Teksti suurus:

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimise protokoll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2002
Avaldamismärge:RT II 2001, 1, 2

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimise protokoll

(õ) 26.08.09 12:10

Protokolliga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 1984. a Genfis


Protokolli pooled,

meenutades, et piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon (edaspidi konventsioon) jõustus 16. märtsil 1983,

olles teadlikud konventsiooni artiklites 9 ja 10 käsitletud õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (edaspidi EMEP) tähtsusest,

võttes arvesse EMEP-i elluviimisel praeguseks saavutatud positiivseid tulemusi,

tunnistades, et senini on EMEP-i elluviimist võimaldanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi (UNEP) eraldatud rahalised vahendid ja valitsuste tehtud vabatahtlikud sissemaksed,

pidades silmas, et UNEP eraldab raha üksnes 1984. aasta lõpuni ning sellest rahast koos valitsuste vabatahtlike sissemaksetega ei piisa EMEP-i tööplaani täitmise täies mahus rahastamiseks, ning et seetõttu on vaja pärast 1984. aastat tagada EMEP-i pikaajaline finantseerimine,

võttes arvesse Euroopa Majanduskomisjoni otsuses B (XXXVIII) Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikide valitsustele tehtud üleskutseid tagada konventsiooni täitevorgani (edaspidi täitevorgan) esimesel nõupidamisel kokku lepitud alustel programmi selline rahastamine, mis võimaldab täitevorgani tegevust, eriti seoses EMEP-i tööga,

märkides, et konventsioon ei sisalda sätteid EMEP-i finantseerimise kohta ning seetõttu on vaja EMEP-i finantseerimine asjakohaselt korraldada,

võttes arvesse konventsiooni ametliku lisadokumendi koostamise põhimõtteid, mis on loetletud täitevorgani esimesel istungjärgul (7.–10. juunini 1983) vastu võetud soovitustes,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.ÜRO kehtestatud sissemaksemäär – protokolli poolele määratud sissemaksemäär rahandusaasta eest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kulude hinnangulise jaotuse skaala järgi.

2.Rahandusaasta – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahandusaasta; väljendeid «igal aastal» ja «iga-aastased kulutused» tõlgendades lähtutakse ÜRO rahandusaastast.

3.Üldine sihtfond – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri moodustatud üldine sihtfond, mille kaudu finantseeritakse piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni elluviimist.

4.EMEP-i geograafiline rakendusala – piirkond, kus teostatakse EMEP-i rahvusvaheliste keskuste* koordineerimisel seiret.
* Rahvusvahelisteks keskusteks on praegu Keemia Koordinatsioonikeskus ning Meteoroloogia Sünteesikeskuse Ida- ja Lääne-Euroopa osakonnad.

Artikkel 2. EMEP-i finantseerimine

EMEP-i finantseerimiseks eraldatud rahaga kaetakse EMEP-i raames koostööd tegevate rahvusvaheliste keskuste iga-aastased kulutused, mis tekivad EMEP-i juhtorgani tööprogrammis ette nähtud tegevuses.

Artikkel 3. Sissemaksed

1. Käesoleva artikli kohaselt tagatakse EMEP-i finantseerimine kohustuslikest sissemaksetest, mida täiendavad vabatahtlikud sissemaksed. Sissemakseid võib teha konverteeritavas või mittekonventeeritavas valuutas ning mitterahaliste sissemaksetena.

2. Kohustuslikke sissemakseid teevad igal aastal kõik käesoleva protokolli pooled, kes paiknevad EMEP-i geograafilisel rakendusalal.

3. Vabatahtlikke sissemakseid võivad teha käesoleva protokolli osapooled või protokollile alla kirjutanud riigid, isegi kui nende territooriumid paiknevad väljaspool EMEP-i geograafilist rakendusala. EMEP-i juhtorgani soovitusel ning täitevorgani heakskiidu korral võivad vabatahtlikke sissemakseid teha ka muud riigid, organisatsioonid või üksikisikud, kes soovivad kaasa aidata tööprogrammi elluviimisele.

