HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 2, 12

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Vastu võetud 07.12.1944

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11. veebruari 1992. a otsus konventsiooniga ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1977)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1984)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 56 muutmise protokoll (1989)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll (1990)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muudatusprotokoll (1995)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muudatusprotokoll (1998)

Protokoll rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni autentse kuuekeelse teksti kohta (1998)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll (2016)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 56 muutmise protokoll (2016)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon [tekst seisuga 18.04.2005]PREAMBUL

Arvestades, et rahvusvahelise tsiviillennunduse edasine areng võib tõhusalt kaasa aidata sõprussidemete ning vastastikuse mõistmise loomisele ja säilitamisele maailma riikide ja rahvaste vahel, selle väärkasutus aga ohustada üldist turvalisust, ja

arvestades, et riikide ja rahvaste vahel tuleks vältida vastuolusid ja edendada koostööd, et säilitada maailmas rahu;

seetõttu allakirjutanud valitsused, olles leppinud kokku kindlates põhimõtetes ja korras, et rahvusvaheline tsiviillennundus võiks areneda ohutult ja korrapäraselt ning et oleks võimalik võrdsete võimaluste alusel luua rahvusvaheline lennuühendus, mis toimiks tõhusalt ja ökonoomselt;

on sõlminud nendel eesmärkidel selle konventsiooni.


I osa
AERONAVIGATSIOON

I peatükk
Üldpõhimõtted ja konventsiooni kohaldamine

Artikkel 1. Suveräänsus

Osalisriigid tunnustavad iga riigi täielikku ja eranditut suveräänsust õhuruumi üle oma territooriumi kohal.

Artikkel 2. Territoorium

Konventsioonis käsitatakse riigi territooriumina maismaad ja sellega piirnevat territoriaalvett, mille üle on sellel riigil suveräänsus või kõrgem võim või mis on selle riigi kaitse all või mida see riik haldab mandaadi alusel.

Artikkel 3. Tsiviil- ja riiklikud õhusõidukid

a) Konventsiooni kohaldatakse ainult tsiviilõhusõidukite suhtes ja seda ei kohaldata riiklike õhusõidukite suhtes.

b) Sõjaväe-, tolli- ja politseiteenistuses kasutatavad õhusõidukid loetakse riiklikeks õhusõidukiteks.

c) Ükski osalisriigi riiklik õhusõiduk ei või lennata teise riigi territooriumi kohal ega maanduda seal ilma erikokkuleppest tuleneva või muu loata ning järgimata loa sätteid.

d) Kehtestades eeskirju riiklike õhusõidukite kohta, kohustub osalisriik osutama vajalikku tähelepanu tsiviilõhusõidukite lennuohutusele.

Artikkel 4. Tsiviillennunduse väärkasutus

Tsiviillennundust kasutab osalisriik ainult kooskõlas konventsiooni eesmärkidega.


II peatükk
Lend üle osalisriigi territooriumi

Artikkel 5. Ebaregulaarsete lendude õigus

Osalisriik lubab kõigil teiste osalisriikide õhusõidukitel, mis ei soorita rahvusvahelisi regulaarlende, lennata konventsiooni järgides tema territooriumile või teostada transiitlende üle tema territooriumi ning maanduda mittekaubanduslikel eesmärkidel ilma eelneva loa taotlemise kohustuseta, tingimusel et riigil, kelle territooriumi kohal lend toimub, on õigus nõuda õhusõiduki maandumist. Lennuohutust arvestades jääb igale osalisriigile õigus nõuda õhusõidukilt, mis lendab raskesti ligipääsetavate või küllaldaste navigatsiooniseadmeteta piirkondade kohal, lendamist mööda ettenähtud lennutrasse või eriloa olemasolu.

Kui nimetatud õhusõiduk veab reisijaid, kaupa või posti rendi- või muu tasu eest, kuid mitte rahvusvahelise regulaarse lennuliikluse raames, on tal vastavalt artiklile 7 õigus reisijaid, kaupa või posti pardale võtta ja maha laadida, tingimusel et riik, kus selliselt peale või maha laaditakse, võib kehtestada talle vajalikud eeskirjad, tingimused või piirangud.

Artikkel 6. Regulaarne lennuliin

Regulaarset rahvusvahelist lennuliini võib teise osalisriigi territooriumile või selle kohal käitada ainult selle riigi eriloa või muu volitusega ning nimetatud loa või volituse nõudeid järgides.

Artikkel 7. Kabotaaž

Osalisriigil on õigus mitte lubada teise osalisriigi õhusõidukil võtta tema territooriumil pardale reisijaid, posti või kaupa, et vedada neid rendi- või muu tasu eest sihtkohta sama riigi territooriumil. Osalisriik kohustub mitte sõlmima kokkuleppeid, mis annaksid sellise eriõiguse teisele riigile või teise riigi lennuettevõttele, ning mitte vastu võtma sellist eriõigust teiselt riigilt.

Artikkel 8. Piloodita õhusõit

Õhusõiduk, mis on võimeline lendama ilma piloodita, võib selliselt lennata teise osalisriigi territooriumi kohal ainult selle riigi eriloal ja nimetatud loa nõudeid järgides. Osalisriik kohustub tagama, et piirkondades, mida kasutavad tsiviilõhusõidukid, juhitaks piloodita õhusõiduki lendu tsiviilõhusõidukitele ohutul viisil.

Artikkel 9. Keelutsoon

a) Osalisriik võib sõjaliste vajaduste tõttu või ühiskondliku julgeoleku tagamiseks piirata või keelata teiste osalisriikide õhusõidukite lennud oma territooriumi mingite alade kohal, tingimusel et ei tehta vahet asjaomase riigi rahvusvahelist regulaarset lennuliini teenindavate õhusõidukite ja teiste osalisriikide samalaadse tegevusega seotud õhusõidukite vahel. Keeluala suurus ja asukoht peavad olema mõistliku suurusega ega tohi lennuliiklust asjatult segada. Osalisriigi territooriumi keelualade kirjeldused, samuti teave kõigi edaspidiste muudatuste kohta nendel aladel, tuleb edastada esimesel võimalusel teistele osalisriikidele ja Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile.

b) Osalisriigile jääb õigus erakorralistes tingimustes või erakorralise seisukorra ajal või ühiskondliku julgeoleku huvides viivitamatult ajutiselt piirata või keelata lennud kogu või osa oma territooriumi kohal, tingimusel et asjaomane piirang või keeld kehtib kõigi teiste riikide õhusõidukite suhtes, olenemata riikkondsusest.

c) Osalisriik võib oma eeskirjade kohaselt nõuda õhusõiduki sisenemisel lõigetes a ja b märgitud piirkondadesse õhusõiduki viivitamatut maandumist mõnel selleks määratud lennuväljal oma riigi territooriumil.

Artikkel 10. Maandumine tolliteenistusega lennuväljal

Osalisriigi territooriumile sisenev õhusõiduk peab maanduma selle riigi määratud lennuväljal tolli- ja muu kontrolli läbiviimiseks, kui seda nõuavad nimetatud riigi eeskirjad, välja arvatud juhul, kui konventsiooni või eriloa kohaselt on õhusõidukil lubatud lennata üle osalisriigi territooriumi ilma maandumiseta. Õhusõiduk lahkub osalisriigi territooriumilt samamoodi määratud tolliteenistusega lennuväljalt. Riik avaldab andmed tolliteenistusega lennuväljade kohta ja saadab need kooskõlas konventsiooni II osaga asutatud Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile, kes edastab need kõikidele osalisriikidele.

Artikkel 11. Lennueeskirjade kohaldamine

Vastavalt konventsioonile kohaldatakse kõikide osalisriikide õhusõidukite suhtes, olenemata õhusõiduki riikkondsusest, nende viibimise ajal osalisriigi territooriumil selle osalisriigi seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad rahvusvahelise lennuliiklusega seotud õhusõidukite saabumist riigi territooriumile või sealt lahkumist ning õhusõidukite käitamist ja navigeerimist; nimetatud seadusi ja eeskirju peab õhusõiduk järgima asjaomase riigi territooriumile saabumisel, sealt lahkumisel või seal viibimise ajal.

Artikkel 12. Lennureeglid

Osalisriik kohustub rakendama abinõusid, et kõik õhusõidukid, mis lendavad üle tema territooriumi või manööverdavad selle piires, järgiksid selle osalisriigi reegleid ja eeskirju ning et osalisriigi riikliku registreerimismärgiga õhusõiduk, sõltumata asukohast, järgiks üle asukohamaa territooriumi lendamist või selle piires manööverdamist reguleerivaid reegleid ja eeskirju. Iga osalisriik kohustub tagama, et asjaomased eeskirjad vastavad võimalikult ulatuslikult konventsiooni nõuetele. Neutraalvete kohal lendamist reguleerivad vastavalt konventsioonile kehtestatud reeglid. Osalisriik kohustub tagama isikute, kes ei järgi ettekirjutusi, vastutusele võtmise.

Artikkel 13. Saabumise ja vormistamise eeskirjad

Osalisriigi territooriumile saabumisel, sealt lahkumisel või seal viibimise ajal peavad reisijad ja meeskond järgima, või tehakse seda nende nimel, osalisriigi seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad õhusõiduki reisijate, meeskonna või kauba saabumist territooriumile ja sealt lahkumist, nagu sissesõidu-, vormistus-, immigratsiooni-, passi- ja tollikontrolli- ning karantiinijuhised; samuti tuleb nimetatud õigusakte järgida veetava kauba suhtes.

Artikkel 14. Haiguste leviku tõkestamine

Osalisriik kohustub rakendama tõhusaid abinõusid, et tõkestada koolera, epideemilise tüüfuse, rõugete, kollapalaviku, katku ja osalisriikide poolt mingil perioodil nimetatavate teiste selliste nakkushaiguste levikut lennuliikluse kaudu. Sel eesmärgil konsulteerivad osalisriigid vahetult asutustega, kes tegelevad õhusõidukite suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitlevate rahvusvaheliste juhistega. Nimetatud konsultatsioonid ei tohi kahjustada ühegi sellekohase rahvusvahelise konventsiooni kohaldamist, millega osalisriigid võivad olla ühinenud.

Artikkel 15. Lennujaama- ja muud sellised tasud

Iga osalisriigis asuv ja tema riikkondsusega õhusõidukitele üldkasutatav lennujaam peab vastavalt artiklile 68 olema avatud samadel tingimustel ka kõikidele teiste osalisriikide õhusõidukitele. Lennuliikluse ohutuse ja kiiruse tagamiseks peavad osalisriikide õhusõidukid saama samadel tingimustel kasutada kõiki üldkasutatavaid navigatsioonivahendeid, kaasa arvatud raadioside- ja meteoroloogiateenused.

Lennujaamade ning navigatsioonivahendite ja -teenuste kasutamise tasu, mille osalisriik on kehtestanud teise osalisriigi õhusõidukile või mille kehtestamiseks tal on luba, ei tohi ületada:
a) õhusõidukite puhul, mis ei soorita rahvusvahelisi regulaarlende, tasusid, mida maksavad selle riigi riikkondsusega sama klassi ja samalaadseid operatsioone teostavad õhusõidukid;
b) õhusõidukite puhul, mis sooritavad rahvusvahelisi regulaarlende, tasusid, mida maksavad selle riigi riikkondsusega samalaadseid rahvusvahelisi regulaarlende teostavad õhusõidukid.

Kõik sellised tasud tuleb avaldada ja edastada Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile, tingimusel et asjahuvilise osalisriigi poolt vastava taotluse esitamisel, vaatab nõukogu läbi lennujaamade ja teiste vahendite kasutamise tasud, esitab selle kohta ettekande ja annab tasusid käsitlevad soovitused asjahuvilisele riigile või asjahuvilistele riikidele läbivaatamiseks. Osalisriik ei tohi kehtestada makse, kohustusi ega teisi tasusid ühegi osalisriigi õhusõidukile või õhusõidukil asuvatele isikutele või varale ainult õiguse eest siseneda osalisriigi territooriumile, sellest üle lennata või sealt lahkuda.

Artikkel 16. Õhusõiduki läbiotsimine

Osalisriigi pädevatel ametiasutustel on õigus ilma põhjendamatu viivituseta teostada teiste osalisriikide õhusõidukite läbiotsimist nende maandumisel või lahkumisel ning kontrollida tunnistusi ja teisi konventsiooniga ettenähtud dokumente.


III peatükk
Õhusõiduki riikkondsus

Artikkel 17. Õhusõiduki riikkondsus

Õhusõidukil on selle riigi riikkondsus, kus see on registreeritud.

Artikkel 18. Topeltregistreerimine

Õhusõiduk võib olla registreeritud ainult ühes riigis, kuid õhusõidukit on võimalik ümber registreerida mõne teise riigi registrisse.

Artikkel 19. Registreerimist reguleerivad riiklikud õigusaktid

Õhusõiduk tuleb registreerida või teise osalisriigi registrisse ümber registreerida kooskõlas selle riigi seaduste ja määrustega.

Artikkel 20. Õhusõiduki tunnusmärgid

Igale rahvusvahelise lennuliiklusega seotud õhusõidukile tuleb kanda asjaomased riiklikud tunnus- ja registreerimismärgid.

Artikkel 21. Registreerimisteade

Osalisriik kohustub teise osalisriigi või Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni nõudmise korral andma informatsiooni iga selles riigis registreeritud õhusõiduki registreerimise ja omaniku kohta. Lisaks sellele edastab osalisriik Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile viimase kehtestatud korra järgi asjakohased kättesaadavad andmed selles riigis registreeritud ja regulaarselt rahvusvahelises lennuliikluses osaleva õhusõiduki omaniku ja valdaja kohta. Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon teeb selliselt saadud andmed kättesaadavaks teistele osalisriikidele nende taotluse alusel.


