Teksti suurus:

Leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahel salastatud sõjalise teabe kaitsmisel rakendatavate turvameetmete kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 10, 53

Leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahel salastatud sõjalise teabe kaitsmisel rakendatavate turvameetmete kohta

(õ) 3.07.09 15:10

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus (edaspidi: Pooled, eraldi: Pool) on vastastikuse koostöö edendamiseks ja sooviga kindlustada salastatud sõjalise teabe kaitsmine kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Salastatud sõjalist teavet, mida üks Pooltest otse või kaudselt väljastab teisele Poolele või tema ametiisikule või muule esindajale, kaitstakse vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele ning kooskõlas teavet vastuvõtva Poole riigi seaduste ja teiste õigusaktidega.

Artikkel 2

Kumbki Pooltest teavitab viivitamatult teist Poolt kõikidest muudatustest oma seadustes ja teistes õigusaktides, kui need mõjutavad salastatud sõjalise teabe kaitsmist käesoleva lepingu tingimuste kohaselt. Sellisel juhul peavad Pooled vastavalt artikkel 22 sätetele alustama konsultatsioone, et arutada võimalike muudatuste ja täienduste sisseviimist käesolevasse lepingusse. Kuni vastava otsuse vastuvõtmiseni jätkub salastatud sõjalise teabe kaitsmine käesolevas lepingus sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui teabe edastanud Pool on andnud kirjaliku nõusoleku toimida teisiti.

Artikkel 3

Käesoleva lepingus mõistetakse:

(1) «salastatud sõjalise teabe» all sellist teavet, mis on toodetud või loodud Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi või Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi poolt või nende jaoks või mis on nende jurisdiktsiooni või kontrolli all ning mis vajab kaitset selle Poole rahvusliku julgeoleku huvides, kelle poolt või kelle jaoks vastav teave on toodetud või loodud. Ameerika Ühendriikides märgistatakse salastatud sõjaline teave järgmiselt: CONFIDENTIAL, SECRET või TOP SECRET. Eesti Vabariigis märgistatakse salastatud sõjaline teave järgmiselt: KONFIDENTSIAALNE, SALAJANE või TÄIESTI SALAJANE. Teave võib esineda suulisel, visuaalsel või dokumentaalsel kujul või varustuse või tehnoloogia kujul;

(2) «vastuvõtva Poole» all seda Poolt, kellele salastatud sojalist teavet edastatakse;

(3) «edastava Poole» all seda Poolt, kes salastatud sõjalist teavet edastab.

Artikkel 4

Käesoleva lepingu raames võivad selleks määratud ametkonnad sõlmida täiendavaid lisasid. Ameerika Ühendriikide valitsuse volitatud ametkonnaks on kaitseministeerium. Eesti Vabariigi valitsuse volitatud ametkonnaks on kaitseministeerium.

Artikkel 5

Ühelgi isikul ei ole ainult auastme, ametikoha või riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu tõttu õigust juurdepääsuks salastatud sõjalisele teabele. Juurdepääs teabele võimaldatakse ainult nendele isikutele, kelle ametikohustused sellist juurdepääsu nõuavad ning kellele on vastavalt vastuvõtva Poole seadusandlusele võimaldatud juurdepääs riigisaladusele. Vastavalt Eesti seadustele on Eesti Vabariigi Presidendil ja Peaministril õigus omada juurdepääsu oma ametikohast lähtuvalt.

Pooled peavad tagama, et:
(1) vastuvõttev Pool ei edasta teavet kolmandate riikide valitsustele, üksikisikutele, ühingutele, asutustele või muudele organisatsioonidele ilma talle teabe edastanud Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta;
(2) vastuvõttev Pool peab võimaldama teabele samaväärse kaitstuse taseme kui teabe edastanud Pool;
(3) vastuvõttev Pool ei kasuta ega luba teavet kasutada ilma teavet edastanud Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta muul otstarbel kui see, milleks teave edastati;
(4) vastuvõttev Pool austab teabega seonduvaid eraõigusi nagu patendi- ja autoriõigus ning ärisaladused;
(5) kõik salastatud sõjalise teabe käsitlemisega tegelevad struktuuriüksused või asutused peavad registrit riigisaladusele juurdepääsuluba omavate isikute kohta, kes on nimetatud struktuuriüksuses või asutuses volitatud sellisele teabele juurde pääsema.

