Teksti suurus:

Häädemeeste Huvikeskuse põhimääruse muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 160, 1499

Häädemeeste Huvikeskuse põhimääruse muutmine

Vastu võetud 12.05.2004 nr 12

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Häädemeeste Vallavolikogu määrab:

1. Teha Häädemeeste Vallavolikogu 14. jaanuari 2004. a määrusega nr 1 kinnitatud «Häädemeeste Huvikeskuse põhimääruses» (KO 2004, 51, 419) järgmised muudatused:
1.1. täiendada punktiga 11 järgmises sõnastuses: «1¹. Huvikeskuses tegutseb iseseisva struktuuriüksusena Häädemeeste Avatud Noortekeskus, mis korraldab noorsootööd avatud noorsootöö meetodil. Häädemeeste Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitab vallavalitsus;
1.2. täiendada punkti 7 pärast sõna «huvikeskus» sõnadega «ja Häädemeeste Avatud Noortekeskus»;
1.3. täiendada punktiga 91 järgmises sõnastuses: «9 1. Häädemeeste Avatud Noortekeskuse tegevuse põhilised tegevussuunad on:
91.1. noorsootöö korraldamine Häädemeeste piirkonnas;
91.2. noorte vaba aja sisustamine;
91.3. võimaluste loomine noorte omaalgatuslikuks tegevuseks;
91.4. noortele huvipakkuvates valdkondades tegevusvõimaluste loomine;
91 .5. noorte klubilise tegevuse arendamine;
91.6. koostööprojektides osalemine;
1.4. punkt 14.1 sõnastada järgmiselt: «14.1. juhib huvikeskuse ja Häädemeeste Avatud Noortekeskuse tegevust kooskõlas põhimäärusega ja vastavalt ametijuhendile ning vastutab huvikeskuse üldseisundi ja arengu ning huvikeskusele ja Häädemeeste Avatud Noortekeskusele pandud ülesannete täitmise eest;»;
1.5. punkt 19 sõnastada järgmiselt: «19. Huvikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Huvikeskuse ja selle struktuuriüksuse töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu. Töötamist huvikeskuses reguleeritakse tööseadusandlusega.»

2. Määrus jõustub 21. mail 2004. a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE

/otsingu_soovitused.json