IV peatükk
Lennuliikluse hõlbustamise abinõud

Artikkel 22. Formaalsuste lihtsustamine

Osalisriik kehtestab erieeskirjad või rakendab muid abinõusid, et hõlbustada ja kiirendada osalisriikidevahelist lennuliiklust ning vältida õhusõiduki, meeskonna, reisijate ja veoste tarbetut kinnipidamist, eriti immigratsiooni, karantiini, tolli ja vormistust käsitlevate seaduste kohaldamisel.

Artikkel 23. Tolli- ja immigratsiooniprotsetuurid

Osalisriik kohustub võimaluste piires kehtestama rahvusvahelises lennuliikluses tolli- ja immigratsiooniprotseduurid, mida vastavalt konventsioonile kehtestatakse või soovitatakse. Konventsioon ei takista tollivabade lennujaamade rajamist.

Artikkel 24. Tollimaks

a) Kui õhusõiduk lendab teise osalisriigi territooriumile, territooriumilt või üle territooriumi, tuleb õhusõiduk tunnistada selle osalisriigi tollieeskirjade kohaselt ajutiselt tollivabaks. Teise osalisriigi territooriumile saabudes tuleb osalisriigi õhusõiduki pardal asuv kütus, määrdeõlid, varuosad, komplektseadmed ja pardavarud, mis jäävad õhusõidukisse selle riigi territooriumilt lahkumisel, vabastada tollimaksust ja inspektsioonitasust ning teistest riiklikest ja kohalikest maksudest ja lõivudest. Sellist vabastust ei kohaldata mahalaaditud kaubakogumile või kaubanimetustele, välja arvatud juhul, kui selle riigi tollieeskirjade kohaselt tuleb seda kaupa hoida tolli järelevalve all.

b) Rahvusvahelises lennuliikluses osaleva osalisriigi õhusõiduki jaoks sissetoodud tagavaraosad ja seadmed, mis on mõeldud selle riigi õhusõidukisse paigutamiseks või sellel kasutamiseks, tuleb maale lubada tollivabalt kooskõlas selle osalisriigi eeskirjadega, mis võivad seada tingimuseks mainitud kaubaartiklite hoidmise tolli järelevalve ja kontrolli all.

Artikkel 25. Hättasattunud õhusõiduk

Osalisriik kohustub võimaluste piires rakendama abinõusid tema territooriumil hättasattunud õhusõidukite abistamiseks ning lubama oma pädevate ametivõimude kontrolli all õhusõidukite omanikel või riigi, kus õhusõiduk on registreeritud, ametivõimudel rakendada olukorrale vastavaid abinõusid. Alustades kadunud õhusõiduki otsimist, teeb osalisriik koostööd ühtsete abinõude suhtes, mida võidakse konventsiooni nõuete alusel soovitada.

Artikkel 26. Õnnetuse uurimine

Kui osalisriigi õhusõidukiga juhtub teise osalisriigi territooriumil õnnetus, mis põhjustab surma või raskeid vigastusi või mis osutab õhusõiduki või aeronavigatsiooniseadmete raskele tehnilisele rikkele, korraldab riik, kus õnnetus juhtus, juurdluse, et kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni poolt soovitatud menetlustega, niivõrd kui tema seadused seda võimaldavad, välja selgitada õnnetuse asjaolud. Riigil, kus õhusõiduk on registreeritud, tuleb võimaldada määrata juurdluses osalemiseks vaatlejad; uurija riik peab edastama nimetatud riigile aruande ja tuvastatud asjaolud õnnetuse kohta.

Artikkel 27. Patendihagiga õhusõiduki arestimisest vabastamine

a) Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud osalisriigi õhusõiduki ametlikult lubatud maandumisega lennu korral teise osalisriigi territooriumile või maandumiseta ülelennu korral selle riigi territooriumist ei tohi see riik, selle riigi kasuks keegi teine ega ükski selle riigi territooriumil asuv isik õhusõidukit arestida, kinni pidada, selle omaniku või käitaja vastu hagi esitada või muul moel sekkuda põhjusel, et õhusõiduki konstruktsioon, mehhanismid, osad, abiseadmed või tema käitamine rikuvad mingi patendi, tööstusnäidise või kasuliku mudeli õigusi, mis on kehtiva korra kohaselt kinnitatud või registreeritud riigis, kelle territooriumile õhusõiduk saabus; on kokku lepitud, et riigis, kelle territooriumile õhusõiduk saabus, ei nõuta mingil juhul tagatise andmist seoses nimetatud õhusõiduki vabastamisega arestist või kinnipidamisest.

b) Selle artikli lõiget a kohaldatakse ka osalisriigi õhusõiduki varuosade ja -seadmete ladustamisele ja õigusele neid osi ja seadmeid paigaldada osalisriigi õhusõiduki remondi ajal teise osalisriigi territooriumil, tingimusel et ühtki selliselt ladustatud patenteeritud osa ega seadet ei müüda ega levitata riigisiseselt ega ekspordita ärieesmärkidel osalisriigist, kelle territooriumile õhusõiduk saabus.

c) See artikkel kehtib ainult nende konventsiooni osalisriikide suhtes, kes on (1) kas ühinenud rahvusvahelise tööstusomandi kaitse konventsiooni ja selle kõikide muudatustega või (2) on kehtestanud patendiseadused, mis tunnustavad ja annavad piisava kaitse leiutistele, mis on tehtud teistes selle konventsiooniga ühinenud riikides.

Artikkel 28. Aeronavigatsiooniseadmed ja normikohased süsteemid

Osalisriik kohustub võimaluste piires:
a) tagama oma territooriumil lennujaamade, raadioside- ja meteoroloogiateenuste ning aeronavigatsiooniseadmete kasutamise kooskõlas konventsiooni alusel soovitatavate normide ja praktikaga, et hõlbustada rahvusvahelist lennuliiklust;
b) kehtestama ja kasutusele võtma normikohased sideprotseduurid, koodi-, märgistus-, signaal- ja valgustussüsteemid ning muu käitumispraktika ja eeskirjad, mida võidakse konventsiooni alusel soovitada või kehtestada;
c) tegema koostööd rahvusvaheliste meetmete alal, et tagada lennukaartide ja -skeemide avaldamine kooskõlas normidega, mida võidakse konventsiooni alusel soovitada või kehtestada.


V peatükk
Nõuded õhusõidukitele

Artikkel 29. Õhusõidukite dokumendid

Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud osalisriigi õhusõiduki pardal peavad olema järgmised konventsioonile vastavad dokumendid:
a) registreerimistunnistus;
b) lennukõlblikkustunnistus;
c) meeskonnaliikmete asjaomased tunnistused;
d) lennupäevik;
e) raadiojaama luba, kui õhusõiduk on varustatud raadiojaamaga;
f) reisijate nimekiri ning pardalevõtmise koht ja sihtkohad, kui õhusõiduk veab reisijaid;
g) kauba saateleht ja üksikasjaline deklaratsioon, kui õhusõiduk veab kaupa.

Artikkel 30. Õhusõiduki raadioseadmed

a) Viibides osalisriigi territooriumil või selle kohal, võib teise osalisriigi õhusõidukil olla raadiosaatja ainult juhul, kui riigi, kus õhusõiduk on registreeritud, vastav ametiasutus on väljastanud nimetatud seadme paigaldamis- ja kasutamisloa. Raadiosaatja kasutamine peab olema kooskõlas selle osalisriigi eeskirjadega, kelle territooriumi kohal lend toimub.

b) Raadiosaatjat tohivad kasutada ainult meeskonnaliikmed, kellel on selleks riigi, kus õhusõiduk on registreeritud, vastava ametiasutuse väljastatud eriluba.

Artikkel 31. Lennukõlblikkustunnistus

Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõidukil peab olema lennukõlblikustunnistus, mille on väljastanud või mida on tunnustanud riik, kus õhusõiduk on registreeritud.

Artikkel 32. Personaliliikme tunnistus

a) Õhusõiduki piloodil ja rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõiduki teistel meeskonnaliikmetel peab olema pädevustunnistus ja luba, mis on väljastatud või mida tunnustatakse riigis, kus õhusõiduk on registreeritud.

b) Lendude korral osalisriigi territooriumi kohal jätab see osalisriik endale õiguse keelduda tunnustamast pädevustunnistusi ja lube, mille on tema kodanikele väljastanud teine osalisriik.

Artikkel 33. Tunnistuste ja lubade tunnustamine

Lennukõlblikkus- ja pädevustunnistusi ning lube, mille on väljastanud või mida tunnustab osalisriik, kus õhusõiduk on registreeritud, peavad tunnustama ka muud osalisriigid, tingimusel et nende tunnistuste ja lubade väljastamise või tunnustamise nõuded on samaväärsed või rangemad miinimumnormidest, mida võidakse konventsiooni alusel kehtestada.

Artikkel 34. Lennupäevik

Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõiduk peab pidama lennupäevikut, kuhu kantakse üksikasjad õhusõiduki, selle meeskonna ja iga reisi kohta sellises vormis, mis võidakse konventsiooni alusel kehtestada.

Artikkel 35. Veosepiirangud

a) Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõidukiga võib vedada relvi või muud sõjavarustust riigi territooriumile või territooriumi kohal ainult selle riigi loal. Iga riik määrab oma eeskirjadega, mida selle artikli mõistes käsitatakse relva või muu sõjavarustusena, võttes mõiste ühtlustamiseks arvesse Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni soovitusi.

b) Osalisriigile jääb õigus avaliku korra ja ohutuse huvides reguleerida või keelata oma territooriumile või üle selle ka lõikes a loetlemata kauba vedu, tingimusel et ei tehta vahet oma riigi rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõidukite ja teiste osalisriikide õhusõidukite vahel; samuti peab osalisriik tagama, et ei piirataks õhusõidukil käitamis- ja navigeerimisseadmete või meeskonna ja reisijate ohutuse tagamiseks vajalike seadmete vedu ja kasutamist.

Artikkel 36. Fotografeerimisvahendid

Osalisriik võib keelata või reguleerida õhusõidukites fotografeerimisvahendite kasutamist oma territooriumi kohal.


VI peatükk
Rahvusvahelised normid ja soovitatav praktika

Artikkel 37. Rahvusvaheliste normide ja protseduuride kasutuselevõtmine

Osalisriik kohustub tegema koostööd, et tagada õhusõidukeid, personali, lennutrasse ja abiteenistusi käsitlevate eeskirjade, normide, protseduuride ja korralduste suurim võimalik ühtsus kõikides küsimustes, mis aitaksid hõlbustada ja arendada ühtset lennuliiklust.

Sel eesmärgil kehtestab Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon rahvusvahelised normid, soovitatava praktika ja protseduurid, neid vajaduse korral muutes, järgmiste küsimuste kohta:
a) sidesüsteemid ja aeronavigatsioonivahendid, sealhulgas maamärgid;
b) lennujaamade ja maandumisalade omadused;
c) lennureeglid ja lennuliikluse juhtimine;
d) lennutegevuse ja tehnilise personali litsentseerimine;
e) õhusõiduki lennukõlblikkus;
f) õhusõiduki registreerimine ja identifitseerimine;
g) meteoroloogilise informatsiooni kogumine ja vahetamine;
h) lennupäevikud;
i) lennukaardid ja -skeemid;
j) tolli- ja immigratsiooniprotseduurid;
k) hättasattunud õhusõiduk ja õnnetuse uurimine;
samuti muud lennuliikluse ohutuse, regulaarsuse ja tõhususe küsimused, mille käsitlemine võib osutuda vajalikuks.

Artikkel 38. Kõrvalekaldumised rahvusvahelistest normidest ja protseduuridest

Kui riik ei suuda järgida mõnda rahvusvahelist normi või protseduuri, või viia oma eeskirjad ja tegevus täielikku vastavusse mõne rahvusvahelise normi või protseduuriga pärast nende muutmist, või peab ta vajalikuks juurutada eeskirju või tegevust, mis erinevad mingis üksikasjas rahvusvaheliste normidega kehtestatust, peab ta viivitamatult teavitama Rahvusvahelist Tsiviillennundusorganisatsiooni erinevustest oma praktika ja rahvusvaheliste normide vahel. Rahvusvaheliste normide muutmise korral peab riik, kes ei tee asjaomaseid muudatusi oma eeskirjades või praktikas, teavitama sellest nõukogu rahvusvahelise normi muudatuse vastuvõtmisest kuuekümne päeva jooksul või viitama tegevusele, mida ta kavatseb ette võtta. Sellisel juhul peab nõukogu teatama viivitamatult teistele riikidele erinevustest rahvusvahelise normi ühe või mitme üksiksätte ja asjaomase riigi praktika vahel.

Artikkel 39. Märked tunnistusel ja tegevusloal

a) Lennukõlblikkustunnistusele tuleb märkida või lisada loetelu kõigist üksikasjadest, mille suhtes õhusõiduk või selle osa tunnistuse andmise ajal ei vasta rahvusvahelisele lennukõlblikkus- või kvaliteedinormile.

b) Tegevusloale tuleb märkida või sellele lisada loetelu kõigist üksikasjadest, mille suhtes isik ei vasta selle kategooria tegevusloa või tunnistuse rahvusvahelisele normile.

Artikkel 40. Märgetega tunnistuse ja tegevusloa kehtivus

Märgetega tunnistuse või tegevusloaga õhusõiduk või isik võib osaleda rahvusvahelises lennuliikluses ainult selle riigi või selliste riikide loal, kelle territooriumile ta saabub. Sellise õhusõiduki või selle sertifitseeritud osa registreerimine või kasutamine muus riigis, kui õhusõiduki või selle osa algselt sertifitseerinud riigis, jääb selle riigi otsustada, kuhu õhusõiduk või selle osa imporditakse.

