HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistikaVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2002
Avaldamismärge:RT II 2001, 1, 3

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon

Vastu võetud 28.01.1981

Konventsiooni ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni järelevalveasutusi ja andmete liikumist üle piiri käsitlev lisaprotokoll

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokoll


PREAMBULA

Käesolevale konventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmesriikide suurem ühtsus, mis põhineb eelkõige austusel õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamisel;

arvestades, et seoses automatiseeritult töödeldavate isikuandmete sagenenud liikumisega üle riigipiiride on vajalik tõhustada inimese õiguste ja põhivabaduste kaitset, eriti eraelu kaitset;

kinnitades oma kohustust tagada informatsiooni vaba piiriülene levik;

tunnistades, et tuleb ühitada privaatsuse väärtustamine ja informatsiooni vaba vahetamine,

on kokku leppinud järgmises:

I peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Objekt ja eesmärk

Käesoleva konventsiooni eesmärk on tagada osalisriigi territooriumil igale isikule, olenemata tema kodakondsusest või alalisest elukohast, tema õiguste ja põhivabaduste austamine. Eriti oluline on isikuandmete automatiseeritud töötlemisel tagada isiku õigus säilitada privaatsus («andmekaitse»).

Artikkel 2. Mõisted

Käesoleva konventsiooni kohaselt:
a. tähendab «isikuandmed» mis tahes informatsiooni tuvastatud või tuvastatava isiku kohta («andmesubjekt»);
b. tähendab «automatiseeritud andmekogu» mis tahes andmekogu, mida töödeldakse automatiseeritult;
c. tähendab «automatiseeritud töötlemine» järgmisi täielikult või osaliselt automatiseeritud toiminguid: andmete kogumist, andmete loogilist ja/või matemaatilist töötlemist, muutmist, kustutamist, väljavõtete tegemist või levitamist;
d. tähendab «andmekogu vastutav töötleja» füüsilist või juriidilist isikut, riigiasutust, esindust või mõnda muud organisatsiooni, kellele on siseriikliku õigusega antud pädevus otsustada automatiseeritud andmekogu eesmärgi üle, kogutavate isikuandmete koosseisu ning töötlemisviisi kohta.

Artikkel 3. Kohaldamisala

1. Osalisriigid kohaldavad käesolevat konventsiooni isikuandmete automatiseeritud kogudele ning isikuandmete automatiseeritud töötlemisele era- ja avalikus sektoris.

2. Riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti deponeerides või hiljem deklareerida Euroopa Nõukogu peasekretärile, et ta:
a. ei kohalda käesolevat konventsiooni teatavatele isikuandmete automatiseeritud kogudele, deponeerides asjaomase loendi samas. Loendisse ei pea kandma neid automatiseeritud andmekogusid, mida hõlmab siseriiklik andmekaitseõigus. Riik parandab seda loendit uue deklaratsiooniga iga kord, kui siseriikliku andmekaitseõigusega hõlmatava automatiseeritud isikuandmete kogude loetelu täiendatakse;
b. kohaldab käesolevat konventsiooni informatsioonile isikute gruppide, ühenduste, fondide, äriühingute, korporatsioonide ja muude organisatsioonide kohta, mis otseselt või kaudselt koosnevad füüsilistest isikutest, olenemata sellest, kas need organisatsioonid on juriidilised isikud või mitte;
c. kohaldab käesolevat konventsiooni ka nendele isikuandmete kogudele, mida ei töödelda automatiseeritult.

3. Riik, kes on deklareerinud konventsiooni jõustamist käesoleva artikli lõike 2 punktis b või c nimetatud valdkonna suhtes, võib täpsustada, millistele isikuandmete kogudele ta konventsiooni kohaldab. Asjaomane loend deponeeritakse koos deklaratsiooniga.

4. Osalisriik, kes on deklareerinud piirangute kehtestamist käesoleva artikli lõike 2 punktis a nimetatud valdkonna suhtes, ei tohi sellised piirangud kehtestanud osalisriigilt nõuda käesoleva konventsiooni kohaldamist asjaomastele kogudele.

5. Osalisriik, kes ei ole teatanud konventsiooni jõustamisest käesoleva artikli lõike 2 punktis b või c nimetatud valdkonna suhtes, ei tohi sellisest jõustamisest teatanud osalisriigilt nõuda konventsiooni kohaldamist asjaomasele valdkonnale.

