Teksti suurus:

Protokoll rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni autentse kuuekeelse teksti kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2000, 27, 166

Protokoll rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni autentse kuuekeelse teksti kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muudatusprotokollide ja protokolli ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

  

PROTOKOLL
Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (Chicago, 1944) autentse kuuekeelse teksti kohta


Allakirjutanud valitsused

arvestades, et assamblee 31. istungjärk nõudis resolutsioonis A31-16 muu hulgas, et nõukogu ja peasekretär võtaksid vajalikud meetmed, et suurendada hiina keele kasutamist Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis ja et nad jälgiksid kindlalt, et neid meetmeid võetaks eesmärgiga saavutada organisatsioonis hiina keele kasutamine teiste keeltega samal tasemel;

arvestades, et rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (edaspidi «konventsioon») ingliskeelne tekst avati allakirjutamiseks 1944. aasta 7. detsembril Chicagos;

arvestades, et 1968. aasta 24. septembril Buenos Aireses alla kirjutatud protokollile 1944. aasta 7. detsembril Chicagos koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni kolmekeelse teksti autentsuse kohta võeti konventsiooni tekst vastu prantsuse ja hispaania keeles, mis moodustavad koos konventsiooni ingliskeelse tekstiga kolmes keeles võrdselt autentse teksti, nagu nähakse ette konventsiooni lõppsätetes;

arvestades, et rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muudatusprotokoll ja rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (Chicago, 1944) protokoll neljakeelse teksti autentsuse kohta võeti vastu 1977. aasta 30. septembril, nähes ette konventsiooni venekeelse teksti ja selle muudatuste autentsuse;

arvestades, et rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muudatusprotokoll ja rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (Chicago, 1944) protokoll viiekeelse teksti autentsuse kohta võeti vastu 1995. aasta 29. septembril, nähes ette konventsiooni araabiakeelse teksti ja selle muudatuste autentsuse;

arvestades vastavalt, et asjakohane oleks võtta vajalikud meetmed, et konventsiooni tekst oleks olemas hiina keeles;

arvestades, et seda sätestades tuleb arvesse võtta inglis-, araabia-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelseid konventsiooni muudatuste tekste, mis on autentsed, ja et vastavalt konventsiooni artikli 94 lõikele a jõustub muudatus vaid riigi suhtes, kes on selle ratifitseerinud;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I

Konventsiooni hiinakeelne tekst ja selle muudatused, mis on käesolevale protokollile lisatud, koos konventsiooni inglis-, araabia-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelse teksti ja selle muudatustega moodustavad teksti, mis on võrdselt autentne kuues keeles.

Artikkel II

Kui käesoleva protokolli osalisriik on ratifitseerinud või tulevikus ratifitseerib konventsioonis vastavalt artikli 94 lõikele a tehtud muudatuse, siis muudatuse inglis-, araabia-, hiina-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelne tekst loetakse seotuks käesoleva protokolli tekstiga, mis on autentne kuues keeles.

Artikkel III

1. Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigid võivad saada käesoleva protokolli osalisriikideks
(a) kirjutades sellele alla vastuvõtmise reservatsioonita või
(b) kirjutades sellele alla vastuvõtmise reservatsiooniga või
(c) selle vastuvõtmisega.

2. Käesolev protokoll jääb allkirjastamiseks avatuks 1998. aasta 16. oktoobrini Montrealis ja hiljem Washingtonis, D.C.

3. Vastuvõtmine jõustub vastuvõtmisdokumendi deponeerimisel Ameerika Ühendriikide valitsuses.

4. Käesoleva protokolliga ühinemist või selle ratifitseerimist või kinnitamist loetakse protokolli vastuvõtmiseks.

Artikkel IV

1. Käesolev protokoll jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui kaksteist riiki on vastavalt artiklile III sellele alla kirjutanud ilma vastuvõtmise reservatsioonideta või on selle vastu võtnud ja pärast seda, kui on jõustunud 1998. aasta 1. oktoobril vastu võetud konventsiooni lõppsätete muudatus, mis näeb ette, et konventsiooni hiinakeelne tekst on autentne.

2. Riigi suhtes, kes saab käesoleva protokolli osalisriigiks vastavalt artiklile III hiljem, jõustub protokoll selle vastuvõtmise reservatsioonita allkirjastamise või vastuvõtmise päeval.

Artikkel V

Riigi ühinemist konventsiooniga pärast käesoleva protokolli jõustumist loetakse protokolli vastuvõtmiseks.

Artikkel VI

Kui riik on käesoleva protokolli vastu võtnud, ei käsitleta seda kui konventsiooni ükskõik millise muudatuse ratifitseerimist.

Artikkel VII

Niipea kui käesolev protokoll jõustub, registreerib Ameerika Ühendriikide valitsus selle Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis.