Artikkel 41. Lennukõlblikkusnormide tunnustamine

Seda peatükki ei kohaldata sellist tüüpi õhusõidukite ja õhusõiduki seadmete suhtes, mille prototüüp on esitatud pädevatele riiklikele ametitele sertifitseerimiseks sellise seadme kohta rahvusvahelise lennukõlblikkusnormi vastuvõtmise kuupäevast arvates enne kolme aasta möödumist.

Artikkel 42. Personali pädevusnormide tunnustamine

Seda peatükki ei kohaldata personali suhtes, kelle tunnistused on välja antud enne asjaomase personalialase rahvusvahelise pädevusnormi esmase vastuvõtmise kuupäevast ühe aasta möödumist; kuid igal juhul kohaldatakse neid personali suhtes, kelle tunnistused kehtivad sellise normi vastuvõtmise kuupäevast arvates veel viis aastat.


II osa
RAHVUSVAHELINE TSIVIILLENNUNDUSORGANISATSIOON

VII peatükk
Organisatsioon

Artikkel 43. Nimetus ja struktuur

Konventsiooniga luuakse organisatsioon nimetusega Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon. See koosneb assambleest, nõukogust ja teistest organitest, mis võivad osutuda vajalikuks.

Artikkel 44. Eesmärk

Organisatsiooni eesmärgiks ja ülesandeks on välja töötada rahvusvahelise lennuliikluse põhimõtted ja meetodid ning aidata kaasa rahvusvahelise lennutranspordi planeerimisele ja arendamisele eesmärgiga:
a) tagada rahvusvahelise tsiviillennunduse ohutu ja korrapärane areng kogu maailmas;
b) toetada õhusõidukite ehitamist ja käitamist rahumeelsetel eesmärkidel;
c) toetada rahvusvahelise tsiviillennunduse lennuliinide, -väljade ja navigatsiooniseadmete arengut;
d) rahuldada maailma rahvaste vajadusi ohutu, regulaarse, tõhusa ja ökonoomse lennutranspordi järele;
e) ära hoida majanduslikke kulutusi, mida põhjustab ebamõistlik konkurents;
f) tagada osalisriikide õiguste täielik austamine ja õiglased võimalused osalisriigi jaoks rahvusvahelise lennuliiklusega seotud lennuettevõtete käitamisel;
g) vältida osalisriikide diskrimineerimist;
h) kaasa aidata rahvusvahelise lennuohutuse tagamisele;
i) aidata üldiselt kaasa rahvusvahelise tsiviillennunduse igakülgsele arendamisele.

Artikkel 45*. Alaline asukoht

Organisatsiooni alaline asukoht määratakse Ajutise Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni Ajutise Assamblee lõppistungil. Nimetatud organisatsioon on loodud rahvusvahelise tsiviillennunduse ajutise lepinguga, mis on alla kirjutatud 7. detsembril 1944. a. Chicagos. Ajutiselt võib asukoha mujale üle viia nõukogu otsusega, püsivalt aga assamblee otsusega. Asjaomane otsus tuleb vastu võtta assamblee poolt määratud häälte arvuga. Selliselt otsustatud häälte arv peab olema vähemalt kolm viiendikku osalisriikide üldarvust.

    [Siin ja edaspidi tähistab * Assamblee poolt muudetud sätteid.]

Artikkel 46. Assamblee esimene istung

Nimetatud ajutise organisatsiooni Ajutine nõukogu kutsub assamblee esimese istungi kokku kohe pärast konventsiooni jõustumist ajutise nõukogu määratud ajal ja kohas.

Artikkel 47. Õigusvõime

Organisatsioonil peab iga osalisriigi territooriumil olema tema ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime. Talle tuleb tagada täielik õigussubjektsus kõikjal, kus see on kooskõlas asjaomase riigi põhiseaduse ja muude seadustega.


VIII peatükk
Assamblee

Artikkel 48. Assamblee istungid ja hääletamine

a) Nõukogu kutsub assamblee kokku vähemalt kord kolme aasta jooksul nõukogule sobival ajal ja sobivas kohas. Assamblee erakorralist istungit võib pidada igal ajal kas nõukogu kutsel või taotluse alusel, mille on peasekretärile esitanud vähemalt üks viiendik osalisriikide üldarvust.*

b) Kõikidel osalisriikidel on võrdne õigus olla esindatud assamblee istungitel ja igal osalisriigil on üks hääl. Osalisriike esindavaid delegaate võivad abistada tehnilised nõuandjad, kes võivad istungitel osaleda ilma hääleõiguseta.

c) Kvoorumi olemasoluks on nõutav osalisriikide enamuse kohalolek assamblee istungitel. Kui konventsioonis ei ole sätestatud teisiti, võetakse assamblee otsused vastu poolthäälte enamusega.

Artikkel 49. Assamblee õigused ja kohustused

Assamblee õigused ja kohustused on järgmised:
a) valida igal istungil selle juhataja ja teised ametiisikud;
b) valida kooskõlas IX peatükiga osalisriigid, kes peavad olema esindatud nõukogus;
c) vaadata läbi nõukogu aruanded ja rakendada nende alusel asjakohaseid abinõusid ning teha otsuseid igas küsimuses, mille nõukogu on talle esitanud;
d) määrata kindlaks oma menetlusreeglid ja moodustada abikomisjonid, mida assamblee peab vajalikuks ja soovitavaks;
e) hääletada aastaeelarve üle ja määrata organisatsiooni rahalised korraldused vastavalt XII peatükile;*
f) üle vaadata kulutused ja kinnitada organisatsiooni finantsaruanded;
g) omal äranägemisel edastada nõukogule, abikomisjonile või mõnele teisele organile nende tegevusvaldkonda kuuluv küsimus;
h) delegeerida nõukogule õigusi ja volitusi, mis on vajalikud või soovitavad organisatsiooni kohustuste täitmiseks, ja igal ajal tühistada või muuta delegeeritud volitusi;
i) täita XIII peatüki asjakohaseid sätteid;
j) vaadata läbi konventsiooni sätete uuendamis- või muutmisettepanekuid ja nende heakskiitmisel soovitada neid osalisriikidele vastavalt XXI peatükile;
k) tegelda kõigi organisatsiooni tegevusvaldkonda kuuluvate küsimustega, mis ei ole kinnistatud nõukogule.


IX peatükk
Nõukogu

Artikkel 50. Nõukogu koosseis ja valimine

a) Nõukogu on alaline assamblee ees vastutav organ. Ta koosneb kolmekümne kolmest assamblee poolt valitud osalisriigist. Valimised toimuvad assamblee esimesel istungil ja edaspidi iga kolme aasta järel; nii valitud nõukogu liikmed täidavad oma kohustusi järgmiste valimisteni.*

b) Nõukogu liikmete valimisel tagab assamblee võrdväärse esindatuse: 1) riikidele, kellel on lennutranspordis juhtiv osa; 2) riikidele, keda ei ole muul viisil koosseisu arvatud ja kes osutavad suurimat kaasabi rahvusvahelise tsiviillennuliikluse vahenditega varustamisel, ja 3) riikidele, keda ei ole muul viisil koosseisu arvatud ja kelle valimine kindlustab kõigi põhiliste maailma geograafiliste piirkondade esindatuse nõukogus. Kõik nõukogu vakantsed kohad täidab assamblee võimalikult kiiresti, iga selliselt nõukogusse valitud osalisriik täidab oma kohustusi aja jooksul, mis jäi tema eelkäija ametisse määratud aja lõppemiseni.

c) Osalisriigi esindaja nõukogus ei või olla aktiivselt seotud rahvusvahelise lennuliini käitamisega ega osaleda selles finantshuvidega.

Artikkel 51. Nõukogu esimees

Nõukogu valib oma esimehe kolmeaastaseks ametiajaks. Teda võib tagasi valida. Tal ei ole hääleõigust. Nõukogu valib oma liikmete hulgast ühe aseesimehe või mitu aseesimeest, kellel esimehe kohuseid täites säilib hääleõigus. Esimees ei pea olema valitud nõukogu liikmete hulgast, kui aga osutub valituks nõukogu liige, siis loetakse tema koht vakantseks ja täidetakse uue esindajaga samast osalisriigist. Esimehe kohustused on:
a) kutsuda kokku nõukogu, õhutranspordikomitee ja aeronavigatsioonikomisjoni koosolekud;
b) esindada nõukogu;
c) täita nõukogu nimel talle nõukogu poolt antud ülesandeid.

Artikkel 52. Hääletamine nõukogus

Nõukogu otsuseid kiidetakse heaks liikmete häälteenamusega. Nõukogu võib teatud küsimustes delegeerida otsustusõiguse oma liikmetest moodustatud komiteele. Asjaomane osalisriik võib nõukogu komitee otsuse peale nõukogule edasi kaevata.

Artikkel 53. Hääleõiguseta osavõtt

Osalisriik võib ilma hääleõiguseta osaleda nõukogus ja selle komiteedes iga tema huve käsitleva küsimuse läbivaatamisel. Nõukogu liige ei saa hääletada vaidluse läbivaatamisel nõukogus, kui ta on üks pooltest.

Artikkel 54. Nõukogu kohustused

Nõukogu:
a) esitab assambleele aastaaruanded;
b) viib ellu assamblee juhiseid ja täidab konventsiooniga temale pandud kohustusi ja ülesandeid;
c) määrab oma organisatsioonilise struktuuri ja menetlusreeglid;
d) nimetab ametisse lennutranspordikomitee ning määrab selle kohustused. Komitee on vastutav nõukogu ees, mille esindajate seast tuleb valida komitee liikmed;
e) moodustab lennuliikluskomisjoni kooskõlas X peatükiga;
f) haldab organisatsiooni rahasid kooskõlas XII ja XV peatükiga;
g) määrab nõukogu esimehe töötasu;
h) nimetab kõrgeima täidesaatva ametiisiku – peasekretäri, samuti korraldab muu vajaliku personali nimetamise kooskõlas XI peatükiga;
i) tellib, kogub, uurib ja avaldab lennuliikluse arengut ja rahvusvaheliste lennuliinide käitamist käsitlevat informatsiooni, kaasa arvatud informatsioon käitamiskulude ja lennuettevõtetele riiklikest fondidest makstavate toetuste üksikasjadest;
j) teatab osalisriikidele konventsiooni igast rikkumisest, samuti igast nõukogu soovituse või otsuse täitmata jätmisest;
k) esitab assambleele ettekande konventsiooni iga rikkumise kohta, kus osalisriik ei võta vajalikke meetmeid rikkumise kohta teate saamisest mõistliku aja jooksul;
l) kooskõlas konventsiooni VI peatükiga kehtestab rahvusvahelised normid ja soovitatava praktika, nimetades neid konventsiooni lisadeks, ning teavitab kõiki osalisriike võetud meetmetest;
m) vaatab läbi lennuliikluskomisjoni soovitused lisade muutmise kohta ja rakendab abinõusid kooskõlas XX peatükiga;
n) vaatab läbi osalisriigi tõstatatud konventsiooniga seotud mis tahes küsimuse.

Artikkel 55. Nõukogu õigused

Nõukogu võib:
a) piirkondlikul või muul alusel luua allkomisjone seal, kus see on otstarbekas ja kogemuste põhjal soovitatav, ning määratleda riikide või lennuettevõtete rühmad, kellega koos või kelle kaudu ta saab rakendada abinõusid konventsiooni eesmärkide saavutamiseks;
b) delegeerida lennuliikluskomisjonile kohustusi lisaks konventsioonis sätestatule ja delegeeritud volitusi igal ajal tühistada või muuta;
c) läbi viia uuringuid lennutranspordi ja lennuliikluse kõigi rahvusvahelise tähtsusega aspektide kohta, edastada oma uuringute tulemusi osalisriikidele ning aidata kaasa osalisriikide infovahetusele lennutranspordi ja -liikluse küsimustes;
d) analüüsida kõiki lennutranspordi korraldamise ja käitamise küsimusi, sealhulgas rahvusvahelise omandi ning rahvusvaheliste kauglennuliinide käitamise üksikasju, ja selle põhjal esitada assambleele asjaomased plaanid;
e) uurida osalisriigi palvel igat olukorda, mis võib takistada rahvusvahelise lennuliikluse arengut ja mida oleks võimalik vältida; sellise uuringu järel võib nõukogu välja anda soovituslikku laadi dokumente.


X peatükk
Lennuliikluskomisjon

Artikkel 56. Komisjoni liikmete esitamine ja määramine

Lennuliikluskomisjon koosneb viieteistkümnest liikmest, kelle määrab nõukogu osalisriikide esitatud isikute hulgast. Neil isikutel peab olema vastav kvalifikatsioon ja teaduslik-praktiline kogemus lennunduse valdkonnas. Nõukogu pöördub kõikide osalisriikide poole taotlusega kandidaatide esitamiseks. Lennuliikluskomisjoni esimehe määrab nõukogu.*

Artikkel 57. Komisjoni kohustused

Lennuliikluskomisjon peab:
a) läbi vaatama konventsiooni lisade muudatused ja soovitama neid nõukogule kinnitamiseks;
b) moodustama tehnilised alakomisjonid, milles võib soovi korral olla esindatud iga osalisriik;
c) nõustama nõukogu lennuliikluse edendamiseks ja arendamiseks vajaliku informatsiooni kogumise ja selle liikmesriikidele edastamise küsimustes.


XI peatükk
Personal

Artikkel 58. Personali ametisse nimetamine

Vastavalt assamblee kehtestatud juhenditele ja konventsioonile peab nõukogu kindlaks määrama korra, mille järgi nimetatakse ametisse peasekretär ja organisatsiooni muu personal, lõpetatakse ametisuhe, väljaõppe-, palga ja toetuste maksmise ning teenistustingimused. Nõukogu võib tööle võtta iga osalisriigi kodanikke või kasutada nende teenuseid.

