Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse lennunduskokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 22, 130

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse lennunduskokkulepe

(õ) 12.08.09 12:30

Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse lennunduskokkuleppe heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse lennunduskokkuleppe lisa (muudetud)

   


Eesti Vabariigi valitsus ja Vene Föderatsiooni valitsus, edaspidi «lepingupooled», olles ühinenud 7. detsembril 1944 Chicagos allakirjutamiseks avatud «Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooniga»,

soovides sõlmida kokkuleppe lennuühenduse loomiseks oma territooriumide vahel ja väljaspool neid,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

1. Kokkuleppes:
a) «konventsioon» tähendab 7. detsembril 1944 Chicagos allakirjutamiseks avatud «Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni» ja kõiki selle lisasid, mis on vastu võetud konventsiooni artikli 90 kohaselt, ning lisade ja konventsiooni kõiki parandusi artikli 94 kohaselt, kui need lisad ja parandused on Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi suhtes jõustunud ja nende ratifitseeritud;
b) «lennundusvõimud» tähendab Vene Föderatsiooni puhul Venemaa Föderaalset Lennuametit või isikut või organisatsiooni, kes on volitatud täitma ülesandeid, mida praegu täidab nimetatud amet, Eesti Vabariigi puhul Teede- ja Sideministeeriumi või isikut või organisatsiooni, kes on volitatud täitma ülesandeid, mida praegu täidab nimetatud ministeerium;
c) «määratud lennuettevõte» tähendab vastavalt selle kokkuleppe artiklile 4 määratud ja volitatud lennuettevõtet;
d) «territoorium» tähendab riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvat maismaad, territoriaalvesi ja siseveekogusid ning nende kohal olevat õhuruumi;
e) «lennuliin», «rahvusvaheline lennuliin», «lennuettevõte» ja «vahemaandumine mittekaubanduslikel eesmärkidel» on määratletud konventsiooni artiklis 96;
f) «lisa» tähendab lepingu lisa või vastavalt lepingu artiklile 18 muudetud lisa. Lisa on lepingu lahutamatu osa: viidates lepingule, viidatakse ühtlasi ka selle lisale, kui pole kokku lepitud teisiti.

2. Lepingu artiklite pealkirjad on teavitavat ja abistavat laadi ning mingil määral ei piira lepingu rakendamist ega määratle selle eesmärke ega tähendust.

Artikkel 2. Õiguste andmine

1. Määratud marsruudil kokkulepitud liine käitades on kummagi lepingupoole määratud lennuettevõttel õigus:
a) lennata üle teise lepingupoole territooriumi ilma vahemaandumisteta;
b) maanduda teise lepingupoole territooriumil mittekaubanduslikel eesmärkidel.

2. Lepingupool annab teisele lepingupoolele selles lepingus ettenähtud õigused rahvusvaheliste lennuliinide (edaspidi «kokkulepitud liinid») loomiseks ja käitamiseks lepingu lisas nimetatud marsruutidel (edaspidi «määratud marsruudid»).

3. Lepingupoole määratud lennuettevõttel on määratud marsruudil kokkulepitud liinide käitamisel lisaks selle artikli punktis 1 loetletule õigus maanduda teise lepingupoole territooriumil lepingu lisas nimetatud kohtades sõitjate peale- ja mahaminekuks ning posti ja rahvusvahelise lasti peale- ja mahalaadimiseks.

4. See artikkel ei anna lepingupoole määratud ettevõttele õigust vedada rendi või muu tasu eest sõitjaid, lasti või posti teise lepingupoole territooriumil asuvate kohtade vahel.

5. Lepingupool määrab oma territooriumil kindlaks õhusõidukite lennumarsruudid kokkulepitud liinidel ja piiriületuspunktid.

6. Tehnilised ja äriküsimused, mis on seotud õhusõidukite lendudega, sealhulgas kokkulepitud liinidel sõitjate-, kauba- ja postiveoga, lahendatakse määratud lennuettevõtete kokkuleppe alusel ja vajaduse korral esitatakse heakskiitmiseks lepingupoole lennundusvõimudele.

7. Lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõidukite maapealseks teenindamiseks teise lepingupoole territooriumil sõlmitakse kokkulepe teise lepingupoole ettevõttega, kellel on sellise teenuse osutamise luba.

Artikkel 3. Lennuettevõtte määramine

1. Lepingupoolel on õigus määrata lennuettevõte määratud marsruutidel kokkulepitud liinide käitamiseks, teatades sellest kirjalikult teisele lepingupoolele.

2. Sellise teatise kättesaamise järel annab teine lepingupool viivitamatult selle artikli punktide 3 ja 4 kohaselt igale määratud lennuettevõttele vajaliku liiniloa.

3. Lepingupoole lennundusvõimud võivad enne liiniloa andmist nõuda teise lepingupoole määratud lennuettevõttelt tõendeid selle kohta, et see suudab täita lepingupoole rahvusvahelist lennuliiklust reguleerivaid õigusakte.

4. Lepingupool võib keelduda selle artikli punktis 2 nimetatud liiniloa andmisest või nõuda, et täidetaks lepingu artiklis 2 loetletud määratud lennuettevõtte õiguste kasutamisel vajalikke nõudeid, kui teisel lepingupoolel ei ole tõendeid selle kohta, et omandiõigus ja tegelik kontroll selle lennuettevõtte üle on lennuettevõtte määranud lepingupoolel või selle lepingupoole kodanikel.

5. Määratud lennuettevõte, kes on kirjeldatud viisil loa saanud, tohib alustada kokkulepitud lennuliini käitamist eeldusel, et lepingupoolte lennundusvõimud on kinnitanud määratud lennuettevõtete vahel kokkulepitud lennuplaani ja et on jõustunud lepingu artikli 10 järgi kindlaksmääratud tariifid.

Artikkel 4. Piirangud

1. Lepingupoolel on õigus liiniluba tühistada või peatada teise lepingupoole määratud lennuettevõttel lepingu artiklis 2 loetletud õiguste kasutamine või nõuda nende õiguste kasutamise korral tema arvates vajalike nõuete täitmist juhul:
a) kui ta pole veendunud, et enamusosalus selles lennuettevõttes või tegelik kontroll selle lennuettevõtte üle on selle määranud lepingupoolel või tema kodanikel; või
b) kui lennuettevõte ei järgi õiguse andnud lepingupoole seadusi ja eeskirju; või
c) kui lennuettevõte ei järgi seda kokkulepet.

2. Kui seaduste ja eeskirjade rikkumise edasiseks vältimiseks pole vaja viivitamatult liiniluba tühistada, eelpool nimetatud õiguste kasutamist peatada või nõuda selle artikli punktis 1 märgitud nõuete täitmist, siis samas punktis viidatud õigust kasutatakse alles pärast lepingupoolte lennundusvõimude konsultatsiooni. Selline lennundusvõimude konsultatsioon tuleb läbi viia esimesel võimalusel pärast lepingupoole lennundusvõimude arupärimist.

