Teksti suurus:

Rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 7, 42

Rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon

(õ) 12.06.09 14:30

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Konventsiooniga ühinemise seadus

1991. a redaktsioon


I peatükk
MÕISTED

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas konventsioonis tähendab:
i) «käesolev konventsioon» rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooni praegust, 1991. a redaktsiooni;
ii) «1961/1972. a konventsioon» rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooni, mis on vastu võetud 1961. aasta 2. detsembril, koos 1972. aasta 10. novembril tehtud parandustega;
iii) «1978. a konventsioon» rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooni 1978. aasta 23. oktoobri redaktsiooni;
iv) «aretaja»:
– isikut, kes on aretanud, avastanud või mitme aretusmeetodiga loonud sordi,
– isikut, kes on eelmainitud isiku tööandja või kes on temalt töö tellinud, kui asjaomase lepinguosalise seadustes on nii ette nähtud; või
– kas esimese või teise eelmainitud isiku õigusjärglast;
v) «aretajaõigused» konventsioonist tulenevaid aretajaõigusi;
vi) «sort» taimerühma botaanilise taksoni madalaimal tasemel, mida olenemata sellest, kas aretajaõiguste andmise tingimused on täielikult täidetud:
– saab iseloomustada tunnustega, mis on määratud genotüübi või genotüüpide kombinatsiooni põhjal,
– saab eristada teistest taimerühmadest vähemalt ühe tunnuse poolest; ja
– loetakse ühtlikuks, sest ta püsib paljundamise käigus muutumatuna;
vii) «konventsiooniosaline» käesoleva konventsiooni pooleks olevat riiki või valitsustevahelist organisatsiooni;
viii) «territoorium» konventsiooniosalise riigi puhul selle riigi territooriumi ja konventsiooniosalise valitsustevahelise organisatsiooni puhul territooriumi, kus kehtib selle valitsustevahelise organisatsiooni asutamisleping;
ix) «ametiasutus» artikli 30 lõike 1 punktis ii nimetatud ametiasutust;
x) «liit» Rahvusvahelist Uute Taimesortide Kaitse Liitu, mis on asutatud 1961. a konventsiooniga ja mida edaspidi on mainitud konventsiooni 1972. a, 1978. a ja praeguses redaktsioonis;
xi) «liidu liikmesriik» 1961/1972. a konventsiooniga, 1978. a konventsiooniga või käesoleva konventsiooniga ühinenud riiki.


II peatükk
KONVENTSIOONIOSALISE ÜLDKOHUSTUSED

Artikkel 2. Konventsiooniosalise põhikohustus

Konventsiooniosaline peab tagama aretajaõigused ja neid kaitsma.

Artikkel 3. Kaitstavad perekonnad ja liigid

(1) Riigid, kes on juba liidu liikmed

Konventsiooniosaline, kes on seotud 1961/1972. a või 1978. a konventsiooniga, kohaldab käesolevat konventsiooni:
i) tema suhtes selle jõustumise päevast alates kõikidele taimeperekondadele ja -liikidele, mille kohta sellel päeval kehtib 1961/1972. a konventsioon või 1978. a konventsioon, ja
ii) nimetatud päevast viie aasta möödudes kõikidele taimeperekondadele ja -liikidele.

(2) Liidu uued liikmed

Konventsiooniosaline, kes ei ole seotud 1961/1972. a ega 1978. a konventsiooniga, kohaldab käesolevat konventsiooni:
i) tema suhtes selle jõustumise päevast alates vähemalt 15 taimeperekonnale ja -liigile ning
ii) nimetatud päevast 10 aasta möödudes kõikidele taimeperekondadele ja -liikidele.

Artikkel 4. Võrdne kohtlemine

(1) Kohtlemine

Arvestades konventsioonist tulenevaid õigusi, kohtleb konventsiooniosaline teise konventsiooniosalise kodanikku, alalist elanikku ja selle konventsiooniosalise territooriumil registreeritud juriidilist isikut aretajaõiguste andmise ja kaitse korral samamoodi, nagu asjaomase konventsiooniosalise seaduste alusel koheldakse või võidakse kohelda oma kodanikku, eeldusel, et teise konventsiooniosalise kodanik või füüsiline või juriidiline isik täidab selle konventsiooniosalise kodanikule seatud nõudeid ja formaalsusi.

(2) Kodanik

Eelmises lõikes nimetatud kodanik tähendab konventsiooniosalise riigi puhul selle riigi kodanikku ja konventsiooniosalise valitsustevahelise organisatsiooni puhul selle organisatsiooni liikmesriigi kodanikku.


III peatükk
ARETAJAÕIGUSTE SAAMISE TINGIMUSED

Artikkel 5. Sordi kaitse alla võtmise tingimused

(1) Kriteeriumid

Aretajaõigused antakse juhul, kui sort on:
i) uus,
ii) eristatav,
iii) ühtlik ja
iv) püsiv.

(2) Muud tingimused

Aretajaõiguste saamiseks ei seata peale eespool nimetatute muid tingimusi eeldusel, et sordile on artikli 20 kohaselt antud nimi ning taotleja täidab selle konventsiooniosalise õigusaktides ettenähtud formaalsused, kelle ametiasutusele taotlus on esitatud, ja maksab nõutud lõivud.

Artikkel 6. Uudsus

(1) Kriteeriumid

Sort loetakse uueks, kui aretajaõiguste saamise taotluse esitamise kuupäevaks ei ole aretaja ega keegi teine aretaja nõusolekul sordi seemet või muud paljundusmaterjali või saaki sordi kasutamise eesmärgil müünud ega muul viisil teiste käsutusse andnud:
i) selle konventsiooniosalise territooriumil, kus taotlus esitati, varem kui aasta enne nimetatud kuupäeva;
ii) väljaspool selle konventsiooniosalise territooriumi, kus taotlus esitati, varem kui neli aastat ning puu- ja viinamarjasortide puhul varem kui kuus aastat enne nimetatud kuupäeva.

(2) Hiljuti loodud sordid

Kui konventsiooniosaline kohaldab käesolevat konventsiooni taimeperekonnale või -liigile, millele ta pole käesolevat konventsiooni ega selle varasemaid variante enne kohaldanud, siis võib ta kaitse laiendamise kuupäeval eksisteerinud uut sorti pidada lõikes 1 nimetatud uudsuse tingimusele vastavaks isegi siis, kui selles lõikes kirjeldatud müük või teistele kasutada andmine on toimunud enne seal sätestatud tähtaega.

(3) Territooriumi tähendus kindlaksmääratud juhtudel

Lõike 1 kohaldamise korral võivad konventsiooniosalised, kes on ühe valitsustevahelise organisatsiooni liikmesriigid, tegutseda ühiselt, kui organisatsioonis kehtivad eeskirjad seda võimaldavad, samastades organisatsiooni liikmesriikide territooriumil tehtud toimingud nende endi territooriumil tehtud toimingutega ja teatades sellest peasekretärile.

Artikkel 7. Eristatavus

Sorti peetakse eristatavaks, kui see on piisavalt eristatav muudest taotluse esitamise ajal tuntud sortidest. Muud sorti peetakse tuntuks alates aretajaõiguste saamise taotluse või muusse ametlikku sordiregistrisse (sordilehte) kandmise taotluse esitamisest mis tahes riigis eeldusel, et taotlemise tulemusel antakse aretajaõigused või kantakse sort ametlikku registrisse.

Artikkel 8. Ühtlikkus

Sorti peetakse ühtlikuks, kui see on paljundamise eripärast tingitud varieerumisele vaatamata põhitunnuste poolest piisavalt ühtlik.

Artikkel 9. Püsivus

Sorti peetakse püsivaks, kui selle põhitunnused jäävad muutumatuks pärast korduvat paljundamist või kindla paljundustsükli korral iga sellise tsükli lõpuks.


IV peatükk
ARETAJAÕIGUSTE SAAMISE TAOTLUS

Artikkel 10. Taotluse esitamine

(1) Esmase taotluse esitamise koht

Aretaja võib valida konventsiooniosalise, kelle ametiasutusele ta soovib oma esmase aretajaõiguste andmise taotluse esitada.

(2) Järgneva taotluse esitamise aeg

Aretaja võib pöörduda aretajaõiguste saamise taotlusega teise konventsiooniosalise ametiasutuse poole, ootamata ära aretajaõiguste andmist selle konventsiooniosalise ametiasutuses, kuhu oli esitatud esmane taotlus.

(3) Kaitse sõltumatus

Ühelgi konventsiooniosalisel ei ole õigust keelduda aretajaõiguste andmisest ega piirata nende kasutamise kestust seetõttu, et mõnes teises riigis või valitsustevahelises organisatsioonis pole sama sordi kaitse alla võtmist taotletud, kaitse andmisest on keeldutud või kaitse on lõppenud.

