consent of the master of the vessel or of a diplomatic or consular representative of the flag state of the ship, unless:
a) the consequences of the offence extend to its territory; or
b) the offence is of a kind to disturb the peace of the state or the good order of the territorial waters; or
c) according to the law of the state, the offence is a serious offence; or
d) the offence has been committed against a person who is not a crew member of that vessel; or
e) the offence concerns illicit traffic of narcotic drugs or psychotropic substances.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article do not affect the right of each Contracting Party to take any steps authorized by its national legislation for the purpose of arrest or investigation on board a foreign ship passing through the territorial waters after leaving the internal waters.

Article 11. Development of maritime transport and co-operation

The Contracting Parties agree:
a) to promote the development of maritime transport in a spirit of fair competition, non-discrimination and consideration of mutual interests and to remove any difficulties in this field;
b) to exchange information necessary for accelerating and facilitating the flow of commercial goods at sea and at ports and strengthening the cooperation between their merchant fleets;
c) to develop exchange of information and recommendations related to navigation and crossing through the straits and territorial waters with respect to the activities resulting from this exchange;
d) to develop the maritime relationship between the enterprises and maritime organizations of the Contracting Parties and also co-operate very closely in the task of eliminating any difficulties which may prejudice the steady growth of maritime traffic between their countries; to facilitate investments in the field of shipping;
e) to promote development of multimodal transport services between the Contracting Parties and to promote investments in accordance with the applicable national legislation;
f) to promote development of shipping traffic between the ports of Contracting Parties, introducing when considered reasonable and acceptable specific requirements applied to such traffic;
g) to facilitate the transfer of technology and know-how;
h) to facilitate the exchange and training of staff in various maritime activities.

Article 12. Exchange of information and documents

The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange the information regarding:
a) seamen’s identity documents;
b) Certificates of Competency, Certificates or Diplomas of maritime training institutions and courses;
c) relevant authorities performing duties under the provisions of the present Agreement;
d) other information relevant to proper implementation of this Agreement.

Article 13. Joint Committee

1. For the purpose of efficient implementation of this Agreement and for consideration of any other shipping matters of mutual interest, a Joint Committee will be set up, if necessary.  The Committee will be composed of government officials and experts appointed by the competent authorities of the Contracting Parties and may be convened at the request of any Contracting Party.

2. Disagreements and disputes arising from the implementation or interpretation of the present Agreement shall be settled by the Joint Committee.  In the case when the Joint Committee can not reach agreement acceptable for all Contracting Parties, the disputable issue shall be settled by diplomatic channels.

Article 14. International treaties

Nothing in the present Agreement shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties which arise from the other international treaties concluded by the Contracting Parties.

Article 15. Final provisions

1. The Contracting Parties will notify in writing the Government of the Republic of Latvia, acting as a depositary, when the legal requirements for the entry into force of the present Agreement in their respective countries have been completed. The Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification. The depositary shall inform the Contracting Parties without delay of each deposit of the notification on the fact that legal requirements obligatory to make the Agreement enter into force have been fulfilled and the date of entry into force.

2. The present Agreement may be amended by the mutual agreement of the Contracting Parties and amendments shall be regarded as an integral part of the Agreement and shall enter into force in the same way as the Agreement.

3. Each Contracting Party may terminate the present Agreement at any time by giving notice to the depositary through diplomatic channels. The Agreement shall cease to have effect on the respective Contracting Party six (6) months after the receipt of such notice by the depositary.  The Depositary shall inform the Contracting Parties without delay of notice of termination and the date of termination.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Klaipeda on April 15, in the year 1999, in three originals, each in the Estonian, Latvian, Lithuanian and English languages. In the case of any disagreement of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Toivo JÜRGENSON
For the Government of the Republic of Latvia
Anatolijs GORBUNOVS
For the Government of the Republic of Lithuania
Rimantas DIDŽIOKAS

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud ingliskeelne tekst.

/otsingu_soovitused.json