Teksti suurus:

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 58, 412

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord

Vastu võetud 15.07.2004 nr 248

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 58 lõike 6 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib kaitsealuse looma-, taime- ja seeneliigi isendi (sealhulgas kuklasepesade) ümberasustamist nende looduslikust elupaigast või kasvukohast uude looduslikku elupaika või kasvukohta.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) «Looduskaitseseadusest» tulenevate erisustega.

§2. Looma ümberasustamine

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi (sealhulgas kuklasepesa) ümberasustamise loa saamiseks esitab ümberasustamisest huvitatud isik (edaspidi ümberasustaja) koha, kust isendeid ümber asustada kavatsetakse, järgsele keskkonnateenistusele kirjaliku loa taotluse, milles on järgmised andmed:
1) loomaliigi nimetus ja võimalusel isendite arv;
2) ümberasustamise põhjendus;
3) selle koha, kust loom ümberasustamiseks võetakse, kirjeldus;
4) ettepanek ümberasustamise piirkonna või koha kohta, kuhu loom tuleb ümber asustada;
5) kui ümberasustaja ei ole punktis 3 nimetatud kohta hõlmava maaüksuse omanik, lisatakse vastava maaomaniku või valdaja arvamus.

(2) I kaitsekategooria loomaliigi isendi ümberasustamiseks loa taotlemisest teatab keskkonnateenistus keskkonnaministrile.

(3) Kui taotletakse ümberasustamist kaitsealal, teatab keskkonnateenistus (kui ta ei ole selle kaitseala valitseja) loa taotlemisest kaitseala valitsejale.

§3. Taime või seene ümberasustamine

(1) Kaitsealuse taime- või seeneliigi isendi ümberasustamise vajadusest teatab ümberasustaja kirjalikult koha, kust isendeid ümber asustada kavatsetakse, järgsele keskkonnateenistusele. Kui kavatsetakse ümber asustada I kaitsekategooria taime- või seeneliigi isendit, teatab ümberasustaja sellest keskkonnaministrile.

(2) Kui ümberasustamist kavandatakse kaitsealal, teatab keskkonnateenistus (kui ta ei ole selle kaitseala valitseja) või keskkonnaminister sellest kaitseala valitsejale.

(3) Lõikes 1 nimetatud teade peab sisaldama:
1) liigi nimetust ja võimaluse korral isendite arvu;
2) ümberasustamise põhjendust;
3) selle koha, kust taim või seen ümberasustamiseks võetakse, kirjeldust;
4) ettepanek, kuhu kohta või piirkonda isend tuleb ümber asustada;
5) kui ümberasustaja ei ole punktis 3 nimetatud kohta hõlmava maaüksuse omanik, lisatakse maaomaniku või valdaja arvamus.

§4. Eksperdiarvamus ümberasustamise asjus

(1) Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise loa taotluse või teatise saanud keskkonnateenistus või keskkonnaminister tellib riigi kulul ühe nädala jooksul taotluse või teatise saamise päevast arvates ümberasustatava liigi bioloogiat tundva eksperdi arvamuse ümberasustamise võimalikkuse ja vajalike tingimuste kohta (edaspidi eksperdiarvamus), mis esitatakse ümberasustajale ühe kuu jooksul taotluse või teatise saamise päevast arvates.

(2) Eksperdilt küsitakse:
1) ümberasustamise võimalikkuse hinnangut kooskõlas «Looduskaitseseaduse» §-s 58 sätestatuga;
2) ettepanekut ümberasustamise toimumise aja suhtes;
3) ettepanekut ja arvamust ümberasustamise võimaliku sihtpiirkonna või -piirkondade kohta;
4) millised on muud liigi eripärast tulenevad tingimused liigi isendi elujõulisuse ning sigimisvõime säilimiseks ümberasustamise käigus ja pärast ümberasustamist.

(3) Kuklasepesade ümberasustamine toimub eksperdi poolt koostatud juhendi kohaselt keskkonnateenistuse või kaitseala valitseja loa alusel.

(4) Keskkonnateenistus või keskkonnaminister avaldab Keskkonnaministeeriumi veebilehel teate eksperdiarvamuse valmimise kohta ning aadressi, kus on võimalik eksperdiarvamusega tutvuda.

§5. Ümberasustamine

(1) Ümberasustamine võib «Looduskaitseseaduse» § 58 lõike 5 kohaselt toimuda vaid siis, kui see ei kahjusta liigi soodsat seisundit.

(2) Ümber asustada ei tohi sellise kaitsealuse liigi isendit, mille kaitseks on moodustatud «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 5 nimetatud püsielupaik.

(3) Kui isendi ümberasustamise korral ei ole tagatud tema elujõulisuse või sigimisvõime säilimine või puudub maaomaniku nõusolek, teatab keskkonnateenistus või keskkonnaminister sellest ümberasustajale ja Keskkonnainspektsioonile ning isendi ümberasustamist ei toimu.

(4) Kui on antud luba ümberasustamiseks, alustab keskkonnateenistus eksperdiarvamuses nimetatud sobiva piirkonna maaomaniku või -valdajaga läbirääkimisi ümberasustamise tingimuste üle.

(5) Lõikes 4 nimetatud läbirääkimiste tulemusena kokkuleppe saavutanud keskkonnateenistus saadab ühe nädala jooksul kokkuleppe saavutamise päevast arvates ümberasustamiseks sobiva paiga asjus kirjaliku teate ümberasustajale, Keskkonnainspektsioonile ja I kategooria liigi isendi ümberasustamise korral ka keskkonnaministrile.

(6) Ümberasustaja võib kavandatava tegevuse ellu viia ainult arvamuse esitanud eksperdi juuresolekul, välja arvatud kuklasepesade ümberasustamise korral.

(7) Ümberasustamise kulud, välja arvatud eksperdiarvamuse saamisega seotud kulud, kannab ümberasustaja.

(8) Isendi ümberasustamisel tuleb tagada kaitsealuse liigi isendi elujõulisuse säilimine.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json