6. Käesoleva artikli lõikega 2 seotud deklaratsioonid jõustuvad samaaegselt konventsiooni jõustumisega juhul, kui deklaratsioon on koostatud konventsiooni allkirjastades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti deponeerides. Edaspidised deklaratsioonid jõustuvad deklaratsiooni laekumisest Euroopa Nõukogu peasekretärile kolme kuu pärast. Deklaratsiooni võib osaliselt või täielikult tagasi võtta Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega. Tagasivõtmine jõustub teate laekumisest kolme kuu möödudes.

 

II peatükk
ANDMEKAITSE PÕHIPRINTSIIBID

Artikkel 4. Osalisriigi kohustused

1. Osalisriik tagab käesolevas peatükis sätestatud andmekaitse põhimõtete ellurakendamise siseriikliku õiguse meetmetega.

2. Meetmed võetakse kasutusele hiljemalt käesoleva konventsiooni osalisriigi suhtes jõustumise momendist.

Artikkel 5. Andmekvaliteet

Automatiseeritult töödeldavad isikuandmed:
a. tuleb hankida ja töödelda ausal ning seaduslikul teel;
b. tuleb koguda seaduspärasel ja täpselt määratletud eesmärkidel ning kasutada vastavalt nendele eesmärkidele;
c. peavad olema adekvaatsed, asjakohased, piisavad vastavalt kogumise eesmärkidele;
d. peavad olema õiged ja vajadusel täiendatavad;
e. peavad olema säilitatud vormis, mis lubab andmesubjekti teha kindlaks mitte kauemaks, kui perioodiks, mis on vajalik andmete kogumise eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 6. Andmete eriliigid

Rassilist kuuluvust, poliitilisi vaateid või usulisi või muid veendumusi kirjeldavaid isikuandmeid ning andmeid tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta ei või automatiseeritult töödelda, välja arvatud juhul, kui siseriikliku õigusega tagatakse asjakohane kaitse. Sama nõue kehtib isikuandmete kohta, mis kajastavad süüdimõistmist toimepandud kriminaalkuritegudes.

Artikkel 7. Andmeturve

Automatiseeritud andmekogudes säilitatavate isikuandmete tahtmatu või tahtliku hävitamise, kaotsimineku, aga ka omavolilise juurdepääsu, muutmise või levitamise eest kaitsmiseks võetakse kasutusele kohased turvameetmed.

Artikkel 8. Lisatagatised andmesubjektile

Isikule peab olema võimaldatud:
a. teha kindlaks automatiseeritud isikuandmete kogu olemasolu, selle peamine eesmärk, samuti selle andmekogu vastutava töötleja isikuandmed ja alaline elukoht või peamine töökoht;
b. saada määratletud ajavahemike järel ning ilma liigse viivituseta või kuluta teavet, kas tema isikuandmeid säilitatakse automatiseeritud andmekogus ja saada neid andmeid talle mõistetavas vormis;
c. nõuda nimetatud andmete parandamist või kustutamist, kui nende töötlemine on olnud vastuolus siseriikliku õigusega, millega kehtestatakse käesoleva konventsiooni artiklites 5 ja 6 sätestatud põhimõtted;
d. kasutada õiguskaitsevahendeid juhul, kui vastavalt käesoleva artikli punktidele b ja c esitatud taotlust kinnituse, edastamise, parandamise või kustutamise kohta ei ole rahuldatud.

Artikkel 9. Erandid ja piirangud

1. Konventsiooni artiklitest 5, 6 ja 8 ei lubata teha erandeid, välja arvatud käesolevas artiklis sätestatud piirides.

2. Konventsiooni artiklite 5, 6 ja 8 sätteid võib kitsendada, juhul kui kitsendused on lubatud osalisriigi siseriikliku õigusega ning osutuvad demokraatlikus ühiskonnas vajalikeks, et:
a. kaitsta riigi julgeolekut, avalikku korda, riigi rahalisi huve või võidelda kuritegevuse vastu;
b. kaitsta andmesubjekti või muu isiku õigusi ja vabadusi.

3. Artikli 8 punktides b, c ja d täpsustatud õiguste teostamist võib piirata isikuandmete automatiseeritud kogude statistilisel või teadusliku uurimise eesmärkidel kasutamist reguleeriva õigusaktiga, juhul kui see erand eeldatavalt ei ohusta andmesubjekti privaatsust.