Artikkel 5. Seaduste ja eeskirjade kohaldamine

1. Lepingupoole seadusi ja eeskirju, mis reguleerivad rahvusvahelisi lende sooritava õhusõiduki tema territooriumile sisenemist ja sellelt väljumist ning tema territooriumil viibiva sellise õhusõiduki käitamist ja lennujuhtimist, kohaldatakse ka teise lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduki suhtes.

2. Lepingupoole seadusi ja eeskirju, mis reguleerivad sõitjate ja meeskonna ning selle lasti ja posti tema territooriumile saabumist, seal viibimist ja sealt väljumist või ärasaatmist, sealhulgas passi-, tolli- ja sanitaareeskirjade täitmise formaalsusi, kohaldatakse ka teise lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduki sõitjate, meeskonna, lasti ja posti suhtes nende viibimise ajal nimetatud lepingupoole territooriumil.

Artikkel 6. Maksud ja maksed

Maksud ja muud maksed lepingupoole lennujaama, sealhulgas selle rajatiste, tehniliste ja muude vahendite ning nende vahenditega seotud teenuste kasutamise eest, samuti maksed lennujuhtimisseadmete, sidevahendite ning nende seadmete ja vahenditega seotud teenuste kasutamise eest tuleb tasuda selle lepingupoole kehtestatud hindade ja tariifide alusel.

Artikkel 7. Transiit

Lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduki transiitsõitjat, -pagasit või -lasti kontrollitakse nende viibimisel teise lepingupoole territooriumil lennujaama selleks eraldatud alal lihtsustatult, välja arvatud juhul, kui on vaja võtta julgeolekumeetmeid vägivallajuhtumite või õhupiraatluse, aga ka narkootiliste ainete läbiveo vastu.

Transiitpagasile ega -lastile ei kohaldata tolli- ega muud maksu. Transiitpagasi või -lasti tollialase teenindamise, hoidmise või vormistamise eest võetakse tasu lepingupoolte seaduste kohaselt.

Artikkel 8. Kokkulepitud liini käitamise põhimõtted

1. Lepingupoolte määratud lennuettevõtetele tagatakse õiglased ja võrdsed võimalused käitada kokkulepitud liine lepingupoolte territooriumide vahelistel määratud marsruutidel.

2. Lepingupoole määratud lennuettevõte peab arvestama teise lepingupoole määratud lennuettevõtte huve, et hoiduda kahjustamast samal marsruudil või selle osal lennuliini käitava teise lepingupoole määratud lennuettevõtja vedusid.

3. Vedude maht lepingupoole määratud lennuettevõtte käitatava lennuliini kokkulepitud marsruudil peab vastama ühiskonna nõudlusele. Lennuettevõtte esmaülesanne on pakkuda sellist vedude mahtu, mis optimaalse koormatusteguri puhul vastaks olemasolevale ja eeldatavale nõudlusele nende territooriumide vaheliste sõitjate-, kauba- ja postivedude järele.

4. Vedude puhul, mida määratud lennuettevõte korraldab selle lepingu alusel, tuleb järgida üldpõhimõtet, mille kohaselt vedude maht sõltub:
a) nõudlusest vedude järele nende maade vahel, kus asuvad vedude lähte- ja sihtkohad;
b) nõudlusest selle piirkonna vedude järele, mida lennuliin läbib;
c) nõudlusest transiitvedude järele.

Artikkel 9. Tariifid

1. Kokkulepitud liinil tuleb kehtestada soodsad tariifid, arvestades kõiki mõjutegureid, sealhulgas käituskulusid, optimaalset kasumit, lennuliini karakteristikuid (näiteks kiirust ja mugavust) ning teiste lennuettevõtete tariife igal määratud marsruudi osal. Tariifid tuleb kehtestada vastavalt selle artikli allpool esitatud nõuetele.

2. Selle artikli punktis 1 nimetatud tariifid ning nende tariifidega seotud vahendustasu tuleb võimaluse korral iga marsruudi puhul kooskõlastada asjast huvitatud määratud lennuettevõtete vahel pärast konsulteerimist kogu marsruuti või selle osi käitavate teiste lennuettevõtetega. Sel viisil kooskõlastatud tariifid tuleb esitada lepingupoolte lennundusvõimudele kinnitamiseks nelikümmend viis (45) päeva enne esildatud jõustumiskuupäeva.

3. Kui määratud lennuettevõte ei ole nõus selle artikli punktis 1 nimetatud tariifiga või ei saa muul põhjusel tariifi selle artikli punkti 2 kohaselt kooskõlastada, peavad lepingupoolte lennundusvõimud püüdma tariifi kindlaks määrata omavahelise kokkuleppe alusel.

4. Kui lennundusvõimud ei jõua kokkuleppele neile selle artikli punkti 2 kohaselt esitatud tariifi kinnitamise suhtes või selle artikli punkti 3 kohaselt esitatud tariifi kindlaksmääramise suhtes, tuleb see lahkarvamus lahendada lepingu artikli 16 kohaselt.

5. Tariif ei jõustu, kui lepingupoole lennundusvõimud pole seda kinnitanud. Kui kolmekümne (30) päeva jooksul enne tariifi esildatud jõustumispäeva pole asjaomase lepingupoole lennundusvõimud väljendanud oma mittenõustumist esitatud tariifiga, loetakse tariif kinnitatuks.

6. Selle artikli kohaselt kindlaksmääratud tariifid kehtivad kuni uute tariifide kehtestamiseni.

Artikkel 10. Tollimaksud

1. Kokkulepitud liinil käitatav lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduk ja selle pardavarustus, kütus ja määrdeained, toiduained, joogid, tubakatooted ning muud pardal olevad varud vabastatakse teise lepingupoole territooriumil tollilõivust, -maksust ning muudest sisseveomaksetest tingimusel, et nimetatud varustus, materjalid ja varud jäävad õhusõiduki pardale kuni nende taasväljaveoni.

2. Tollilõivust ja -maksust vabastatakse ka:
a) lepingupoole lennundusvõimude määratud limiidi piires varud, mida on ette nähtud kasutada pardal ning mille on tema territooriumil pardale võtnud õhusõiduk, mida kokkulepitud liinil käitab teise lepingupoole määratud lennuettevõte;
b) varuosad, mis on lepingupoole territooriumile sisse veetud, et remontida või tehnoteenindada õhusõidukit, mida käitab kokkulepitud liinil teise lepingupoole määratud lennuettevõte;
c) kütus ja määrdeained, mis on ette nähtud õhusõiduki jaoks, mida kokkulepitud liinil käitab lepingupoole määratud lennuettevõte; ka juhul, kui nimetatud kütust ja määrdeaineid tarvitatakse marsruudi osal, mis asub teise lepingupoole territooriumil, kust kütus ja määrdeained on pardale võetud;
d) lepingupoole määratud lennuettevõtte dokumendid, kaasa arvatud lennupiletid, saatelehed, lennuplaanid ja määratud lennuettevõtte sümboolikaga muud veodokumendid.