Artikkel 6

Otsus üksikisikule riigisaladusele juurdepääsuloa andmiseks peab olema vastavuses riikliku julgeoleku huvidega ning põhinema kogu saadaoleval informatsioonil kõnealuse isiku kohta. Informatsioon peab näitama, kas isik on lojaalne, usaldusväärne, kindla iseloomu ning harjumuste ja tutvusringkonnaga, mis ei sea kahtluse alla tema diskreetsust ega otsustusvõimet salastatud teabega ümberkäimisel.

Artikkel 7

Vastuvõttev Pool viib kõikide isikute suhtes, kellele kavatsetakse vastavalt käesoleva lepingu tingimustele lubada juurdepääs salastatud sõjalisele teabele, läbi asjakohase ja piisavalt üksikasjaliku julgeolekukontrolli, mis kinnitaks nende vastavust ülaltoodud kriteeriumidele.

Artikkel 8

Enne, kui ühe Poole esindaja edastab salastatud sõjalise teabe teise Poole ametiisikule või esindajale, tõendab vastuvõttev Pool teavet edastavale Poolele, et tema ametiisikul või esindajal on olemas nõutava tasemega riigisaladusele juurdepääsuluba ning et juurdepääs teabele on vajalik ametialasel otstarbel ja vastuvõttev Pool kaitseb teavet vastavalt edastava Poole nõudmistele.

Artikkel 9

Ühe Poole esindajatele antakse luba teise Poole selliste struktuuriüksuste ja asutuste külastamiseks, mille puhul on nõutav juurdepääs salastatud sõjalisele teabele, ainult ametialasel otstarbel. Struktuuriüksuste ja asutuste külastuslube annab välja ainult see Pool või tema poolt määratud riigiametnikud, kelle territooriumil asub külastatav struktuuriüksus või asutus. Külastatav Pool on kohustatud teatama struktuuriüksusele või asutusele planeeritavast visiidist ning nõustama, millises ulatuses ja millise salastatuse tasemega salastatud sõjalise teabega on külastajatel lubatud tutvuda. Eesti esindajate taotlused Ameerika Ühendriikides asuvate struktuuriüksuste ja asutuste külastamiseks esitatakse Eesti Vabariigi Washington D.C. suursaatkonna kaudu. Ameerika Ühendriikide esindajate taotlused Eesti Vabariigis asuvate struktuuriüksuste ja asutuste külastamiseks esitatakse Ameerika Ühendriikide kaitseatašee kaudu Tallinnas.

Artikkel 10

Kumbki Pooltest on kohustatud tagama kogu teise Poole salastatud sõjalise teabe kaitsmise selle transiidi või hoidmise ajal oma territooriumil.

Artikkel 11

Kumbki Pooltest on kohustatud tagama kõigi valitsus- ja erastruktuuride ning -asutuste julgeoleku, kus hoitakse teise Poole salastatud sõjalist teavet ning määrama kõikidesse sellistesse struktuuriüksustesse või asutustesse pädevad isikud (julgeolekuametnikud), kellel on õigus ja kohustus teostada salastatud sõjalise teabe kaitset ja kontrolli.

Artikkel 12

Salastatud sõjalist teavet tuleb hoida nii, et juurdepääs teabele oleks võimaldatud ainult vastavalt käesoleva lepingu artiklite 5, 6, 7 ja 8 sätetele.