Artikkel 10. Karistused ja õiguskaitsevahendid

Osalisriik peab ette nägema asjakohased karistused ja õiguskaitsevahendid juhuks, kui rikutakse neid siseriikliku õiguse sätteid, mille alusel käesolevas peatükis sätestatud andmekaitse põhimõtted ellu rakendatakse.

Artikkel 11. Laiendatud kaitse

Käesoleva peatüki sätted ei takista osalisriiki pakkumast andmesubjektile muid kaitsemeetmeid peale konventsioonis määratletute.

 

III peatükk
ANDMETE PIIRIÜLENE LEVIK

Artikkel 12. Isikuandmete piiriülene levik ja siseriiklik õigus

1. Järgmisi sätteid kohaldatakse automatiseeritult töödeldavate isikuandmete või sellel eesmärgil kogutavate isikuandmete mis tahes vahenditega üle riigipiiri edastamise korral;

2. Osalisriik ei tohi ainult privaatsuse kaitsmise eesmärgil keelata ega allutada erikontrollile isikuandmete edastamist teise osalisriigi territooriumile.

3. Osalisriik võib lõike 2 sätteid kitsendada juhul, kui:
a. tema seadusandluses on kehtestatud erisätted isikuandmete või teatavate isikuandmete automatiseeritud kogude kohta tulenevalt nende andmete või kogude laadist, välja arvatud juhul, kui teise osalisriigi sätted tagavad samaväärse kaitse;
b. andmete edastamine tema territooriumilt mitteosalisriigi territooriumile toimub läbi teise osalisriigi territooriumi ning tahetakse vältida selliste andmete edastamist, millega rikutakse edastava riigi seadusandlust.

IV peatükk
VASTASTIKUNE ABISTAMINE

Artikkel 13. Osalisriikide koostöö

1. Osalisriigid kohustuvad käesoleva konventsiooni rakendamisel üksteist abistama.

2. Sellel eesmärgil:
a. nimetab osalisriik ühe või mitu ametiasutust, kelle nimetuse ja aadressi ta teatab Euroopa Nõukogu peasekretärile;
b. peab mitu ametiasutust nimetanud osalisriik teatises täpsustama iga asutuse pädevuse.

3. Teise osalisriigi nimetatud ametiasutuse taotlusel osalisriigi ametiasutus:
a. annab informatsiooni siseriikliku andmekaitsealase seadusandluse ja halduspraktika kohta;
b. võtab kasutusele vastavalt siseriiklikule õigusele ning privaatsuse kaitseks kõik vajalikud meetmed, et anda asjakohast informatsiooni oma territooriumil teostatud automatiseeritud töötlemiste erisuste kohta, koos erisustega isikuandmete töötlemisel.

Artikkel 14. Abi alaliselt välismaal elavatele andmesubjektidele

1. Osalisriik aitab alaliselt välismaal elaval isikul realiseerida õigusi, mis on viimasele tagatud konventsiooni artikli 8 põhimõtteid jõustava siseriikliku õigusega.

2. Kui selline isik elab alaliselt teise osalisriigi territooriumil, peab olema talle võimaldatud õigus esitada oma abitaotlus selle osalisriigi poolt nimetatud ametiasutuse vahendusel.

3. Abitaotlus peab sisaldama kõiki vajalikke üksikasju inter alia:
a. abitaotluse esitanud isiku nimi, aadress ja muud asjakohased üksikasjad isiku kindlaks tegemiseks;
b. isikuandmete automatiseeritud kogu, mille kohta taotlus esitati, või selle andmekogu vastutav töötleja;
c. esitatud abitaotluse põhjendus.

Artikkel 15. Kaitse tagamine nimetatud ametiasutuse abitaotluse täitmisel

1. Osalisriigi poolt nimetatud ametiasutus, kes on saanud teise osalisriigi poolt nimetatud ametiasutuselt informatsiooni koos abitaotlusega või vastuseks oma abitaotlusele, ei tohi kasutada seda teavet abitaotluses nimetamata eesmärkidel.

2. Osalisriik teostab järelevalvet, et nimetatud asutustes töötavaid või selle nimel tegutsevaid isikuid kohustataks käsitama seda informatsiooni konfidentsiaalse või salajasena.

3. Nimetatud asutus ei tohi välismaal elava andmesubjekti nimel esitada artikli 14 lõike 2 kohast abitaotlust omal algatusel ning ilma viimase nõusolekuta.

