Teksti suurus:

Rosma kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 157, 1470

Rosma kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 20.05.2004 nr 55

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ( RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 6 lõike 3, Põlva Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Rosma kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskiri.

2. Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 8. juuni 1995. a määrus nr 18 «Rosma kalmistu haldamise ja kasutamise eeskirjade kinnitamine».

3. Määrus jõustub 25. mail 2004. a.

Volikogu aseesimees Ahti HÜTT

Põlva Vallavolikogu 20. mai 2004. a määruse nr 55
lisa

ROSMA KALMISTU HOOLDAMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

I. ÜLDEESKIRI

1. Kalmistu hooldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest ning muudest seadusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

2. Rosma kalmistu on Põlva valla omandis ja on määratud avalikuks kasutamiseks.

3. Kalmistu haldamist korraldab Põlva Vallavalitsuse poolt määratud või volitatud füüsiline või juriidiline isik (edaspidi haldaja).

4. Kalmistu peavärava juurde peab haldaja paigaldama teadetetahvli, millele paigaldatakse kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, kultuurimälestised, muinsuskaitsealased objektid, kalmistu liigenduslikud eriosad ja kalmistu kasutamise eeskiri.

5. Kalmistul töid tegevad füüsilised ja juriidilised isikud on kohustatud lähtuma käesolevast eeskirjast.

6. Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni:
6.1. kalmistu plaan, millele on peale kantud nummerdatud matmiste kvartalid, read, hauaplatsid ja hauad, hooned ja rajatised;
6.2. hauaregister, sh hauaplatside valdajate kartoteek;
6.3. matmise register;
6.4. inventari raamat.

7. Kalmistu arhiveeritav dokumentatsioon asub Põlva Vallavalitsuse arhiivis.

8. Kalmistul peab haldaja tagama:
8.1. kalmistu maa-ala ümbritsemise piirdeaia ja suletavate väravatega;
8.2. matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
8.3. veevõtu kohad;
8.4. parkimiskohad;
8.5. kvartalite ja ridade tähised looduses;
8.6. kabeli õueala korrasoleku;
8.7. prügi äraveo kogumiskohtadest;
8.8. välikäimla
8.9. teadetetahvlid järgmise teabega:
8.9.1. kalmistuvahi tööaeg ja -koht;
8.9.2. teenused ja nende hinnad;
8.9.3. kalmistul toimuvad üritused.

9. Kalmistu haldajal tuleb osutada järgmisi teenuseid:
9.1. inventari laenutamine;
9.2. matusetalituse läbiviimiseks kabeli ja kalmistu abiruumide kasutada andmine.

10. Kalmistul võivad tasulisi teenuseid osutada vastavat tegevusluba omavad füüsilised ja juriidilised isikud.

11. Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määratakse kindlaks ametijuhendiga.

II. MATMISPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

12. Matmisplatside eraldamise, kalmistu kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistu haldaja.

13. Matmisplats eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel vabade kohtade olemasolul. Kalmistu haldaja matmisloata on haua kaevamine ja matmine keelatud.

14. Kalmistul on võimalik taotleda 1-, 2- ja 4-kohalisi hauaplatse vastavalt kalmistu plaanile.

15. Platsi kasutusõigus kehtib 25 aastat, pärast seda saab seda pikendada vastavalt kehtivale korrale.

16. Kalmistu haldaja registreerib matmise registris, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg, viimane elukoht, surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga.

17. Kalmistu haldaja peab matmisplatsi taotlejale kätte näitama matmisplatsi asukoha ja märkima kohapeal platsi mõõdud. Matmisplats märgitakse kalmistuplaanile ja hauaregistrisrisse. Hauaplatsi eraldades tuleb järgida põlist matmistava, hauatähis asub haua peatsis.

18. Ühe hauakoha mõõtmed on 1,5 x 2,5 m2 .

19. Üldjuhul peab eelnevast matmisest kalmistu haldajale olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Riiklikel pühadel reeglina matmisi ei toimu.

20. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega ja kui järgneva viie aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, siis lõpetatakse selle hauaplatsi kasutusõigus.

III. HAUAPLATSI KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

21. Haua kaevamine peab olema kooskõlastatud kalmistu haldajaga. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. (Kirstud peavad reeglina olema kõdunevast materjalist.) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 2 meetrit (pealematmisel 1,5 meetrit), urniga 1,0 meetrit. Haua kaevamisel väljatulnud säilmed maetakse tagasi haua põhja kaevatud süvendisse.

22. Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ning tagasipaigaldamine toimub matuse korraldaja kulul.

23. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Matmiseks laenutatud inventar tagastatakse laenutajale. Matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused likvideerib või hüvitab matuse korraldaja.

24. Sobimatute liikide sattumise vältimiseks tuleb kõikide puude ja põõsaste istutused eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Omavoliline puude ja põõsaste istutamine, vigastamine ning mahavõtmine on keelatud.

25. Hauaplatse ei ole lubatud piirata aedade ning kõrgendatud või valatud ääristega.

26. Matmisplatsi valdaja on kohustatud paigaldama hauaplatsi piires hauatähise, millele on kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmadaatumid. Matmisplatsi valdaja paigaldatud hauatähised ja -rajatised on tema omand.
26.1. Hauatähised on:
26.1.1. hauarist
26.1.2. hauakivi
26.1.3. hauasammas
26.2. Hauarajatised on:
26.2.1. istepink

27. Punktides 26.1 ja 26.2 loetletud objektide rajamisel tuleb lähtuda Rosma kalmistu planeeringu nõuetest. Erandite tegemiseks tuleb kavand kooskõlastada Põlva Vallavalitsuses.

28. Pealematmine võib toimuda 40 aasta möödumisel eelmisest matmisest.

29. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda haldaja kirjalikul loal kooskõlastatult politsei ja tervisekaitsetalitusega. Omavoliline haudade avamine on kriminaalkorras karistatav.

30. Matmisplatsi valdaja peab hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad hoidma puhtana ja heakorrastatuna. Prügi tohib panna ainult selleks ettenähtud kohtadesse.

31. Põlva valla kulul omasteta maetute haudade korrasoleku tagab kalmistu haldaja.

IV. KALMISTU SISEKORD

32. Kalmistu haldaja on kohustatud:
32.1. Hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad.
32.2. Nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja täitmist.
32.3. Tagama käesoleva eeskirja täitmise.

33. Kalmistul on keelatud:
33.1. risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koduloomi;
33.2. kasutada mootorsõidukeid ilma haldaja loata;
33.3. laiendada omavoliliselt hauaplatse,
33.4. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
33.5. matta loomi;
33.6. suusatamine, kelgutamine, uisutamine, jalgratta ja rulluiskudega sõitmine;
33.7. teha tuld, võtta liiva või mulda, lõigata mättaid.

34. Käesoleva eeskirja rikkujad kannavad vastutust seadusega ettenähtud korras.

35. Kalmistu eeskirja rikkumise protokolli võivad koostada ja asja arutada Põlva Vallavolikogu määratud ametiisikud, sh politseiametnikud.

/otsingu_soovitused.json