Artikkel 13

Salastatud sõjalise teabe edastamine Poolte vahel toimub valitsustevaheliste kanalite kaudu. Edasitoimetamise ajal kehtivad salastatud sõjalise teabe julgeoleku tagamisel järgmised miinimumnõuded:
A. Salastatud dokumendid ja muud teabekandjad:
(1) salastatud teavet sisaldavaid dokumente ja muid teabekandjaid edastatakse kahekordsetes pitseeritud ümbrikes või muudes kahekordsetes pakendites. Sisemisele ümbrikule või pakendile märgitakse ainult dokumentide või muude teabekandjate salastatuse tase ja vastuvõtja ametkondlik aadress ning välimisele ümbrikule või pakendile märgitakse vastuvõtja ametkondlik aadress, saatja ametkondlik aadress ja registreerimisnumber, kui see on olemas;
(2) välimisel ümbrikul või pakendil ei tohi olla mingit viidet selles sisalduvate dokumentide või muude teabekandjate salastatuse taseme kohta;
(3) pitseeritud ümbrik või pakend edastatakse vastavalt teabe edastanud Poole eeskirjadele ja korrale;
(4) Poolte vahel edastatavaid salastatud dokumente või muid teabekandjaid sisaldavad pakendid varustatakse vastuvõtmis-üleandmisvormidega ning pakendis sisalduvaid dokumente või muid teabekandjaid puudutavale vastuvõtmis-üleandmisvormile kirjutab alla lõppkasutaja, kes selle vormi seejärel saatjale tagastab.
B. Salastatud varustus:
(1) salastatud varustust transporditakse selle detailide kindlakstegemise vältimiseks plommitud kinnistes sõidukites või kindlalt pakituna ja kaitstuna ning hoitakse pideva valve all, et takistada sellekohast luba mitteomavate isikute juurdepääsu;
(2) salastatud varustus, mis tuleb ajutiselt ladustada, paigutatakse nõutavate kaitsemeetmetega varustatud lukustatud ladudesse. Sellised laod peavad olema valvesignalisatsiooni kaitse all või nõuetekohaseid riigisaladusele juurdepääsulube omavate valvurite pideva valve all. Lattu pääsevad ainult nõuetekohast riigisaladusele juurdepääsuluba omavad isikud.
(3) Juhul kui salastatud varustuse edasitoimetamise käigus vahetub vedaja, koostatakse iga selle toimingu kohta üleandmis-vastuvõtuvorm; vormile kirjutab alla vastuvõtja. Ka lõppkasutaja kirjutab üleandmis-vastuvõtuvormile alla ja tagastab selle seejärel saatjale.
C. Elektrooniline edastamine:
Salastatud sõjaline teave, mida edastatakse elektrooniliste vahenditega, peab olema krüpteeritud.

Artikkel 14

Salastatud sõjalise teabe kasutamiseks välja jagamise ja sellele juurdepääsu korraldamiseks kehtestavad Pooled teabe suhtes vastutavuse aruandluse ja kontrolli korra.

Artikkel 15

Kumbki Pooltest märgib kogu teiselt Poolelt vastuvõetud salajase sõjalise teabe teabekandjatele selle edastanud riigi nimetuse. Teabekandjale märgitakse vastuvõtva Poole salastatuse tase, mis tagab teabele selle edastanud Poole salastatuse tasemega samaväärse kaitse.

Artikkel 16

Salastatud dokumendid ja muud salastatud sõjalist teavet sisaldavad teabekandjad peab hävitama põletamise, narmastamise või purustamise teel või muul viisil, mis välistab nendes sisalduva salastatud sõjalise teabe taastamise.

Artikkel 17

Salastatud varustuse peab hävitama tundmatuseni, et välistada salastatud sõjalise teabe taastamist tervikuna või osaliselt.

Artikkel 18

Salastatud dokumendi või muu teabekandja reprodutseerimisel märgitakse ka igale koopiale kõik originaalile kantud turvamärgised. Selliselt reprodutseeritud dokumente või muid teabekandjaid käsitletakse samaväärselt originaaldokumentide või -teabekandjatega. Koopiate arv peab olema piiratud ametialaseks otstarbeks vajaminevate koopiate arvuga.

Artikkel 19

Salastatud sõjalist teavet võivad tõlkida ainult isikud, kellele on vastavalt artiklite 6, 7 ja 8 sätetele väljastatud riigisaladusele juurdepääsuluba. Koopiaid on lubatud teha minimaalsel arvul ning nende kasutamine peab olema kontrolli all. Igale tõlkele kantakse nõuetekohane märge salastatuse taseme kohta ning sellele vastav märge keeles, millesse dokument on tõlgitud ja mis näitab, et dokument või muu teabekandja sisaldab selle edastanud Poolele kuuluvat salastatud sõjalist teavet.