Artikkel 16. Abitaotluse tagasilükkamine

Nimetatud asutus, kelle poole vastavalt käesoleva konventsiooni artiklitele 13 või 14 abitaotlusega pöördutakse, ei tohi abitaotlust tagasi lükata, välja arvatud järgmistel juhtudel:
a. abitaotlus ei kuulu vastamise eest vastutava andmekaitseasutuse pädevusse;
b. abitaotlus ei ole kooskõlas käesoleva konventsiooni sätetega;
c. taotluse täitmine ohustaks taotluse esitanud osalisriigi iseseisvust, julgeolekut või avalikku korda (ordre public) või selle osalisriigi jurisdiktsiooni all olevate isikute õigusi ja põhivabadusi.

Artikkel 17. Kulud ja abimenetlus

1. Osalisriikide artikli 13 kohaselt osutatav vastastikune abi ning artikli 14 kohaselt alaliselt välismaal elavatele andmesubjektidele osutatav abi ei tohi kaasa tuua muid kulusid ega makse peale ekspertide ja tõlkide tasu. Need kulud tasub abitaotluse esitanud asutuse nimetanud osalisriik.

2. Andmesubjektilt ei tohi nõuda kulusid ega makse seoses tema nimel teise osalisriigi territooriumil korraldatavate toimingutega, välja arvatud seadusjärgselt kantavad nimetatud osalisriigi alaliste elanike kulud.

3. Abi andmise protseduurilistes küsimustes, mis on seotud kasutatava keele, menetluse käigu ja vormiga, lepivad kokku asjaomased osalisriigid.

 

V peatükk
NÕUANDEKOMITEE

Artikkel 18. Komitee koosseis

1. Nõuandekomitee moodustatakse pärast käesoleva konventsiooni jõustumist.

2. Osalisriik nimetab komiteesse esindaja ja tema asetäitja. Euroopa Nõukogu liikmesriiki, kes ei ole konventsiooniga ühinenud, võib komitees esindada vaatleja.

3. Nõuandekomitee võib ühehäälse otsusega kutsuda istungile vaatlejana osalema riigi, kes ei ole Euroopa Nõukogu liige ega konventsiooni osalisriik.

Artikkel 19. Komitee ülesanded

Nõuandekomitee:
a. võib teha ettepanekuid lihtsustada või täiendada konventsiooni rakendamist;
b. võib vastavalt artiklile 21 teha käesoleva konventsiooni kohta parandusettepanekuid;
c. avaldab oma arvamust mis tahes käesoleva konventsiooni parandusettepaneku kohta vastavalt artikli 21 lõikele 3;
d. võib osalisriigi taotlusel avaldada oma arvamust käesoleva konventsiooni rakendamisel tekkinud mis tahes küsimuse kohta.

Artikkel 20. Protseduur

1. Nõuandekomitee kutsub kokku Euroopa Nõukogu peasekretär. Komitee esimene koosolek peetakse käesoleva konventsiooni jõustumisest arvates kaheteistkümne kuu jooksul. Edaspidi koguneb komitee vähemalt kord iga kahe aasta jooksul või juhul, kui seda nõuab kolmandik osalisriikide esindajatest.

2. Nõuandekomitee koosoleku kvoorumi moodustab osalisriikide esindajate enamus.

3. Pärast koosolekut esitab nõuandekomitee Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteele aruande oma tegevusest ja konventsiooni ellurakendamisest.

4. Nõuandekomitee koostab oma protseduurireeglid käesoleva konventsiooni sätete alusel.

VI peatükk
PARANDUSED

Artikkel 21. Parandused

1. Osalisriik, Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee või Nõuandekomitee võivad teha ettepanekuid käesoleva konventsiooni parandamiseks.

2. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab parandusettepaneku Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ning Euroopa Nõukogu mitteliikmesriigile, kes on ühinenud või kutsutud ühinema käesoleva konventsiooniga vastavalt artiklile 23.

3. Osalisriigi või Ministrite Komitee parandusettepanek edastatakse Nõuandekomiteele, kes esitab Ministrite Komiteele oma arvamuse esitatud parandusettepaneku kohta.

4. Ministrite Komitee kaalub esitatud parandusettepanekut ja Nõuandekomitee arvamust ning võib paranduse kinnitada.

5. Ministrite Komitee käesoleva artikli lõike 4 kohaselt kinnitatud paranduse tekst edastatakse osalisriikidele vastuvõtmiseks.

6. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt kinnitatud parandus jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui kõik osalisriigid on peasekretäri selle vastuvõtmisest teavitanud.

 

VII peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 22. Jõustumine

1. Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Konventsioon tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.

2. Käesolev konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil viis Euroopa Nõukogu liikmesriiki on konventsiooniga eelmise lõike sätete kohaselt ühinenud.

3. Edaspidi konventsiooniga ühineda sooviva Euroopa Nõukogu liikmesriigi suhtes jõustub konventsioon ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest arvates neljanda kuu esimesel päeval.

Artikkel 23. Euroopa Nõukogu mitteliikmesriigi ühinemine

1. Pärast käesoleva konventsiooni jõustumist võib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kutsuda käesoleva konventsiooniga ühinema riike, kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmesriigid. Seda tehakse Euroopa Nõukogu statuudi artikli 20 punktis d sätestatud häälteenamusega vastuvõetud otsuse ning komitees esindatud osalisriikide ühehäälse otsuse alusel.

2. Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisel peale ühinemisdokumendi deponeerimisest Euroopa Nõukogu peasekretäri juures.

Artikkel 24. Territoriaalne klausel

1. Riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti deponeerides täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes käesolev konventsioon kehtima hakkab.

2. Edaspidi võib riik Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatud deklaratsiooniga jõustada konventsiooni ka muul territooriumil. Selle territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele deklaratsiooni laekumisest peasekretärile.

3. Kahe eelmise lõike järgi tehtud deklaratsiooni võib seal nimetatud mis tahes territooriumi suhtes peasekretärile saadetava teatisega tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuue kuu möödumisele teate laekumisest peasekretärile.

Artikkel 25. Reservatsioonid

Käesoleva konventsiooni suhtes ei tohi teha reservatsioone.

Artikkel 26. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib käesoleva konventsiooni igal ajal denonsseerida saates Euroopa Nõukogu peasekretärile asjakohase teate.

2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuue kuu möödumisele asjaomase teate laekumisest peasekretärile.

Artikkel 27. Teated

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb nõukogu liikmesriikidele ja muudele käesoleva konventsiooniga ühinenud riikidele teatavaks iga:
a. allakirjutamise;
b. ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimise;
c. käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäeva artiklite 22, 23 ja 24 järgi;
d. muu käesoleva konventsiooniga seotud akti või teate.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kirjutanud alla käesolevale konventsioonile.

Koostatud 28. jaanuaril 1981 Strasbourg’is inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja kõigile käesoleva konventsiooniga ühinema kutsutud riikidele.

 

ETS No. 108

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA
Strasbourg, 28.I.1981

 

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members, based in particular on respect for the rule of law, as well as human rights and fundamental freedoms;

Considering that it is desirable to extend the safeguards for everyone’s rights and fundamental freedoms, and in particular the right to the respect for privacy, taking account of the increasing flow across frontiers of personal data undergoing automatic processing;

Reaffirming at the same time their commitment to freedom of information regardless of frontiers;

Recognising that it is necessary to reconcile the fundamental values of the respect for privacy and the free flow of information between peoples,

Have agreed as follows:

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Object and purpose

The purpose of this convention is to secure in the territory of each Party for every individual, whatever his nationality or residence, respect for his rights and fundamental freedoms, and in particular his right to privacy, with regard to automatic processing of personal data relating to him (“data protection”).

Article 2. Definitions

For the purposes of this convention:
a. “personal data” means any information relating to an identified or identifiable individual (“data subject”);
b. “automated data file” means any set of data undergoing automatic processing;
c. “automatic processing” includes the following operations if carried out in whole or in part by automated means: storage of data, carrying out of logical and/or arithmetical operations on those data, their alteration, erasure, retrieval or dissemination;
d. “controller of the file” means the natural or legal person, public authority, agency or any other body who is competent according to the national law to decide what should be the purpose of the automated data file, which categories of personal data should be stored and which operations should be applied to them.

Article 3. Scope
1. The Parties undertake to apply this convention to automated personal data files and automatic processing of personal data in the public and private sectors.

