Teksti suurus:

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2020, 4

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord

Vastu võetud 15.07.2004 nr 248
RT I 2004, 58, 412
jõustumine 25.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
10.12.2020RT I, 16.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 58 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib kaitsealuse looma-, taime- ja seeneliigi isendi (sealhulgas kuklasepesade) ümberasustamist nende looduslikust elupaigast või kasvukohast uude looduslikku elupaika või kasvukohta.

  (2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» «Looduskaitseseadusest» tulenevate erisustega.

§ 2.  Looma ümberasustamine

  (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi (sealhulgas kuklasepesa) ümberasustamise loa saamiseks esitab ümberasustamisest huvitatud isik (edaspidi ümberasustaja) Keskkonnaametile kirjaliku loa taotluse, milles on järgmised andmed:
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]
  1) loomaliigi nimetus ja võimalusel isendite arv;
  2) ümberasustamise põhjendus;
  3) selle koha, kust loom ümberasustamiseks võetakse, kirjeldus;
  4) ettepanek ümberasustamise piirkonna või koha kohta, kuhu loom tuleb ümber asustada;
  5) kui ümberasustaja ei ole punktis 3 nimetatud kohta hõlmava maaüksuse omanik, lisatakse vastava maaomaniku või valdaja arvamus.

  (2) ja (3)
[Kehtetud – RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Taime või seene ümberasustamine

  (1) Kaitsealuse taime- või seeneliigi isendi ümberasustamise vajadusest teatab ümberasustaja kirjalikult Keskkonnaametile.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

  (2) [Kehtetu – RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Lõikes 1 nimetatud teade peab sisaldama:
  1) liigi nimetust ja võimaluse korral isendite arvu;
  2) ümberasustamise põhjendust;
  3) selle koha, kust taim või seen ümberasustamiseks võetakse, kirjeldust;
  4) ettepanek, kuhu kohta või piirkonda isend tuleb ümber asustada;
  5) kui ümberasustaja ei ole punktis 3 nimetatud kohta hõlmava maaüksuse omanik, lisatakse maaomaniku või valdaja arvamus.

§ 4.  Eksperdiarvamus ümberasustamise asjus

  (1) Keskkonnaamet tellib riigi kulul ühe nädala jooksul ümberasustamise loa taotluse või teatise saamise päevast arvates ümberasustatava liigi bioloogiat tundva eksperdi arvamuse ümberasustamise võimalikkuse ja vajalike tingimuste kohta (edaspidi eksperdiarvamus), mis esitatakse ümberasustajale ühe kuu jooksul taotluse või teatise saamise päevast arvates.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Eksperdilt küsitakse:
  1) ümberasustamise võimalikkuse hinnangut kooskõlas «Looduskaitseseaduse» §-s 58 sätestatuga;
  2) ettepanekut ümberasustamise toimumise aja suhtes;
  3) ettepanekut ja arvamust ümberasustamise võimaliku sihtpiirkonna või -piirkondade kohta;
  4) millised on muud liigi eripärast tulenevad tingimused liigi isendi elujõulisuse ning sigimisvõime säilimiseks ümberasustamise käigus ja pärast ümberasustamist.

  (3) Kuklasepesade ümberasustamine toimub eksperdi poolt koostatud juhendi kohaselt Keskkonnaameti loa alusel.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Keskkonnaamet avaldab oma veebilehel teate eksperdiarvamuse valmimise kohta ning aadressi, kus on võimalik eksperdiarvamusega tutvuda.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.  Ümberasustamine

  (1) Ümberasustamine võib «Looduskaitseseaduse» § 58 lõike 5 kohaselt toimuda vaid siis, kui see ei kahjusta liigi soodsat seisundit.

  (2) Ümber asustada ei tohi sellise kaitsealuse liigi isendit, mille kaitseks on moodustatud «Looduskaitseseaduse» § 4 lõikes 5 nimetatud püsielupaik.

  (3) Kui isendi ümberasustamise korral ei ole tagatud tema elujõulisuse või sigimisvõime säilimine või puudub maaomaniku nõusolek, teatab Keskkonnaamet sellest ümberasustajale ning isendi ümberasustamist ei toimu.
[RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Kui on antud luba ümberasustamiseks, alustab Keskkonnaamet eksperdiarvamuses nimetatud sobiva piirkonna maaomaniku või -valdajaga läbirääkimisi ümberasustamise tingimuste üle.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Lõikes 4 nimetatud läbirääkimiste tulemusena kokkuleppe saavutamise päevast arvates ühe nädala jooksul saadab Keskkonnaamet ümberasustamiseks sobiva paiga asjus kirjaliku teate ümberasustajale.
[RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Ümberasustaja võib kavandatava tegevuse ellu viia ainult arvamuse esitanud eksperdi juuresolekul, välja arvatud kuklasepesade ümberasustamise korral.

  (7) Ümberasustamise kulud, välja arvatud eksperdiarvamuse saamisega seotud kulud, kannab ümberasustaja.

  (8) Isendi ümberasustamisel tuleb tagada kaitsealuse liigi isendi elujõulisuse säilimine.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json