Artikkel 11. Prioriteet

(1) Prioriteet ja selle kestus

Aretajal, kes on nõuetekohaselt esitanud sordikaitsetaotluse ühele konventsiooniosalisele (esmane taotlus), on teise konventsiooniosalise ametiasutusele sama sordi jaoks aretajaõiguste saamise taotlust (järgnev taotlus) esitades 12 kuu jooksul prioriteet. Seda tähtaega hakatakse arvestama esmase taotluse esitamise kuupäevast. Nimetatud kuupäeva selle tähtaja sisse ei arvata.

(2) Prioriteedinõue

Prioriteedi saamiseks tuleb järgnevate taotluste esitamise korral nõuda prioriteedi määramist esmase taotluse järgi. Ametiasutus, kellele järgnev taotlus esitatakse, võib nõuda, et aretaja esitaks järgneva taotluse esitamise kuupäevast arvates kolme kuu jooksul esmase taotluse dokumentide koopiad, mis peavad olema kinnitatud ametiasutuses, kellele oli esitatud esmane taotlus. Samuti võib järgneva taotluse saanud ametiasutus nõuda näidiste või muude selliste materjalide esitamist, mis tõendavad, et mõlemad taotlused käivad ühe ja sama sordi kohta.

(3) Dokumendid ja materjal

Aretajal võimaldatakse prioriteediperioodi lõppemisest arvates kahe aasta jooksul või esmase taotluse tagasilükkamise või tagasivõtmise korral sellele järgneva kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul esitada konventsiooniosalise ametiasutusele, kellele ta on esitanud järgneva taotluse, selle konventsiooniosalise õigusaktides ettenähtud artikli 12 kohaseks ekspertiisiks vajalikku informatsiooni, dokumente või muid materjale.

(4) Hiljem ilmnevad asjaolud

Asjaolud, mis ilmnevad lõikes 1 määratletud tähtaja jooksul, näiteks esmase taotluse objektiks olnud sordi kohta teise taotluse esitamine või informatsiooni avaldamine või selle sordi kasutamine, ei või olla järgneva taotluse tagasilükkamise aluseks. Need asjaolud ei tekita ka kolmanda poole õigusi.

Artikkel 12. Taotluse ekspertiis

Enne aretajaõiguste tagamise otsuse tegemist tuleb korraldada ekspertiis, et kontrollida vastavust artiklites 5 kuni 9 sätestatud tingimustele. Ekspertiisi käigus võib ametiasutus sorti kasvatada või teha muid vajalikke katseid, lasta sorti kasvatada või teisi vajalikke katseid teha või võtta arvesse juba tehtud kasvatuskatsete või teiste vajalike katsete tulemusi. Ametiasutus võib nõuda aretajalt ekspertiisi tegemiseks vajalike dokumentide, informatsiooni või materjali esitamist.

Artikkel 13. Ajutine kaitse

Kõik konventsiooniosalised peavad võtma meetmed aretaja huvide kaitseks aretajaõiguste saamise taotluse esitamise või avaldamise ja nende õiguste andmise vahelisel ajal. Sellised meetmed peavad tagama, et aretajaõiguste omanikul on õigus saada vähemalt õiglast tasu isikult, kes nimetatud ajavahemiku jooksul on teinud toiminguid, milleks ametiasutuse poolt aretajale õiguste andmise korral on isikul vastavalt artiklile 14 vaja aretaja luba. Konventsiooniosaline võib ette näha, et nimetatud meetmed võetakse ainult nende isikute suhtes, keda aretaja on taotluse esitamisest teavitanud.


V peatükk
ARETAJAÕIGUSED

Artikkel 14. Aretajaõiguste ulatus

(1) Paljundusmaterjaliga seotud toimingud
a) Vastavalt artiklitele 15 ja 16 on aretaja luba vaja järgmisteks kaitsealuse sordi paljundusmaterjaliga tehtavateks toiminguteks:
i) tootmine või paljundamine;
ii) müügiks ettevalmistamine;
iii) müügiks pakkumine;
iv) müük või muu turustamine;
v) eksportimine;
vi) importimine;
vii) ladustamine punktides i kuni vi nimetatud eesmärkidel.
b) Aretaja võib loa andmisel seada tingimusi ja piiranguid.

(2) Saagiga tehtavad toimingud

Vastavalt artiklitele 15 ja 16 on aretaja luba vaja lõike 1 punkti a alapunktides i kuni vii nimetatud toiminguteks, mida tehakse saagiga. Saagina käsitatakse ka taimi ja taimeosi, mis on omandatud kaitsealuse sordi seemet või muud selle sordi paljundusmaterjali loata kasutades. Luba pole vaja juhul, kui aretajal on olnud võimalus sellise saagi suhtes oma õigusi kasutada.

(3) Kindlaksmääratud toodetega tehtavad toimingud

Konventsiooniosaline võib ette näha, et vastavalt artiklitele 15 ja 16 on aretaja luba vaja lõike 1 punkti a alapunktides i kuni vii nimetatud toiminguteks, mida tehakse otseselt kaitsealuse sordi sellisest saagist valmistatud toodetega, mille kohta saagi loata kasutamise tõttu kehtib lõige 2. Luba pole vaja juhul, kui aretajal on olnud võimalus sellise saagi suhtes oma õigusi kasutada.

(4) Võimalikud lisatoimingud

Konventsiooniosaline võib ette näha, et vastavalt artiklitele 15 ja 16 on aretaja luba vaja ka muudeks toiminguteks, kui on nimetatud lõike 1 punkti a alapunktides i kuni vii.

(5) Tuletatud sort ja muu sort
a) Lõikeid 1 kuni 4 kohaldatakse ka:
i) sordile, mis on aretatud kaitsealusest sordist, mis ise ei ole tuletatud sort;
ii) sordile, mis ei ole artikli 7 kohaselt kaitsealusest sordist selgelt eristatav, ja
iii) sordile, mille paljundamisel on vaja kaitsealust sorti korduvalt kasutada.
b) Punkti a alapunkti i kohaldamise korral peetakse sorti teisest sordist (lähtesort) tuletatud sordiks, kui see:
i) on aretatud peamiselt lähtesordist või sordist, mis oli ise aretatud peamiselt lähtesordist, ning tal säilivad lähtesordi genotüübi või genotüüpide kombinatsiooni põhjal määratletud põhitunnused;
ii) on lähtesordist selgelt eristatav ja
iii) sarnaneb lähtesordiga selle genotüübi või genotüüpide kombinatsiooni põhjal määratletud põhitunnustelt, välja arvatud aretamisest tingitud erinevused.
c) Tuletatud sorte võib saada näiteks aretuse teel looduslikest või kunstlikult tekitatud mutantidest, somaatilise kloonimise teel, aretuse teel lähtesordi isenditest, tagasiristamise või transformatsiooni teel geenitehnoloogiat kasutades.

Artikkel 15. Erandid, mille kohta aretajaõigused ei kehti

(1) Kohustuslikud erandid

Aretajaõigused ei kehti:
i) oma tarbeks ja mitteärilisel eesmärgil tehtud toimingu kohta;
ii) katsetamise kohta;
iii) teise sordi aretamiseks tehtud toimingu kohta ega artikli 14 lõigetes 1 kuni 4 nimetatud toimingu kohta, mida tehakse sellise teise sordiga, kui ei kohaldata artikli 14 lõiget 5.

(2) Võimalik erand

Olenemata artiklist 14, võib konventsiooniosaline põhjendatud ulatuses ja aretaja õiguspäraseid huve kaitstes piirata aretajaõigusi mõnele sordile, et lubada põllumajandustootjal paljundada oma maal kaitsealuse sordi või artikli 14 lõike 5 punkti a alapunktides i või ii käsitletud sordi saaki, mis on saadud tema oma maalt.

Artikkel 16. Aretajaõiguste lõppemine

(1) Õiguste lõppemine

Aretajaõigused ei kehti toimingu kohta, mida tehakse kaitsealuse sordi või artikli 14 lõikes 5 kirjeldatud sordi materjaliga, mida on aretaja või keegi teine aretaja nõusolekul asjaomase konventsiooniosalise territooriumil müünud või muul viisil turustanud, või sellisest materjalist aretatud materjaliga, kui nende toimingutega ei kaasne:
i) kõnealuse sordi edasine paljundamine või
ii) sordi paljundusmaterjali eksport riiki, kes ei taga kaitset sellele taimeperekonnale või -liigile, kuhu see sort kuulub, välja arvatud selle materjali eksport lõpptarbimiseks.

(2) Sordi materjali tähendus

Lõikes 1 tähendab «sordi materjal»:
i) paljundusmaterjali;
ii) saaki, sh taime ja taimeosa, ning
iii) otseselt saagist valmistatud toodet.

(3) Territooriumi tähendus kindlaksmääratud juhtudel

Lõike 1 kohaldamise korral võivad konventsiooniosalised, kes on ühe valitsustevahelise organisatsiooni liikmesriigid, tegutseda ühiselt, kui selle organisatsiooni eeskirjad seda võimaldavad, samastades liikmesriikide territooriumil tehtud toimingud nende endi territooriumil tehtud toimingutega ja teavitades sellest peasekretäri.