2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, give notice by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe:
a. that it will not apply this convention to certain categories of automated personal data files, a list of which will be deposited. In this list it shall not include, however, categories of automated data files subject under its domestic law to data protection provisions. Consequently, it shall amend this list by a new declaration whenever additional categories of automated personal data files are subjected to data protection provisions under its domestic law;
b. that it will also apply this convention to information relating to groups of persons, associations, foundations, companies, corporations and any other bodies consisting directly or indirectly of individuals, whether or not such bodies possess legal personality;
c. that it will also apply this convention to personal data files which are not processed automatically.

3. Any State which has extended the scope of this convention by any of the declarations provided for in sub-paragraph 2.b or c above may give notice in the said declaration that such extensions shall apply only to certain categories of personal data files, a list of which will be deposited.

4. Any Party which has excluded certain categories of automated personal data files by a declaration provided for in sub-paragraph 2.a above may not claim the application of this convention to such categories by a Party which has not excluded them.

5. Likewise, a Party which has not made one or other of the extensions provided for in sub-paragraphs 2.b and c above may not claim the application of this convention on these points with respect to a Party which has made such extensions.

6. The declarations provided for in paragraph 2 above shall take effect from the moment of the entry into force of the convention with regard to the State which has made them if they have been made at the time of signature or deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or three months after their receipt by the Secretary General of the Council of Europe if they have been made at any later time. These declarations may be withdrawn, in whole or in part, by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawals shall take effect three months after the date of receipt of such notification.

 

Chapter II
BASIC PRINCIPLES FOR DATA PROTECTION

Article 4. Duties of the Parties

1. Each Party shall take the necessary measures in its domestic law to give effect to the basic principles for data protection set out in this chapter.

2. These measures shall be taken at the latest at the time of entry into force of this convention in respect of that Party.

Article 5. Quality of data

Personal data undergoing automatic processing shall be:
a. obtained and processed fairly and lawfully;
b. stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
c. adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
d. accurate and, where necessary, kept up to date;
e. preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

Article 6. Special categories of data

Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

Article 7. Data security

Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against accidental or unauthorised destruction or accidental loss as well as against unauthorised access, alteration or dissemination.

Article 8. Additional safeguards for the data subject

Any person shall be enabled:
a. to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
b. to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
c. to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if these have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in Articles 5 and 6 of this convention;
d. to have a remedy if a request for confirmation or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs b and c of this article is not complied with.

Article 9. Exceptions and restrictions

1. No exception to the provisions of Articles 5, 6 and 8 of this convention shall be allowed except within the limits defined in this article.

2. Derogation from the provisions of Articles 5, 6 and 8 of this convention shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interests of:
a. protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;
b. protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

3. Restrictions on the exercise of the rights specified in Article 8, paragraphs b, c and d, may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes when there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subjects.

Article 10. Sanctions and remedies

Each Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles for data protection set out in this chapter.

Article 11. Extended protection

None of the provisions of this chapter shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this convention.

 

Chapter III
TRANSBORDER DATA FLOWS

Article 12. Transborder flows of personal data and domestic law

1. The following provisions shall apply to the transfer across national borders, by whatever medium, of personal data undergoing automatic processing or collected with a view to their being automatically processed.

2. A Party shall not, for the sole purpose of the protection of privacy, prohibit or subject to special authorisation transborder flows of personal data going to the territory of another Party.

3. Nevertheless, each Party shall be entitled to derogate from the provisions of paragraph 2:
a. insofar as its legislation includes specific regulations for certain categories of personal data or of automated personal data files, because of the nature of those data or those files, except where the regulations of the other Party provide an equivalent protection;
b. when the transfer is made from its territory to the territory of a non Contracting State through the intermediary of the territory of another Party, in order to avoid such transfers resulting in circumvention of the legislation of the Party referred to at the beginning of this paragraph.

 

Chapter IV
MUTUAL ASSISTANCE

Article 13. Co-operation between Parties

1. The Parties agree to render each other mutual assistance in order to implement this convention.

2. For that purpose:
a. each Party shall designate one or more authorities, the name and address of each of which it shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe;
b. each Party which has designated more than one authority shall specify in its communication referred to in the previous sub-paragraph the competence of each authority.

3. An authority designated by a Party shall at the request of an authority designated by another Party:
a. furnish information on its law and administrative practice in the field of data protection;
b. take, in conformity with its domestic law and for the sole purpose of protection of privacy, all appropriate measures for furnishing factual information relating to specific automatic processing carried out in its territory, with the exception however of the personal data being processed.

Article 14. Assistance to data subjects resident abroad

1. Each Party shall assist any person resident abroad to exercise the rights conferred by its domestic law giving effect to the principles set out in Article 8 of this convention.