4. Tööprogrammi elluviimiseks tehtavad iga-aastased kulutused kaetakse kohustuslikest sissemaksetest. Sularaha- või mitterahalised sissemaksed, nagu näiteks need, mida teevad rahvusvaheliste keskuste asukohariigid rahvusvahelistele keskustele, määratakse kindlaks tööprogrammis. Juhtorgani soovitusel ning täitevorgani heakskiidu korral võib vabatahtlikke sissemakseid kasutada kas kohustuslike sissemaksete vähendamiseks või EMEP-i raames toimuvate konkreetsete tegevuste finantseerimiseks.

5. Kohustuslikud ja vabatahtlikud sularahasissemaksed kantakse üldisesse sihtfondi.

Artikkel 4. Kulude jaotus

1. Kohustuslikke sissemakseid tehakse kooskõlas käesoleva protokolli lisas toodud tingimustega.

2. Täitevorgan arutab lisas muudatuste tegemise vajadust:
a) kui EMEP-i aastaeelarve suureneb 2,5-kordselt võrreldes käesoleva protokolli jõustumise aastaks või lisas viimaste muudatuste tegemise aastaks vastu võetud aastaeelarvega, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem;
b) kui täitevorgan asutab juhtivorgani soovitusel uue rahvusvahelise keskuse või
c) kuus aastat pärast käesoleva protokolli jõustumist või kuus aastat pärast lisa viimaste muudatuste jõustumist, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

3. Lisa muudatused võtab vastu täitevorgan konsensuse alusel.

Artikkel 5. Aastaeelarve

EMEP-i aastaeelarve koostab EMEP-i juhtorgan ja selle võtab vastu täitevorgan hiljemalt üks aasta enne selle rahandusaasta algust, mille kohta eelarve on koostatud.

Artikkel 6. Protokolli muudatused

1. Käesoleva protokolli mis tahes pool võib teha ettepanekuid protokolli muutmiseks.

2. Muudatusettepaneku tekst esitatakse kirjalikult Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretärile, kes saadab selle edasi kõigile protokolli pooltele. Täitevorgan arutab esitatud ettepanekuid oma järgmisel aastanõupidamisel, kui Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretär on saatnud parandused protokolli pooltele vähemalt üheksakümmend päeva enne arutelu.

3. Käesoleva protokolli mis tahes muudatus, välja arvatud protokolli lisa muudatus, võetakse vastu protokolli osapoolte esindajate konsensuse alusel ning see jõustub muudatuse vastu võtnud poole suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui kaks kolmandikku muudatuse vastu võtnud protokolli pooltest on deponeerinud oma dokumendi muudatuse vastuvõtmise kohta. Nimetatud muudatus jõustub protokolli mis tahes teise poole suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui vastav pool on andnud hoiule oma dokumendi nimetatud muudatuse vastuvõtmise kohta.

Artikkel 7. Vaidlusküsimuste lahendamine

Kui käesoleva protokolli poolte vahel tekib vaidlus protokolli tõlgendamise või kohaldamise üle, püüavad asjaosalised jõuda lahenduseni läbirääkimiste teel või mis tahes muul viisil, mis on vaidluseosalistele vastuvõetav.

Artikkel 8. Allakirjutamine

1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kontoris Genfis 28. septembrist 1984 kuni 5. oktoobrini 1984 (k.a), seejärel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakontoris New Yorgis kuni 4. aprillini 1985 Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikidele ning riikidele, kellel on Majandus- ja Sotsiaalnõukogu 28. märtsi 1947 resolutsiooni 36(IV) punkti 8 kohaselt Euroopa Majanduskomisjoni juures nõuandev staatus, samuti neile Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikidest koosnevatele piirkondlikele majandusintegratsiooni organisatsioonidele, kes on pädevad pidama protokollis käsitletud küsimustes läbirääkimisi ning sõlmima ja kohaldama rahvusvahelisi lepinguid tingimusel, et need riigid ja organisatsioonid on konventsiooni pooled.

