Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline lennunduskokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 1, 3

Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline lennunduskokkulepe

(õ) 11.06.09 13:20

Hiina Rahvavabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise lennunduskokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Hiina Rahvavabariigi valitsus (edaspidi «lepingupooled»);

soovides lihtsustada kontaktide loomist oma kahe rahva vahel ning arendada vastastikuseid suhteid tsiviillennunduse alal;

olles 7. detsembril 1944 Chicagos allakirjutamiseks avatud Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osapooleks;

leppisid kokku lennuliinide sisseseadmises ja käitamises oma territooriumide vahel ja väljaspool järgnevalt:

Artikkel 1. Mõisted

Kui kontekst ei nõua teisiti, siis käesolevas kokkuleppes:

(1) mõiste «lennundusvõimud» tähendab Hiina Rahvavabariigi puhul Hiina Tsiviillennunduse Üldadministratsiooni või mis tahes isikut või institutsiooni, kes on volitatud täitma nimetatud administratsiooni poolt käesoleval ajal täidetavat mis tahes funktsiooni; ja Eesti Vabariigi puhul Teede- ja Sideministeeriumit või mis tahes isikut või institutsiooni, kes on volitatud täitma nimetatud ministeeriumi poolt käesoleval ajal täidetavat mis tahes funktsiooni;

(2) mõiste «kokkulepe» tähendab käesolevat kokkulepet ja selle lisa, samuti iga selle kokkuleppe ja/või selle lisa parandust, mis on tehtud kooskõlas käesoleva kokkuleppe artikliga 18;

(3) mõiste «lennuettevõte» tähendab mis tahes õhutranspordifirmat, mis teenindab või käitab rahvusvahelisi lennuliine;

(4) mõiste «määratud lennuettevõte» tähendab lennuettevõtet, mis on määratud ja volitatud kooskõlas käesoleva kokkuleppe artikliga 3;

(5) mõiste «õhusõiduk» tähendab tsiviilõhusõidukit;

(6) mõiste «lennuliin» tähendab mis tahes plaanikohast lennuliini, millel õhusõiduk lendab reisijate, pagasi, lasti või posti veoks;

(7) mõiste «rahvusvaheline lennuliin» tähendab lennuliini, mis läbib rohkem kui ühe riigi õhuruumi;

(8) mõiste «peatus mittekaubanduslikel eesmärkidel» tähendab maandumist mis tahes muul eesmärgil kui reisijate, pagasi, lasti või posti pealevõtmiseks või mahapanemiseks;

(9) mõiste «maht» tähendab:
(a) õhusõiduki osas, selle õhusõiduki kasulikku laadungit, mida ta marsruudil või marsruudi osal võib peale võtta;
(b) lennuliini osas, sellel liinil kasutatava õhusõiduki kasulikku laadungit, mis korrutatakse selle õhusõiduki lendamise sagedusega teatud ajavahemikul mingil marsruudil või selle osal;

(10) mõiste «tariif» tähendab hindu, mida makstakse reisijate, pagasi ja lasti veo eest ning nende hindade kohaldamise tingimusi, kaasa arvatud vahenduse ja muude abiteenuste hinnad ja tingimused, kuid välja arvatud postiveo hinnad ja tingimused;

(11) mõiste «marsruudigraafik» tähendab käesolevale kokkuleppele lisatud marsruudigraafikut või selle parandusi, mis on tehtud kooskõlas käesoleva kokkuleppe artikli 18 sätetega. Marsruudigraafik on käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa;

(12) mõiste «kindlaksmääratud marsruut» tähendab marsruudigraafikus kindlaks määratud marsruuti.

Artikkel 2. Õiguste andmine

(1) Iga lepingupool annab teisele lepingupoolele käesolevas kokkuleppes sätestatud õigused, et võimaldada teise lepingupoole määratud lennuettevõttel sisse seada ja käitada rahvusvahelisi lennuliine lisas kindlaks määratud marsruudil (edaspidi «kokkulepitud liinid»).

(2) Käesoleva kokkuleppe alusel on kummagi lepingupoole määratud lennuettevõttel kindlaksmääratud marsruudil kokkulepitud liini käitades järgmised õigused:
(a) lennata ilma maandumiseta üle teise lepingupoole territooriumi mööda teise lepingupoole lennundusvõimude poolt määratletud marsruuti/marsruute; ja
(b) teha peatusi mittekaubanduslikel eesmärkidel kindlaksmääratud marsruudil asuvas punktis/punktides teise lepingupoole territooriumil teise lepingupoole lennundusvõimude loal; ja
(c) teha peatusi kindlaksmääratud marsruudil asuvas punktis/punktides teise lepingupoole territooriumil eesmärgiga võtta peale ja panna maha rahvusvaheliste vedude reisijaid, pagasit, lasti ja posti, mis tulevad esimese lepingupoole territooriumilt või suunduvad sinna.

(3) Ühe lepingupoole määratud lennuettevõtte õiguse osas võtta peale ja panna maha teise lepingupoole territooriumil asuvas punktis/punktides rahvusvaheliste vedude reisijaid, pagasit, lasti ja posti, mis tulevad kolmandatest maadest või suunduvad kolmandatesse maadesse, lepivad kahe lepingupoole lennundusvõimud omavahel kokku.