Artikkel 20

Enne Poolelt vastuvõetud salastatud sõjalise teabe edastamist lepingupartnerile või tulevasele lepingupartnerile, vastuvõttev Pool on kohustatud:
(1) tagama, et selline lepingupartner või tulevane lepingupartner ning tema struktuuriüksus on suutelised teavet kaitsma;
(2) tagama, et riigisaladuse kaitset korraldav asutus on heaks kiitnud lepingupartneri või tulevase lepingupartneri poolt rakendatavad teabe kaitse meetmed;
(3) andma nõuetekohased riigisaladusele juurdepääsuload nendele isikutele, kelle ametikohustused nõuavad juurdepääsu teabele;
(4) tagama, et kõik isikud, kellel on juurdepääs teabele, oleksid teadlikud oma kohustusest kaitsta teavet kooskõlas kehtivate seaduste ja teiste õigusaktidega;
(5) tagama, et riigisaladuse kaitset korraldavad asutused teostavad lepingupartnerite või tulevaste lepingupartnerite perioodilist kontrolli tagamaks, et neile edastatav salastatud sõjaline teave on nõuetekohaselt kaitstud;
(6) kindlustama, et juurdepääs teabele oleks võimaldatud ainult nendele isikutele, kellel on teadmisvajadus ametikohuste täitmiseks.

Artikkel 21

Teabe edastanud Poolt informeeritakse viivitamatult kõikide tema salastatud sõjalise teabe kaotsimineku või ohtusattumise või arvatava kaotsimineku või ohtusattumise juhtumitest ning vastuvõttev Pool algatab asjaolude selgitamiseks juurdluse. Juurdlust teostav Pool edastab juurdluse tulemused ja taoliste juhtumite kordumise vältimiseks võetud meetmeid puudutava informatsiooni teabe edastanud Poolele.

Artikkel 22

Eelpool sätestatud julgeolekunõuete rakendamist on võimalik parandada Poolte julgeolekutöötajate vastastikuste visiitidega. Vastavalt sellele on kummagi Poole julgeolekuesindajatel pärast eelnevaid konsultatsioone lubatud külastada teist Poolt selle Poole julgeolekusüsteemide rakendusprotseduuridega tutvumiseks ning nende arutamiseks, et saavutada nendest ühtne arusaam. Kumbki Pooltest peab aitama nimetatud julgeolekuesindajatel määratleda, kas teise Poole poolt edastatud salastatud sõjaline teave on nõuetekohaselt kaitstud.

Artikkel 23

A. Käesolev leping jõustub sellele viimase allkirja andmise päevast.

B. Käesolevasse lepingusse võib muudatusi ja täiendusi teha Poolte vastastikusel nõusolekul ning need jõustuvad allakirjutamise kuupäevast.

C. Käesolev leping kehtib viis aastat ning seejärel pikendatakse seda automaatselt iga kord üheks aastaks, välja arvatud juhul, kui üks Pooltest teatab teisele Poolele 90 päeva varem diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult oma kavatsusest leping lõpetada.

D. Sõltumata käesoleva lepingu lõpetamisest, jätkub kogu selle lepingu järgselt antud salastatud sõjalise teabe kaitsmine vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele.

Käesoleva kinnituseks on oma vastavate valitsuste poolt asjakohaselt volitatud ametiisikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud 23. veebruaril 2000 kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles. Tekstide lahknemise korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Jüri LUIK
Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel
Melissa WELLS

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING SECURITY MEASURES
FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America (hereinafter referred to as “the Parties” and separately as “a Party”), in furtherance of mutual cooperation and wishing to ensure the protection of classified military information, have agreed as follows:

Article 1

Classified military information that is provided directly or indirectly by one Party to the other Party, or to an officer or other representative of the other Party shall be protected according to the terms set forth herein and to the laws and regulations of the country of the recipient Party.

Article 2

Each Party shall promptly notify the other of any changes to its laws and regulations that would affect the protection of classified military information under this Agreement. In such case, the Parties shall consult, as provided for in Article 22, to consider possible amendments to this Agreement. In the interim, classified military information shall continue to be protected as described herein, unless agreed otherwise in writing by the releasing Party.