Osutatud teenuste, tollivormistuse või hoidmise eest võetakse tasu vastavalt lepingupoolte siseriiklikele õigusaktidele.

3. Selle artikli punktides 1 ja 2 nimetatud materjalid, varud, varuosad ja dokumendid antakse tollivõimude järelevalve alla.

4. Kokkulepitud liinil käitatava lepingupoole määratud lennuettevõtte õhusõiduki pardavarustust ning pardal olevaid materjale, varusid ja varuosi võib teise lepingupoole territooriumil maha laadida ainult selle lepingupoole tollivõimude loal. Sel juhul hoitakse neid nimetatud tollivõimude järelevalve all kuni nende taasväljaveoni või muu korralduseni kooskõlas tollieeskirjaga.

Artikkel 11. Tulude ülekandmine

1. Lepingupool annab teise lepingupoole määratud lennuettevõttele õiguse kanda vabalt üle õhuvedude korraldamisest saadud kasum.

Selline ülekanne tuleb teha vabalt vahetatavas vääringus ülekande päeval kehtiva vahetuskursi alusel kooskõlas selle lepingupoole siseriiklike õigusaktidega, kust ülekanne tehakse.

2. Selle artikli sätted ei käsitle tulude maksustamist, mille kohta sõlmitakse lepingupoolte vahel eraldi kokkulepe.

Artikkel 12. Lennuettevõtte esindused

1. Kokkulepitud liini käitamiseks antakse lepingupoole määratud lennuettevõttele õigus avada teise lepingupoole territooriumil oma esindusi vajaliku haldus-, äri- ja tehnilise personaliga.

2. Selles artiklis nimetatud personal koosneb lepingupoolte kodanikest või lepingupoolte kokkuleppel kolmanda riigi kodanikest.

3. Lepingupoole määratud lennuettevõte võib teise lepingupoole territooriumil selle lepingupoole seadusi järgides müüa vahetult või tema määratud ja nõuetekohaselt volitatud vahendajate kaudu lennuveoteenuseid.

Artikkel 13. Lennundusturvalisus

1. Vastavalt rahvusvahelisest õigusest tulenevatele õigustele ja kohustustele kinnitavad lepingupooled, et nende vastastikku võetud kohustus kaitsta tsiviillennundust ebaseadusliku sekkumise eest on lepingu lahutamatu osa.

Arvestades rahvusvahelisest õigusest tulenevate õiguste ja kohustuste üldrakendatavust, tegutsevad lepingupooled kooskõlas 14. septembril 1963 Tokios allakirjutatud «Konventsiooniga kuritegude ja teiste tegude kohta õhusõiduki pardal», 16. detsembril 1970 Haagis allakirjutatud «Õhusõiduki ebaseadusliku hõivamise vastu võitlemise konventsiooniga», 23. septembril 1971 Montrealis allakirjutatud «Tsiviillennunduse ohutuse vastu suunatud ebaseaduslike tegude tõkestamise konventsiooniga» ja 24. veebruaril 1988 Montrealis allakirjutatud «Protokolliga rahvusvahelistes lennujaamades asetleidvate ebaseaduslike vägivallaaktide vastu võitlemise kohta» ning sõlmitud ja edaspidi sõlmitavate kahepoolsete lepingutega.

2. Lepingupool osutab taotluse korral teisele lepingupoolele vajalikku abi, et vältida õhusõiduki ebaseaduslikku hõivamist või õhusõiduki, selle sõitjate või meeskonna, lennujaama või lennujuhtimisseadmete turvalisust ohustavat tegu, või muud tsiviillennunduse turvalisust ohustavat ebaseaduslikku tegu.

3. Lepingupool järgib Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni kehtestatud ja «Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni» lisades ettenähtud lennundusturvalisuse eeskirju ja tehnonõudeid sellisel määral, nagu neid eeskirju ja nõudeid saab lepingupoole suhtes rakendada. Lepingupool nõuab, et tema registrisse kantud õhusõiduki käitaja, tema territooriumil põhilist tegevuskohta ja alalist asukohta omav õhusõiduki käitaja ning tema territooriumil asuva rahvusvahelise lennujaama käitaja järgiks eelpool nimetatud lennundusturvalisuse eeskirju ja nõudeid.

4. Lepingupool nõustub sellega, et teine lepingupool võib nõuda sellistelt õhusõiduki käitajatelt selle artikli punktis 3 märgitud nende lennundusturvalisuse eeskirjade ja nõuete järgimist, mida teine lepingupool näeb ette tema territooriumile sissesõidu, sellel viibimise ja sellelt väljasõidu puhul. Lepingupool rakendab oma territooriumil nii enne õhusõiduki maandumist ja laadimist kui ka nende tegevuste vältel vajalikud abinõud, et kaitsta õhusõidukit ning kontrollida õhusõiduki sõitjaid ja meeskonda ning käsipakke, pagasit, lasti ja varusid, mis on õhusõiduki pardal. Lepingupool vaatab tähelepanelikult läbi teise lepingupoole iga taotluse võtta ohuolukorras eriturvameetmeid.

5. Kui tsiviilõhusõiduk hõivatakse ebaseaduslikult või kui pannakse toime selline ebaseaduslik tegu, mis ohustab õhusõiduki, selle sõitjate või meeskonna, lennujaama või lennujuhtimisseadmete turvalisust, või kui tekib sellise vahejuhtumi oht, abistavad lepingupooled teineteist sidepidamise lihtsustamise või muude vajalike abinõude rakendamise teel, et kiiresti ja ohutult sellist vahejuhtumit tõkestada või ära hoida.

Artikkel 14. Konsultatsioonid

Et tagada lepingupoolte lennundusvõimude tihe koostöö kokkuleppe täitmise küsimustes, võib perioodiliselt või ühe lepingupoole ettepanekul korraldada konsultatsioone.

Artikkel 15. Vaidluste lahendamine

1. Kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamisega seotud vaidlus lahendatakse lepingupoolte lennundusvõimude otseläbirääkimiste teel.

2. Kui lepingupoolte lennundusvõimud kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlus diplomaatiliste kanalite kaudu.

3. Kui eespool nimetatud viisil vaidlust lahendada ei õnnestu, tuleb vaidlus anda kumma tahes lepingupoole taotlusel läbivaatamiseks arbitraažile, mis koosneb kolmest vahekohtunikust. Lepingupooled nimetavad kaks vahekohtunikku, kes omakorda nimetavad kolmanda vahekohtuniku.