Artikkel 3. Lennuettevõtte määramine ja volitamine

(1) Kummalgi lepingupoolel on õigus kirjaliku teatega teisele lepingupoolele määrata lennuettevõte kokkulepitud liinide teenindamiseks kindlaksmääratud marsruudil ning selliseid määramisi tühistada või muuta.

(2) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte enamusosalus ja tegelik juhtimine peavad kuuluma sellele lepingupoolele või tema kodanikele.

(3) Teise lepingupoole lennundusvõimud võivad nõuda esimese lepingupoole määratud lennuettevõttelt neid rahuldavat kinnitust selle kohta, et nimetatud lennuettevõte suudab täita nende lennundusvõimude poolt rahvusvaheliste lennuliinide teenindamisele tavaliselt ja põhjendatult rakendatavaid tingimusi ja kohustusi.

(4) Sellise määramisteate saamisel annab teine lepingupool käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 alusel määratud lennuettevõttele põhjendamatu viivituseta asjakohase liiniloa.

(5) Ühe lepingupoole määratud lennuettevõte võib liinloa saamise järel alustada kokkulepitud liinide teenindamist kooskõlas käesoleva kokkuleppe asjakohaste sätetega alates loas märgitud kuupäevast.

Artikkel 4. Liiniloa tühistamine, peatamine või tingimuste seadmine

(1) Kummalgi lepingupoolel on õigus teise lepingupoole määratud lennuettevõttele antud liiniluba tühistada või peatada või seada sellele määratud lennuettevõttele käesoleva kokkuleppe artiklis 2 sätestatud õiguste kasutamisel niisuguseid tingimusi, nagu ta õigeks peab, järgnevatel juhtudel:
(a) kui ta ei ole kindel, et selle määratud lennuettevõtte enamusosalus ja tegelik juhtimine kuuluvad selle lennuettevõtte määranud lepingupoolele või tema kodanikele; või
(b) kui see määratud lennuettevõte ei täida esimese lepingupoole käesoleva kokkuleppe artiklis 5 nimetatud õigusakte; või
(c) kui see määratud lennuettevõte ei suuda tegutseda kooskõlas käesoleva kokkuleppe tingimustega muul viisil.

(2) Välja arvatud juhul, kui selle määratud lennuettevõtte poolt õigusaktide edasiste rikkumiste vältimiseks on vajalik liiniloa käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohene tühistamine, peatamine või tingimuste seadmine, kasutatakse seda õigust üksnes pärast teise lepingupoolega konsulteerimist.

Artikkel 5. Õigusaktide rakendamine

(1) Lepingupoole territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel või seal viibimise ajal kohaldatakse teise lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõidukile esimese lepingupoole õigusakte, mis käsitlevad rahvusvahelistel liinidel lendava õhusõiduki sisenemist, lahkumist või viibimist tema territooriumil.

(2) Lepingupoole territooriumile sisenemisel, seal viibimisel ja sealt lahkumisel kohaldatakse teise lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduki veetavate reisijate, meeskonnaliikmete, pagasi, lasti või posti suhtes esimese lepingupoole õigusakte, mis käsitlevad reisijate, meeskonnaliikmete, pagasi, lasti või posti tema territooriumile vastuvõttu, seal viibimist või sealt lahkumist, nagu sisenemise-, kontrolli-, immigratsiooni-, passi-, tolli- ja karantiinialaseid õigusakte.

(3) Muid õhusõidukite kohta käivaid õigusakte ja lepingupoole tsiviillennunduse alaseid sätteid rakendatakse teise lepingupoole määratud lennuettevõttele, kui see teenindab kokkulepitud liine esimese lepingupoole territooriumil.

(4) Otsesel transiidil olevate ja lennujaama territooriumi vastavast osast mitte lahkuvate reisijate, pagasi, lasti ja posti suhtes rakendatakse lihtsustatud kontrolli.

Artikkel 6. Mahusätted

(1) Lepingupoolte määratud lennuettevõtetel on õiglased ja võrdsed võimalused teenindada kokkulepitud liine kindlaksmääratud marsruudil.

(2) Kokkulepitud liine teenindades võtab kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte arvesse teise lepingupoole määratud lennuettevõtte huve, et mitte mõjutada negatiivselt viimase samal marsruudil või selle osal teenindatavaid liine.

(3) Lepingupoolte määratud lennuettevõtete teenindatavad liinid tagavad mõistliku koormuse juures mahu, mis vastab adekvaatselt reisijate, pagasi, lasti ja posti veonõudlusele lepingupoolte territooriumide vahel.

(4) Ühe lepingupoole määratud lennuettevõtte poolt reisijate, pagasi, lasti ja posti peale võtmine ja maha panemine kindlaksmääratud marsruudil asuvas punktis/punktides, mis ei ole kummagi lepingupoole territooriumil, korraldatakse kooskõlas üldiste põhimõtetega, et maht sõltub:
(a) nõudlusest vedude järele lennuettevõtte määranud lepingupoole territooriumile ja territooriumilt;
(b) nõudlusest vedude järele riigis või piirkonnas, mida kokkulepitud liin läbib, võttes arvesse teisi lennuliine, mida teenindavad selle riigi või piirkonna lennuettevõtted;
(c) nõudlusest läbiva lennuliini järele.

Artikkel 7. Kommertskokkulepped

(1) Maht, sagedus, õhusõiduki tüüp ja lennuplaan lepitakse kokku lepingupoolte lennundusvõimude vahel.