Article 3

For the purpose of this Agreement:

(1)  “Classified military information” is information that is generated by or for the Ministry of Defense of the Republic of Estonia or the Department of Defense of the United States of America, or that is under their jurisdiction or control, and which requires protection in the interests of national security of the Party by or for whom the information was generated. For the Government of the Republic of Estonia, classified military information is marked CONFIDENTIAL (KONFIDENTSIAALNE), SECRET (SALAJANE), OR TOP SECRET (TAIESTI SALAJANE). For the Government of the United States of America, it is marked CONFIDENTIAL, SECRET, OR TOP SECRET. The information may be in oral, visual, or documentary form, or in the form of equipment or technology.

(2) The “Recipient Party” is the Party to which classified military information is released.

(3) The “Releasing Party” is the Party which releases classified military information.

Article 4

Supplemental annexes under this Agreement may be concluded by the designated implementing agencies. For the Government of the Republic of Estonia, the implementing agency shall be the Ministry of Defense. For the Government of the United States of America, the implementing agency shall be the Department of Defense.

Article 5

No individual shall be entitled to access to classified military information solely by virtue of rank, appointment, or security clearance. Access to the information shall be granted only to those individuals whose official duties require such access and who have been granted a personnel security clearance in accordance with the prescribed standards of the recipient Party. The Estonian President and Prime Minister, by virtue of their official duties, shall be entitled to access as prescribed by Estonian law. The Parties shall ensure that:
(1) The recipient Party shall not release the information to a third-country government, person, company, institution, or other entity of a third country without the prior written approval of the releasing Party;
(2) The recipient Party shall afford the information a degree of protection equivalent to that afforded it by the releasing Party;
(3) The recipient Party shall not use or permit the use of the information for any other purpose than that for which it was provided without the prior written approval of the releasing Party;
(4) The recipient Party shall respect private rights, such as patents, copyrights, or trade secrets which are involved in the information, and
(5) Each facility or establishment that handles classified military information shall maintain a registry of the security clearances of individuals at the facility or establishment who are authorized to have access to such information.

Article 6

The determination on the granting of a personnel security clearance to an individual shall be consistent with the interests of national security and shall be based on all available information indicating whether the individual is of unquestioned loyalty, trustworthiness, and excellent character and of such habits and associates as to cast no doubt upon his or her discretion or good judgment in the handling of classified military information.

Article 7

An appropriate investigation, in sufficient detail to provide assurance that the above criteria have been met, shall be conducted by the recipient Party with respect to any individual to be granted access to classified military information pursuant to this Agreement.

Article 8

Before a representative of a Party releases classified military information to an officer or representative of the other Party, the receiving Party shall provide to the releasing Party an assurance that the officer or representative possesses the necessary level of security clearance and requires access for official purposes, and that the information will be protected by the receiving Party in an equivalent manner as required by the releasing Party.

Article 9

Authorizations for visits by representatives of one Party to facilities and establishments of the other Party, where access to classified military information is required, shall be limited to those necessary for official purposes. Authorizations to visit the facilities and establishments shall be granted only by the Party in whose territory the facility or establishment is located or by government officials designated by the Party. The visited Party shall be responsible for advising the facility or establishment of the proposed visit, and the scope and highest level of classified military information to which the visitor may have access. Requests for visits by Estonian representatives to facilities and establishments in the United States of America shall be submitted through the Estonian Embassy in Washington, D.C. Requests for visits by United States representatives to facilities and establishments in the Republic of Estonia shall be submitted through the United States Defense Attache Office in Tallinn.

Article 10

Each Party shall be responsible for safeguarding all classified military information of the other Party while it is in transit within its territory or storage within its territory.

Article 11

Each Party shall be responsible for the security of all government and private facilities and establishments where the classified military information of the other Party is kept and shall assure that qualified individuals are appointed for each such facility or establishment who shall have the responsibility and authority for the control and protection of the information.

Article 12

The classified military information shall be stored in a manner that assures access only by those individuals who have been authorized access pursuant to Articles 5, 6, 7, and 8 of this Agreement.