Artikkel 59. Personali rahvusvahelisus

Nõukogu esimees, peasekretär ja muu personal ei tohi taotleda ega saada oma kohustuste täitmise kohta juhendeid organisatsiooniväliselt ametkonnalt. Osalisriik kohustub täielikult arvestama personali kohustuste rahvusvahelise iseloomuga ja mitte mõjutama oma kodanikke nende kohustuste täitmisel.

Artikkel 60. Personali puutumatus ja eesõigused

Osalisriik kohustub oma põhiseadusliku korra piires tagama nõukogu esimehele, peasekretärile ja organisatsiooni muule personalile samasuguse puutumatuse ja samasugused eesõigused, nagu tagatakse teiste rahvusvaheliste organisatsioonide vastavale personalile. Kui saavutatakse üldine rahvusvaheline kokkulepe tsiviilteenistujate puutumatuse ja eesõiguste kohta, siis tuleb esimehele, peasekretärile ja organisatsiooni muule personalile tagada puutumatus ja eesõigused vastavalt nimetatud kokkuleppele.

Artikkel 61.* Eelarve ja kulude jaotamine

Nõukogu esitab assambleele aastaeelarved, aastaaruanded kontode kohta ja kõikide laekumiste ja väljaminekute prognoosid. Assamblee võtab hääletamisel vastu eelarved koos kõigi võimalike, tema arvates vajalike muudatustega ja jaotab organisatsiooni kulud õiglaselt assamblee kehtestatud alusel liikmesriikide vahel, välja arvatud vastavalt XV peatükile maksustamisega nõustunud riigid.

Artikkel 62. Hääleõiguse peatamine

Assambleel on õigus peatada iga liikmesriigi hääleõigus assamblees ja nõukogus, kui see oma finantskohustusi organisatsiooni ees mõistliku ajavahemiku jooksul ei täida.

Artikkel 63. Delegatsiooni ja teiste esindajate kulud

Osalisriik kannab oma delegatsiooni kulud assamblees ja nõukogu töös ning organisatsiooni abikomiteedesse või -komisjonidesse määratud isikute ülalpidamis-, reisi- ja muud kulud.


XIII peatükk
Muud rahvusvahelised kokkulepped

Artikkel 64. Julgeolekukokkulepped

Organisatsioon võib oma pädevusse kuuluvates lennundusküsimustes, mis võivad otseselt mõjutada julgeolekut maailmas, sõlmida assamblee hääletuse alusel asjaomaseid kokkuleppeid ülemaailmsete organisatsioonidega, mille riigid on loonud rahu säilitamiseks maailmas.

Artikkel 65. Kokkulepped muude rahvusvaheliste institutsioonidega

Nõukogu võib organisatsiooni nimel sõlmida lepinguid teiste rahvusvaheliste institutsioonidega ühiste teenuste osutamiseks ja personali töö ühiseks korraldamiseks ning assamblee heakskiidul sõlmida muid organisatsiooni tööd hõlbustavaid kokkuleppeid.

Artikkel 66. Muude lepingutega seotud kohustused

a) Organisatsioon täidab talle 7. detsembril 1944. a Chicagos koostatud rahvusvahelise lennutransiidi lepinguga ja rahvusvahelise lennutranspordi lepinguga pandud kohustusi vastavalt lepingutes kehtestatud piiridele ja tingimustele.

b) Assamblee ja nõukogu liikmed, kes ei ole heaks kiitnud 7. detsembril 1944. a Chicagos koostatud rahvusvahelise lennutransiidi lepingut ja rahvusvahelise lennutranspordi lepingut, ei oma hääleõigust vastavalt lepingule assambleele või nõukogule arutada antud küsimustes.


III osa
RAHVUSVAHELINE LENNUTRANSPORT

XIV peatükk
Informatsioon ja aruanded

Artikkel 67. Aruannete esitamine nõukogule

Osalisriik kohustub tagama, et tema rahvusvahelised lennuettevõtjad esitavad nõukogule vastavalt nõukogu kehtestatud nõuetele aruanded lennureiside kohta, kulude statistika ja finantskokkuvõtted, näidates muu hulgas ära kõik laekumised ja nende allikad.


XV peatükk
Lennuväli ja muud lennuliikluse rajatised ja teenistused

Artikkel 68. Lennujaamade ja -trasside määramine

Osalisriik võib kooskõlas konventsiooniga määrata oma territooriumi kohal marsruudi, mida iga rahvusvaheline lend peab järgima, ning lennujaamad, mida sellise lennu puhul võib kasutada.

Artikkel 69. Lennuliikluse rajatiste ja teenistuste täiustamine

Kui nõukogu on arvamusel, et osalisriigi lennujaamad, raadioside- ja meteoroloogiateenistused ning muud lennuliikluse rajatised ja teenistused ei järgi olemasolevate või planeeritavate rahvusvaheliste lendude ohutus-, regulaarsus- ega tõhususnõudeid, siis nõukogu konsulteerib otseselt asjaomaste ja teiste asjahuviliste riikidega, et leida vahendeid olukorra parandamiseks, ning annab sellekohaseid soovitusi. Osalisriik ei riku konventsiooni, kui ta neid soovitusi ei täida.

Artikkel 70. Lennuliikluse rajatiste ja teenistuste rahastamine

Osalisriik võib artiklis 69 sätestatud asjaolude ilmnemisel sõlmida nõukoguga lepingu asjaomaste ettepanekute elluviimiseks. Riik võib kohustuda kandma kõik sellise lepingu täitmise kulud. Kui riik nii ei otsusta, võib nõukogu riigi taotlusel nõustuda täielikult või osaliselt kulusid kandma.

Artikkel 71.  Rajatiste varustamine ja hooldus nõukogu poolt

Osalisriigi taotlusel võib nõukogu nõustuda varustama, mehitama, hooldama ja juhtima kõiki või osa lennujaamu, raadioside- ja meteoroloogiateenistusi ning teisi lennuliikluse rajatisi ja teenistusi, mida teised osalisriigid vajavad oma rahvusvaheliste lennuliinide ohutuks, regulaarseks ja tõhusaks käitamiseks selle riigi territooriumil, ning võib kehtestada vahendite ja teenuste kasutamise eest õiglased tasud.

Artikkel 72. Maa omandamine või kasutamine

Kui rajatiste ja teenistuste teenindamiseks, mida osalisriigi taotlusel täielikult või osaliselt rahastab nõukogu, on vajalik maa, siis see riik kas eraldab ise maa-ala, säilitades soovi korral omandiõiguse, või võimaldab nõukogul seda maa-ala kasutada mõistlikel tingimustel kooskõlas selle riigi seadustega.

Artikkel 73. Rahaliste vahendite kulutamine ja hindamine

Vastavalt XII peatükile võib nõukogu assamblee eraldatud rahaliste vahendite piires teha jooksvaid kulutusi organisatsiooni üldistest rahalistest vahenditest selles peatükis nimetatud eesmärkidel. Nõukogu jaotab õiglaselt selle peatüki eesmärkide saavutamiseks vajalikud kapitalimahutused kokkulepitud osades maksmiseks riikide vahel, kes on selleks andnud nõusoleku ja kelle lennuettevõtted asjaomaseid rajatisi ja teenistusi kasutavad. Nõukogu võib samuti kehtestada selleks nõusoleku andnud riikidele sissemaksed vajalikeks käitamiskuludeks.

Artikkel 74. Tehniline abi ja tulude kasutamine

Kui nõukogu annab osalisriigi taotlusel laenuks raha või varustab osaliselt või täielikult lennujaamad või muud rajatised ja teenistused, võib kokkulepe selle riigi nõusolekul ette näha tehnilist abi lennujaamade ja muude rajatiste ja teenistuste juhtimisel ja käitamisel, käitamiskulude ja laenuintresside tasumist ning laenu tagasimakseid nende käitamistuludest.

Artikkel 75. Rajatiste ja teenistuste nõukogult ülevõtmine

Osalisriik võib igal ajal lahti öelda oma kooskõlas artikliga 70 võetud kohustusest ja võtta üle lennujaamad ning muud rajatised ja teenistused, mida nõukogu tema territooriumil vastavalt artiklitele 71 ja 72 varustas, makstes nõukogule summa, mida nõukogu peab tingimusi arvestades mõistlikuks. Kui riik ei nõustu nõukogu määratud summaga, võib ta nõukogu otsuse peale edasi kaevata assambleele, kes võib nõukogu otsuse kinnitada või selle muuta.

Artikkel 76. Rahaliste vahendite tagastamine

Kui algsed laenud olid rahastanud riigid vastavalt artiklile 73, siis raha, mis laekub nõukogule tagasimaksetest vastavalt artiklile 75 ja intressidest ning laenude tagasimaksetest vastavalt artiklile 74, tagastatakse riikidele proportsionaalselt algselt sissemakstud summadega.


XVI peatükk
Ühisettevõtted ja ühised lennuliinid

Artikkel 77. Ühise tegutsemisloaga ettevõtted

Konventsioon ei takista kahel või enamal osalisriigil luua ühiseid lennuettevõtteid või rahvusvahelisi käitamisettevõtteid ega võtta ühiskasutusse lennuliine kõikidel marsruutidel ja kõikides piirkondades; kuid sellised ettevõtted või asutused ja ühisliinid peavad olema kooskõlas lepingute nõukogus registreerimise ja muude konventsiooni sätetega. Nõukogu määrab, millisel viisil kohaldatakse konventsiooni õhusõidukite riikkondsust reguleerivaid sätteid õhusõidukitele, mida käitavad rahvusvahelised lennuettevõtted.

Artikkel 78. Nõukogu kohustus

Nõukogu võib soovitada asjaomastele osalisriikidele moodustada ühisettevõtteid lennuliinide käitamiseks kõikidel marsruutidel ja kõikides piirkondades.

Artikkel 79. Lennuettevõtetes osalemine

Riik võib osaleda ühistes lennuettevõtetes või ühiskäitamise kokkulepetes kas oma valitsuse või valitsuse määratud ühe või mitme lennuettevõtte kaudu. Need ettevõtted võivad asjaomase riigi äranägemisel olla kas osaliselt või täielikult riigi- või eraomanduses.


IV osa
LÕPPSÄTTED

XVII peatükk
Teised lennuliikluslepingud ja -kokkulepped

Artikkel 80. Pariisi ja Havanna konventsioonid

Osalisriik kohustub konventsiooni jõustumisel viivitamatult edastama 13. oktoobril 1919. a Pariisis alla kirjutatud lennuliikluse reguleerimise konventsiooni ja 20. veebruaril 1928. a Havannas alla kirjutatud kommertslennunduse konventsiooni denonsseerimise teate, juhul kui ta on nendega ühinenud. Osalisriikidevahelistes suhetes on käesoleval konventsioonil eelnimetatud Pariisi ja Havanna konventsioonide suhtes ülimuslik jõud.

Artikkel 81. Lepingute registreerimine

Kõik lennuliikluslepingud, mis kehtisid konventsiooni jõustumise hetkel ja mille olid sõlminud osalisriik ja muu riik, või osalisriigi lennuettevõte ja muu riik või selle lennuettevõte, tuleb kohe nõukogus registreerida.

Artikkel 82. Vastuoluliste kokkulepete tühistamine

Osalisriigid tunnustavad, et konventsioon tühistab kõik nendevahelised kohustused ja lepped, mis on konventsiooniga vastuolus, ning kohustuvad mitte võtma selliseid kohustusi ja mitte sõlmima selliseid lepinguid. Osalisriik, kes enne organisatsiooni astumist on võtnud endale kohustusi, mis on vastuolus konventsiooniga, riigi suhtes, kes ei ole lepinguga ühinenud, või sellise riigi kodaniku või osalisriigi kodaniku suhtes, astub kohe samme kohustustest vabanemiseks. Kui osalisriigi lennuettevõte on võtnud endale selliseid vastuolulisi kohustusi, teeb selle lennuettevõtte asukohariik kõik võimaliku, et need tühistada viivitamatult ja igal juhul taotleb nende tühistamist seaduslikul alusel pärast konventsiooni jõustumist.

Artikkel 83. Uute kokkulepete registreerimine

Eelmise artikli alusel võib osalisriik sõlmida kokkuleppeid, mis on kooskõlas konventsiooniga. Iga selline kokkulepe tuleb kohe registreerida nõukogus, kes avaldab teatise võimalikult kiiresti.

Artikkel 83 bis*. Mõningate ülesannete ja kohustuste ülekandmine

a) Arvestamata artikleid 12, 30, 31 ja artikli 32 lõiget a, kui osalisriigis registreeritud õhusõidukit käitab õhusõiduki liisingu-, tšarter- või vahetuslepingu või muu sellise kokkuleppe alusel käitaja, kelle põhitegevuskoht või selle puudumisel alaline asukoht on teises osalisriigis, võib registririik kooskõlastatult asjaomase riigiga kanda talle üle kõik oma kohustused või osa oma kohustustest, mis on sätestatud artiklites 12, 30, 31 ja artikli 32 lõikes a, selle õhusõiduki suhtes. Registririik vabastatakse sel juhul vastutusest ülekantud ülesannete ja kohustuste suhtes.

b) Ülekandmine ei jõustu teiste osalisriikide suhtes enne, kui asjaomane riikidevaheline leping on registreeritud nõukogus ja avaldatud vastavalt artiklile 83 või lepingust ja selle sisust on lepingu osalisriik otse teavitanud teisi osalisriike või asjaomaseid riike.

c) Selle artikli lõikeid a ja b kohaldatakse ka artiklis 77 ettenähtud juhtudel.

   Märkus.6. oktoobril 1980. a. otsustas assamblee lisada Chicago konventsioonile artikli 83 bis. Vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a jõustus muudatus selle ratifitseerinud riikide suhtes 20. juunil 1997. a.