Artikkel 17. Aretajaõiguste piirangud

(1) Avalikkuse huvid

Konventsiooniosaline võib piirata aretajaõiguste vaba kasutamist üksnes avalikkuse huvides, kui konventsioonis ei sätestata teisiti.

(2) Õiglane tasu

Kui kolmas pool on piirangu tõttu saanud õiguse teha toiminguid, milleks on vaja aretaja luba, peab asjaomane konventsiooniosaline võtma kõik vajalikud meetmed, et aretaja saaks õiglase tasu.

Artikkel 18. Turustamist reguleerivad meetmed

Aretajaõigused ei sõltu konventsiooniosalise võetud meetmetest, millega tema territooriumil reguleeritakse sordi taimse materjali tootmist, sertifitseerimist ja turustamist või importimist või eksportimist. Sellised meetmed ei välista konventsiooni kohaldamist.

Artikkel 19. Aretajaõiguste kestus

(1) Kaitse kestus

Aretajaõigused antakse tähtajaliselt.

(2) Minimaalne kestus

Nimetatud tähtaeg peab olema aretajaõiguste andmise päevast arvates vähemalt 20 aastat. Puude ja viinamarjade korral peab see olema nimetatud päevast arvates vähemalt 25 aastat.

VI peatükk
SORDINIMI

Artikkel 20. Sordinimi

(1) Sordile nimepanek. Nime kasutamine
a) Sordile pandud nimi on tema sordinimi.
b) Konventsiooniosaline tagab, et vastavalt lõikele 4 ei takista nime sordinimena registreerimisest tulenevad õigused seda sorti registreeritud sordinime all vabalt kasutada ka pärast aretajaõiguste lõppemist.

(2) Nime omadused

Sordinimi peab võimaldama sorti identifitseerida. See ei või koosneda ainult numbritest, kui see pole sortidele nimepanekul tavaks. See ei või eksitada ega tekitada arusaamatusi sordi tunnuste ja väärtuse suhtes ega sordi ja aretaja isiku kindlakstegemisel. Eelkõige peab see erinema teistest sama taimeliigi või lähedaste taimeliikide sordinimedest, mida juba kasutatakse mõne konventsiooniosalise territooriumil.

(3) Nime registreerimine

Aretaja esitab sordinime ametiasutusele. Kui esitatud nimi ei vasta lõike 2 nõuetele, keeldub ametiasutus seda registreerimast ja nõuab aretajalt uue nimeettepaneku esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Ametiasutus peab nime registreerima aretajaõiguste andmisega samal ajal.

(4) Kolmanda isiku varasemad õigused

Kolmanda isiku varasemaid õigusi ei või rikkuda. Kui varasema õiguse tõttu ei või sordinime kasutada isik, kes vastavalt lõikele 7 on kohustatud seda kasutama, nõuab ametiasutus aretajalt uue nimeettepaneku esitamist.

(5) Kõigile konventsiooniosalistele sama sordinime esitamine

Sort tuleb esitada kõigile konventsiooniosalistele sama nime all. Konventsiooniosalise ametiasutus registreerib sordi esitatud nime all, välja arvatud juhul, kui ta peab nime oma territooriumil sobimatuks. Nime sobimatuks pidamise korral nõuab ta aretajalt uue nime esitamist.

(6) Konventsiooniosaliste ametiasutuste teavitamine

Konventsiooniosalise ametiasutus teavitab teiste konventsiooniosaliste ametiasutusi sordinimega seonduvatest asjaoludest, eelkõige nime esitamisest, registreerimisest ja tühistamisest. Ametiasutus, kellel on tähelepanekuid nime registreerimise kohta, võib need saata nimest teavitanud ametiasutusele.

(7) Sordinime kasutamise kohustus

Isik, kes ühe konventsiooniosalise territooriumil pakub müüa või müüb sellel territooriumil kaitstava sordi paljundusmaterjali, peab kasutama selle sordi nime ka pärast seda, kui aretajaõigused sellele sordile on lõppenud, välja arvatud juhud, kui vastavalt lõikele 4 varasem õigus takistab seda kasutamast.

(8) Nimega seotud tunnusmärgid

Kui sorti pakutakse müüa või müüakse, võib registreeritud sordinime siduda kaubamärgi, kaubanime või muu sellise tunnusmärgiga. Kui selline tunnusmärk seotakse sordinimega, peab sordinimi jääma siiski hõlpsasti äratuntavaks.


VII peatükk
ARETAJAÕIGUSTE TÜHISTAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Artikkel 21. Aretajaõiguste tühistamine

(1) Tühistamise põhjused

Konventsiooniosaline tunnistab enda antud aretajaõigused tühiseks, kui on tehtud kindlaks, et:
i) aretajaõiguste andmise ajal ei olnud artiklites 6 ja 7 määratud tingimused täidetud;
ii) aretajaõiguste andmise ajal ei olnud artiklites 8 ja 9 määratud tingimused täidetud, juhul kui aretajaõigused on antud põhiliselt aretaja esitatud informatsiooni ja dokumentide alusel, või
iii) aretajaõigused on antud isikule, kellel ei olnud õigus neid saada, välja arvatud juhud, kui need õigused antakse üle õigustatud isikule.

(2) Muude põhjuste välistamine

Aretajaõigused võib tühistada ainult lõikes 1 nimetatud põhjustel.

Artikkel 22. Aretajaõiguste kehtetuks tunnistamine

(1) Kehtetuks tunnistamise põhjused
a) Konventsiooniosaline võib tunnistada kehtetuks enda antud aretajaõigused, kui on tehtud kindlaks, et artiklites 8 ja 9 määratud tingimusi enam ei täideta.
b) Peale selle võib konventsiooniosaline tunnistada enda antud aretajaõigused kehtetuks, kui aretaja ei ole pärast sellekohast nõudmist ettenähtud tähtaja jooksul:
i) esitanud ametiasutusele informatsiooni, dokumente või muud materjali, mida peetakse sordi säilimise kontrollimiseks vajalikuks;
ii) maksnud lõive, mis on ette nähtud tema õiguste jõushoidmiseks või
iii) esitanud uut nimeettepanekut, kui sordinimi pärast õiguste andmist tühistati.

(2) Muude põhjuste välistamine

Aretajaõigusi ei või kehtetuks tunnistada muudel kui lõikes 1 nimetatud põhjustel.


VIII peatükk
LIIT

Artikkel 23. Liikmed

Konventsiooniosalised on liidu liikmed.

Artikkel 24. Õiguslik staatus ja asukoht

(1) Juriidiline isik

Liit on juriidiline isik.

(2) Õigusvõime

Liidul on konventsiooniosalise territooriumil liidu eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime, mis vastab selle konventsiooniosalise seadustele.

(3) Asukoht

Liidu ja tema alaliste organite asukoht on Genfis.

(4) Peakorteri kokkulepe

Liit sõlmib peakorterit puudutava kokkulepe Šveitsi Konföderatsiooniga.

Artikkel 25. Liidu organid

Liidu alalised organid on nõukogu ja sekretariaat.

Artikkel 26. Nõukogu

(1) Koosseis

Nõukogu koosneb liidu liikmete esindajatest. Iga liidu liige nimetab nõukogusse ühe esindaja ja ühe asendaja. Esindajatel ja asendajatel võivad olla assistendid või nõuandjad.

(2) Ametnikud

Nõukogu valib oma liikmete seast presidendi ja esimese asepresidendi. Ta võib valida ka rohkem asepresidente. Esimene asepresident täidab presidendi ametikohustusi, kui presidendil ei ole võimalik seda teha. President on ametis kolm aastat.

(3) Istungjärgud

Nõukogu tuleb kokku presidendi kutsel. Nõukogu korraline istungjärk peetakse kord aastas. Lisaks sellele võib nõukogu kokku kutsuda president. President peab nõukogu kokku kutsuma kolme kuu jooksul pärast seda, kui üks kolmandik liidu liikmeid on kokkukutsumist nõudnud.

(4) Vaatleja

Liidu mitteliikmesriiki võidakse kutsuda nõukogu istungile vaatlejana. Istungile võidakse kutsuda ka teisi vaatlejaid ja eksperte.

(5) Ülesanded

Nõukogu ülesanded on:
i) kindlaks teha, milliseid meetmeid tuleb võtta liidu huvide kaitsmiseks ja tema arengu soodustamiseks;
ii) kehtestada protseduurireeglid;
iii) nimetada peasekretär ja vajaduse korral peasekretäri asetäitja ning määrata kindlaks nende nimetamise tingimused;
iv) vaadata läbi liidu tegevuse aastaaruanne ja koostada edasise töö kava;
v) anda peasekretärile liidu ülesannete täitmiseks vajalikke juhiseid;
vi) kehtestada liidu haldus- ja finantseeskirjad;
vii) vaadata läbi ja kinnitada liidu eelarve ning määrata kindlaks liidu iga liikme liikmemaksu suurus;
viii) vaadata läbi ja kinnitada peasekretäri esitatud aruanded;
ix) määrata kindlaks artiklis 38 nimetatud konverentside toimumise aeg ja koht ning võtta nende ettevalmistamiseks vajalikud meetmed ja
x) võtta vastu kõik vajalikud otsused, et tagada liidu tulemuslik tegevus.