4. Lepingupool peab vahekohtuniku nimetama kuuekümne (60) päeva jooksul arvates päevast, mil diplomaatiliste kanalite kaudu on talle laekunud teise lepingupoole arupärimine vaidluse läbivaatamise kohta arbitraažis. Kolmas vahekohtunik nimetatakse järgneva kuuekümne (60) päeva jooksul. Kui kummalgi lepingupoolel ei õnnestu ettenähtud tähtajaks vahekohtunikku nimetada või kui kolmandat vahekohtunikku ei nimetata kehtestatud tähtajaks, võib kumbki lepingupool pöörduda Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni Nõukogu presidendi poole taotlusega nimetada olenevalt asjaoludest vahekohtunik või vahekohtunikud.

5. Selle artikli punktide 3 ja 4 kohaselt nimetatud kolmas vahekohtunik peab olema kolmanda riigi kodanik ja täitma arbitraaži esimehe kohuseid. Kui esimees on ühe lepingupoole riigi kodanik või kui ta mingil muul põhjusel ei saa märgitud funktsiooni täita, peab kolmanda vahekohtuniku nimetama Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni Nõukogu asepresident.

6. Arbitraaž teeb otsuse häälteenamusega. Selline otsus on mõlemale lepingupoolele kohustuslik. Kumbki lepingupool peab katma oma vahekohtuniku arbitraažis osalemise kulud. Arbitraaži esimehe osalemisega seotud ja muud sellised kulud jaotatakse lepingupoolte vahel võrdselt. Kõigis muudes küsimustes määrab arbitraaž oma töökorra kindlaks iseseisvalt.

Artikkel 16. Kokkuleppe muutmine

1. Kui lepingupool teeb ettepaneku kokkulepet või selle lisa muuta, korraldatakse lepingupoolte lennundusvõimude vahel konsultatsioone ettepandud muudatuse küsimuses. Konsultatsioon peab algama kuuekümne (60) päeva jooksul, alates konsultatsiooni taotlemise päevast, kui lepingupoolte lennundusvõimud ei ole seda ajavahemikku omavahelisel kokkuleppel pikendanud. Kokkuleppe muudatus jõustub pärast seda, kui selle vastuvõtmisest teatavad noodid on diplomaatiliste kanalite kaudu vahetatud. Lisasse võib muudatuse teha lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel ja see jõustub lennundusvõimude kindlaksmääratud kuupäeval.

2. Kui mõlemad lepingupooled ühinevad mõne mitmepoolse tsiviillennunduskokkuleppe või -konventsiooniga, väldivad lepingupooled nendes kokkulepetes või konventsioonides endale kolmandate riikide ees selliste kohustuste võtmist, mis kahjustavad käesoleva lepingu järgimist ja õiguste kasutamist.

3. Lepingupoolte vahel vastuolude tekkimise korral mitmepoolse kokkuleppe või konventsiooni allakirjutamise tõttu korraldavad lepingupooled konsultatsioone kooskõlas selle artikli punktiga 1.

Artikkel 17. Kokkuleppe registreerimine

Kokkulepe ja selle muudatused registreeritakse Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis.

Artikkel 18. Kehtivuse lõpetamine

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

2. Lepingupool võib igal ajal teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu teatada oma kavatsusest kokkuleppe kehtivus lõpetada. Sellekohane teatis saadetakse samal ajal ka Rahvusvahelisse Tsiviillennunduse Organisatsiooni. Sel juhul lõpeb lepingu kehtivus kaheteistkümne kuu pärast, arvates päevast, mil teine lepingupool on saanud sellekohase teatise, kui nimetatud teatist pole selle aja jooksul lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel tagasi võetud. Kui teine lepingupool pole teatise kättesaamist kinnitanud, loetakse teatis kättesaaduks neljateistkümne päeva pärast, arvates päevast, mil Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon selle teatise on saanud.

Artikkel 19. Jõustumine

Kokkulepe jõustub päeval, mil lepingupooled vahetavad kokkuleppe jõustumiseks vajalike formaalsuste täitmist kinnitavad diplomaatilised noodid.

Koostatud 4. juulil 2000. aastal Peterburis kahes originaaleksemplaris eesti ja vene keeles; mõlemad tekstid on võrdse jõuga. Lepingu erineva tõlgendamise korral võetakse aluseks venekeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Vene Föderatsiooni valitsuse nimel
Toivo JüRGENSON Sergei OTTOVITŠ

 

EESTI VABARIIGI VALITSUSE JA VENE FÖDERATSIOONI VALITSUSE LENNUNDUSLEPINGU LISA


1. Marsruudid, mida hakkab mõlemas suunas käitama Vene Föderatsiooni määratud lennuettevõtja:

Lähtekohad Vahekohad Sihtkohad Kohad väljaspool Eesti Vabariiki
Kohad Vene Föderatsioonis Kohad kolmandates riikides Tallinn, teised kohad Eesti Vabariigis kooskõlastatakse täiendavalt Kohad Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika riikides

2. Marsruudid, mida hakkab mõlemas suunas käitama Eesti Vabariigi määratud lennuettevõtja:

Lähtekohad Vahekohad Sihtkohad Kohad väljaspool Vene Föderatsiooni
Kohad Eesti Vabariigis Kohad kolmandates riikides Moskva, teised kohad Vene Föderatsioonis kooskõlastatakse täiendavalt Kohad Euroopa, Aasia ja Aafrika riikides

Märkused:

1. Lepingupoolte lennundusvõimud määravad kindlaks vahekohad ja kohad väljaspool riiki.

2. Lepingupoole määratud lennuettevõtja õiguse suhtes korraldada sõitjate-, kauba- ja postivedu teise lepingupoole territooriumil ja kolmandates riikides asuvate kohtade vahel lepivad kokku lepingupoolte lennundusvõimud.

3. Lepingupoole määratud lennuettevõtja võib kokkulepitud lennuliinidel jätta vahele mis tahes või kõik kohad, välja arvatud lepingupoolte riikides asuvad lähte- ja sihtkohad.

4. Määratud lennuettevõtte lendude sagedus ja õhusõidukite tüübid määratakse kindlaks lepingupoolte lennundusvõimude kokkuleppega.

5. Tšarter-, eri- ja lisareise võib määratud lennuettevõtja teha eeltellimuse alusel. Selline tellimus tuleb esitada hiljemalt nelikümmend kaheksa (48) tundi enne õhusõiduki väljalendu, arvestamata puhkepäevi ja riigipühi.

6. Kui määratud lennuettevõtjate käitatavatel lennuliinidel korraldavad tšarterreise teised lennuettevõtjad, peavad nad arvestama määratud lennuettevõtjate huve.