XVIII peatükk
Vaidlused ja kohustuste täitmata jätmine

Artikkel 84

Kui konventsiooni ja selle lisade tõlgendamist või kohaldamist käsitlevat lahkarvamust kahe või enama osalisriigi vahel ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, tuleb see vaidluses osaleva riigi taotlusel lahendada nõukogul. Nõukogu liige ei või hääletada sellise vaidluse lahendamisel, milles ta ise osaleb. Osalisriik võib nõukogu otsuse vastavalt artiklile 85 edasi kaevata asjaomase juhtumi lahendamiseks kooskõlastatult teiste vaidluses osalejatega moodustatud vahekohtusse või alalisse rahvusvahelisse kohtusse. Igast edasikaebusest tuleb nõukogu teavitada nõukogu otsuse kohta teate saamisest kuuekümne päeva jooksul.

Artikkel 85. Vahekohtu menetlus

Kui nõukogu otsus on edasi kaevatud, kuid mõni vaidluses osalev osalisriik ei ole ühinenud alalise rahvusvahelise kohtu statuudiga või vaidluses osalevad osalisriigid ei suuda kokku leppida vahekohtu valikus, nimetab iga vaidluses osalev osalisriik ühe vahekohtuniku, kes koos nimetavad neutraalse vahekohtuniku. Kui vaidluses osalev osalisriik ei suuda nimetada vahekohtunikku edasikaebuse esitamise päevast kolme kuu jooksul, nimetab vahekohtuniku nõukogu esimees riigi nimel pädevate ja kättesaadavate isikute nimekirjast, mis on nõukogu käsutuses. Kui vahekohtunikud ei suuda kolmekümne päeva jooksul kokku leppida neutraalse vahekohtuniku suhtes, nimetab neutraalse vahekohtuniku nõukogu esimees eelnimetatud nimekirjast. Vahekohtunikud ja neutraalne vahekohtunik moodustavad vahekohtu. Kooskõlas selle või eelmise artikliga loodud vahekohus kehtestab oma menetluskorra ja võtab vastu otsused häälteenamusega, seejuures võib nõukogu otsustada menetlusviiside üle nõukogu arvates liigse viivituse korral.

Artikkel 86. Edasikaebamine

Kui nõukogu ei otsusta teisiti, jääb nõukogu otsus selle kohta, kas rahvusvaheline lennuettevõte tegutseb kooskõlas konventsiooniga, jõusse seni, kuni edasikaebuse tulemusena pole tehtud vastupidist otsust. Nõukogu otsused kõigis muudes küsimustes, mille peale on edasi kaevatud, peatatakse kuni edasikaebuse lahendamiseni. Alalise rahvusvahelise kohtu ja vahekohtu otsused on lõplikud ja siduvad.

Artikkel 87. Sanktsioonid otsuse täitmata jätnud lennuettevõtte suhtes

Osalisriik kohustub mitte lubama osalisriigi lennuettevõte tegevust õhuruumis oma territooriumi kohal, kui nõukogu on otsustanud, et asjaomane lennuettevõte ei täida kooskõlas eelmise artikliga langetatud lõplikku otsust.

Artikkel 88. Sanktsioonid otsuse täitmata jätnud riigi suhtes

Assamblee peatab selle peatüki sätteid täitmata jätnud osalisriigi hääleõiguse assamblees ja nõukogus.


XIX peatükk
Sõda

Artikkel 89. Sõda ja erakorraline seisukord

Sõja korral ei takista konventsioon ei sõdiva ega neutraalse osalisriigi tegevusvabadust. Sama põhimõte kehtib osalisriigi suhtes, kes kuulutab välja erakorralise seisukorra ja teavitab sellest nõukogu.


XX peatükk
Lisad

Artikkel 90. Lisade vastuvõtmine ja muutmine

a) Artikli 54 lõikes 1 nimetatud lisade vastuvõtmiseks nõukogu poolt on vajalik nõukogu liikmete kahekolmandikuline häälteenamus selleks otstarbeks kokkukutsutud koosolekul, mille järel nõukogu edastab need lisad igale osalisriigile. Asjaomane lisa või lisa muudatus jõustub selle osalisriikidele edastamisest kolme kuu jooksul või pärast nõukogu määratud pikemat perioodi juhul, kui selle aja jooksul ei ole enamus osalisriike teatanud oma mittenõustumisest nõukogu otsusega.

b) Nõukogu teatab viivitamata lisa või lisa muudatuse jõustumisest.


XXI peatükk
Lepingute ratifitseerimine, nendega ühinemine, nende muudatused ja denonsseerimised

Artikkel 91. Konventsiooni ratifitseerimine

a) Allakirjutanud riigid peavad konventsiooni ratifitseerima. Ratifitseerimiskirjad deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi, kes teavitab allakirjutanud ja ühinevaid riike deponeerimise kuupäevast;

b) Kui konventsioon on ratifitseeritud või on sellega ühinenud kakskümmend kuus riiki, jõustub see kõigi suhtes kahekümne kuuenda ratifitseerimiskirja deponeerimisest arvates kolmekümnendal päeval. Riigi suhtes, kes ratifitseerib konventsiooni hiljem, jõustub see ratifitseerimiskirja deponeerimi- sest arvates kolmekümnendal päeval;

c) Ameerika Ühendriikide valitsuse ülesandeks on teavitada iga allakirjutanud ja ühineva riigi valitsust kuupäevast, mil konventsioon jõustub.

Artikkel 92. Konventsiooniga ühinemine

a) Konventsiooniga võivad ühineda ÜRO liikmesriigid ja sellega assotsieerunud riigid ning riigid, kes jäid neutraalseks ülemaailmses konfliktis.

b) Ühinemiseks tuleb saata avaldus Ameerika Ühendriikide valitsusele ning ühinemine jõustub avalduse kättesaamise päevast kolmekümne päeva pärast. Ameerika Ühendriikide valitsus teavitab avalduse saamisest kõiki osalisriike.

Artikkel 93. Teiste riikide vastuvõtmine

Artiklis 91 ja artikli 92 lõikes a nimetamata riigid võivad saada konventsiooniosalisteks assamblee neljaviiendikulise häälteenamusega ja assamblee sätestatud tingimustel, saades heakskiidu rahvusvaheliselt üldorganisatsioonilt, mille maailma riigid on loonud rahu kaitseks; seejuures on vajalik, et ühinemist taotlev riik saaks nõusoleku igalt riigilt, kuhu ta sõja kestel sisse tungis või keda ta ründas.

Artikkel 93 bis*

a) Arvestamata artikleid 91, 92 ja 93:
1. Kui ÜRO peaassamblee on soovitanud riigi välja heita ÜRO loodud või sellega liitunud rahvusvahelisest organisatsioonist, lõpeb automaatselt selle riigi liikmeksolek Rahvusvahelises Tsiviillennundusorganisatsioonis.
2. ÜRO-st väljaheidetud riigi liikmeksolek Rahvusvahelises Tsiviillennundusorganisatsioonis lõpeb automaatselt, välja arvatud juhul, kui ÜRO peaassamblee ei ole väljaheitmisaktile lisanud vastupidist soovitust.

b) Kui riigi liikmesolek Rahvusvahelises Tsiviillennundusorganisatsioonis lõpeb lõike a alusel, võib see riik ÜRO peaassamblee heakskiidul taasühineda Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooniga pärast avalduse esitamist ja nõukogu enamuse heakskiitu.

c) Organisatsiooni liikmeid, kelle ÜRO liikmestaatusest tulenevate õiguste ja eesõiguste kasutamine on peatatud, võib ÜRO taotlusel ilma jätta Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni liikme õigustest ja eesõigustest.

Artikkel 94 Konventsiooni muutmine

a) Konventsiooni muudatusettepanek peab olema heaks kiidetud assamblee kahekolmandikulise häälteenamusega ja see jõustub muudatuse ratifitseerinud riikide suhtes, kui muudatuse on ratifitseerinud assamblee poolt määratud arv riike. Nii määratud riikide arv ei tohi olla väiksem kui kaks kolman- dikku osalisriikide üldarvust.

b) Kui assamblee peab seda vajalikuks, võib ta oma paranduse vastuvõtmist soovitavas resolutsioonis seada tingimuseks, et iga riik, kes ei ole muudatust ettenähtud ajavahemiku jooksul pärast selle jõustumist ratifitseerinud, lakkab olemast organisatsiooni liige ja konventsiooni osalisriik.

Artikkel 95. Konventsiooni denonsseerimine

a) Osalisriik võib teatada konventsiooni denonsseerimisest kolm aastat pärast selle jõustumist Ameerika Ühendriikide valitsusele saadetava teatega; Ameerika Ühendriikide valitsus teavitab sellest viivitamata igat osalisriiki.

b) Denonsseerimine jõustub teate vastuvõtmise kuupäevast ühe aasta möödumisel ja kehtib ainult konventsiooni denonsseerinud riigi suhtes.


XXII peatükk
Mõisted

Artikkel 96.

Konventsioonis:

a)Lennuliin tähendab iga regulaarset lennuliini, millel toimub reisijate, posti ja kauba ühiskondlik transport õhusõidukiga.

b)Rahvusvaheline lennuliin tähendab lennuliini, mis kulgeb läbi rohkem kui ühe riigi territooriumi kohal asuva õhuruumi.

c)Lennuettevõte tähendab iga lennuettevõtet, mis võimaldab kasutada või käitab rahvusvahelist lennuliini.

d)Peatus mittekaubanduslikul eesmärgil tähendab maandumist muul eesmärgil kui reisijate, kauba või posti pardalevõtmine või mahalaadimine.


KONVENTSIOONI ALLKIRJASTAMINE

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad oma valitsuste nimel konventsioonile alla kirjutanud allkirjade vastas märgitud kuupäeval.

Koostatud 7. detsembril 1944. a. Chicagos inglise keeles. Inglise, hispaania ja prantsuse keeles koostatud tekstid, mis kõik on võrdselt autentsed, avatakse allakirjutamiseks Washingtonis, Columbia ringkonnas. Kõik originaaltekstid deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi, Ameerika Ühendriikide valitsus saadab kinnitatud koopiad kõikide riikide valitsustele, kes võivad konventsioonile alla kirjutada või sellega ühineda.

9.10.2013 11:03
Veaparandus - Parandatud välislepingu koostamise kuupäev Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

 

CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION*

Signed at Chicago, on 7 December 1944

* Came into force on 4 April 1947, the thirtieth day after deposit with the Government of the United States of America of the twenty-sixth instrument of ratification thereof or notification of adherence thereto, in accordance with Article 91(b).

PREAMBLE

Whereas the future development of international civil aviation can greatly help to create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to the general security; and

Whereas it is desirable to avoid friction and to promote that cooperation between nations and peoples upon which the peace of the world depends;

Therefore, the undersigned governments having agreed on certain principles and arrangements in order that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner and that international air transport services may be established on the basis of equality of opportunity and operated soundly and economically;

Have accordingly concluded this Convention to that end.

Part I
AIR NAVIGATION

Chapter I
General Principles and Application of the Convention

Article 1. Sovereignty

The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.

Article 2. Territory

For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.

Article 3. Civil and state aircraft

(a) This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not be applicable to state aircraft.

(b) Aircraft used in military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft.

(c) No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.

(d) The contracting States undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft.

Article 4. Misuse of civil aviation

Each contracting State agrees not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of this Convention.

 

Chapter II
Flight Over Territory of Contracting States

Article 5. Right of non-scheduled flight

Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting States being aircraft not engaged in scheduled international air services shall have the right, subject to the observance of the terms of this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory and to make stops for non-traffic purposes without the necessity of obtaining prior permission, and subject to the right of the State flown over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special permission for such flights.

Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration or hire on other than scheduled international air services, shall also, subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of any State where such embarkation or discharge takes place to impose such regulations, conditions or limitations as it may consider desirable.

Article 6. Scheduled air services

No scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting State, except with the special permission or other authorization of that State, and in accordance with the terms of such permission or authorization.

Article 7. Cabotage

Each contracting State shall have the right to refuse permission to the aircraft of other contracting States to take on in its territory passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within its territory. Each contracting State undertakes not to enter into any arrangements which specifically grant any such privilege on an exclusive basis to any other State or an airline of any other State, and not to obtain any such exclusive privilege from any other State.

Article 8. Pilotless aircraft

No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State and in accordance with the terms of such authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger to civil aircraft.

Article 9. Prohibited areas

(a) Each contracting State may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft or other States from flying over certain areas or its territory, provided that no distinction in this respect is made between the aircraft or the State whose territory is involved, engaged in international scheduled airline services, and the aircraft of the other contracting States likewise engaged. Such prohibited areas shall be or reasonable extent and location so as not to interfere unnecessarily with air navigation. Descriptions or such prohibited areas in the territory of a contracting State, as well as any subsequent alterations therein, shall be communicated as soon as possible to the other contracting States and to the International Civil Aviation Organization.

(b)  Each contracting State reserves also the right, in exceptional circumstances or during a period or emergency, or in the interest of public safety, and with immediate effect, temporarily to restrict or prohibit flying over the whole or any part of its territory, on condition that such restriction or prohibition shall be applicable without distinction of nationality to aircraft of all other States.

(c) Each contracting State, under such regulations as it may prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in subparagraphs (a) or (b) above to effect a landing as soon as practicable thereafter at some designated airport within its territory.

Article 10. Landing at customs airport

Except in a case where, under the terms of this Convention or a special authorization, aircraft are permitted to cross the territory of a contracting State without landing, every aircraft which enters the territory of a contracting State shall, if the regulations of that State so require, land at an airport designated by that State for the purpose of customs and other examination. On departure from the territory of a contracting State, such aircraft shall depart from a similarly designated customs airport. Particulars of all designated customs airports shall be published by the State and transmitted to the International Civil Aviation Organization established under Part II of this Convention for communication to all other contracting States.

Article 11. Applicability of air regulations

Subject to the provisions of this Convention, the laws and regulations of a contracting State relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of all contracting States without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that State.