(6) Hääled
a) Liidu liikmesriigil on nõukogus üks hääl.
b) Konventsiooniga ühinenud valitsustevahelisel organisatsioonil on oma pädevuse piires õigus hääletada oma liikmesriikide eest, kes on liidu liikmed. Valitsustevaheline organisatsioon ei või kasutada oma hääleõigust, kui liikmesriigid seda ise kasutavad, ning võib seda kasutada, kui liikmesriigid ise ei hääleta.

(7) Häälteenamus

Nõukogu otsused võetakse vastu hääletavate liikmete lihthäälteenamusega, kuid lõike 5 punktide ii, vi ja vii ning artikli 28 lõike 3, artikli 29 lõike 5 punkti b ja artikli 38 lõike 1 kohased nõukogu otsused võetakse vastu hääletavate liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega. Mittehääletajaid häälte lugemisel ei arvestata.

Artikkel 27. Liidu sekretariaat

(1) Liidu sekretariaadi ülesanded ja selle juhtimine

Liidu sekretariaat täidab nõukogu antud kohustusi ja ülesandeid. Sekretariaati juhib peasekretär.

(2) Peasekretäri kohustused

Peasekretär on vastutav nõukogu ees. Ta vastutab nõukogu otsuste elluviimise eest. Peasekretär esitab nõukogule kinnitamiseks liidu eelarve ja vastutab selle täitmise eest. Ta esitab nõukogule aruandeid oma juhtimistegevuse ning liidu tegevuse ja rahalise olukorra kohta.

(3) Isikkoosseis

Kooskõlas artikli 26 lõike 5 punktiga iii sätestatakse liidu sekretariaadi ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajaliku isikkoosseisu nimetamise nõuded haldus- ja finantseeskirjades.

Artikkel 28. Keeled

(1) Sekretariaadi töökeeled

Oma kohustusi täites kasutab liidu sekretariaat inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keelt.

(2) Kindlaksmääratud koosolekute töökeeled

Nõukogu istungeid ja konventsiooni muutmise konverentsi koosolekuid peetakse neljas keeles.

(3) Teised keeled

Nõukogu võib otsustada, et kasutatakse ka muid keeli.

Artikkel 29. Rahalised vahendid

(1) Sissetulekud

Liidu kulud kaetakse:
i) liidu liikmesriikide iga-aastasest liikmemaksust;
ii) osutatud teenuste eest saadud tasudest;
iii) muudest tuludest.

(2) Liikmemaks ja liikmemaksuühikud
a) Liidu liikmesriigi osa iga-aastaste liikmemaksude kogusummast arvutatakse liidu liikmesriikide liikmemaksudest kaetavate kulude kogusumma ning lõike 3 kohaselt määratavate liikmemaksuühikute põhjal. Nimetatud osa määratakse kindlaks vastavalt lõikele 4.
b) Liikmemaksuühikute arv väljendatakse täisarvu või selle osadena eeldusel, et ükski osa ei ole alla ühe viiendiku.

(3) Liikmesriigi liikmemaksuühikute arv
a) Liidu liikmesriigile, kes on käeoleva konventsiooni tema suhtes jõustumise päeval 1961/1972. a konventsiooni  või 1978. a konventsiooni osaline, määratakse sama liikmemaksuühikute arv, mis kehtis tema kohta enne nimetatud päeva.
b) Teised riigid märgivad oma liikmemaksuühikute arvu liitu astudes peasekretärile esitatavas avalduses.
c) Liidu liikmesriik võib peasekretärile esitatavas avalduses alati märkida liikmemaksuühikute arvu, mis erineb talle punkti a või b alusel määratavast arvust. Kui selline avaldus esitatakse kalendriaasta esimese kuue kuu jooksul, siis jõustub see järgneva kalendriaasta alguses. Muul juhul jõustub see avalduse esitamise aastale järgneva teise kalendriaasta alguses.

(4) Liikmemaks. Liikmemaksuühiku arvutamine
a) Eelarveperioodi ühele liikmemaksuühikule vastava summa saamiseks jagatakse sellel perioodil liidu liikmesriikide liikmemaksudest kaetavate kogukulude summa liikmesriikide liikmemaksuühikute arvuga.
b) Liidu liikmesriigi liikmemaksusumma saamiseks korrutatakse ühele liikmemaksuühikule vastav summa liidu liikmesriigi liikmemaksuühikute arvuga.

(5) Liikmemaksuvõlg
a) Liidu liikmesriik, kes on võlgu eelmise täisaasta liikmemaksusumma või rohkem, ei või vastavalt punktile b kasutada oma hääleõigust nõukogus. Hääleõiguse peatamine ei vabasta liidu liikmesriiki konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisest ega võta ära konventsioonist tulenevaid teisi õigusi.
b) Nõukogu võib kõnealusele liikmesriigile hääleõiguse alles jätta senikauaks, kui kaua ta on veendunud, et maksmisega viivitamine on tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest.

(6) Arvepidamise audit

Liidu arvepidamist auditeerib üks liidu liikmesriik, nagu on ette nähtud haldus- ja finantseeskirjades. Selle liikmesriigi määrab nõukogu riigi nõusolekul.

(7) Valitsustevaheliste organisatsioonide liikmemaks

Valitsustevaheline organisatsioon ei ole kohustatud liikmemaksu maksma. Kui ta siiski soovib liikmemaksu maksta, kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4.


IX peatükk
KONVENTSIOONI TÄITMINE. TEISED LEPINGUD

Artikkel 30. Konventsiooni täitmine

(1) Täitmise meetmed

Konventsiooniosaline peab võtma konventsiooni täitmiseks vajalikke meetmeid. Eelkõige peab ta:
i) võtma õiguslikud meetmed aretajaõiguste tulemuslikuks kasutamiseks;
ii) omama ametiasutust, kes kaitseb aretajaõigusi, või usaldama selle ülesande teise konventsiooniosalise ametiasutusele;
iii) tagama regulaarselt avaldatavate teadete kaudu avalikkuse informeerimise:
– aretajaõiguste saamise taotluste esitamisest ja nende õiguste andmisest ning
– esitatud ja kinnitatud sordinimedest.

(2) Seaduste vastavus

Riik või valitsustevaheline organisatsioon, kes esitab deponeerimiseks kas oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi, peab olema suuteline oma seaduste alusel konventsioonis sätestatut rakendama.

Artikkel 31. Konventsiooniosalise ja konventsiooni varasema variandiga seotud riigi suhted

(1) Käesoleva konventsiooniga seotud riikide omavahelised suhted

Nende liidu liikmesriikide omavahelistes suhetes, kes on seotud nii käesoleva konventsiooni kui ka mõne selle varasema variandiga, kohaldatakse ainult käesolevat konventsiooni.

(2) Võimalikud suhted riigiga, kes ei ole seotud käesoleva konventsiooniga

Liidu liikmesriik, kes ei ole seotud käesoleva konventsiooniga, võib peasekretärile saadetavas teates deklareerida, et oma suhetes ainult käesoleva konventsiooniga seotud liidu liikmesriigiga kohaldab ta konventsiooni hiliseimat tema suhtes jõustunud varianti. Alates päevast, mil sellise teate esitamisest möödub üks kuu, kuni päevani, mil avalduse esitanud liidu liikmesriik seob end käesoleva konventsiooniga, kohaldab see liikmesriik oma suhetes ainult käesoleva konventsiooniga seotud liidu liikmesriigiga hiliseimat tema kohta kehtivat varianti. Ainult käesoleva konventsiooniga seotud liikmesriik kohaldab eespool nimetatu suhtes käesolevat konventsiooni.

Artikkel 32. Erikokkulepped

Liidu liikmesriikidel on õigus sõlmida omavahel sordikaitsealaseid erikokkuleppeid, kui need ei ole vastuolus selle konventsiooniga.


X peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 33. Allakirjutamine

See konventsioon on allakirjutamiseks avatud kõigile riikidele, kes on selle vastuvõtmise päeval liidu liikmesriigid. Alla võib kirjutada 1992. aasta 31. märtsini.

Artikkel 34. Ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine. Ühinemine

(1) Riigid ja valitsustevahelised organisatsioonid
a) Kõik riigid võivad end konventsiooniga siduda nii, nagu on ette nähtud käesolevas artiklis.
b) Käesoleva artikli kohaselt võib valitsustevaheline organisatsioon saada konventsiooniosaliseks, kui ta:
i) on pädev konventsiooniga reguleeritavates küsimustes;
ii) on kehtestanud aretajaõiguste andmise ja kaitse kohta õigusaktid, mis on kohustuslikud kõigile tema liikmesriikidele, ja
iii) võib oma siseprotseduuride kohaselt konventsiooniga ühineda.