(2) Lepingupoolte määratud lennuettevõtetel on õigus sõlmida koodijagamist, osamahtu, ühiskäitamist ning märga renti käsitlevaid kokkuleppeid, tingimusel, et need kinnitatakse lepingupoolte lennundusvõimude poolt.

(3) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte võib olenevalt nõudlusest vedude järele taotleda kindlaksmääratud marsruudil täiendava osa teenindamise õigust. Vastav taotlus esitatakse teise lepingupoole lennundusvõimudele vähemalt kolm päeva enne kavandatavat lendu ning lend võib toimuda ainult pärast heakskiidu saamist.

Artikkel 8. Tariifid

(1) Kindlaksmääratud marsruutidel kokkulepitud liinidele rakendatavad tariifid kehtestatakse põhjendatud alustel, kusjuures arvesse võetakse kõiki olulisi faktoreid, kaasa arvatud teenindamise maksumus, mõistlik kasum, teeninduse iseloom (nagu kiirus ja istekohtade arv) ja teiste lennuettevõtete poolt neil liinidel rakendatavad tariifid kindlaksmääratud marsruudi mis tahes lõigus.

(2) Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud tariifid lepitakse kokku mõlema lepingupoole määratud lennuettevõtete vahel, konsulteerides vajaduse ja võimaluse korral teiste lennuettevõtetega, mis tegutsevad samal marsruudil või lõigus. Selliselt kokkulepitud tariifid esitatakse oma vastavatele lennundusvõimudele vähemalt kuuskümmend päeva enne nende tariifide kavandatavat kasutuselevõtmist ja nad jõustuvad pärast kummagi lepingupoole lennundusvõimude kinnitust.

(3) Kui lepingupoolte määratud lennuettevõtted ei suuda tariifides kokku leppida, määravad lepingupoolte lennundusvõimud tariifid konsultatsioonide abil.

(4) Kui lepingupoolte lennundusvõimud ei suuda kokku leppida mingi tariifi kinnitamises, mis neile käesoleva artikli lõike 2 alusel esitatakse, või ei suuda kindlaks määrata mingit tariifi käesoleva artikli lõike 3 alusel, lahendavad lepingupooled asja kooskõlas käesoleva kokkuleppe artikli 17 sätetega.

(5) Kuni kooskõlas käesoleva artikli sätetega ei ole kindlaks määratud uut tariifi, kehtivad jõusolevad tariifid.

Artikkel 9. Tehniline teenindus ja tasu määrad

(1) Kumbki lepingupool tagab teise lepingupoole määratud lennuettevõttele kokkulepitud liinide teenindamiseks oma territooriumil lennuvälja(de), tagavaralennuvälja(de) ja navigatsioonirajatiste kasutamise võimaluse ning asjakohase teeninduse, kaasa arvatud kommunikatsioonid, navigatsiooni-, meteoroloogilised ja muud abirajatised ja -teenused.

(2) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte tasub teise lepingupoole lennujaamade ja navigatsioonirajatiste kasutamise eest teise lepingupoole vastavate ametivõimude kehtestatud õiglase ja mõistliku määra kohaselt. See määr ei tohi olla kõrgem määrast, mida rakendatakse teise lepingupoole territooriumil teiste riikide mis tahes lennuettevõtete suhtes teenuste ja samasuguste lennuväljade ja navigatsioonirajatiste kasutamise eest.

Artikkel 10. Statistiliste andmete andmine

Kummagi lepingupoole lennundusvõimud annavad teise lepingupoole lennundusvõimudele nende nõudmisel statistilisi andmeid, mida võib põhjendatult nõuda ülevaate saamise eesmärgil mahu kohta, mille tagavad esimese lepingupoole määratud lennuettevõtte teenindatavad kokkulepitud liinid kindlaksmääratud marsruudil. Sellised andmed sisaldavad kogu teavet, mis on vajalik, et teha kindlaks selle määratud lennuettevõtte poolt veetud reisijate, pagasi, lasti ja posti hulka kokkulepitud liinidel.

Artikkel 11. Esindus ja personal

(1) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõttel on kokkulepitud liinide teenindamiseks õigus vastastikusel alusel sisse seada esindus teise lepingupoole territooriumil kindlaksmääratud marsruudil asuvas punktis/ punktides.

(2) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte esinduse personali liikmed on kas ühe või teise lepingupoole kodanikud; personali suuruse määravad kindlaks kummagi lepingupoole lennundusvõimud. Personal peab järgima teise lepingupoole õigusakte.

(3) Kumbki lepingupool annab teise lepingupoole määratud lennuettevõtte esindusele ja selle personalile abi ja ruumid, mis on vajalikud kokkulepitud liinide edukaks teenindamiseks.

(4) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte meeskonnaliikmed kokkulepitud liinidel on nimetatud lepingupoole kodanikud. Kui kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte soovib kokkulepitud liinidele teenistusse võtta mis tahes muu kodakondsusega meeskonnaliikmeid, tuleb eelnevalt saada nõusolek teiselt lepingupoolelt.