2. Nimetatud piirkondlikud majandusintegratsiooni organisatsioonid teostavad oma pädevusse kuuluvates küsimustes neid õigusi ja täidavad neid kohustusi, mis on käesoleva protokolliga pandud liikmesriikidele. Sellistel juhtudel ei ole nende organisatsioonide liikmesriigid volitatud teostama neid õigusi individuaalkorras.

Artikkel 9. Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Käesoleva protokolli peavad sellele alla kirjutanud pooled ratifitseerima, vastu võtma või kinnitama.

2. Käesolev protokoll on ühinemiseks avatud artikli 8 lõikes 1 märgitud riikidele ja organisatsioonidele alates 5. oktoobrist 1984.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes täidab depositaari ülesandeid.

Artikkel 10. Jõustumine

1. Käesolev protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui:
a) oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi on hoiule andnud vähemalt üheksateist artikli 8 lõikes 1 märgitud riiki ja organisatsiooni, kes jäävad EMEP-i geograafilisele rakendusalale ja
b) nimetatud riikide ja organisatsioonide summaarne ÜRO kehtestatud sissemaksemäär ületab 40%.

2. Artikli 8 lõikes 1 märgitud riigi ja organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab käesoleva protokolli või ühineb sellega pärast ülaltoodud punktis 1 märgitud jõustumisnõuete täitmist, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast seda, kui nimetatud riik või organisatsioon on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi.

Artikkel 11. Väljaastumine

1. Protokolli pool võib käesolevast protokollist välja astuda viie aasta möödumisel protokolli jõustumisest tema suhtes, saates depositaarile sellekohase kirjaliku teatise. Protokollist väljaastumine jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui depositaar on saanud vastava teatise.

2. Protokollist väljaastumine ei mõjuta neid rahalisi kohustusi, mis kehtivad välja astuva poole suhtes enne väljaastumise jõustumise kuupäeva.

Artikkel 12. Autentsed tekstid

Käesoleva protokolli originaal, mille inglis-, vene- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Selle kinnituseks on selleks nõuetekohaselt volitatud isikud käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud Genfis kahekümne kaheksandal septembril tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal

RIIGIPIIRE ÜLETAVA ÕHUSAASTE KAUGLEVI 1979. AASTA KONVENTSIOONI ÕHUSAASTEAINETE KAUGLEVI SEIRE JA HINDAMISE EUROOPA KOOSTÖÖPROGRAMMI (EMEP) PIKAAJALISE FINANTSEERIMISE PROTOKOLLI ARTIKLIS 4 MÄRGITUD LISA

Õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) finantseerimise kulude jaotamiseks tehtavaid kohustuslikke sissemakseid arvutatakse alates 1995. aastast järgmise skaala kohaselt*:

  %
Austria 1,59
Bosnia ja Hertsegoviina 0,05
Bulgaaria 0,35
Horvaatia 0,15
Island 0,06
Jugoslaavia 0,23
Küpros 0,04
Liechtenstein 0,02
Norra 1,13
Poola 1,42
Püha Tool 0,02
Rootsi 2,66
Rumeenia 0,37
San Marino 0,02
Slovakkia 0,54
Sloveenia 0,10
Soome 1,07
Šveits 2,26
Tšehhi Vabariik 1,00
Türgi 0,60
Ukraina 2,60
Ungari 0,45
Valgevene 0,71
Venemaa 20,78
Euroopa Ühenduse liikmesriigid:  
Belgia 2,36
Hispaania 3,54
Holland 3,28
Iirimaa 0,50
Itaalia 6,89
Kreeka 1,00
Luksemburg 0,10
Portugal 0,30
Prantsusmaa 1,99
Saksamaa 18,47
Taani 1,38
Ühendkuningriik 8,61
EMÜ 3,33
KOKKU 99,97

____________
* Protokolli poolte paigutus, mida käesolevas lisas kasutatakse, on koostatud spetsiaalselt konventsiooni täitevorgani poolt kokku lepitud kuludejaotussüsteemi jaoks ja see kehtib ka EMEP-i finantseerimist käsitleva protokolli kohta.