(2) Liitumisdokument

Konventsioonile allakirjutanud riigid saavad selle osaliseks oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise teel. Riik, kes ei ole konventsioonile alla kirjutanud, või valitsustevaheline organisatsioon saab konventsiooniosaliseks oma ühinemisdokumendi deponeerimise teel. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokument deponeeritakse peasekretäri juurde.

(3) Nõukogu arvamus

Riik, kes ei ole liidu liige, ja valitsustevaheline organisatsioon peavad enne ühinemisdokumendi deponeerimist paluma nõukogult arvamust selle kohta, kas tema seadused on vastavuses konventsiooniga. Kui arvamust sisaldav otsus on positiivne, võib ühinemisdokumendi deponeerida.

Artikkel 35. Reservatsioonid

(1) Põhimõtted

Käesolevale konventsioonile ei saa teha reservatsioone, välja arvatud lõike 2 alusel.

(2) Võimalikud erandid
a) Olenemata artikli 3 lõikest 1, võib riik, kes konventsiooniosaliseks saamise ajal on 1978. aasta konventsiooni osaline ja kaitseb mittegeneratiivselt paljundatavaid sorte (kuid mitte aretajaõigusi) tööstusomandialaste õigusaktide järgi, sellist kaitset jätkata ja nendele sortidele konventsiooni mitte kohaldada.
b) Riik, kes kasutab eelnimetatud õigust, teatab sellest ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimise ajal peasekretärile. See riik võib igal ajal nimetatud teatise tagasi võtta.

Artikkel 36. Teated õigusaktide ning kaitstavate taimeperekondade
ja -liikide kohta. Avaldatav informatsioon

(1) Esmane teavitamine

Riik või valitsustevaheline organisatsioon, kes deponeerib ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi, teavitab peasekretäri:
i) oma aretajaõigusi reguleerivatest õigusaktidest ning
ii) taimeperekondadest ja -liikidest, millele ta konventsiooniga ühinemise päevast alates hakkab seda konventsiooni kohaldama, edastades asjakohase nimekirja.

(2) Muudatustest teavitamine

Konventsiooniosaline teavitab peasekretäri viivitamatult:
i) kõikidest muudatustest oma aretajaõigusi reguleerivates õigusaktides ja
ii) kõikidest taimeperekondadest ja -liikidest, millele ta lisaks esialgsesse nimekirja kantud taimeperekondadele ja -liikidele konventsiooni kohaldama hakkab, esitades asjakohase nimekirja.

(3) Informatsiooni avaldamine

Konventsiooniosaliselt saadud teate alusel avaldab peasekretär informatsiooni:
i) aretajaõigusi reguleerivate õigusaktide ja nendes tehtud muudatuste kohta ning
ii) lõike 1 punktis ii nimetatud taimeperekondade ja -liikide nimekirja lõike 2 punkti ii kohase täienemise kohta.

Artikkel 37. Jõustumine. Varasema akti sulgemine

(1) Esmane jõustumine

Konventsioon jõustub ühe kuu möödumisel päevast, mil viis riiki on oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerinud, eeldusel et vähemalt kolm sellist dokumenti on deponeerinud 1961/1972. a või 1978. a konventsiooniga ühinenud riigid.

(2) Edasine jõustumine

Riikide suhtes, keda lõikes 1 ei ole käsitletud, ning valitsustevaheliste organisatsioonide suhtes jõustub konventsioon päeval, mil ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest on möödunud üks kuu.

(3) 1978. a konventsiooni sulgemine

Pärast konventsiooni jõustumist vastavalt lõikele 1 ei saa 1978. a konventsiooni ühinemiskirja enam deponeerida, välja arvatud järgmistel juhtudel. Riik, keda ÜRO Peaassamblee praktika põhjal peetakse arengumaaks, võib deponeerida sellise dokumendi kuni 1995. a 31. detsembrini. Mis tahes muu riik saab seda teha kuni 1993. a 31. detsembrini, ka sel juhul, kui konventsioon jõustub enne nimetatud kuupäeva.

Artikkel 38. Konventsiooni muutmine

(1) Konverents

Konventsiooni võib muuta liidu liikmesriikide konverents. Sellise konverentsi kokkukutsumise otsustab nõukogu.

(2) Kvoorum ja häälteenamus

Konverents on otsustusvõimeline ainult siis, kui sellel on esindatud vähemalt pooled liidu liikmesriikidest. Konventsiooni mistahes muudatuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalolevate liidu liikmesriikide kolmeneljandikuline häälteenamus.

Artikkel 39. Denonsseerimine

(1) Teavitamine

Konventsiooniosaline võib konventsiooni denonsseerida peasekretärile saadetava teatega. Peasekretär informeerib kohe kõiki liidu liikmesriike sellise teate saamisest.

(2) Käesoleva konventsiooni varasemad variandid

Käesoleva konventsiooni denonsseerimise järel peetakse denonsseerituks ka kõiki selle varasemaid variante, millega konventsiooni denonsseerinud konventsiooniosaline oli seotud.

(3) Jõustumise aeg

Denonsseerimine jõustub peasekretärile sellekohase teadaande esitamise aastale järgneva kalendriaasta lõpus.

(4) Omandatud õigused

Denonsseerimine ei mõjuta aretajaõigusi, mis on omandatud käesoleva konventsiooni või mõne selle varasema variandi alusel enne denonsseerimise jõustumise päeva.

Artikkel 40. Kehtivate õiguste säilitamine

Konventsioon ei kitsenda juba kehtivaid aretajaõigusi, mis põhinevad konventsiooniosalise seadustel, käesoleva konventsiooni mõnel varasemal variandil või liidu liikmesriikide vahelistel muudel lepingutel.

Artikkel 41. Konventsiooni originaal ja ametlikud tekstid

(1) Originaal

Alla kirjutatakse konventsiooni inglis-, prantsus- ja saksakeelsele originaalile, kusjuures vastuolude korral on ülimuslik prantsuskeelne tekst. Originaal deponeeritakse peasekretäri juurde.

(2) Ametlikud tekstid

Peasekretär kehtestab pärast asjahuviliste riikidega konsulteerimist konventsiooni ametlikud tekstid araabia, taani, itaalia, jaapani ja hispaania keeles ning muus keeles, mille võib määrata nõukogu.

Artikkel 42. Depositaari ülesanded

(1) Koopiate edastamine

Peasekretär edastab konventsiooni kinnitatud koopiad kõigile riikidele ja valitsustevahelistele organisatsioonidele, kes olid esindatud konventsiooni vastu võtnud diplomaatilisel konverentsil, ja sellekohase palve korral muule riigile või valitsustevahelisele organisatsioonile.

(2) Registreerimine

Peasekretär registreerib konventsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadis.

 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS
of December 2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972,
on October 23, 1978, and on March 19, 1991


Chapter I
DEFINITIONS

Article 1. Definitions

For the purposes of this Act:
(i) “this Convention” means the present (1991) Act of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants;
(ii) “Act of 1961/1972” means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as amended by the Additional Act of November 10, 1972;
(iii) “Act of 1978” means the Act of October 23, 1978, of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants;
(iv) “breeder” means
   – the person who bred, or discovered and developed, a variety,
   – the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter’s work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide, or
   – the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be;
(v) “breeder’s right” means the right of the breeder provided for in this Convention;
(vi) “variety” means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder’s right are fully met, can be
   – defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,
   – distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics and
   – considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged;
(vii) “Contracting Party” means a State or an intergovernmental organization party to this Convention;
(viii) “territory,” in relation to a Contracting Party, means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies;
(ix) “authority” means the authority referred to in Article 30(1)(ii);
(x) “Union” means the Union for the Protection of New Varieties of Plants founded by the Act of 1961 and further mentioned in the Act of 1972, the Act of 1978 and in this Convention;
(xi) “member of the Union” means a State party to the Act of 1961/1972 or the Act of 1978, or a Contracting Party.


Chapter II
GENERAL OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

Article 2. Basic Obligation of the Contracting Parties

Each Contracting Party shall grant and protect breeders’ rights.

Article 3. Genera and Species to be Protected

(1) States already members of the Union.

Each Contracting Party which is bound by the Act of 1961/1972 or the Act of 1978 shall apply the provisions of this Convention,
(i) at the date on which it becomes bound by this Convention, to all plant genera and species to which it applies, on the said date, the provisions of the Act of 1961/1972 or the Act of 1978 and,
(ii) at the latest by the expiration of a period of five years after the said date, to all plant genera and species.

(2) New members of the Union

Each Contracting Party which is not bound by the Act of 1961/1972 or the Act of 1978 shall apply the provisions of this Convention,
(i) at the date on which it becomes bound by this Convention, to at least 15 plant genera or species and,
(ii) at the latest by the expiration of a period of 10 years from the said date, to all plant genera and species.

Article 4. National Treatment

(1) Treatment
Without prejudice to the rights specified in this Convention, nationals of a Contracting Party as well as natural persons resident and legal entities having their registered offices within the territory of a Contracting Party shall, insofar as the grant and protection of breeders’ rights are concerned, enjoy within the territory of each other Contracting Party the same treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the laws of each such other Contracting Party to its own nationals, provided that the said nationals, natural persons or legal entities comply with the conditions and formalities imposed on the nationals of the said other Contracting Party.