Artikkel VIII

1. Käesolev protokoll jääb jõusse nii kauaks, kui on jõus konventsioon.

2. Käesolev protokoll kaotab kehtivuse riigi suhtes ainult siis, kui see riik lakkab olemast konventsiooni osalisriik.

Artikkel IX

Ameerika Ühendriikide valitsus teavitab kõiki Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriike ja organisatsiooni ennast:
(a) käesoleva protokolli allkirjastamisest ja selle kuupäevast, viidates, kas allkirjastamisel tehti vastuvõtmise reservatsioon või mitte;
(b) igast vastuvõtmisdokumendi deponeerimisest ja selle kuupäevast;
(c) kuupäevast, millal käesolev protokoll jõustub vastavalt artikli IV lõikele 1.

Artikkel X

Käesolevat protokolli, mille inglis-, araabia-, hiina-, prantsus-, vene- ja hispaaniakeelne tekst on autentsed, deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivis. Ameerika Ühendriikide valitsus saadab selle tõestatud koopiad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriikide valitsustele.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta oktoobrikuu esimesel päeval Montrealis.

 


PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION
ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (Chicago, 1944)


The Undersigned Governments

Considering that the 31st Session of the Assembly, in Resolution A31-16, requested inter alia, the Council and the Secretary General to take the necessary measures to intensify the progressive use of the Chinese language in the International Civil Aviation Organization (ICAO) and to closely monitor these measures with the objective of achieving the utilization of the Chinese language in ICAO on the same level as the other languages in the Organization;

Considering that the English text of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter called the Convention) was opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

Considering that, pursuant to the Protocol signed at Buenos Aires on 24 September 1968 on the Authentic Trilingual Text of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago, 7 December 1944, the text of the Convention was adopted in the French and Spanish languages and, together with the text of the Convention in the English language, constitutes the text equally authentic in the three languages as provided for in the final clause of the Convention;

Considering that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and a Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were adopted on 30 September 1977, providing for the authenticity of the text of the Convention and amendments thereto in the Russian language;

Considering that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and a Protocol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were adopted on 29 September 1995, providing for the authenticity of the text of the Convention and amendments thereto in the Arabic language;

Considering accordingly, that it is appropriate to make the necessary provision for the text of the Convention to exist in the Chinese language;

Considering that in making such provision account must be taken of the existing amendments to the Convention in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages, the texts of which are equally authentic and that, according to Article 94(a) of the Convention, any amendment can come into force only in respect of any State which has ratified it;

Have agreed as follows:

Article I

The text of the Convention and of the amendments thereto in the Chinese language annexed to this Protocol, together with the text of the Convention and of the amendments thereto in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages, constitutes a text equally authentic in the six languages.

Article II

If a State party to this Protocol has ratified or in the future ratifies any amendment made to the Convention in accordance with Article 94(a) thereof, then the text of such amendment in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages shall be deemed to refer to the text equally authentic in the six languages, which results from this Protocol.

Article III

1. The States members of the International Civil Aviation Organization may become parties to the present Protocol either by:
(a) signature without reservation as to acceptance, or
(b) signature with reservation as to acceptance followed by acceptance, or
(c) acceptance.

2. This Protocol shall remain open for signature at Montreal until 16 October 1998 and thereafter at Washington, D.C.

3. Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Government of the United States of America.

4. Adherence to or ratification or approval of this Protocol shall be deemed to be acceptance thereof.

Article IV

1. This Protocol shall come into force on the thirtieth day after twelve States shall, in accordance with the provisions of Article III, have signed it without reservation as to acceptance or accepted it and after entry into force of the amendment to the final clause of the Convention adopted on 1 October 1998, which provides that the text of the Convention in the Chinese language is of equal authenticity.

2. As regards any State which shall subsequently become a party to this Protocol in accordance with Article III, the Protocol shall come into force on the date of its signature without reservation as to acceptance or of its acceptance.

Article V

Any adherence of a State to the Convention after this Protocol has entered into force shall be deemed to be acceptance of this Protocol.

Article VI

Acceptance by a State of this Protocol shall not be regarded as ratification by it of any amendment to the Convention.

Article VII

As soon as this Protocol comes into force, it shall be registered with the United Nations and with the International Civil Aviation Organization by the Government of the United States of America.

Article VIII

1. This Protocol shall remain in force so long as the Convention is in force.

2. This Protocol shall cease to be in force for a State only when that State ceases to be a party to the Convention.

Article IX

The Government of the United States of America shall give notice to all States members of the International Civil Aviation Organization and to the Organization itself:
(a) of any signature of this Protocol and the date thereof, with an indication whether the signature is with or without reservation as to acceptance;
(b) of the deposit of any instrument of acceptance and the date thereof;
(c) of the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 1.

Article X

This Protocol, drawn up in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the States members of the International Civil Aviation Organization.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized, have signed this Protocol.

Done at Montreal on the first day of October of the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

/otsingu_soovitused.json