7. Küsimustes, mis on seotud õhusõidukite lennuga Trans-Siberi, Trans-Aasia ja Trans-Polaar marsruutidel, lepivad lepingupoolte lennundusvõimud kokku eraldi.

8. Lepingupoolte lennuettevõtjad võivad sõlmida omavahelisi block-space, code-sharing, ühiskäitamise ja meeskonnaga liisingu tüüpi ärikokkuleppeid, kuid lendude korraldamine nimetatud kokkulepete alusel on lubatud üksnes pärast seda, kui lepingupoolte lennundusvõimud on need heaks kiitnud. Lepingupoolte territooriumide vahelisi või neid läbivaid vedusid käsitlevad kokkulepped kolmandate riikide lennuettevõtjatega sõlmivad lepingupoolte lennundusvõimud eraldi.

 

Соглашение между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федерации о воздушном сообщении


Правительство Эстонской Республики и Правительст во Российской Федерации, именуемые в дальнейшем “Договариваю щимися Сторонами”,

являясь участниками Конвенции о международн ой гражданской авиации, открытой для подписания в г. Чикаго 7 декабря 1944 года,

желая заключить Соглашение с целью установления воздушного сообщения между соответствующими территориями их государств и за их пределы,

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1. Для целей настоящего Соглашения:

а) термин “Конвенция” означает Конвенцию о международн ой гражданской авиации, открытую для подписания в г. Чикаго 7 декабря 1944 г., и включает в себя любое Приложение к этой Конвенции и любую поправку к такому Приложению, принятые согласно статье 90 этой Конвенции в той степени, в которой такое Приложение и поправка к нему применимы к Договаривающимся Сторонам настоящего Соглашения, и любую поправку к Конвенции, принятую согласно статье 94 Конвенции, ратифицированную соответственно Эстонской Республикой и Российской Федерацией;

б) термин “авиационны е власти” означает в отношении Эстонской Республики Министерств о транспорта и связи или любое лицо либо организацию, уполномоченные осуществлять функции, выполняемые в настоящее время этим Министерств ом, и в отношении Российской Федерации – Федеральную службу воздушного транспорта России или любое лицо либо организацию, уполномоченные осуществлять функции, выполняемые в настоящее время этой Службой;

в) термин “назначенно е авиапредприятие” означает любое авиапредприятие, которое было назначено и уполномочено в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения;

г) термин “территория” в отношении государства означает сухопутную территорию, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, находящиеся под суверенитет ом этого государства;

д) термины “воздушное сообщение”, “международное воздушное сообщение”, “авиапредприятие” и “остановка с некоммерчес кими целями” имеют значения, указанные в статье 96 Конвенции;

е) термин «Приложение» означает Приложение к настоящему Соглашению или измененное в соответствии со статьей 18 настоящего Соглашения Приложение. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и все ссылки на Соглашение означают одновременн о и ссылки на Приложение, если это не оговорено иначе.

2. Заглавия статей настоящего Соглашения имеют только информативн ый и вспомогательный характер и никоим образом не ограничивают применение и не определяют цель и смысл настоящего Соглашения.

Статья 2. Предоставление прав

1. Авиапредприятия каждой Договаривающейся Стороны будут пользоваться при эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам следующими правами:
а) совершать пролет территории государства другой Договаривающейся Стороны без посадки;
б) совершать на территории государства другой Договаривающейся Стороны остановки с некоммерчес кими целями.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставля ет другой Договаривающейся Стороне права, предусмотренные настоящим Соглашением, в целях установления и эксплуатации международн ых воздушных линий по маршрутам, указанным в Приложении к настоящему Соглашению (именуемым в дальнейшем соответственно-договорные линии и установленные маршруты).

3. Назначенные авиапредприятия каждой Договаривающейся Стороны при эксплуатации международн ых линий по установленным маршрутам в дополнение к правам, указанным в пункте 1настоящей статьи, имеют право совершать посадки на территории государства другой Договаривающейся Стороны в пунктах, указанных для этого маршрута в Приложении к настоящему Соглашению, с целью посадки и/или высадки пассажиров, погрузки и/или выгрузки почты и груза международн ого следования.

4. Ничто в настоящей статье не должно рассматриваться как предоставле ние  права  назначенно му  авиапредприятию  одной Договаривающейся Стороны брать на борт пассажиров, груз и почту для их перевозки  между  пунктами  на  территории  государства  другой Договаривающейся Стороны на условиях аренды или за вознагражде ние.

5. Маршруты полетов воздушных судов по договорным линиям и пункты пролета государстве нных границ устанавливаются каждой Договаривающейся Стороной на территории своего государства.

6. Технические и коммерчески е вопросы, касающиеся полетов воздушных судов и перевозок пассажиров, груза и почты по договорным линиям, решаются по договоренно сти между авиапредприятиями, назначенными для эксплуатации конкретной линии, и при необходимости представляются на одобрение авиационным властям Договаривающихся Сторон.

7. Для осуществления наземного обслуживания своего воздушного судна назначенные авиапредприятия одной Договаривающейся Стороны заключают соответствующие соглашения с предприятиями другой Договаривающейся Стороны, имеющими необходимые разрешения на предоставле ние такого обслуживания на территории государства другой Договаривающейся Стороны.

Статья 3. Назначение авиапредприятий

1. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право назначить авиапредприятие(я) с целью эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам, уведомив об этом письменно другую Договаривающуюся Сторону.

2. По получении такого уведомления каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи незамедлительно предоставит каждому назначенному авиапредприятию другой Договаривающейся Стороны соответствующее разрешение на полеты.

3. Авиационные власти одной Договаривающейся Стороны до выдачи разрешения на полеты могут потребовать от авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной, доказательств того, что оно способно выполнять условия, предписанны е законами и правилами, обычно применяемым и этими властями при эксплуатации международн ых воздушных линий.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право отказать в предоставле нии разрешения на полеты, указанного в пункте 2 настоящей статьи, или потребовать выполнения таких условий, которые она сочтет необходимыми при использовании назначенным авиапредприятием прав, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, в любом случае, когда одна из Договаривающихся Сторон не имеет доказательств того, что преимуществ енное владение и действительный контроль над этим авиапредприятием принадлежат Договаривающейся Стороне, назначившей это авиапредприятие, или гражданам ее государства.

5. Назначенное и получившее таким образом разрешение авиапредприятие может начать эксплуатацию договорных линий при условии, что согласованное между авиапредприятиями, назначенными для эксплуатации на конкретной договорной линии, расписание полетов утверждено авиационными властями Договаривающихся Сторон, и тарифы, установленные в соответствии с положениями статьи 10 настоящего Соглашения, введены в действие.