(2) “Nationals”
For the purposes of the preceding paragraph, “nationals” means, where the Contracting Party is a State, the nationals of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the nationals of the States which are members of that organization.


Chapter III
CONDITIONS FOR THE GRANT OF THE BREEDER’S RIGHT

Article 5. Conditions of Protection

(1) Criteria to be satisfied

The breeder’s right shall be granted where the variety is
(i) new,
(ii) distinct,
(iii) uniform and
(iv) stable.

(2) Other conditions.

The grant of the breeder’s right shall not be subject to any further or different conditions, provided that the variety is designated by a denomination in accordance with the provisions of Article 20, that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees.

Article 6. Novelty

(1) Criteria

The variety shall be deemed to be new if, at the date of filing of the application for a breeder’s right, propagating or harvested material of the variety has not been sold or otherwise disposed of to others, by or with the consent of the breeder, for purposes of exploitation of the variety
(i) in the territory of the Contracting Party in which the application has been filed earlier than one year before that date and
(ii) in a territory other than that of the Contracting Party in which the application has been filed earlier than four years or, in the case of trees or of vines, earlier than six years before the said date.

(2) Varieties of recent creation

Where a Contracting Party applies this Convention to a plant genus or species to which it did not previously apply this Convention or an earlier Act, it may consider a variety of recent creation existing at the date of such extension of protection to satisfy the condition of novelty defined in paragraph (1) even where the sale or disposal to others described in that paragraph took place earlier than the time limits defined in that paragraph.

(3) “Territory” in certain cases

For the purposes of paragraph (1), all the Contracting Parties which are member States of one and the same intergovernmental organization may act jointly, where the regulations of that organization so require, to assimilate acts done on the territories of the States members of that organization to acts done on their own territories and, should they do so, shall notify the Secretary-General accordingly.

Article 7. Distinctness

The variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the time of the filing of the application. In particular, the filing of an application for the granting of a breeder’s right or for the entering of another variety in an official register of varieties, in any country, shall be deemed to render that other variety a matter of common knowledge from the date of the application, provided that the application leads to the granting of a breeder’s right or to the entering of the said other variety in the official register of varieties, as the case may be.

Article 8. Uniformity

The variety shall be deemed to be uniform if, subject to the variation that may be expected from the particular features of its propagation, it is sufficiently uniform in its relevant characteristics.

Article 9. Stability

The variety shall be deemed to be stable if its relevant characteristics remain unchanged after repeated propagation or, in the case of a particular cycle of propagation, at the end of each such cycle.


Chapter IV
APPLICATION FOR THE GRANT OF THE BREEDER’S RIGHT

Article 10. Filing of Applications

(1) Place of first application
The breeder may choose the Contracting Party with whose authority he wishes to file his first application for a breeder’s right.

(2) Time of subsequent applications
The breeder may apply to the authorities of other Contracting Parties for the grant of breeders’ rights without waiting for the grant to him of a breeder’s right by the authority of the Contracting Party with which the first application was filed.

(3) Independence of protection
No Contracting Party shall refuse to grant a breeder’s right or limit its duration on the ground that protection for the same variety has not been applied for, has been refused or has expired in any other State or intergovernmental organization.

Article 11. Right of Priority

(1) The right; its period
Any breeder who has duly filed an application for the protection of a variety in one of the Contracting Parties (the “first application”) shall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder’s right for the same variety with the authority of any other Contracting Party (the “subsequent application”), enjoy a right of priority for a period of twelve months. This period shall be computed from the date of filing of the first application. The day of filing shall not be included in the latter period.

(2) Claiming the right
In order to benefit from the right of priority, the breeder shall, in the subsequent application, claim the priority of the first application. The authority with which the subsequent application has been filed may require the breeder to furnish, within a period of not less than three months from the filing date of the subsequent application, a copy of the documents which constitute the first application, certified to be a true copy by the authority with which that application was filed, and samples or other evidence that the variety which is the subject matter of both applications is the same.

(3) Documents and material
The breeder shall be allowed a period of two years after the expiration of the period of priority or, where the first application is rejected or withdrawn, an appropriate time after such rejection or withdrawal, in which to furnish, to the authority of the Contracting Party with which he has filed the subsequent application, any necessary information, document or material required for the purpose of the examination under Article 12, as required by the laws of that Contracting Party.

(4) Events occurring during the period
Events occurring within the period provided for in paragraph (1), such as the filing of another application or the publication or use of the variety that is the subject of the first application, shall not constitute a ground for rejecting the subsequent application. Such events shall also not give rise to any third-party right.

Article 12. Examination of the Application

Any decision to grant a breeder’s right shall require an examination for compliance with the conditions under Article 5 to Article 9. In the course of the examination, the authority may grow the variety or carry out other necessary tests, cause the growing of the variety or the carrying out of other necessary tests, or take into account the results of growing tests or other trials which have already been carried out. For the purposes of examination, the authority may require the breeder to furnish all the necessary information, documents or material.

Article 13. Provisional Protection

Each Contracting Party shall provide measures designed to safeguard the interests of the breeder during the period between the filing or the publication of the application for the grant of a breeder’s right and the grant of that right. Such measures shall have the effect that the holder of a breeder’s right shall at least be entitled to equitable remuneration from any person who, during the said period, has carried out acts which, once the right is granted, require the breeder’s authorization as provided in Article 14. A Contracting Party may provide that the said measures shall only take effect in relation to persons whom the breeder has notified of the filing of the application.


Chapter V
THE RIGHTS OF THE BREEDER

Article 14. Scope of the Breeder’s Right

(1) Acts in respect of the propagating material
(a) Subject to Article 15 and Article 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder:
(i) production or reproduction (multiplication),
(ii) conditioning for the purpose of propagation,
(iii) offering for sale,
(iv) selling or other marketing,
(v) exporting,
(vi) importing,
(vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.
(b) The breeder may make his authorization subject to conditions and limitations.

(2) Acts in respect of the harvested material
Subject to Article 15 and Article 16, the acts referred to in items paragraph (1)(a)(i) to paragraph (1)(a)(vii) in respect of harvested material, including entire plants and parts of plants, obtained through the unauthorized use of propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder, unless the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating material.

(3) Acts in respect of certain products
Each Contracting Party may provide that, subject to Article 15 and Article 16, the acts referred to in items (i) to (vii) in paragraph (1)(a) in respect of products made directly from harvested material of the protected variety falling within the provisions of paragraph (2) through the unauthorized use of the said harvested material shall require the authorization of the breeder, unless the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said harvested material.

(4) Possible additional acts
Each Contracting Party may provide that, subject to Article 15 and Article 16, acts other than those referred to in items (i) to (vii) in paragraph (1)(a) shall also require the authorization of the breeder.

(5) Essentially derived and certain other varieties
(a) The provisions of paragraphs (1) to (4) shall also apply in relation to
(i) varieties which are essentially derived from the protected variety, where the protected variety is not itself an essentially derived variety,
(ii) varieties which are not clearly distinguishable in accordance with Article 7 from the protected variety and
(iii) varieties whose production requires the repeated use of the protected variety.
(b) For the purposes of subparagraph (a)(i), a variety shall be deemed to be essentially derived from another variety (“the initial variety”) when
(i) it is predominantly derived from the initial variety, or from a variety that is itself predominantly derived from the initial variety, while retaining the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety,
(ii) it is clearly distinguishable from the initial variety and
(iii) except for the differences which result from the act of derivation, it conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety.
(c) Essentially derived varieties may be obtained for example by the selection of a natural or induced mutant, or of a somaclonal variant, the selection of a variant individual from plants of the initial variety, backcrossing, or transformation by genetic engineering.

Article 15. Exceptions to the Breeder’s Right

(1) Compulsory exceptions

The breeder’s right shall not extend to
(i) acts done privately and for non-commercial purposes,
(ii) acts done for experimental purposes and
(iii) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14(4) in respect of such other varieties.

(2) Optional exception
Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or Article 14(5)(a)(ii).

Article 16. Exhaustion of the Breeder’s Right

(1) Exhaustion of right

The breeder’s right shall not extend to acts concerning any material of the protected variety, or of a variety covered by the provisions of Article 14(5), which has been sold or otherwise marketed by the breeder or with his consent in the territory of the Contracting Party concerned, or any material derived from the said material, unless such acts
(i) involve further propagation of the variety in question or
(ii) involve an export of material of the variety, which enables the propagation of the variety, into a country which does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety belongs, except where the exported material is for final consumption purposes.

(2) Meaning of “material”

For the purposes of paragraph (1), “material” means, in relation to a variety,
(i) propagating material of any kind,
(ii) harvested material, including entire plants and parts of plants, and
(iii) any product made directly from the harvested material.

(3) “Territory” in certain cases
For the purposes of paragraph (1), all the Contracting Parties which are member States of one and the same intergovernmental organization may act jointly, where the regulations of that organization so require, to assimilate acts done on the territories of the States members of that organization to acts done on their own territories and, should they do so, shall notify the Secretary-General accordingly.