 

PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION
ON LONG-TERM FINANCING OF THE COOPERATIVE PROGRAMME FOR MONITORING
AND EVALUATION OF THE LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE (EMEP)


The Contracting Parties,

Recalling that the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (hereinafter referred to as “the Convention”) entered into force on 16 March 1983,

Aware of the importance of the “Cooperative programme for the monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe” (hereinafter referred to as EMEP), as provided for in Articles 9 and 10 of the Convention,

Cognizant of the positive results achieved so far in the implementation of EMEP,

Recognizing that the implementation of EMEP has hitherto been made possible by financial means provided by the United Nations Environment Programme (UNEP) and by voluntary contributions from Governments,

Bearing in mind that since the UNEP contribution will continue only until the end of 1984, and that since this contribution together with the voluntary contributions from Governments have been inadequate to support fully the EMEP work plan, it will therefore be necessary to provide for long-term funding after 1984,

Considering the appeal of the Economic Commission for Europe to ECE member Governments, contained in its decision B (XXXVIII), to make available, on a basis to be agreed at the first meeting of the Executive Body for the Convention (hereinafter referred to as the “Executive Body”), the financial resources to enable the Executive Body to carry out its activities, in particular as regards the work of EMEP,

Noting that the Convention does not contain any provisions for financing EMEP and that it is, therefore, necessary to make appropriate arrangements regarding this matter,

Considering the elements to guide the drafting of a formal instrument supplementing the Convention, as listed in recommendations adopted by the Executive Body at its first session (7–10 June 1983),

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of the present Protocol:

1. “UN assessment rate” means a Contracting Party’s rate for the financial year in question in the scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations.

2. “Financial year” means the financial year of the United Nations, and “annual basis” and “annual costs” shall be construed accordingly.

3. “General Trust Fund” means the General Trust Fund for the Financing of the Implementation of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, which has been established by the Secretary-General of the United Nations.

4. “Geographical scope of EMEP” means the area within which, coordinated by the international centres of EMEP,* monitoring is carried out.

Article 2. Financing of EMEP

The financing of EMEP shall cover the annual costs of the international centres cooperating within EMEP for the activities appearing in the work programme of the Steering Body of EMEP.

Article 3. Contributions

1. In accordance with the provisions of this article the financing of EMEP shall consist of mandatory contributions, supplemented by voluntary contributions. Contributions may be made in convertible currency, non-convertible currency, or in kind.

2. Mandatory contributions shall be made on an annual basis by all Contracting Parties to the present Protocol which are within the geographical scope of EMEP.

3. Voluntary contributions may be made by the Contracting Parties or Signatories to the present Protocol, even if their territory lies outside the geographical scope of EMEP, as well as, subject to approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body of EMEP, by any other country, organization or individual which wishes to contribute to the work programme.

4. The annual costs of the work programme shall be covered by the mandatory contributions. Contributions in cash and in kind, such as those provided by host countries for international centres, shall be specified in the work programme. Voluntary contributions may, subject to the approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body, be utilized either for reducing the mandatory contributions or for financing specific activities within the scope of EMEP.

5. Mandatory and voluntary contributions in cash shall be deposited in the General Trust Fund.

Article 4. Sharing of Costs

1. Mandatory contributions shall be made in accordance with the terms of the Annex to the present Protocol.

2. The Executive Body shall consider the need to amend the Annex:
(a) If the annual budget of EMEP increases by a factor of two and a half times the level of the annual budget adopted for the year of entry into force of the present Protocol or for the year of last amendment of the Annex, whichever is later; or
(b) If the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body, designates a new international centre; or
(c) Six years after the entry into force of the present Protocol, or six years after last amendment to the Annex, whichever is later.