Article 12. Rules of the air

Each contracting State undertakes to adopt measures to insure that every aircraft flying over or maneuvering within its territory and that every aircraft carrying its nationality mark, wherever such aircraft may be, shall comply with the rules and regulations relating to the flight and maneuver of aircraft there in force. Each contracting State undertakes to keep its own regulations in these respects uniform, to the greatest possible extent, with those established from time to time under this Convention. Over the high seas, the rules in force shall be those established under this Convention. Each contracting State undertakes to insure the prosecution of all persons violating the regulations applicable.

Article 13. Entry and clearance regulations

The laws and regulations of a contracting State as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew or cargo upon entrance into or departure from, or while within the territory of that State.

Article 14. Prevention of spread of disease

Each contracting State agrees to take effective measures to prevent the spread by means of air navigation of cholera, typhus (epidemic), smallpox, yellow fever, plague, and such other communicable diseases as the contracting States shall from time to time decide to designate, and to that end contracting States will keep in close consultation with the agencies concerned with international regulations relating to sanitary measures applicable to aircraft. Such consultation shall be without prejudice to the application of any existing international convention on this subject to which the contracting States may be parties.

Article 15. Airport and similar charges

Every airport in a contracting State which is open to public use by its national aircraft shall likewise, subject to the provisions of Article 68, be open under uniform conditions to the aircraft of all the other contracting States. The like uniform conditions shall apply to the use, by aircraft of every contracting State, of all air navigation facilities, including radio and meteorological services, which may be provided for public use for the safety and expedition of air navigation.

Any charges that may be imposed or permitted to be imposed by a contracting State for the use of such airports and air navigation facilities by the aircraft of any other contracting State shall not be higher,
(a) As to aircraft not engaged in scheduled international air services, than those that would be paid by its national aircraft of the same class engaged in similar operations, and
(b) As to aircraft engaged in scheduled international air services, than those that would be paid by its national aircraft engaged in similar international air services.

All such charges shall be published and communicated to the International Civil Aviation Organization, provided that, upon representation by an interested contracting State, the charges imposed for the use of airports and other facilities shall be subject to review by the Council, which shall report and make recommendations thereon for the consideration of the State or States concerned. No fees, dues or other charges shall be imposed by any contracting State in respect solely of the right of transit over or entry into or exit from its territory of any aircraft of a contracting State or persons or property thereon.

Article 16. Search of aircraft

The appropriate authorities of each of the contracting States shall have the right, without unreasonable delay, to search aircraft of the other contracting States on landing or departure, and to inspect the certificates and other documents prescribed by this Convention.

 

Chapter III
Nationality of Aircraft

Article 17. Nationality of aircraft

Aircraft have the nationality of the State in which they are registered.

Article 18. Dual registration

An aircraft cannot be validly registered in more than one State, but its registration may be changed from one State to another.

Article 19. National laws governing registration

The registration or transfer of registration of aircraft in any contracting State shall be made in accordance with its laws and regulations.

Article 20. Display of marks

Every aircraft engaged in international air navigation shall bear its appropriate nationality and registration marks.

Article 21. Report of registrations

Each contracting State undertakes to supply to any other contracting State or to the International Civil Aviation Organization, on demand, information concerning the registration and ownership of any particular aircraft registered in that State. In addition, each contracting State shall furnish reports to the International Civil Aviation Organization, under such regulations as the latter may prescribe, giving such pertinent data as can be made available concerning the ownership and control of aircraft registered in that State and habitually engaged in international air navigation. The data thus obtained by the International Civil Aviation Organization shall be made available by it on request to the other contracting States.

 

Chapter IV
Measures to Facilitate Air Navigation

Article 22. Facilitation of formalities

Each contracting State agrees to adopt all practicable measures, through the issuance of special regulations or otherwise, to facilitate and expedite navigation by aircraft between the territories of contracting States, and to prevent unnecessary delays to aircraft, crews, passengers and cargo, especially in the administration of the laws relating to immigration, quarantine, customs and clearance.

Article 23. Customs and immigration procedures

Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to establish customs and immigration procedures affecting international air navigation in accordance with the practices which may be established or recommended from time to time, pursuant to this Convention. Nothing in this Convention shall be construed as preventing the establishment of customs-free airports.

Article 24. Customs duty

(a) Aircraft on a flight to, from, or across the territory of another contracting State shall be admitted temporarily free of duty, subject to the customs regulations of the State. Fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores on board an aircraft of a contracting State, on arrival in the territory of another contracting State and retained on board on leaving the territory of that State shall be exempt from customs duty, inspection fees or similar national or local duties and charges. This exemption shall not apply to any quantities or articles unloaded, except in accordance with the customs regulations of the State, which may require that they shall be kept under customs supervision.

(b) Spare parts and equipment imported into the territory of a contracting State for incorporation in or use on an aircraft of another contracting State engaged in international air navigation shall be admitted free of customs duty, subject to compliance with the regulations of the State concerned, which may provide that the articles shall be kept under customs supervision and control.

Article 25. Aircraft in distress

Each contracting State undertakes to provide such measures of assistance to aircraft in distress in its territory as it may find practicable, and to permit, subject to control by its own authorities, the owners of the aircraft or authorities of the State in which the aircraft is registered to provide such measures of assistance as may be necessitated by the circumstances. Each contracting State, when undertaking search for missing aircraft, will collaborate in coordinated measures which may be recommended from time to time pursuant to this Convention.

Article 26. Investigation of accidents

In the event of an accident to an aircraft of a contracting State occurring in the territory of another contracting State, and involving death or serious injury, or indicating serious technical defect in the aircraft or air navigation facilities, the State in which the accident occurs will institute an inquiry into the circumstances of the accident, in accordance, so far as its laws permit, with the procedure which may be recommended by the International Civil Aviation Organization. The State in which the aircraft is registered shall be given the opportunity to appoint observers to be present at the inquiry and the State holding the inquiry shall communicate the report and findings in the matter to that State.

Article 27. Exemption from seizure on patent claims

(a) While engaged in international air navigation, any authorized entry of aircraft of a contracting State into the territory of another contracting State or authorized transit across the territory of such State with or without landings shall not entail any seizure or detention of the aircraft or any claim against the owner or operator thereof or any other interference therewith by or on behalf of such State or any person therein, on the ground that the construction, mechanism, parts, accessories or operation of the aircraft is an infringement of any patent, design, or model duly granted or registered in the State whose territory is entered by the aircraft, it being agreed that no deposit of security in connection with the foregoing exemption from seizure or detention of the aircraft shall in any case be required in the State entered by such aircraft.

(b) The provisions of paragraph (a) of this Article shall also be applicable to the storage of spare parts and spare equipment for the aircraft and the right to use and install the same in the repair of an aircraft of a contracting State in the territory of any other contracting State, provided that any patented part or equipment so stored shall not be sold or distributed internally in or exported commercially from the contracting State entered by the aircraft.

(c) The benefits of this Article shall apply only to such States, parties to this Convention, as either (1) are parties to the International Convention for the Protection of Industrial Property and to any amendments thereof; or (2) have enacted patent laws which recognize and give adequate protection to inventions made by the nationals of the other States parties to this Convention.

Article 28. Air navigation facilities and standard systems

Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to:
(a) Provide, in its territory, airports, radio services, meteorological services and other air navigation facilities to facilitate international air navigation, in accordance with the standards and practices recommended or established from time to time, pursuant to this Convention;
(b) Adopt and put into operation the appropriate standard systems of communications procedure, codes, markings, signals, lighting and other operational practices and rules which may be recommended or established from time to time, pursuant to this Convention;
(c) Collaborate in international measures to secure the publication of aeronautical maps and charts in accordance with standards which may be recommended or established from time to time, pursuant to this Convention.

 

Chapter V
Conditions to be Fulfilled With Respect to Aircraft

Article 29. Documents carried in aircraft

Every aircraft of a contracting State, engaged in international navigation, shall carry the following documents in conformity with the conditions prescribed in this Convention:
(a) Its certificate of registration;
(b) Its certificate of airworthiness;
(c) The appropriate licenses for each member of the crew;
(d) Its journey log book;
(e) If it is equipped with radio apparatus, the aircraft radio station license;
(f) If it carries passengers, a list of their names and places of embarkation and destination;
(g) If it carries cargo, a manifest and detailed declarations of the cargo.

Article 30. Aircraft radio equipment

(a) Aircraft of each contracting State may, in or over the territory of other contracting States, carry radio transmitting apparatus only if a license to install and operate such apparatus has been issued by the appropriate authorities of the State in which the aircraft is registered. The use of radio transmitting apparatus in the territory of the contracting State whose territory is flown over shall be in accordance with the regulations prescribed by that State.

(b) Radio transmitting apparatus may be used only by members of the flight crew who are provided with a special license for the purpose, issued by the appropriate authorities of the State in which the aircraft is registered.

Article 31. Certificates of airworthiness

Every aircraft engaged in international navigation shall be provided with a certificate of airworthiness issued or rendered valid by the State in which it is registered.

Article 32. Licenses of personnel

(a) The pilot of every aircraft and the other members of the operating crew of every aircraft engaged in international navigation shall be provided with certificates of competency and licenses issued or rendered valid by the State in which the aircraft is registered.

(b) Each contracting State reserves the right to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licenses granted to any of its nationals by another contracting State.

Article 33. Recognition of certificates and licenses

Certificates of airworthiness and certificates of competency and licenses issued or rendered valid by the contracting State in which the aircraft is registered, shall be recognized as valid by the other contracting States, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established from time to time pursuant to this Convention.

Article 34. Journey log books

There shall be maintained in respect of every aircraft engaged in international navigation a journey log book in which shall be entered particulars of the aircraft, its crew and of each journey, in such form as may be prescribed from time to time pursuant to this Convention.

Article 35. Cargo restrictions

(a) No munitions of war or implements of war may be carried in or above the territory of a State in aircraft engaged in international navigation, except by permission of such State. Each State shall determine by regulations what constitutes munitions of war or implements of war for the purposes of this Article, giving due consideration, for the purposes of uniformity, to such recommendations as the International Civil Aviation Organization may from time to time make.

(b) Each contracting State reserves the right, for reasons of public order and safety, to regulate or prohibit the carriage in or above its territory of articles other than those enumerated in paragraph (a): provided that no distinction is made in this respect between its national aircraft engaged in international navigation and the aircraft of the other States so engaged; and provided further that no restriction shall be imposed which may interfere with the carriage and use on aircraft of apparatus necessary for the operation or navigation of the aircraft or the safety of the personnel or passengers.

Article 36. Photographic apparatus

Each contracting State may prohibit or regulate the use of photographic apparatus in aircraft over its territory.

 

Chapter VI
International Standards and Recommended Practices

Article 37. Adoption of international standards and procedures

Each contracting State undertakes to collaborate in securing the highest practicable degree of uniformity in regulations, standards, procedures, and organization in relation to aircraft, personnel, airways and auxiliary services in all matters in which such uniformity will facilitate and improve air navigation.

To this end the International Civil Aviation Organization shall adopt and amend from time to time, as may be necessary, international standards and recommended practices and procedures dealing with:
(a) Communications systems and air navigation aids, including ground marking;
(b) Characteristics of airports and landing areas;
(c) Rules of the air and air traffic control practices;
(d) Licensing of operating and mechanical personnel;
(e) Airworthiness of aircraft;
(f) Registration and identification of aircraft;
(g) Collection and exchange of meteorological information;
(h) Log books;
(i) Aeronautical maps and charts;
(j) Customs and immigration procedures;
(k) Aircraft in distress and investigation of accidents;

and such other matters concerned with the safety, regularity, and efficiency of air navigation as may from time to time appear appropriate.

Article 38. Departures from international standards and procedures

Any State which finds it impracticable to comply in all respects with any such international standard or procedure, or to bring its own regulations or practices into full accord with any international standard or procedure after amendment of the latter, or which deems it necessary to adopt regulations or practices differing in any particular respect from those established by an international standard, shall give immediate notification to the International Civil Aviation Organization of the differences between its own practice and that established by the international standard. In the case of amendments to international standards, any State which does not make the appropriate amendments to its own regulations or practices shall give notice to the Council within sixty days of the adoption of the amendment to the international standard, or indicate the action which it proposes to take. In any such case, the Council shall make immediate notification to all other states of the difference which exists between one or more features of an international standard and the corresponding national practice of that State.

Article 39. Endorsement of certificates and licenses

(a) Any aircraft or part thereof with respect to which there exists an international standard of airworthiness or performance, and which failed in any respect to satisfy that standard at the time of its certification, shall have endorsed on or attached to its airworthiness certificate a complete enumeration of the details in respect of which it so failed.

(b) Any person holding a license who does not satisfy in full the conditions laid down in the international standard relating to the class of license or certificate which he holds shall have endorsed on or attached to his license a complete enumeration of the particulars in which he does not satisfy such conditions.

Article 40. Validity of endorsed certificates and licenses

No aircraft or personnel having certificates or licenses so endorsed shall participate in international navigation, except with the permission of the State or States whose territory is entered. The registration or use of any such aircraft, or of any certificated aircraft part, in any State other than that in which it was originally certificated shall be at the discretion of the State into which the aircraft or part is imported.

Article 41. Recognition of existing standards of airworthiness

The provisions of this Chapter shall not apply to aircraft and aircraft equipment of types of which the prototype submitted to the appropriate national authorities for certification prior to a date three years after the date of adoption of an international standard of airworthiness for such equipment.

Article 42. Recognition of existing standards of competency of personnel

The provisions of this Chapter shall not apply to personnel whose licenses are originally issued prior to a date one year after initial adoption of an international standard of qualification for such personnel; but they shall in any case apply to all personnel whose licenses remain valid five years after the date of adoption of such standard.

 

Part II
THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

Chapter VII
The Organization

Article 43. Name and composition

An organization to be named the International Civil Aviation Organization is formed by the Convention. It is made up of an Assembly, a Council, and such other bodies as may be necessary.