Artikkel 12. Tollilõivud ja maksustamine

(1) Kui ühe lepingupoole määratud lennuettevõtte poolt kokkulepitud liinidel lendav õhusõiduk saabub teise lepingupoole territooriumile, vabastatakse nimetatud õhusõiduk ja tema tavapärane varustus, varuosad (kaasa arvatud mootorid), kütus, õli (kaasa arvatud hüdraulilised vedelikud, määrdeained) ja õhusõiduki pardal olevad varud (kaasa arvatud toiduained, joogid ja tubakas) vastastikusel alusel kõigist tollilõivudest, maksudest, inspektsioonitasudest ja muudest sarnastest tasudest ja lõivudest, tingimusel, et see varustus ja asjad jäävad õhusõiduki pardale ajani, mil nad re-eksporditakse.

(2) Alljärgnev varustus ja asjad vabastatakse samuti vastastikusel alusel kõigist tollilõivudest, maksudest, inspektsioonitasudest ja muudest sarnastest tasudest ja lõivudest, välja arvatud tasud vastavalt osutatud teenustele:
(a) tavapärane varustus, tagavaraosad (kaasa arvatud mootorid), kütus, õli (kaasa arvatud hüdraulilised vedelikud, määrdeõlid) ja õhusõiduki varud (kaasa arvatud toiduained, joogid ja tubakas), mis veetakse teise lepingupoole territooriumile ja on mõeldud kasutamiseks määratud lennuettevõtte poolt kokkulepitud liinidel lendavas õhusõidukis, isegi kui seda varustust ja asju kasutatakse teekonna sellel osal, mis läheb üle teise lepingupoole territooriumi;
(b) tagavaraosad (kaasa arvatud mootorid), mis on toodud teise lepingupoole territooriumile määratud lennuettevõtte poolt kokkulepitud liinidel lendava õhusõiduki hoolduseks või remondiks.

(3) Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud varustuse ja asjad võib teise lepingupoole territooriumil maha laadida teise lepingupoole tollivõimude nõusolekul. Seda varustust ja asju hoitakse teise lepingupoole tollivõimude järelevalve või kontrolli all kuni selle ajani, kuni nad re-eksporditakse või kasutatakse muul viisil ära kooskõlas teise lepingupoole tollieeskirjadega.

(4) Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud vabastust võimaldatakse ka siis, kui ühe lepingupoole määratud lennuettevõte on sõlminud teise lepingupoole territooriumil samu vabastusi omava teise lennuettevõttega (lennuettevõtetega) käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud varustuse ja asjade osas teise lepingupoole territooriumil laenu- või edasitoimetamise lepingu.

(5) Trükitud piletid, veodokumendid ja reklaamimaterjalid, mille ühe lepingupoole määratud lennuettevõte on toonud teise lepingupoole territooriumile, on vabastatud vastastikusel alusel kõigist tollilõivudest, maksudest, inspektsioonitasudest ja muudest sarnastest tasudest ja lõivudest.

(6) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte esinduse bürootarbed, sõidukid ametialaseks kasutamiseks, sõidukid spetsiaalseks kasutamiseks lennuväljal, bussi-tüüpi sõidukid (välja arvatud autod) meeskonnaliikmete ja nende pagasi vedamiseks, samuti arvutisüsteem ja kommunikatsioonivarustus, kaasa arvatud nende varuosad, on teise lepingupoole territooriumile tuues vabastatud tollimaksudest ja muudest impordimaksudest vastastikusel alusel, tingimusel, et need varud on mõeldud lennuettevõtte enda jaoks ja ei ületa mõistlikke piire.

(7) Pagas, last ja post on otsesel transiidil vabastatud kõigist tollilõivudest, maksudest, inspektsioonitasudest ja muudest sarnastest tasudest ja lõivudest vastastikustel alustel, välja arvatud tasu osutatud teenuste eest.

(8) Sissetulekud ja kasum, mille kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte teenib teise lepingupoole territooriumil seoses kokkulepitud liini teenindamisega, on vabastatud kõigist maksudest.

(9) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte vara teise lepingupoole territooriumil on vastastikusel alusel vabastatud kõigist maksudest.

(10) Palgad, töötasud ja muud sarnased tasud, mida saavad kummagi lepingupoole määratud lennuettevõtte esinduse töötajad, kes on esimese lepingupoole kodanikud, vabastab teine lepingupool kõigist maksudest vastastikusel alusel.

Artikkel 13. Konverteerimine ja tulude ülekandmine

(1) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõttel on vastastikusel alusel õigus üle kanda teise lepingupoole territooriumil saadud tulu esimese lepingupoole territooriumile.

(2) Selle tulu konverteerimine ja ülekandmine toimub konverteeritavates valuutades ülekande kuupäeval kehtiva vahetuskursi alusel.

(3) Kumbki lepingupool hõlbustab teise lepingupoole määratud lennuettevõtte poolt oma territooriumil saadava tulu konverteerimist ja ülekandmist ja abistab nimetatud lennuettevõtet viivitamata asjassepuutuvate formaalsuste täitmisel.

Artikkel 14. Lennundusturvalisus

(1) Lepingupooled kinnitavad veelkord, et nende kohustus teineteise ees kaitsta tsiviillennundust ebaseaduslike aktide eest on käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa. Lepingupooled tegutsevad iseäranis kooskõlas 1963. aasta 14. septembril Tokios alla kirjutatud konventsiooniga õhusõiduki pardal toimepandud kuritegude ja mõningate teiste tegude kohta, 1970. aasta 16. detsembril Haagis alla kirjutatud konventsiooniga õhusõiduki ebaseadusliku hõivamise vastu võitlemise kohta ja 1971. aasta 23. septembril Montrealis allakirjutatud tsiviillennunduse ohutuse vastu suunatud ebaseaduslike tegude tõkestamise konventsiooni sätetega.