Article 17. Restrictions on the Exercise of the Breeder’s Right

(1) Public interest
Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder’s right for reasons other than of public interest.

(2) Equitable remuneration
When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder’s authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration.

Article 18. Measures Regulating Commerce

The breeder’s right shall be independent of any measure taken by a Contracting Party to regulate within its territory the production, certification and marketing of material of varieties or the importing or exporting of such material. In any case, such measures shall not affect the application of the provisions of this Convention.

Article 19. Duration of the Breeder’s Right

(1) Period of protection
The breeder’s right shall be granted for a fixed period.

(2) Minimum period
The said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant of the breeder’s right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.


Chapter VI
VARIETY DENOMINATION

Article 20. Variety Denomination

(1) Designation of varieties by denominations; use of the denomination
(a) The variety shall be designated by a denomination which will be its generic designation.
(b) Each Contracting Party shall ensure that, subject to paragraph (4), no rights in the designation registered as the denomination of the variety shall hamper the free use of the denomination in connection with the variety, even after the expiration of the breeder’s right.

(2) Characteristics of the denomination
The denomination must enable the variety to be identified. It may not consist solely of figures except where this is an established practice for designating varieties. It must not be liable to mislead or to cause confusion concerning the characteristics, value or identity of the variety or the identity of the breeder. In particular, it must be different from every denomination which designates, in the territory of any Contracting Party, an existing variety of the same plant species or of a closely related species.

(3) Registration of the denomination
The denomination of the variety shall be submitted by the breeder to the authority. If it is found that the denomination does not satisfy the requirements of paragraph (2), the authority shall refuse to register it and shall require the breeder to propose another denomination within a prescribed period. The denomination shall be registered by the authority at the same time as the breeder’s right is granted.

(4) Prior rights of third persons
Prior rights of third persons shall not be affected. If, by reason of a prior right, the use of the denomination of a variety is forbidden to a person who, in accordance with the provisions of paragraph (7), is obliged to use it, the authority shall require the breeder to submit another denomination for the variety.

(5) Same denomination in all Contracting Parties
A variety must be submitted to all Contracting Parties under the same denomination. The authority of each Contracting Party shall register the denomination so submitted, unless it considers the denomination unsuitable within its territory. In the latter case, it shall require the breeder to submit another denomination.

(6) Information among the authorities of Contracting Parties
The authority of a Contracting Party shall ensure that the authorities of all the other Contracting Parties are informed of matters concerning variety denominations, in particular the submission, registration and cancellation of denominations. Any authority may address its observations, if any, on the registration of a denomination to the authority which communicated that denomination.

(7) Obligation to use the denomination
Any person who, within the territory of one of the Contracting Parties, offers for sale or markets propagating material of a variety protected within the said territory shall be obliged to use the denomination of that variety, even after the expiration of the breeder’s right in that variety, except where, in accordance with the provisions of paragraph (4), prior rights prevent such use.

(8) Indications used in association with denominations
When a variety is offered for sale or marketed, it shall be permitted to associate a trademark, trade name or other similar indication with a registered variety denomination. If such an indication is so associated, the denomination must nevertheless be easily recognizable.


Chapter VII
NULLITY AND CANCELLATION OF THE BREEDER’S RIGHT

Article 21. Nullity of the Breeder’s Right

(1) Reasons of nullity

Each Contracting Party shall declare a breeder’s right granted by it null and void when it is established
(i) that the conditions laid down in Article 6 or Article 7 were not complied with at the time of the grant of the breeder’s right,
(ii) that, where the grant of the breeder’s right has been essentially based upon information and documents furnished by the breeder, the conditions laid down in Article 8 or Article 9 were not complied with at the time of the grant of the breeder’s right, or
(iii) that the breeder’s right has been granted to a person who is not entitled to it, unless it is transferred to the person who is so entitled.

(2) Exclusion of other reasons
No breeder’s right shall be declared null and void for reasons other than those referred to in paragraph (1).

Article 22. Cancellation of the Breeder’s Right

(1) Reasons for cancellation
(a) Each Contracting Party may cancel a breeder’s right granted by it if it is established that the conditions laid down in Article 8 or Article 9 are no longer fulfilled.
(b) Furthermore, each Contracting Party may cancel a breeder’s right granted by it if, after being requested to do so and within a prescribed period,
(i) the breeder does not provide the authority with the information, documents or material deemed necessary for verifying the maintenance of the variety,
(ii) the breeder fails to pay such fees as may be payable to keep his right in force, or
(iii) the breeder does not propose, where the denomination of the variety is cancelled after the grant of the right, another suitable denomination.

(2) Exclusion of other reasons
No breeder’s right shall be cancelled for reasons other than those referred to in paragraph (1).


Chapter VIII
THE UNION

Article 23. Members

The Contracting Parties shall be members of the Union.

Article 24. Legal Status and Seat

(1) Legal personality
The Union has legal personality.

(2) Legal capacity
The Union enjoys on the territory of each Contracting Party, in conformity with the laws applicable in the said territory, such legal capacity as may be necessary for the fulfillment of the objectives of the Union and for the exercise of its functions.

(3) Seat
The seat of the Union and its permanent organs are at Geneva.

(4) Headquarters agreement
The Union has a headquarters agreement with the Swiss Confederation.

Article 25. Organs

The permanent organs of the Union are the Council and the Office of the Union.

Article 26. The Council

(1) Composition
The Council shall consist of the representatives of the members of the Union. Each member of the Union shall appoint one representative to the Council and one alternate. Representatives or alternates may be accompanied by assistants or advisers.

(2) Officers
The Council shall elect a President and a first Vice-President from among its members. It may elect other Vice-Presidents. The first Vice-President shall take the place of the President if the latter is unable to officiate. The President shall hold office for three years.

(3) Sessions
The Council shall meet upon convocation by its President. An ordinary session of the Council shall be held annually. In addition, the President may convene the Council at his discretion; he shall convene it, within a period of three months, if one-third of the members of the Union so request.

(4) Observers
States not members of the Union may be invited as observers to meetings of the Council. Other observers, as well as experts, may also be invited to such meetings.

(5) Tasks

The tasks of the Council shall be to:
(i) study appropriate measures to safeguard the interests and to encourage the development of the Union;
(ii) establish its rules of procedure;
(iii) appoint the Secretary-General and, if it finds it necessary, a Vice Secretary-General and determine the terms of appointment of each;
(iv) examine an annual report on the activities of the Union and lay down the programme for its future work;
(v) give to the Secretary-General all necessary directions for the accomplishment of the tasks of the Union;
(vi) establish the administrative and financial regulations of the Union;
(vii) examine and approve the budget of the Union and fix the contribution of each member of the Union;
(viii) examine and approve the accounts presented by the Secretary-General;
(ix) fix the date and place of the conferences referred to in Article 38 and take the measures necessary for their preparation; and
(x) in general, take all necessary decisions to ensure the efficient functioning of the Union.

(6) Votes
(a) Each member of the Union that is a State shall have one vote in the Council.
(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in matters within its competence, exercise the rights to vote of its member States that are members of the Union. Such an intergovernmental organization shall not exercise the rights to vote of its member States if its member States exercise their right to vote, and vice versa.

(7) Majorities
Any decision of the Council shall require a simple majority of the votes cast, provided that any decision of the Council under paragraph (5)(ii), paragraph (5)(vi) and paragraph (5)(vii) and under Article 28(3), Article 29(5)(b) and Article 38(1) shall require three-fourths of the votes cast. Abstentions shall not be considered as votes.

Article 27. The Office of the Union

(1) Tasks and Direction of the Office
The Office of the Union shall carry out all the duties and tasks entrusted to it by the Council. It shall be under the direction of the Secretary-General.

(2) Duties of the Secretary-General
The Secretary-General shall be responsible to the Council; he shall be responsible for carrying out the decisions of the Council. He shall submit the budget of the Union for the approval of the Council and shall be responsible for its implementation. He shall make reports to the Council on his administration and the activities and financial position of the Union.

(3) Staff
Subject to the provisions of Article 26(5)(iii), the conditions of appointment and employment of the staff necessary for the efficient performance of the tasks of the Office of the Union shall be fixed in the administrative and financial regulations.

Article 28. Languages

(1) Languages of the Office
The English, French, German and Spanish languages shall be used by the Office of the Union in carrying out its duties.

(2) Languages in certain meetings
Meetings of the Council and of revision conferences shall be held in the four languages.

(3) Further languages
The Council may decide that further languages shall be used.

Article 29. Finances

(1) Income

The expenses of the Union shall be met from
(i) the annual contributions of the States members of the Union,
(ii) payments received for services rendered,
(iii) miscellaneous receipts.

(2) Contributions: units
(a) The share of each State member of the Union in the total amount of the annual contributions shall be determined by reference to the total expenditure to be met from the contributions of the States members of the Union and to the number of contribution units applicable to it under paragraph (3). The said share shall be computed according to paragraph (4).
(b) The number of contribution units shall be expressed in whole numbers or fractions thereof, provided that no fraction shall be smaller than one-fifth.