Article 44. Objectives

The aims and objectives of the Organization are to develop the principles and techniques of international air navigation and to foster the planning and development of international air transport so as to:
(a) Insure the safe and orderly growth of international civil aviation throughout the world;
(b) Encourage the arts of aircraft design and operation for peaceful purposes;
(c) Encourage the development of airways, airports, and air navigation facilities for international civil aviation;
(d) Meet the needs of the peoples of the world for safe, regular, efficient and economical air transport;
(e) Prevent economic waste caused by unreasonable competition;
(f) Insure that the rights of contracting States are fully respected and that every contracting State has a fair opportunity to operate international airlines;
(g) Avoid discrimination between contracting States;
(h) Promote safety of flight in international air navigation;
(i) Promote generally the development of all aspects of international civil aeronautics.

Article 45. Permanent seat

The permanent seat of the Organization shall be at such place as shall be determined at the final meeting of the Interim Assembly of the Provisional International Civil Aviation Organization set up by the Interim Agreement on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944. The seat may be temporarily transferred elsewhere by decision of the Council, and otherwise than temporarily by decision of the Assembly, such decision to be taken by the number of votes specified by the Assembly. The number of votes so specified will not be less than three-fifths of the total number of contracting States.

   [This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly on 14 June 1954; it entered into force on 16 May 1958. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those States which have ratified the amendment. In respect of the States which have not ratified the amendment, the original text is still in force and, therefore, that text is reproduced below: “The permanent seat of the Organization shall be at such place as shall be determined at the final meeting of the Interim Assembly of the Provisional International Civil Aviation Organization set up by the Interim Agreement on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944. The seat may be temporarily transferred elsewhere by decision of the Council.”]

Article 46. First meeting of Assembly

The first meeting of the Assembly shall be summoned by the Interim Council of the above-mentioned Provisional Organization as soon as the Convention has come into force, to meet at a time and place to be decided by the Interim Council.

Article 47. Legal capacity

The Organization shall enjoy in the territory of each contracting State such legal capacity as may be necessary for the performance of its functions. Full juridical personality shall be granted wherever compatible with the constitution and laws of the State concerned.

 

Chapter VIII
The Assembly

Article 48. Meetings of Assembly and voting

(a) The Assembly shall meet not less than once in three years and shall be convened by the Council at a suitable time and place. An extraordinary meeting of the Assembly may be held at any time upon the call of the Councilor at the request of not less than one-fifth of the total number of contracting States addressed to the Secretary General.

   [This is the text of the Article as amended by the 14th Session of the Assembly on 14 September 1962; it entered into force on 11 September 1975. Under Article 94(a) or the Convention, the amended text is in force in respect of those States which have ratified the amendment. The previous text of this Article as amended by the 8th Session of the Assembly on 14 June 1954 and which entered into force on 12 December 1956 read as follows. “(a) The Assembly shall meet not less than once in three years and shall be convened by the Council at a suitable time and place. Extraordinary meetings of the Assembly may be held at any time upon the call of the Council or at the request of any ten contracting States addressed to the Secretary General.” The original unamended text of the Convention read as follows: “(a) The Assembly shall meet annually and shall be convened by the Council at suitable time and place. Extraordinary meetings of the Assembly may be held at any time upon the call of the Council or at the request of any ten contracting States addressed to the Secretary General.”]

(b) All contracting States shall have an equal right to be represented at the meetings of the Assembly and each contracting State shall be entitled to one vote. Delegates representing contracting States may be assisted by technical advisers who may participate in the meetings but shall have no vote.

(c) A majority of the contracting States is required to constitute a quorum for the meetings of the Assembly. Unless otherwise provided in this Convention, decisions of the Assembly shall be taken by a majority of the votes cast.

Article 49. Powers and duties of Assembly

The powers and duties of the Assembly shall be to:
(a) Elect at each meeting its President and other officers;
(b) Elect the contracting States to be represented on the Council, in accordance with the provisions of Chapter IX;
(c) Examine and take appropriate action on the reports of the Council and decide on any matter referred to it by the Council;
(d) Determine its own rules of procedure and establish such subsidiary commissions as it may consider to be necessary or desirable;
(e) Vote annual budgets and determine the financial arrangements of the Organization, in accordance with the provisions of Chapter XII;
   [This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly on 14 June 1954; it entered into force on 12 December 1956. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those States which have ratified the amendment. In respect of the States which have not ratified the amendment, the original text is still in force and, therefore, that text is reproduced below: “(e) Vote an annual budget and determine the financial arrangements of the Organization, in accordance with the provisions of Chapter XII;”.]
(f) Review expenditures and approve the accounts of the Organization;
(g) Refer, at its discretion, to the Council, to subsidiary commissions, or to any other body any matter within its sphere of action;
(h) Delegate to the Council the powers and authority necessary or desirable for the discharge of the duties of the Organization and revoke or modify the delegations of authority at any time;
(i) Carry out the appropriate provisions of Chapter XIII;
(j) Consider proposals for the modification or amendment of the provisions of this Convention and, if it approves of the proposals, recommend them to the contracting States in accordance with the provisions of Chapter XXI;
(k) Deal with any matter within the sphere of action of the Organization not specifically assigned to the Council.

 

Chapter IX
The Council

Article 50. Composition and election of Council

(a) The Council shall be a permanent body responsible to the Assembly. It shall be composed of thirty-three contracting States elected by the Assembly. An election shall be held at the first meeting of the Assembly and thereafter every three years, and the members of the Council so elected shall hold office until the next following election.

   [This is the text of the Article as amended by the 21st Session of the Assembly on 14 October 1974; it entered into force on 15 February 1980. The original text of the Convention provided for twenty-one Members of the Council. The text was subsequently amended at the 13th (Extraordinary) Session of the Assembly on 19 June 1961; that amendment entered into force on 17 July 1962 and provided for twenty-seven Members of the Council; a further amendment was approved by the 17th (A) (Extraordinary) Session of the Assembly on 12 March 1971 providing for thirty Members of the Council; this amendment entered into force on 16 January 1973.]

(b) In electing the members of the Council, the Assembly shall give adequate representation to (1) the States of chief importance in air transport; (2) the States not otherwise included which make the largest contribution to the provision of facilities for international civil air navigation; and (3) the States not otherwise included whose designation will insure that all the major geographic areas of the world are represented on the Council. Any vacancy on the Council shall be filled by the Assembly as soon as possible; any contracting State so elected to the Council shall hold office for the unexpired portion of its predecessor’s term of office.

(c)  No representative of a contracting State on the Council shall be actively associated with the operation of an international air service or financially interested in such a service.

Article 51. President of Council

The Council shall elect its president for a term of three years. He may be reelected. He shall have no vote. The Council shall elect from among its members one or more Vice Presidents who shall retain their right to vote when serving as acting President. The President need not be selected from among the representatives of the members of the Council but, if a representative is elected, his seat shall be deemed vacant and it shall be filled by the State which he represented. The duties of the President shall be to:
(a) Convene meetings of the Council, the Air Transport Committee, and the Air Navigation Commission;
(b) Serve as representative of the Council; and
(c) Carry out on behalf of the Council the functions which the Council assigns to him.

Article 52. Voting in Council

Decisions by the Council shall require approval by a majority of its members. The Council may delegate authority with respect to any particular matter to a committee of its members. Decisions of any committee of the Council may be appealed to the Council by any interested contracting State.

Article 53. Participation without a vote

Any contracting State may participate, without a vote, in the consideration by the Council and by its committees and commissions of any question which especially affects its interests. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of a dispute to which it is a party.

Article 54. Mandatory functions of Council

The Council shall:
(a) Submit annual reports to the Assembly;
(b) Carry out the directions of the Assembly and discharge the duties and obligations which are laid on it by this Convention;
(c) Determine its organization and rules of procedure;
(d) Appoint and define the duties of an Air Transport Committee, which shall be chosen from among the representatives of the members of the Council, and which shall be responsible to it;
(e) Establish an Air Navigation Commission, in accordance with the provisions of Chapter X;
(f) Administer the finances of the Organization in accordance with the provisions of Chapters XII and XV;
(g) Determine the emoluments of the President of the Council;
(h) Appoint a chief executive officer who shall be called the Secretary General, and make provision for the appointment of such other personnel as may be necessary, in accordance with the provisions of Chapter XI;
(i) Request, collect, examine and publish information relating to the advancement of air navigation and the operation of international air services, including information about the costs of operation and particulars of subsidies paid to airlines from public funds;
(j) Report to contracting States any infraction of this Convention, as well as any failure to carry out recommendations or determinations of the Council;
(k) Report to the Assembly any infraction of this Convention where a contracting State has failed to take appropriate action within a reasonable time after notice of the infraction;
(l) Adopt, in accordance with the provisions of Chapter VI of this Convention, international standards and recommended practices; for convenience, designate them as Annexes to this Convention; and notify all contracting States of the action taken;
(m) Consider recommendations of the Air Navigation Commission for amendment of the Annexes and take action in accordance with the provisions of Chapter XX;
(n) Consider any matter relating to the Convention which any contracting State refers to it.

Article 55. Permissive functions of Council

The Council may:
(a) Where appropriate and as experience may show to be desirable, create subordinate air transport commissions on a regional or other basis and define groups of states or airlines with or through which it may deal to facilitate the carrying out of the aims of this Convention;
(b) Delegate to the Air Navigation Commission duties additional to those set forth in the Convention and revoke or modify such delegations of authority at any time;
(c) Conduct research into all aspects of air transport and air navigation which are of international importance, communicate the results of its research to the contracting States, and facilitate the exchange of information between contracting States on air transport and air navigation matters;
(d) Study any matters affecting the organization and operation of international air transport, including the international ownership and operation of international air services on trunk routes, and submit to the Assembly plans in relation thereto;
(e) Investigate, at the request of any contracting State, any situation which may appear to present avoidable obstacles to the development of international air navigation; and, after such investigation, issue such reports as may appear to it desirable.

 

Chapter X
The Air Navigation Commission

Article 56. Nomination and appointment of Commission

The Air Navigation Commission shall be composed of fifteen members appointed by the Council from among persons nominated by contracting States. These persons shall have suitable qualifications and experience in the science and practice of aeronautics. The Council shall request all contracting States to submit nominations. The President of the Air Navigation Commission shall be appointed by the Council.

   [This is the text of the Article as mended at the 18th Session of the Assembly on 7 July 1971; it entered into force on 19 December 1974. The original text of the Convention provided for twelve members of the Air Navigation Commission.]

Article 57. Duties of Commission

The Air Navigation Commission shall:
(a) Consider, and recommend to the Council for adoption, modifications of the Annexes to this Convention;
(b) Establish technical subcommissions on which any contracting State may be represented, if it so desires;
(c) Advise the Council concerning the collection and communication to all contracting States of all information which it considers necessary and useful for the advancement of air navigation.

 

Chapter XI
Personnel

Article 58. Appointment of personnel

Subject to any rules laid down by the Assembly and to the provisions of this Convention, the Council shall determine the method of appointment, the training, and the salaries, allowances, and conditions of service of the Secretary General and other personnel of the Organization, and may employ or make use of the services of nationals of any contracting State.

Article 59. International character of personnel

The President of the Council, the Secretary General, and other personnel shall not seek or receive instructions in regard to the discharge of their responsibilities form any authority external to the Organization. Each contracting State undertakes fully to respect the international character of the responsibilities of the personnel and not to seek to influence any of its nationals in the discharge of their responsibilities.

Article 60. Immunities and privileges of personnel

Each contracting State undertakes, so far as possible under its constitutional procedure, to accord to the President of the Council, the Secretary General, and the other personnel of the Organization, the immunities and privileges which are accorded to corresponding personnel of other public international organizations. If a general international agreement of the immunities and privileges of international civil servants is arrived at, the immunities and privileges accorded to the President, the Secretary General, and the other personnel of the Organization shall be the immunities and privileges accorded under that general international agreement.

 

Chapter XII
Finance

Article 61. Budget and apportionment of expenses

The Council shall submit to the Assembly annual budgets, annual statement of accounts and estimates of all receipts and expenditures. The Assembly shall vote the budgets with whatever modification it sees fit to prescribe, and, with the exception of assessments under Chapter XV to States consenting thereto, shall apportion the expenses of the Organization among the contracting States on the basis which it shall from time to time determine.

   [This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly on 14 June 1954; it entered into force on 12 December 1956. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those States which have ratified, the amendment. In respect of the States which have not ratified the amendment, the original text is still in force and, therefore, that text is reproduced below: “The Council shall submit to the Assembly an annual budget, annual statements of accounts and estimates of all receipts and expenditures. The Assembly shall vote the budget with whatever modification it sees fit to prescribe, and, with the exception of assessments under Chapter XV to States consenting thereto, shall apportion the expenses of the Organization among the contracting States on the basis which it shall from time to time determine.”]

Article 62. Suspension of voting power

The Assembly may suspend the voting power in the Assembly and in the Council of any contracting State that fails to discharge within a reasonable period its financial obligations to the Organization.

Article 63. Expenses of delegations and other representatives

Each contracting State shall bear the expenses of its own delegation to the Assembly and the remuneration, travel, and other expenses of any person whom it appoints to serve on the Council, and of its nominees or representatives on any subsidiary committees or commissions of the Organization.

 

Chapter XIII
Other International Arrangements

Article 64. Security arrangements

The Organization may, with respect to air matters within its competence directly affecting world security, by vote of the Assembly enter into appropriate arrangements with any general organization set up by the nations of the world to preserve peace.

Article 65. Arrangements with other international bodies

The Council, on behalf of the Organization, may enter into agreements with other international bodies for the maintenance of common services and for common arrangements concerning personnel and, with the approval of the Assembly, may enter into such other arrangements as may facilitate the work of the Organization.