(2) Lepingupooled osutavad palve korral teineteisele igakülgset vajalikku abi, et ära hoida õhusõiduki ebaseadusliku hõivamise akte ja muid ebaseaduslikke akte õhusõidukite, nende reisijate ja meeskondade, lennujaamade ja õhunavigatsioonirajatiste ohutuse vastu ning mis tahes muud ohtu tsiviillennunduse turvalisusele.

(3) Lepingupooled tegutsevad oma vastastikustes suhetes kooskõlas lennundusturvalisusega seotud standardite ja soovitatavate meetmetega, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni poolt rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisadena niivõrd, kuivõrd need on kohaldatavad lepingupoolte suhtes. Need nõuavad, et nende registris olevate õhusõidukite käitajad ja õhusõidukite käitajad, kelle põhiline äritegevuse koht või alaline elukoht on nende territooriumil ning nende territooriumil asuva lennujaama käitajad tegutseksid kooskõlas lennundusturvalisuse selliste sätetega.

(4) Lepingupooled lepivad kokku, et nendelt õhusõiduki käitajatelt võib nõuda, et nad järgiksid teise lepingupoole kehtestatud tema territooriumile sisenemise, sealt lahkumise ja seal viibimise kohta käivaid lennundusturvalisuse sätteid vastavalt käesoleva artikli lõikele 3. Lepingupooled tagavad, et tema territooriumil rakendatakse vastavaid meetmeid, et kaitsta õhusõiduki ohutust enne pardale minekut ja laadimist ning pardale mineku ja laadimise ajal ning meetmeid reisijate, meeskonna, pagasi, lasti ja õhusõiduki varude kontrollimiseks enne pardale minekut või laadimist. Kumbki lepingupool suhtub mõistvalt teise lepingupoole mis tahes palvesse rakendada põhjendatud erimeetmeid mingi konkreetse ohu suhtes.

(5) Kui leiab aset õhusõiduki ebaseaduslik hõivamine või selle ähvardus või muud ebaseaduslikud aktid õhusõiduki, selle reisijate ja meeskonna, lennujaamade või navigatsioonirajatiste vastu, abistavad lepingupooled teineteist, võimaldades kommunikatsioone ja võttes muid vastavaid meetmeid, mis on mõeldud sellise intsidendi või ähvarduse kiireks ja ohutuks lõpetamiseks.

Artikkel 15. Tunnistuste ja litsentside tunnustamine

Kumbki lepingupool tunnustab teise lepingupoole välja antud või kehtestatud kehtivaid lennukõlblikkuse tunnistusi, kompetentsustunnistusi ja litsentse kokkulepitud liinide teenindamiseks kindlaksmääratud marsruudil, tingimusel, et nende tunnistuste ja litsentside standardid on võrdsed või kõrgemal miinimumstandarditest, mida aeg-ajalt kehtestatakse kooskõlas rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooniga.

Artikkel 16. Konsultatsioonid

(1) Lepingupooled tagavad tiheda koostöö ja vastastikuse toetuse vaimus käesoleva kokkuleppe sätete korrektse rakendamise ja piisava täitmise. Selleks konsulteerivad lepingupoolte lennundusvõimud aeg-ajalt üksteisega.

(2) Kumbki lepingupool võib mis tahes ajal nõuda käesolevat kokkulepet käsitlevaid konsultatsioone teise lepingupoolega. Selliseid konsultatsioone alustatakse niipea kui võimalik, ja hiljemalt kuuekümne päeva jooksul teise lepingupoole vastavasisulise taotluse saamise kuupäevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Artikkel 17. Vaidluste lahendamine

(1) Kui lepingupoolte vahel kerkib mis tahes vaidlus, mis on seotud käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või rakendamisega, lahendavad lepingupoolte lennundusvõimud vaidluse esmajoones läbirääkimiste teel.

(2) Kui lepingupoolte lennundusvõimud ei suuda nimetatud vaidlust lahendada, lahendavad lepingupooled selle vaidluse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 18. Parandamine ja muutmine

(1) Kui üks lepingupooltest soovib käesoleva kokkuleppe või selle lisa mis tahes sätet muuta, võib ta mis tahes ajal nõuda konsultatsioone teise lepingupoolega, ning selliseid konsultatsioone, mis võivad toimuda aruelu või kirja teel, alustatakse üheksakümne päeva jooksul teise lepingupoole taotluse saamisest, kui pooled ei lepi kokku selle ajavahemiku pikendamises.

(2) Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud konsultatsioone võib pidada ka lepingupoolte lennundusvõimude vahel.

(3) Käesoleva kokkuleppe või selle lisa mis tahes muudatus jõustub, kui see on kinnitatud nootide vahetamisega diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 19. Lõpetamine

Kumbki lepingupool võib mis tahes ajal teatada teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu oma otsusest käesolev kokkulepe lõpetada. Käesolev kokkulepe lõpeb sellisel juhul kaheteistkümne kuu möödudes teise lepingupoole poolt vastava teate saamisest, kui seda teadet ei võeta kahe lepingupoole vahelisel kokkuleppel tagasi enne nimetatud ajavahemiku möödumist.