(3) Contributions: share of each member
(a) The number of contribution units applicable to any member of the Union which is party to the Act of 1961/1972 or the Act of 1978 on the date on which it becomes bound by this Convention shall be the same as the number applicable to it immediately before the said date.
(b) Any other State member of the Union shall, on joining the Union, indicate, in a declaration addressed to the Secretary-General, the number of contribution units applicable to it.
(c) Any State member of the Union may, at any time, indicate, in a declaration addressed to the Secretary-General, a number of contribution units different from the number applicable to it under subparagraph (a) or subparagraph (b). Such declaration, if made during the first six months of a calendar year, shall take effect from the beginning of the subsequent calendar year; otherwise, it shall take effect from the beginning of the second calendar year which follows the year in which the declaration was made.

(4) Contributions: computation of shares
(a) For each budgetary period, the amount corresponding to one contribution unit shall be obtained by dividing the total amount of the expenditure to be met in that period from the contributions of the States members of the Union by the total number of units applicable to those States members of the Union.
(b) The amount of the contribution of each State member of the Union shall be obtained by multiplying the amount corresponding to one contribution unit by the number of contribution units applicable to that State member of the Union.

(5) Arrears in contributions
(a) A State member of the Union which is in arrears in the payment of its contributions may not, subject to subparagraph (b), exercise its right to vote in the Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding full year. The suspension of the right to vote shall not relieve such State member of the Union of its obligations under this Convention and shall not deprive it of any other rights thereunder.
(b) The Council may allow the said State member of the Union to continue to exercise its right to vote if, and as long as, the Council is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.

(6) Auditing of the accounts
The auditing of the accounts of the Union shall be effected by a State member of the Union as provided in the administrative and financial regulations. Such State member of the Union shall be designated, with its agreeement, by the Council.

(7) Contributions of intergovernmental organizations
Any Contracting Party which is an intergovernmental organization shall not be obliged to pay contributions. If, nevertheless, it chooses to pay contributions, the provisions of paragraph (1) to paragraph (4) shall be applied accordingly.


Chapter IX
IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION; OTHER AGREEMENTS

Article 30. Implementation of the Convention

(1) Measures of implementation

Each Contracting Party shall adopt all measures necessary for the implementation of this Convention; in particular, it shall:
(i) provide for appropriate legal remedies for the effective enforcement of breeders’ rights;
(ii) maintain an authority entrusted with the task of granting breeders’ rights or entrust the said task to an authority maintained by another Contracting Party;
(iii) ensure that the public is informed through the regular publication of information concerning
   – applications for and grants of breeders’ rights, and
   – proposed and approved denominations.

(2) Conformity of laws
It shall be understood that, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, as the case may be, each State or intergovernmental organization must be in a position, under its laws, to give effect to the provisions of this Convention.

Article 31. Relations Between Contracting Parties and States Bound by Earlier Acts

(1) Relations between States bound by this Convention
Between States members of the Union which are bound both by this Convention and any earlier Act of the Convention, only this Convention shall apply.

(2) Possible relations with States not bound by this Convention
Any State member of the Union not bound by this Convention may declare, in a notification addressed to the Secretary-General, that, in its relations with each member of the Union bound only by this Convention, it will apply the latest Act by which it is bound. As from the expiration of one month after the date of such notification and until the State member of the Union making the declaration becomes bound by this Convention, the said member of the Union shall apply the latest Act by which it is bound in its relations with each of the members of the Union bound only by this Convention, whereas the latter shall apply this Convention in respect of the former.

Article 32. Special Agreements

Members of the Union reserve the right to conclude among themselves special agreements for the protection of varieties, insofar as such agreements do not contravene the provisions of this Convention.


Chapter X
FINAL PROVISIONS

Article 33. Signature

This Convention shall be open for signature by any State which is a member of the Union at the date of its adoption. It shall remain open for signature until March 31, 1992.

Article 34. Ratification, Acceptance or Approval; Accession

(1) States and certain intergovernmental organizations
(a) Any State may, as provided in this Article, become party to this Convention.
(b) Any intergovernmental organization may, as provided in this Article, become party to this Convention if it
(i) has competence in respect of matters governed by this Convention,
(ii) has its own legislation providing for the grant and protection of breeders’ rights binding on all its member States and
(iii) has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to accede to this Convention.

(2) Instrument of adherence
Any State which has signed this Convention shall become party to this Convention by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval of this Convention. Any State which has not signed this Convention and any intergovernmental organization shall become party to this Convention by depositing an instrument of accession to this Convention. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General.

(3) Advice of the Council
Any State which is not a member of the Union and any intergovernmental organization shall, before depositing its instrument of accession, ask the Council to advise it in respect of the conformity of its laws with the provisions of this Convention. If the decision embodying the advice is positive, the instrument of accession may be deposited.

Article 35. Reservations

(1) Principle
Subject to paragraph (2), no reservations to this Convention are permitted.

(2) Possible exception
(a) Notwithstanding the provisions of Article 3(1), any State which, at the time of becoming party to this Convention, is a party to the Act of 1978 and which, as far as varieties reproduced asexually are concerned, provides for protection by an industrial property title other than a breeder’s right shall have the right to continue to do so without applying this Convention to those varieties.
(b) Any State making use of the said right shall, at the time of depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, as the case may be, notify the Secretary-General accordingly. The same State may, at any time, withdraw the said notification.

Article 36. Communications Concerning Legislation and the Genera and Species Protected; Information to be Published

(1) Initial notification

When depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, as the case may be, any State or intergovernmental organization shall notify the Secretary-General of
(i) its legislation governing breeder’s rights and
(ii) the list of plant genera and species to which, on the date on which it will become bound by this Convention, it will apply the provisions of this Convention.

(2) Notification of changes

Each Contracting Party shall promptly notify the Secretary-General of
(i) any changes in its legislation governing breeders’ rights and
(ii) any extension of the application of this Convention to additional plant genera and species.

(3) Publication of the information

The Secretary-General shall, on the basis of communications received from each Contracting Party concerned, publish information on
(i) the legislation governing breeders’ rights and any changes in that legislation, and
(ii) the list of plant genera and species referred to in paragraph (1)(ii) and any extension referred to in paragraph (2)(ii).

Article 37. Entry into Force; Closing of Earlier Acts

(1) Initial entry into force
This Convention shall enter into force one month after five States have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, as the case may be, provided that at least three of the said instruments have been deposited by States party to the Act of 1961/1972 or the Act of 1978.

(2) Subsequent entry into force
Any State not covered by paragraph (1) or any intergovernmental organization shall become bound by this Convention one month after the date on which it has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, as the case may be.

(3) Closing of the 1978 Act
No instrument of accession to the Act of 1978 may be deposited after the entry into force of this Convention according to paragraph (1), except that any State that, in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations, is regarded as a developing country may deposit such an instrument until December 31, 1995, and that any other State may deposit such an instrument until December 31, 1993, even if this Convention enters into force before that date.

Article 38. Revision of the Convention

(1) Conference
This Convention may be revised by a conference of the members of the Union. The convocation of such conference shall be decided by the Council.

(2) Quorum and majority
The proceedings of a conference shall be effective only if at least half of the States members of the Union are represented at it. A majority of three-quarters of the States members of the Union present and voting at the conference shall be required for the adoption of any revision.

Article 39. Denunciation

(1) Notifications
Any Contracting Party may denounce this Convention by notification addressed to the Secretary-General. The Secretary-General shall promptly notify all members of the Union of the receipt of that notification.

(2) Earlier Acts
Notification of the denunciation of this Convention shall be deemed also to constitute notification of the denunciation of any earlier Act by which the Contracting Party denouncing this Convention is bound.

(3) Effective date
The denunciation shall take effect at the end of the calendar year following the year in which the notification was received by the Secretary-General.

(4) Acquired rights
The denunciation shall not affect any rights acquired in a variety by reason of this Convention or any earlier Act prior to the date on which the denunciation becomes effective.

Article 40. Preservation of Existing Rights

This Convention shall not limit existing breeders’ rights under the laws of Contracting Parties or by reason of any earlier Act or any agreement other than this Convention concluded between members of the Union.

Article 41. Original and Official Texts of the Convention

(1) Original
This Convention shall be signed in a single original in the English, French and German languages, the French text prevailing in case of any discrepancy among the various texts. The original shall be deposited with the Secretary-General.

(2) Official texts
The Secretary-General shall, after consultation with the interested Governments, establish official texts of this Convention in the Arabic, Dutch, Italian, Japanese and Spanish languages and such other languages as the Council may designate.

Article 42. Depositary Functions

(1) Transmittal of copies
The Secretary-General shall transmit certified copies of this Convention to all States and intergovernmental organizations which were represented in the Diplomatic Conference that adopted this Convention and, on request, to any other State or intergovernmental organization.

(2) Registration
The Secretary-General shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json