2. When such a person resides in the territory of another Party he shall be given the option of submitting his request through the intermediary of the authority designated by that Party.

3. The request for assistance shall contain all the necessary particulars, relating inter alia to:
a. the name, address and any other relevant particulars identifying the person making the request;
b. the automated personal data file to which the request pertains, or its controller;
c. the purpose of the request.

Article 15. Safeguards concerning assistance rendered by designated authorities

1. An authority designated by a Party which has received information from an authority designated by another Party either accompanying a request for assistance or in reply to its own request for assistance shall not use that information for purposes other than those specified in the request for assistance.

2. Each Party shall see to it that the persons belonging to or acting on behalf of the designated authority shall be bound by appropriate obligations of secrecy or confidentiality with regard to that information.

3. In no case may a designated authority be allowed to make under Article 14, paragraph 2, a request for assistance on behalf of a data subject resident abroad, of its own accord and without the express consent of the person concerned.

Article 16. Refusal of requests for assistance

A designated authority to which a request for assistance is addressed under Articles 13 or 14 of this convention may not refuse to comply with it unless:
a. the request is not compatible with the powers in the field of data protection of the authorities responsible for replying;
b. the request does not comply with the provisions of this convention;
c. compliance with the request would be incompatible with the sovereignty, security or public policy (ordre public) of the Party by which it was designated, or with the rights and fundamental freedoms of persons under the jurisdiction of that Party.

Article 17. Costs and procedures of assistance

1. Mutual assistance which the Parties render each other under Article 13 and assistance they render to data subjects abroad under Article 14 shall not give rise to the payment of any costs or fees other than those incurred for experts and interpreters. The latter costs or fees shall be borne by the Party which has designated the authority making the request for assistance.

2. The data subject may not be charged costs or fees in connection with the steps taken on his behalf in the territory of another Party other than those lawfully payable by residents of that Party.

3. Other details concerning the assistance relating in particular to the forms and procedures and the languages to be used, shall be established directly between the Parties concerned.

 

Chapter V
CONSULTATIVE COMMITTEE

Article 18. Composition of the committee

1. A Consultative Committee shall be set up after the entry into force of this convention.

2. Each Party shall appoint a representative to the committee and a deputy representative. Any member State of the Council of Europe which is not a Party to the convention shall have the right to be represented on the committee by an observer.

3. The Consultative Committee may, by unanimous decision, invite any non-member State of the Council of Europe which is not a Party to the convention to be represented by an observer at a given meeting.

Article 19. Functions of the committee

The Consultative Committee:
a. may make proposals with a view to facilitating or improving the application of the convention;
b. may make proposals for amendment of this convention in accordance with Article 21;
c. shall formulate its opinion on any proposal for amendment of this convention which is referred to it in accordance with Article 21, paragraph 3;
d. may, at the request of a Party, express an opinion on any question concerning the application of this convention.

Article 20. Procedure

1. The Consultative Committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within twelve months of the entry into force of this convention. It shall subsequently meet at least once every two years and in any case when one-third of the representatives of the Parties request its convocation.

2. A majority of representatives of the Parties shall constitute a quorum for a meeting of the Consultative Committee.

3. After each of its meetings, the Consultative Committee shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on its work and on the functioning of the convention.

4. Subject to the provisions of this convention, the Consultative Committee shall draw up its own Rules of Procedure.

 

Chapter VI
AMENDMENTS

Article 21. Amendments

1. Amendments to this convention may be proposed by a Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe or the Consultative Committee.

2. Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this convention in accordance with the provisions of Article 23.

3. Moreover, any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Consultative Committee, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

4. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Consultative Committee and may approve the amendment.

5. The text of any amendment approved by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 4 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

6. Any amendment approved in accordance with paragraph 4 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

 

Chapter VII
FINAL CLAUSES

Article 22. Entry into force

1. This convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

3. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 23. Accession by non-member States

1. After the entry into force of this convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the committee.

2. In respect of any acceding State, the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 24. Territorial clause

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this convention shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 25. Reservations

No reservation may be made in respect of the provisions of this convention.

Article 26. Denunciation

1. Any Party may at any time denounce this convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 27. Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this convention of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c. any date of entry into force of this convention in accordance with Articles 22, 23 and 24;
d. any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 28th day of January 1981, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State invited to accede to this Convention.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json