Статья 4. Применяемые ограничения

1. Каждая Договаривающаяся Сторона будет иметь право аннулироват ь разрешение на полеты или приостанови ть пользование указанными в статье 2 настоящего Соглашения правами, предоставле нными назначенному авиапредприятию другой Договаривающейся Стороны, или потребовать выполнения таких условий, которые она сочтет необходимыми при пользовании этими правами:
а) в любом случае, если она не убеждена в том, что преимуществ енное владение или действительный контроль над этим авиапредприятием принадлежит Договаривающейся Стороне, назначившей это авиапредприятие, или гражданам ее государства, или
б) в случае, если это авиапредприятие не соблюдает законы и правила государства Договаривающейся Стороны, предоставля ющей эти права, или
в) в случае, если авиапредприятие каким-либо иным образом не соблюдает условия, предписанны е настоящим Соглашением.

2. Если немедленное аннулирован ие, приостановл ение или требование выполнения условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не являются необходимыми для предупреждения дальнейших нарушений законов и правил, то право, о котором говорится в этом пункте, будет использоваться только после консультации между авиационными властями Договаривающихся Сторон. Такие консультации между авиационными властями должны состояться в возможно короткие сроки с даты запроса.

Статья 5. Применение законов и правил

1. Законы и правила государства одной Договаривающейся Стороны, регулирующие прилет и вылет с его территории воздушных судов, совершающих международн ые полеты, или эксплуатацию или навигацию этих воздушных судов во время их пребывания в пределах его территории, будут применяться к воздушным судам авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной.

2. Законы и правила государства одной Договаривающейся Стороны, регулирующие прибытие, пребывание и отправление с его территории пассажиров, экипажей, груза, почты и, в частности, формальност и, относящиеся к паспортным, таможенным, валютным и санитарным правилам, будут применяться к пассажирам, экипажам, грузу и почте воздушных судов авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной, во время их пребывания в пределах указанной территории.

Статья 6. Сборы и платежи

Сборы и другие платежи за пользование каждым аэропортом, включая его сооружения, технические и другие средства и услуги, а также любые платежи за пользование аэронавигац ионными средствами, средствами связи и услугами будут взиматься в соответствии с установленными ставками и тарифами каждой Договаривающейся Стороны.

Статья 7. Транзит

Пассажиры, багаж и груз, следующие прямым транзитом через территорию государства одной Договаривающейся Стороны и не покидающие района аэропорта, выделенного для этой цели, будут подвергатьс я, исключая случаи, когда потребуется принятие мер безопасности против актов насилия или воздушного пиратства, а также провоза наркотическ их веществ, лишь упрощенному контролю.

Багаж и груз, следующие прямым транзитом, не будут облагаться таможенными пошлинами и другими налогами. Сборы за предоставле нное таможенное обслуживание, хранение и оформление будут взиматься в соответствии с внутренним законодательством государств Договаривающихся Сторон.

Статья 8. Принципы эксплуатации договорных линий

1. Назначенным авиапредприятиям Договаривающихся Сторон будут предоставле ны справедливы е и равные условия эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам между соответствующими территориями их государств.

2. При эксплуатации договорных линий назначенное авиапредприятие одной Договаривающейся Стороны должно принимать во внимание интересы назначенного авиапредприятия другой Договаривающейся Стороны, с тем чтобы не нанести ущерба перевозкам последнего, которое эксплуатиру ет авиалинию по этому же маршруту или его части.

3. Договорные линии, обслуживаемые назначенными авиапредприятиями Договаривающихся  Сторон,  должны  соответств овать  общественн ым потребностя м в перевозках по установленным маршрутам, и каждое назначенное авиапредприятие должно иметь первоочередной задачей предоставле ние такой емкости, которая при разумном коэффициенте загрузки отвечала бы существующим и разумно предполагае мым потребностя м в перевозке пассажиров, груза и почты между соответствующими территориями их государств.

4. Перевозки, осуществляемые назначенным авиапредприятием по настоящему Соглашению, должны соответствовать общему принципу, согласно которому емкость будет зависеть от:
а) потребносте й в перевозках между странами, в которых начинаются и оканчиваются перевозки;
б) потребносте й в перевозках того района, через который проходит авиалиния; и
в) потребносте й в транзитных перевозках.

Статья 9. Тарифы

1. Тарифы на любой договорной линии должны устанавливаться на разумном уровне с учетом всех соответствующих факторов, включая эксплуатационные расходы, разумную прибыль, характеристику авиалинии (например, скорость и удобства) и тарифы других назначенных авиапредприятий для любой части установленного маршрута. Эти тарифы должны быть установлены в соответствии с указанными ниже условиями настоящей статьи.

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также размер агентских комиссионных с этих тарифов должны, по возможности, согласовываться по каждому из установленных маршрутов между заинтересов анными авиапредприятиями после консультации с другими назначенными авиапредприятиями, эксплуатиру ющими весь маршрут или его часть. Согласованные таким образом тарифы должны представлят ься авиационным властям Договаривающихся Сторон на утверждение за сорок пять (45) дней до предлагаемо й даты их вступления в силу.

3. Если назначенные авиапредприятия не смогут согласиться с любым из этих тарифов или по каким-либо другим причинам тариф не может быть согласован в соответствии с условиями пункта 2 настоящей статьи, авиационные власти Договаривающихся Сторон должны попытаться установить тариф по договоренно сти между собой.

4. Если авиационные власти не смогут достигнуть согласия по вопросу утверждения какого-либо тарифа, представлен ного им в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, или по установлению какого-либо тарифа в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, это разногласие должно быть урегулировано согласно условиям статьи 16 настоящего Соглашения.

5. Ни один тариф не должен вступить в силу, если его не утвердят авиационные власти одной из Договаривающихся Сторон. Если за тридцать (30) дней до предлагаемо й даты вступления в силу тарифа авиационные власти соответствующей Договаривающейся Стороны не выразили несогласия с представлен ным на утверждение тарифом, он будет считаться утвержденны м.

6. Тарифы, установленные в соответствии с положениями настоящей статьи, должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут установлены новые тарифы в соответствии с условиями настоящей статьи.

Статья 10. Таможенные пошлины

1. Воздушные суда, эксплуатиру емые на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, а также их табельное имущество, запасы топлива и смазочные материалы, бортовые запасы (включая продукты питания, напитки и табачные изделия), находящиеся на борту таких воздушных судов, будут освобождаться от обложения таможенными пошлинами, налогами и другими платежами, взимаемыми в связи с ввозом по прибытии на территорию государства другой Договаривающейся Стороны при условии, что эти имущество, материалы и запасы остаются на борту воздушного судна до момента их обратного вывоза.