3. Amendments to the Annex shall be adopted by consensus of the Executive Body.

Article 5. Annual Budget

An annual budget for EMEP shall be drawn by the Steering Body of EMEP, and shall be adopted by the Executive Body not later than one year in advance of the financial year to which it applies.

Article 6. Amendments to the Protocol

1. Any Contracting Party to the present Protocol may propose amendments to it.

2. The text of proposed amendments shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communicate them to all Contracting Parties to the Protocol. The Executive Body shall discuss the proposed amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been circulated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to the Contracting Parties to the Protocol at least 90 days in advance.

3. An amendment to the present Protocol, other than an amendment to its Annex, shall be adopted by consensus of the representatives of the Contracting Parties to the Protocol and shall enter into force for the Contracting Parties to the Protocol which have accepted it on the ninetieth day after the day on which two-thirds of those Contracting Parties have deposited with the depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article 7. Settlement of Disputes

If a dispute arises between two or more Contracting Parties to the present Protocol as to its interpretation or application, they shall seek a solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

Article 8. Signature

1. The present Protocol shall be open for signature at the United Nations Office in Geneva from 28 September 1984 until 5 October 1984 inclusive, then at the Headquarters of the United Nations in New York until 4 April 1985, by the member States of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36(IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by the present Protocol, provided that the States and organizations concerned are parties to the Convention.

2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Protocol attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

Article 9. Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by Signatories.

2. The present Protocol shall be open for accession as from 5 October 1984 by the States and Organizations referred to in article 8, paragraph 1.

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the functions of the depositary.

Article 10. Entry into Force

1. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which:
(a) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited by at least nineteen States and Organizations referred to in article 8, paragraph , which are within the geographical scope of EMEP; and
(b) The aggregate of the UN assessment rates for such States and Organizations exceeds 40 per cent.

2. For each State and Organization referred to in article 8, paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the present Protocol or accedes thereto after the requirements for entry into force laid down in paragraph 1 above have been met, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or Organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 11. Withdrawal

1. At any time after five years from the date on which the present Protocol has come into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from it by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary.

2. Withdrawal shall not affect the financial obligations of the withdrawing Party until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 12. Authentic Texts

The original of the present Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done at Geneva, this twenty-eighth day of September one thousand nine hundred and eighty-four.

* The international centres are at present: the Chemical Co-ordinating Centre, the Meteorological Synthesizing Centre-East and the Meteorological Synthesizing Centre-West.

 

ANNEX REFERRED TO IN ARTICLE 4 OF THE PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON LONG-TERM FINANCING OF THE COOPERATIVE PROGRAMME FOR MONITORING AND EVALUATION OF THE LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE (EMEP)

Mandatory contributions for sharing of costs for financing the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP) shall, from 1995, be calculated according to the following scale*

  Per cent
Austria 1.59
Belarus 0.71
Bosnia and Herzegovina 0.05
Bulgaria 0.35
Croatia 0.15
Cyprus 0.04
Czech Republic 1.00
Finland 1.07
Holy See 0.02
Hungary 0.45
Iceland 0.06
Liechtenstein 0.02
Norway 1.13
Poland 1.42
Romania 0.37
Russian Federation 20.78
San Marino 0.02
Slovakia 0.54
Slovenia 0.10
Sweden 2.66
Switzerland 2.26
Turkey 0.60
Ukraine 2.60
Yugoslavia 0.23

Member countries of the European Community:

Belgium 2.36
Denmark 1.38
France 11.99
Germany 18.47
Greece 1.00
Ireland 0.50
Italy 6.89
Luxembourg 0.10
Netherlands 3.28
Portugal 0.30
Spain 3.54
United Kingdom 8.61
European Community 3.33
TOTAL 99.97

____________
* The order in which the Contracting Parties are listed in this Annex is specifically made in relation to the cost-sharing system agreed upon by the Executive Body for the Convention. Accordingly, the listing is a feature which is specific to the Protocol on the financing of EMEP.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json