Artikkel 20. Registreerimine

Käesolev kokkulepe ja selle mis tahes muudatus registreeritakse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni juures.

Artikkel 21. Pealkirjad

Käesoleva kokkuleppe iga artikli pealkiri on viitamiseks ja lihtsustamiseks ning ei määratle, piira ega kirjelda kuidagi käesoleva kokkuleppe sätete ulatust või mõtet.

Artikkel 22. Jõustumine

Käesolev kokkulepe jõustub lepingupoole poolt käesoleva kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmist kinnitava viimase teate saabumise päeval.

Selle tõenduseks kirjutasid selleks oma valitsuste poolt vastavalt volitatud allakirjutanud alla käesolevale kokkuleppele.

Koostatud 1. märtsil 1999 Tallinnas kahes eksemplaris eesti, hiina ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erimeelsuste korral tõlgendamisel prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Raivo VARE
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Bao PEIDE

 

Lisa

MARSRUUDIGRAAFIK

(1) Hiina Rahvavabariigi valitsuse määratud lennuettevõtte poolt käitatavate kokkulepitud liinide marsruut mõlemas suunas on järgmine:
Punktid Hiinas – üks punkt Eestis, mis lepitakse kokku hiljem.

(2) Eesti Vabariigi valitsuse määratud lennuettevõtte poolt käitatavate kokkulepitud liinide marsruut mõlemas suunas on järgmine:
Punktid Eestis – üks punkt Hiinas, mis lepitakse kokku hiljem.

(3) Kummagi lepingupoole määratud lennuettevõte võib oma äranägemisel välja jätta mis tahes punkti kindlaksmääratud marsruudil kas ühel või kõigil lendudel, tingimusel, et kokkulepitud liinid algavad ja lõpevad lennuettevõtte määranud lepingupoole territooriumil.

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA RELATING TO CIVIL AIR TRANSPORT


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”);

Desiring to facilitate friendly contacts between their two peoples and develop mutual relations between the two countries in the field of civil aviation;

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7, 1944;

Have agreed on the establishment and operation of air services between and beyond their respective territories as follows:

Article 1. Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(1) the term “aeronautical authorities” means, in the case of the Republic of Estonia, the Ministry of Transport and Communications, or any person or agency authorized to perform any function presently exercised by the said Ministry; and in the case of the People’s Republic of China, the General Administration of Civil Aviation of China, or any person or agency authorized to perform any function presently exercised by the said Administration.

(2) the term “Agreement” means this Agreement and its Annex as well as any amendment to this Agreement and/or its Annex made in accordance with Article 18 of this Agreement.

(3) the term “airline” means any air transport enterprise offering or operating international air services.

(4) the term “designated airline” means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement.

(5) the term “aircraft” means civil aircraft.

(6) the term “air service” means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, baggage, cargo or mail.

(7) the term “international air service” means an air service which passes through the air space over the territory of more than one State.

(8) the term “stop for non-traffic purposes” means a landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, baggage, cargo or mail.

(9) the term “capacity” means:
(a) in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on a route or section of a route;
(b) in relation to an air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route.

(10) the term “tariff” means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary service, but excluding prices and conditions for the carriage of mail.

(11) the term “Route Schedule” means the Route Schedule annexed to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 18 of this Agreement. The Route Schedule forms an integral part of this Agreement.

(12) the term “specified route” means the route specified in the Route Schedule.

Article 2. Grant of Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement to enable the designated airline of the other Contracting Party to establish and operate international air services on the route specified in the Annex (hereinafter called “the agreed services”).

(2) Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights:
(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party along the air route(s) prescribed by the aeronautical authorities of the other Contracting Party; and
(b) to make stops for non-traffic purposes at point(s) on the specified route in the territory of the other Contracting Party, subject to the approval of the aeronautical authorities of the other Contracting Party; and
(c) to make stops at the point(s) on the specified route in the territory of the other Contracting Party for the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers, baggage, cargo and mail, originating in or destined for the first Contracting Party.

(3) The right of the designated airline of one Contracting Party to take on board and discharge at point(s) in the territory of the other Contracting Party international traffic to or from a third country shall be agreed upon between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

Article 3. Airline Designation and Authorization

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline to operate the agreed services on the specified route, and to withdraw or alter such designation.

(2) The substantial ownership and effective control of the airline designated by each Contracting Party shall remain vested in such Contracting Party or its nationals.

(3) The aeronautical authorities of the other Contracting Party may require the airline designated by the first Contracting Party to satisfy them that it is qualified to meet the conditions and the obligations prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities.

(4) On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, grant to the airline so designated the appropriate operating authorization without unreasonable delay.

(5) The designated airline of one Contracting Party may commence, when it has acquired operating authorization, operation of the agreed services in accordance with the relevant provisions of this Agreement from the date prescribed in such authorization.

Article 4. Revocation, Suspension of Authorization or Imposition of Condition

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend the operating authorization granted to the designated airline of the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the said designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any of the following cases:
(a) where it is not satisfied that the substantial ownership and effective control of the said designated airline are vested in the other Contracting Party designating that airline or its nationals; or
(b) where the said designated airline fails to comply with the laws and regulations of the first Contracting Party referred to in Article 5 of this Agreement; or
(c) where the said designated airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension of rights or imposition of conditions prescribed in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringement of laws and regulations by the said designated airline, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 5. Application of Laws and Regulations

(1) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, stay in and departure from its territory of aircraft engaged in navigation and the international operation shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, while entering, within, departing from or operating and navigating in the territory of the first Contracting Party.