Article 66. Functions relating to other agreements

(a) The Organization shall also carry out the functions placed upon it by the International Air Services Transit Agreement and by the International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on December 7, 1944, in accordance with the terms and conditions therein set forth.

(b) Members of the Assembly and the Council who have not accepted the International Air Services Transit Agreement of the International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on December 7, 1944 shall not have the right to vote on any questions referred to the Assembly or Council under the provisions of the relevant Agreement.

 

Part III
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT

Chapter XIV
Information and Reports

Article 67. File reports with Council

Each contracting State undertakes its international airlines shall, in accordance with requirements laid down by the Council, file with the Council traffic reports, cost statistics and financial statements showing among other things all receipts and the sources thereof.

 

Chapter XV
Airports and Other Air Navigation Facilities

Article 68. Designation of routes and airports

Each contracting State may, subject to the provisions of this Convention, designate the route to be followed within its territory by any international air service and the airports which any such service may use.

Article 69. Improvement of air navigation facilities

If the Council is of the opinion that the airports or other air navigation facilities, including radio and meteorological services, of a contracting State are not reasonably adequate for the safe, regular, efficient, and economical operation of international air services, present of contemplated, the Council shall consult with the State directly concerned, and other States affected, with a view to finding means by which the situation may be remedied, and may make recommendations for that purpose. No contracting State shall be guilty of an infraction of this Convention if it fails to carry out these recommendations.

Article 70. Financing of air navigation facilities

A contracting State, in the circumstances arising under the provisions of Article 69, may conclude an arrangement with the Council for giving effect to such recommendations. The State may elect to bear all of the costs involved in any such arrangement. If the State does not so elect, the Council may agree, at the request of the State, to provide for all or a portion of the costs.

Article 71. Provision and maintenance of facilities by Council

If a contracting State so requests, the Council may agree to provide, man, maintain, and administer any or all of the airports and other air navigation facilities including radio and meteorological services, required in its territory for the safe, regular, efficient and economical operation of the international air services of the other contracting States, and may specify just and reasonable charges for the use of the facilities provided.

Article 72. Acquisition or use of land

Where land is needed for facilities financed in whole or in part by the Council at the request of a contracting State, that State shall either provide the land itself, retaining title if it wishes, or facilitate the use of the land by the Council on just and reasonable terms and in accordance with the laws of the State concerned.

Article 73. Expenditure and assessment of funds

Within the limit of the funds which may be made available to it by the Assembly under Chapter XII, the Council may make current expenditures for the purposes of this Chapter from the general funds of the Organization. The Council shall assess the capital funds required for the purposes of this Chapter in previously agreed proportions over a reasonable period of time to the contracting States consenting thereto whose airlines use the facilities. The Council may also assess to States that consent any working funds that are required.

Article 74. Technical assistance and utilization of revenues

When the Council, at the request of a contracting State, advances funds or provides airports or other facilities in whole or in part, the arrangement may provide, with the consent of that State, for technical assistance in the supervision and operation of the airports and other facilities, and for the payment, from the revenues derived from the operation of the airports and other facilities, of the operating expenses of the airports and the other facilities, and of interest and amortization charges.

Article 75. Taking over of facilities from Council

A contracting State may at any time discharge any obligation into which it has entered under Article 70, and take over airports and other facilities which the Council has provided in its territory pursuant to the provisions of Articles 71 and 72, by paying to the Council an amount which in the opinion of the Council is reasonable in the circumstances. If the State considers that the amount fixed by the Council is unreasonable it may appeal to the Assembly against the decision of the Council and the Assembly may confirm or amend the decision of the Council.

Article 76. Return of funds

Funds obtained by the Council through reimbursement under Article 75 and from receipts of interest and amortization payments under Article 74 shall, in the case of advances originally financed by States under Article 73, be returned to the States which were originally assessed in the proportion of their assessments, as determined by the Council.

 

Chapter XVI
Joint Operating Organizations and Pooled Services

Article 77. Joint operating organizations permitted

Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting States from constituting joint air transport operating organizations or international operating agencies and from pooling their air services on any routes or in any regions, but such organizations or agencies and such pooled services shall be subject to all the provisions of this Convention, including those relating to the registration of agreements with the Council. The Council shall determine in what manner the provisions of this Convention relating to nationality of aircraft shall apply to aircraft operated by international operating agencies.

Article 78. Function of Council

The Council may suggest to contracting States concerned that they form joint organizations to operate air services on any routes or in any regions.

Article 79. Participation in operating organizations

A State may participate in joint operating organizations or in pooling arrangements, either through its government or through an airline company or companies designated by its government. The companies may, at the sole discretion of the State concerned, be state-owned or partly state-owned or privately owned.

 

Part IV
FINAL PROVISIONS

Chapter XVII
Other Aeronautical Agreements and Arrangements

Article 80. Paris and Habana Conventions

Each contracting State undertakes immediately upon the coming into force of this Convention, to give notice of denunciation of the Convention relating to the Regulation of Aerial Navigation signed at Paris on October 13, 1919 or the Convention on Commercial Aviation signed at Habana on February 20, 1928, if it is a party to either. As between contracting States, this Convention supersedes the Conventions of Paris and Habana previously referred to.

Article 81. Registration of existing agreements

All aeronautical agreements which are in existence on the coming into force of this Convention, and which are between a contracting State and any other State or between an airline of a contracting State and any other State or the airline of any other State, shall be forthwith registered with the Council.

Article 82. Abrogation of inconsistent arrangements

The contracting States accept this Convention as abrogating all obligations and understandings between them which are inconsistent with its terms, and undertake not to enter into any such obligations and understandings. A contracting State which, before becoming a member of the Organization has undertaken any obligations toward a non-contracting State or a national of a contracting State or of a non-contracting State inconsistent with the terms of this Convention, shall take immediate steps to procure its release from the obligations. If an airline of any contracting State has entered into any such inconsistent obligations, the State of which it is a national shall use its best efforts to secure their termination forthwith and shall in any event cause them to be terminated as soon as such action can lawfully be taken after the coming into force of this Convention.

Article 83. Registration of new arrangements

Subject to the provisions of the preceding Article, any contracting State may make arrangements not inconsistent with the provisions of this Convention. Any such arrangement shall be forthwith registered with the Council, which shall make it public as soon as possible.

Article 83 bis. Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of Articles 12, 30, 31 and 32 (a), when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another contracting State, the State of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32(a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the Council and made public pursuant to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other contracting State or States concerned by a State party to the agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to cases covered by Article 77.

   [On 6 October 1980 the Assembly decided to amend the Chicago Convention by introducing Article 83 bis. Under Article 94(a) of the Convention the amendment came into force on 20 June 1997 in respect of States which ratified it.]

 

Chapter XVIII
Disputes and Default

Article 84. Settlement of disputes

If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be settled by negotiation, it shall, on the application of any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a party. Any contracting State may, subject to Article 85, appeal from the decision of the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the other parties to the dispute or to the Permanent Court of International Justice. Any such appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the decision of the Council.

Article 85. Arbitration procedure

If any contracting State party to a dispute in which the decision of the Council is under appeal has not accepted the Statute of the Permanent Court of International Justice and the contracting States parties to the dispute cannot agree on the choice of the arbitral tribunal, each of the contracting States parties to the dispute shall name a single arbitrator who shall name an umpire. If either contracting State party to the dispute fails to name an arbitrator within a period of three months from the date of the appeal, an arbitrator shall be named on behalf of that State the President of the Council from a list of qualified and available persons maintained by the Council. If, within thirty days, the arbitrators cannot agree on an umpire, the President of the Council shall designate an umpire from the list previously referred to. The arbitrators and the umpire shall then jointly constitute an arbitral tribunal. Any arbitral tribunal established under this or the preceding Article shall settle its own procedure and give its decisions by majority vote, provided that the Council may determine procedural questions in the event of any delay which in the opinion of the Council is excessive.

Article 86. Appeals

Unless the Council decides otherwise any decision by the Council on whether an international airline is operating in conformity with the provisions of this Convention shall remain in effect unless reversed on appeal. On any other matter, decisions of the Council shall, if appealed from, be suspended until the appeal is decided. The decisions of the Permanent Court of International Justice and of an arbitral tribunal shall be final and binding.

Article 87. Penalty for non-conformity of airline

Each contracting State undertakes not to allow the operation of an airline of a contracting State through the airspace above its territory if the Council has decided that the airline concerned is not conforming to a final decision rendered in accordance with the previous Article.

Article 88. Penalty for non-conformity by State

The Assembly shall suspend the voting power in the Assembly and in the Council of any contracting State that is found in default under the provisions of this Chapter.

 

Chapter XIX
War

Article 89. War and emergency conditions

In case of war, the provisions of this Convention shall not affect the freedom of action of any of the contracting States affected, whether as belligerents or as neutrals. The same principle shall apply in the case of any contracting State which declares a state of national emergency and notifies the fact to the Council.

 

Chapter XX
Annexes

Article 90. Adoption and amendment of Annexes

(a)  The adoption by the Council of the Annexes described in Article 54, subparagraph (l), shall require the vote of two-thirds of the Council at a meeting called for that purpose and shall then be submitted by the Council to each contracting State. Any such Annex or any amendment of an Annex shall become effective within three months after its submission to the contracting States or at the end of such longer period of time as the Council may prescribe, unless in the meantime a majority of the contracting States register their disapproval with the Council.

(b) The Council shall immediately notify all contracting States of the coming into force of any Annex or amendment thereto.

 

Chapter XXI
Ratifications, Adherences, Amendments, and Denunciations

Article 91. Ratification of Convention

(a) This Convention shall be subject to ratification by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall give notice of the date of the deposit to each of the signatory and adhering States.

(b) As soon as this Convention has been ratified or adhered to by twenty-six States it shall come into force between them on the thirtieth day after deposit of the twenty-sixth instrument. It shall come into force for each State ratifying thereafter on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification.

(c) It shall be the duty of the Government of the United States of America to notify the government of each of the signatory and adhering States of the date on which this Convention comes into force.

Article 92. Adherence to Convention

(a) This Convention shall be open for adherence by members of the United Nations and States associated with them, and States which remained neutral during the present world conflict.

(b) Adherence shall be effected by a notification addressed to the Government of the United States of America and shall take effect as from the thirtieth day from the receipt of the notification by the Government of the United States of America, which shall notify all the contracting States.

Article 93. Admission of other States

States other than those provided for in Articles 91 and 92 (a) may, subject to approval by any general international organization set up by the nations of the world to preserve peace, be admitted to participation in this Convention by means of a four-fifths vote of the Assembly and on such conditions as the Assembly may prescribe: provided that in each case the assent of any State invaded or attacked during the present war by the State seeking admission shall be necessary.

Article 93 bis

(a) Notwithstanding the provisions of Articles 91, 92 and 93 above:
(1) A State whose government the General Assembly of the United Nations has recommended be debarred from membership in international agencies established by or brought into relationship with the United Nations shall automatically cease to be a member of the International Civil Aviation Organization;
(2)  A State which has been expelled from membership in the United Nations shall automatically cease to be a member of the International Civil Aviation Organization unless the General Assembly of the United Nations attaches to its act of expulsion a recommendation to the contrary.

(b) A State which ceases to be a member of the International Civil Aviation Organization as a result of the provisions of paragraph (a) above may, after approval by the General Assembly of the United Nations, be readmitted to the International Civil Aviation Organization upon application and upon approval by a majority of the Council.

(c) Members of the Organization which are suspended from the exercise of the rights and privileges of membership in the United Nations shall, upon the request of the latter, be suspended from the rights and privileges of membership in this Organization.

   [On 27 May 1947 the Assembly decided to amend the Chicago Convention by introducing Article 93 bis. Under Article 94(a) of the Convention the amendment came into force on 20 March 1961 in respect of States which ratified it.]

Article 94. Amendment of Convention

(a) Any proposed amendment to this Convention must be approved by a two-thirds vote of the Assembly and shall then come into force in respect of States which have ratified such amendment when ratified by the number of contracting States specified by the Assembly. The number so specified shall not be less than two-thirds of the total number of contracting States.

(b)  If in its opinion the amendment is of such a nature as to justify this course, the Assembly in its resolution recommending adoption may provide that any State which has not ratified within a specified period after the amendment has come into force shall thereupon cease to be a member of the Organization and a party to the Convention.

Article 95. Denunciation of Convention

(a)  Any contracting State may give notice of denunciation of this Convention three years after its coming into effect by notification addressed to the Government of the United States of America, which shall at once inform each of the contracting States.

(b)  Denunciation shall take effect one year from the date of the receipt of the notification and shall operate only as regards the State effecting the denunciation.

 

Chapter XXII
Definitions

Article 96

For the purpose of this Convention the expression:
(a) “Air service” means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, mail or cargo.
(b) “International air service” means an air service which passes through the air space over the territory of more than one State.
(c) “Airline” means any air transport enterprise offering or operating an international air service.
(d) “Stop for non-traffic purposes” means a landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, cargo or mail.

 

SIGNATURE OF CONVENTION

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries, having been duly authorized, sign this Convention on behalf of their respective governments on the dates appearing opposite their signatures.

Done at Chicago the seventh day of December 1944, in the English language. A text drawn up in the a English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, shall be open for signature at Washington, D.C. Both texts shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, and certified copies shall be transmitted by that Government to the governments of all the States which may sign or adhere to this Convention.

 

   Märkus. Konventsiooni lisad ja nende rakendusdokumetide resümeed avaldatakse Lennuameti ametlikus väljaandes ning terviktekstiga saab tutvuda Lennuametis.

   Eesti Vabariik ühines konventsiooniga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11. veebruari 1992. aasta otsuse alusel, ühinemisdokumendid anti üle 23. veebruaril 1992. a ning konventsioon jõustus Eesti suhtes vastavalt konventsiooni artikli 92 lõikele b.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json