Article 13

Classified military information shall be transmitted between the Parties through government-to-government channels. The minimum requirements for the security of the classified military information during transmission shall be as follows:
A. Classified documents and other media:
(1) Documents and other media containing classified information shall be transmitted in double, sealed envelopes or other double wrapping. The innermost envelope or wrapping shall bear only the classification of the documents or other media and the organizational address of the intended recipient; the outer envelope or wrapping shall bear the organizational address of the intended recipient, the organizational address of the sender, and the registry number, if applicable.
(2) No indication of the classification of the enclosed documents or other media shall be made on the outer envelope or wrapping.
(3) The sealed envelope or package shall be transmitted according to the prescribed regulations and procedures of the releasing Party.
(4) Receipts shall be prepared for packages containing classified documents or other media that are transmitted between the Parties, and a receipt for the enclosed documents or media shall be signed by the final recipient and returned to the sender.
B. Classified Equipment:
(1) Classified equipment shall be transported in sealed, covered vehicles, or be securely packaged or protected, in order to prevent identification of its details, and kept under continuous control to prevent access by unauthorized persons.
(2) Classified equipment which must be stored temporarily awaiting shipment shall be placed in a secure, locked storage area. The area shall be protected by intrusion-detection equipment or guards with security clearances who shall maintain continuous surveillance of the storage area. Only authorized personnel with the requisite security clearance shall have access to the storage area.
(3) Receipts shall be obtained on every occasion when classified equipment changes hands en route; and, a receipt shall be signed by the final recipient and returned to the sender.
C. Electronic transmissions:
Classified military information transmitted by electronic means shall be encrypted.

Article 14

Accountability and control procedures shall be established to manage the dissemination of and access to classified military information.

Article 15

Each Party shall stamp or mark the name of the originating government on all classified military information received from the other Party. The information shall be marked with a national security classification marking of the recipient Party that will afford a degree of protection equivalent to that afforded to it by the releasing Party.

Article 16

Classified documents and other media containing classified military information shall be destroyed by burning, shredding, pulping, or other means preventing reconstruction of the classified military information contained therein.

Article 17

Classified equipment shall be destroyed beyond recognition so as to preclude reconstruction of the classified military information in whole or in part.

Article 18

When classified documents or other media are reproduced, all original security markings thereon also shall be reproduced or marked on each copy. Such reproduced documents or media shall be placed under the same controls as the original document or media. The number of copies shall be limited to that required for official purposes.

Article 19

All translations of classified military information shall be made by individuals with security clearances pursuant to Articles 6, 7, and 8. The number of copies shall be kept to a minimum and the distribution thereof shall be controlled. Each such translation shall bear appropriate security classification markings and a suitable notation in the language into which it is translated, indicating that the document or other media contain classified military information of the releasing Party.

Article 20

Prior to the release to a contractor or prospective contractor of any classified military information received from the other Party, the recipient Party shall:
(1) Ensure that such contractor or prospective contractor and the contractor’s facility have the capability to protect the information;
(2) Grant to the facility an appropriate facility security clearance;
(3) Grant appropriate personnel security clearances for those individuals whose duties require access to the information;
(4) Ensure that all individuals having access to the information are informed of their responsibilities to protect the information in accordance with applicable laws and regulations;
(5) Carry out periodic security inspections of cleared facilities to ensure that the information is protected as required herein; and
(6) Ensure that access to the information is limited to those persons who have a need to know for official purposes.

Article 21

The releasing Party shall be informed immediately of all losses or compromises, as well as possible losses or compromises, of its classified military information and the recipient Party shall initiate an investigation to determine the circumstances. The results of the investigation and information regarding measures taken to prevent recurrence shall be forwarded to the releasing Party by the Party that conducts the investigation.

Article 22

Implementation of the foregoing security requirements can be advanced through reciprocal visits by security personnel of the Parties. Accordingly, security representatives of each Party, after prior consultation, shall be permitted to visit the other Party, to discuss and view firsthand the implementing procedures of the other Party, in the interest of achieving reasonable comparability of the security systems. Each Party shall assist these security representatives in determining whether classified military information provided by the other Party is being adequately protected.

Article 23

A. This Agreement shall enter into force upon the date of the last signature.

B. Amendments to this Agreement shall be made by mutual consent of the Parties and shall enter into force on the date of their signing.

C. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be automatically extended annually thereafter, unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels, ninety days in advance, of its intention to terminate the Agreement.

D. Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified military information provided pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Tallinn on this 23rd day of February 2000, in the Estonian and English languages. In case of conflict between the two texts, the English text shall take precedence.

For the Government of the Republic of Estonia
Jüri LUIK
For the Government of the United States of America
Melissa WELLS

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json