(2) The laws and regulations of one Contracting Party relating to admission to, stay in or departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo or mail, such as laws and regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be applicable to the passengers, crew, baggage, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while entering, staying in and departing from the territory of the first Contracting Party.

(3) Other relevant laws and regulations relating to aircraft and provisions in respect of civil aviation of one Contracting Party shall be applicable to the designated airline of the other Contracting Party while operating the agreed services in the territory of the first Contracting Party.

(4) Passengers, baggage, cargo and mail in direct transit and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control.

Article 6. Capacity Provisions

(1) There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified route.

(2) In operating the agreed services the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services provided by the latter on the whole or part of the same route.

(3) The agreed services supplied by the designated airlines of the Contracting Parties shall provide at a reasonable load factor capacity adequate to meet the traffic requirements for the carriage of passengers, baggage, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

(4) Provision for taking on board and discharging passengers, baggage, cargo and mail by the designated airline of one Contracting Party at point(s) on the specified route other than point(s) in the territory of either Contracting Party shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:
(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
(b) traffic requirements of the country or region other than the Contracting Parties through which the agreed service passes, taking account of other air services established by airline(s) of the State or that region;
(c) the requirements of through airline operation.

Article 7. Commercial Arrangements

(1) Capacity, frequency, type of aircraft and flight schedule shall be agreed upon between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(2) The designated airlines of the Contracting Parties have the right to conclude arrangements concerning code-sharing, blocked space, joint operation and wet leasing, subject to approval by the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(3) The designated airline of either Contracting Party may, according to traffic requirements, apply for operation of extra section on the specified route. The application for such flight shall be submitted to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at least five working days before its proposed operation, and the flight can be operated only after approval has been obtained.

Article 8. Tariffs

(1) The tariffs applicable to the agreed services on the specified route shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as speed and standard of accommodation) and tariffs applicable to the services of other airline(s) on any section of the specified route.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall be agreed upon between the designated airlines of both Contracting Parties, in consultation when necessary and possible with other airline(s) operating over the same route or section. The tariffs so agreed shall be submitted to their respective aeronautical authorities at least sixty (60) days prior to the proposed date of introduction of these tariffs and become effective after their approval by the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on the tariffs, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall determine the tariffs through consultation.

(4) If the aeronautical authorities of the Contracting Parties fail to agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3) of this Article, the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article 17 of this Agreement.

(5) Pending determination of a new tariff in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

Article 9. Technical Services and Rate of Charge

(1) Each Contracting Party shall provide regular airport(s), alternate airport(s) and air navigation facilities in its territory and relevant services including communications, navigational, meteorological and other auxiliary facilities and services for the operation of the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party.

(2) The designated airline of each Contracting Party shall be charged for the use of airports and air navigation facilities of the other Contracting Party at fair and reasonable rate prescribed by the appropriate authorities of the other Contracting Party. Such rate shall not be higher than those applicable to any airline of other States for the services and the use of similar airports and air navigational facilities in the territory of the other Contracting Party.

Article 10. Provision of Statistical Data

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, statistical data as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by the agreed services operated by the designated airline of the first Contracting Party on the specified route. Such data shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the said designated airline on the agreed services.

Article 11. Representation and Personnel

(1) For the operation of the agreed services on the specified route, the designated airline of each Contracting Party shall have the right, on the reciprocal basis, to set up representation at the point(s) on the specified route within the territory of the other Contracting Party.

(2) The staff members of the representation of the designated airline of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be nationals of either Contracting Party; the number of such staff shall be determined between the aeronautical authorities of both Contracting Parties. Such staff shall be subject to the laws and regulations of the other Contracting Party.

(3) Each Contracting Party shall extend assistance and facilities to the representation and its staff members of the designated airline of the other Contracting Party necessary for the efficient operation of the agreed services.

(4) The crew members of the designated airline of either Contracting Party on the agreed services shall be nationals of the said Contracting Party. If a designated airline of either Contracting Party desires to employ crew members of any other nationality on the agreed services, prior approval shall be obtained from the other Contracting Party.

Article 12. Customs Duties and Taxation

(1) When an aircraft operated on the agreed services by the designated airline of one Contracting Party arrives in the territory of the other Contracting Party, the said aircraft and its regular equipment, spare parts (including engines), fuels, oil (including hydraulic fluids, lubricants) and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges, provided such equipment and items remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

(2) The following equipment and items shall also be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges, with the exception of charges corresponding to the services provided:
(a) regular equipment, spare parts (including engines), fuels, oil (including hydraulic fluids, lubricants) and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) carried into the territory of the other Contracting Party and intended for use on aircraft operated on the agreed services by the designated airline, even when such equipment and items are to be used on part of the journey performed over the territory of the other Contracting Party;
(b) spare parts (including engines) introduced into the territory of the other Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft operated on the agreed services by the designated airline.

(3) The equipment and items referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be unloaded in the territory of the other Contracting Party with the approval of the Customs authorities of the other Contracting Party. Such equipment and items shall be kept under the supervision or control of the Customs authorities of the other Contracting Party up to such time as they are re-exported, or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations of the other Contracting Party.