2. Также будут освобождаться от обложения таможенными пошлинами и налогами:
а) бортовые запасы, взятые на территории государства одной Договаривающейся Стороны в пределах лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающиеся Стороны, и предназначе нные для использования на борту воздушного судна, эксплуатиру емого на договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны;
б) запасные части, ввезенные на территорию государства одной Договаривающейся Стороны для технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатиру емого на договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны;
в) топливо и смазочные материалы, предназначе нные для использования воздушным судном, эксплуатиру емым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, даже если эти запасы будут использоваться на участке маршрута в пределах территории государства другой Договаривающейся Стороны, где они взяты на борт;
г) документы, используемые назначенными авиапредприятиями одной Договаривающейся Стороны, включая авиабилеты, авианакладные, расписание полетов и другую перевозочну ю документацию, содержащие символику назначенного авиапредприятия.

Сборы за предоставле нное таможенное обслуживание, хранение и оформление будут взиматься в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.

3. Материалы, запасы и запасные части, а также документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, помещаются под контроль таможенных органов.

4. Табельное бортовое имущество, материалы, запасы и запасные части, находящиеся на борту воздушного судна, эксплуатиру емого на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, могут быть выгружены на территории государства другой Договаривающейся Стороны с разрешения таможенных органов этой Договаривающейся Стороны. В этом случае они помещаются под наблюдение упомянутых органов до того момента, пока они не будут вывезены обратно или не получат другого назначения в соответствии с таможенными правилами этой Договаривающейся Стороны.

Статья 11. Перевод доходов

1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставля ет назначенным авиапредприятиям другой Договаривающаяся Стороны право свободного перевода сумм превышения доходов над расходами, полученных этими авиапредприятиями от воздушных перевозок.

Такой перевод должен осуществляться в свободно конвертируемой валюте по официальному обменному курсу, действующему  в день перевода, в соответствии с валютным законодательством государства Договаривающейся Стороны, из которого осуществляется перевод.

2. Положения настоящей статьи никоим образом не затрагивают вопросов налогообложения доходов, которые являются предметом отдельного соглашения между Договаривающимися Сторонами.

Статья 12. Представительства авиапредприятий

1. Для обеспечения эксплуатации договорных линий назначенному авиапредприятию одной Договаривающиеся Стороны предоставля ется право открыть на территории государства другой Договаривающиеся Стороны свои представите льства с необходимым администрат ивным, коммерчески м и техническим персоналом.

2. Указанный в настоящей статье персонал состоит из граждан государств Договаривающихся Сторон или других лиц по согласованию между Договаривающимися Сторонами.

3. Назначенное авиапредприятие каждой Договаривающейся Стороны может осуществлять на территории государства другой Договаривающейся Стороны в соответствии с законодательством этого государства продажу авиаперевоз ок непосредств енно либо через назначаемых им и соответствующим образом уполномоченных на это агентов по продаже.

Статья 13. Авиационная безопасность

1. В соответствии со своими правами и обязательствами, вытекающими из международн ого права, Договаривающиеся Стороны подтверждают, что взятое ими по отношению друг к другу обязательство защищать безопасность гражданской авиации от актов незаконного вмешательства составляет неотъемлемую часть настоящего Соглашения.

Не ограничивая общую применимост ь своих прав и обязательств по международн ому праву, Договаривающиеся Стороны действуют в соответствии с положениями Конвенции о преступлени ях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанной в г. Токио 14 сентября 1963 г., Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в г. Гааге 16 декабря 1970 г., Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленны ми против безопасности гражданской авиации, подписанной в г. Монреале 23 сентября 1971 г., и Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в международн ых аэропортах, подписанного в г. Монреале 24 февраля 1988 г., положениями действующих двусторонни х соглашений, а также тех соглашений, которые будут заключены между Договаривающимися Сторонами в последующем.

2. Договаривающиеся Стороны оказывают по просьбе всю необходимую помощь друг другу по предотвращению незаконного захвата воздушных судов и других незаконных актов, направленны х против безопасности воздушных судов, их пассажиров и экипажей, аэропортов и аэронавигац ионных средств, а также любой другой угрозы безопасности гражданской авиации.

3. Договаривающиеся Стороны действуют в соответствии с положениями по авиационной безопасности и техническими требованиям и, устанавливаемыми Международн ой организацие й гражданской авиации и предусмотренными Приложениям и к Конвенции, в той степени, в которой такие положения и требования применимы к Договаривающимся Сторонам.

Договаривающиеся Стороны будут требовать, чтобы эксплуатанты воздушных судов их регистрации, эксплуатанты воздушных судов, основное место деятельности или постоянное местопребыв ание которых находится на территории их государств, и эксплуатанты международн ых аэропортов на территории их государств действовали в соответствии с такими положениями и требованиям и по авиационной безопасности.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона соглашается с тем, что другая Договаривающаяся Сторона может потребовать от этих эксплуатантов воздушных судов соблюдения упомянутых в пункте 3 настоящей статьи положений и требований по авиационной безопасности, которые предусматриваются этой другой Договаривающейся Стороной для въезда, выезда и нахождения в пределах территории ее государства. Каждая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать применение надлежащих мер в пределах территории ее государства для защиты воздушных судов и проверки пассажиров, экипажа, ручной клади, багажа, груза и бортовых запасов до и во время посадки или погрузки. Каждая Договаривающаяся Сторона также благожелательно рассматривает любую просьбу другой Договаривающейся Стороны о принятии специальных мер безопасности в связи с конкретной угрозой.

5. Когда имеет место инцидент или угроза инцидента, связанного с незаконным захватом гражданских воздушных судов или с другими незаконными актами, направленны ми против безопасности воздушных судов, их пассажиров и экипажа, аэропортов или аэронавигац ионных средств, Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь посредством облегчения связи и принятия соответствующих мер в целях быстрого и безопасного пресечения такого инцидента или его угрозы.

Статья 14. Консультации

Для обеспечения тесного сотрудничес тва по всем вопросам, относящимся к выполнению настоящего Соглашения, между авиационными властями Договаривающихся  Сторон  периодически  или  по запросу  одной Договаривающейся Стороны могут проводиться консультации.

Статья 15. Разрешение споров

1. В случае спора между Договаривающимися Сторонами в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны в первую очередь должны стремиться решить его путем переговоров между авиационными властями Договаривающихся Сторон.

2. Если упомянутые власти не придут к соглашению, спор должен быть решен по дипломатическим каналам.

3. В случае, если урегулирование не может быть достигнуто вышеуказанными способами, спор по запросу любой из Договаривающихся Сторон должен передаватьс я на рассмотрение арбитража, состоящего из трех арбитров, два из которых назначаются каждой из Договаривающихся Сторон, а третий – двумя назначенными арбитрами.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона должна назначить арбитра в течение шестидесяти (60) дней с даты получения одной Договаривающейся Стороной от другой запроса по дипломатическим каналам на рассмотрение спора в арбитраже, а третий арбитр назначается в течение последующих шестидесяти (60) дней. В случае, если какой-либо из Договаривающихся Сторон не удастся назначить арбитра в указанный срок, или если третий арбитр не будет назначен в установленный срок, любая из Договаривающихся Сторон может обратиться к Президенту Совета Международн ой организации гражданской авиации с просьбой о назначении арбитра или арбитров в зависимости от обстоятельств.