(4) The exemption provided for in paragraphs (1) and (2) of this Article shall also be available where a designated airline of one Contracting Party has contracted with other airline(s), which similarly enjoy(s) such exemptions in the territory of the other Contracting Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the equipment and items specified in paragraphs (1) and (2) of this Article.

(5) Printed ticket stock, air waybills and publicity materials introduced by the designated airline of one Contracting Party into the territory of the other Contracting Party, shall be exempt on the basis of reciprocity from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges.

(6) Office supplies, vehicles for office use, vehicles for special use at airport, bus-type vehicles (excluding cars) for carriage of crew members and their baggage, as well as computer reservation system and communication equipment including their spare parts of the representation of the designated airline of either Contracting Party shall, when introduced into the said territory of the other Contracting Party, be exempt from customs duties and other duties on importation on the basis of reciprocity provided these supplies are intended for the airline’s own use and do not exceed reasonable limit.

(7) Baggage, cargo and mail in direct transit shall be exempt from all customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges on the basis of reciprocity with the exception of the charges corresponding to the services provided.

(8) The revenues and profit realized by the designated airline of each Contracting Party within the territory of the other Contracting Party in connection with operation of the agreed services shall be exempt from all taxes.

(9) The property of the designated airline of each Contracting Party within the territory of the other Contracting Party shall be exempt from all taxes on the basis of reciprocity.

(10) Wages, salaries and other similar remuneration received by the employees of the representation of the designated airline of either Contracting Party, who are nationals of the first Contracting Party, shall be exempt from all taxes on the basis of reciprocity by the other Contracting Party.

Article 13. Conversion and Remittance of Revenue

(1) The designated airline of each Contracting Party shall have, on the reciprocal basis, the right to remit its revenue received in the territory of the other Contracting Party to the territory of the first Contracting Party.

(2) The conversion and remittance of such revenue shall be effected in convertible currencies at the effective rate of exchange prevailing on the date of remittance.

(3) Each Contracting Party shall facilitate the conversion and remittance of the revenue received in its territory by the designated airline of the other Contracting Party, and assist promptly the said airline in attending to the relevant formalities.

Article 14. Aviation Security

(1) The Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. The Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

(3) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the Standards and Recommended Practices relating to aviation security established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such Standards and Recommended Practices are applicable to the Contracting Parties. They shall require that operators of aircraft of their registry and operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and operators of airport in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

(4) Both Contracting Parties agree that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions established by the other Contracting Party as referred to in paragraph (3) of this Article for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the safety of the aircraft prior to and during boarding or loading, and to inspect passengers, crew, baggage, cargo and aircraft stores prior to boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(5) When an incident or threat of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

Article 15. Recognition of Certificates and Licenses

Each Contracting Party shall recognize the valid certificate of airworthiness, certificate of competency and licenses issued or validated by the other Contracting Party for the operation of the agreed services on the specified route, provided that the standards of such certificates and licenses are equivalent to or above the minimum standards established from time to time in accordance with the Convention on International Civil Aviation.

Article 16. Consultation

(1) The Contracting Parties shall, in the spirit of close cooperation and mutual support, ensure the correct implementation of and satisfactory compliance with the provisions of this Agreement. To this end, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time.

(2) Either Contracting Party may at any time request consultation with the other Contracting Party concerning this Agreement. Such consultation shall begin as soon as possible, and at least within sixty (60) days from the date of receipt of the request by the other Contracting Party unless otherwise agreed to.

Article 17. Settlement of Disputes

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall in the first place settle the dispute by negotiation.

(2) If the aeronautical authorities of the Contracting Parties fail to reach a settlement of the said dispute, the Contracting Parties shall settle such dispute through diplomatic channels.

Article 18. Amendment and Modification

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to amend any provision of this Agreement or its Annex, it may at any time request consultation with the other Contracting Party, and such consultation, which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of ninety (90) days from the date of receipt of the request by the other Contracting Party, unless both Parties agree to an extension of this period.

(2) The consultation referred to in paragraph (1) of this Article may also be held between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(3) Any amendment to this Agreement or its Annex shall come into force when it has been confirmed by an exchange of notes through diplomatic channels.

Article 19. Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party through diplomatic channels of its decision to terminate this Agreement. This Agreement shall then terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless such notice is withdrawn by agreement between the Contracting Parties before the expiry of this period.

Article 20. Registry

This Agreement or any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 21. Titles

The title of each article of this Agreement is for the purpose of reference and convenience and in no way to define, limit or describe the scope or intent of the provisions of this Agreement.

Article 22. Entry Into force

This Agreement shall come into force on the date of receipt of the last notification by the Contracting Parties confirming the fulfilment of the internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Tallinn on March 1, 1999 in duplicate in the Estonian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Raivo VARE
For the Government of the People’s Republic of China
Bao PEIDE

 

Annex

ROUTE SCHEDULE

(1) The route of the agreed services operated by the airline designated by the Government of the Republic of Estonia shall be as follows in both directions:
points in Estonia – one point in China to be agreed upon later.

(2) The route of the agreed services operated by the airline designated by the Government of the People’s Republic of China shall be as follows in both directions:
points in China – one point in Estonia to be agreed upon later.

(3) The designated airline of either Contracting Party may omit, at its own discretion, any point on the specified route on any or all flights, provided that the agreed services begin and terminate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud ingliskeelne tekst.

/otsingu_soovitused.json