5. Третий арбитр, назначенный в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи, должен быть гражданином третьего государства и выполнять обязанности председател я арбитража. В случае, если председател ь является гражданином государства одной из Договаривающихся Сторон или по какой-либо другой причине не сможет выполнить указанную функцию, то необходимое назначение должно быть произведено вице-президе нтом Совета Международн ой организации гражданской авиации.

6. Арбитраж должен выносить свое решение большинством голосов. Такое решение должно быть обязательным для обеих Договаривающихся Сторон. Каждая Договаривающаяся Сторона должна нести расходы по участию ее арбитра в разбирательстве. Расходы, связанные с участием председател я арбитража, и другие подобные расходы должны распределяться между Договаривающимися Сторонами поровну. По всем другим аспектам арбитраж должен самостоятельно определять процедуру своей работы.

Статья 16. Изменения Соглашения

1. Если одна из Договаривающихся Сторон предложит изменить условия настоящего Соглашения или Приложения к нему, между авиационными властями Договаривающихся Сторон проводятся консультации относительно предполагае мого изменения. Консультации должны начаться в течение шестидесяти (60) дней с даты запроса об их проведении, если только авиационные власти Договаривающихся Сторон не договорятся о продлении этого периода. Изменения к Соглашению вступают в силу после обмена нотами по дипломатическим каналам об их принятии. Изменения в Приложение могут быть внесены по согласованию между авиационными властями Договаривающихся Сторон в письменной форме и вступают в силу с даты, определенно й этими авиационными властями.

2. Если обе Договаривающиеся Стороны станут участниками любого многосторон него соглашения или конвенции в области гражданской авиации, то Договаривающиеся Стороны исключают взятие на себя каких-либо обязательств перед третьими государства ми в таких соглашениях или конвенциях, наносящих ущерб соблюдению условий и использованию прав, оговоренных настоящим Соглашением.

3. При возникновении возможных противоречий между Договаривающимися Сторонами при подписании какого-либо многосторон него соглашения или конвенции Стороны проведут консультации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 17. Регистрация Соглашения

Настоящее Соглашение и любые изменения к нему будут зарегистрированы в Международн ой организации гражданской авиации.

Статья 18. Прекращение действия

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределен ный срок.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может в любое время уведомить по дипломатическим каналам другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Такое уведомление направляетс я одновременн о в Международн ую организацию гражданской авиации. В этом случае действие Соглашения прекращается через двенадцать (12) месяцев с даты получения такого уведомления другой Договаривающейся Стороной, если указанное уведомление о прекращении действия Соглашения не будет отозвано по обоюдному согласию Договаривающихся Сторон до истечения этого периода. При отсутствии подтвержден ия о получении уведомления другой Договаривающейся Стороной оно будет рассматриваться как полученное через четырнадцат ь (14) дней после получения уведомления Международн ой организацие й гражданской авиации.

Статья 19. Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступит в силу с даты обмена дипломатическими нотами, подтверждающими, что каждая Договаривающаяся Сторона выполнила внутригосуд арственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу.

Совершено в Санкт-Петерб урге 4ого июля 2000 года в двух экземплярах, каждый на эстонском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании настоящего Соглашения используется текст на русском языке.

За Правительст во Эстонской Республики За Правительст во Российской Федерации
Тойво ЮРГЕНСОН Сергей ОТТОВИЧ

 

Приложение к Соглашению между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федерации о воздушном сообщении

1. Маршруты, которые будут эксплуатиро ваться в обоих направления х назначенными авиапредприятиями Российской Федерации:

Пунктыотправления Промежуточные пункты Пунктыназначения Пункты за пределами ЭстонскойРеспублики
Пункты в Российской Федерации Пункты в третьих странах Таллинн, другие пункты в Эстонской Республике будут согласованы дополнительно Пункты в странах Европы, Северной и Южной Америки

2. Маршруты, которые будут эксплуатироваться в обоих направлениях назначенными авиапредприятиями Эстонской Республики:

Пунктыотправления Промежуточные пункты Пунктыназначения Пункты за пределами РоссийскойФедерации
Пункты в Эстонской Республике Пункты в третьих странах Москва, другие пункты в Российской Федерации, будут согласованы дополнительно Пункты в странах Европы, Азии и Африки

Примечания:

1. Промежуточн ые пункты и пункты за пределами должны определятьс я по согласованию между авиационными властями Договаривающихся Сторон.

2. Право назначенного авиапредприятия одной Договаривающейся Стороны осуществлять перевозки пассажиров, груза и почты между пунктами на территории государства другой Договаривающейся Стороны и пунктами в третьих странах является предметом отдельной договоренно сти между авиационными властями Договаривающихся Сторон.

3. Назначенные авиапредприятия каждой Договаривающейся Стороны могут опускать любой или все пункты при полетах по договорным линиям за исключением пунктов отправления и назначения на территориях государств этих Договаривающихся Сторон.

4. Частота полетов и типы воздушных судов будут определятьс я по согласованию между назначенными авиапредприятиями и представлят ься на одобрение авиационным властям Договаривающихся Сторон.

5. Чартерные, дополнительные и специальные рейсы могут выполняться по предварительной заявке назначенного авиапредприятия. Заявка подается не менее чем за сорок восемь (48) часов до вылета воздушного судна, не считая выходных и праздничных дней.

6. Неназначенные авиапредприятия Договаривающихся Сторон могут выполнять чартерные перевозки на договорных линиях только по согласованию с назначенными на эту линию авиапредприятиями.

7.  Вопросы полетов воздушных судов по Транссибирскому, Трансазиатс кому и Трансполярному маршрутам являются предметом отдельной договоренно сти между авиационными властями Договаривающихся Сторон.

8. Авиапредприятия Договаривающихся Сторон могут заключать между собой соглашения по коммерческо му сотрудничес тву типа «блок-спейс», «code-sharing», совместной эксплуатации и «мокрый» лизинг, но выполнение полетов на основе упомянутых соглашений возможно только после одобрения данных соглашений авиационными властями Договаривающихся Сторон. Любые виды таких договоренно стей с авиапредприятиями третьих стран, касающихся перевозок между (через) территориями государств Договаривающихся Сторон, являются предметом специальной договоренно сти между авиационными властями Договаривающихся Сторон.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja venekeelne tekst.

 

/otsingu_soovitused.json