RIIGIÕIGUSTerritooriumVälislepingud

Riigid ja territooriumidLäti

Teksti suurus:

Lisaprotokoll Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise lepingu juurde

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2001, 5, 27

Lisaprotokoll Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise lepingu juurde

(õ) 8.09.09 10:10

Protokolli ratifitseerimise seadus

Riigipiiri taastamise leping


Eesti Vabariik ja Läti Vabariik, edaspidi – pooled,

arvestades vastastikust nõusolekut ja täites 20.03.1992. a alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri taastamise lepingut (edaspidi – Leping),

leppisid kokku järgnevas:

Artikkel 1

Pooled leppisid kokku sõnastada Lepingu artikkel IX järgnevalt:

«Artikkel IX

Riigipiiri kohta koostatakse mõlema riigi jaoks kahes eksemplaris piirikaart mõtkavas 1:5000, millele kirjutavad alla kõik segakomisjoni liikmed ning millele lisatakse piirikirjeldus.

Piir loetakse lõplikult taastatuks pärast seda, kui mõlema poole valitsused kinnitavad piirikaardi mõtkavas 1:5000, üksikasjaliku piirikirjelduse ja lõpp-protokolli, mis on sätestatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri redemarkeerimist ja selle maastikul väljaehitamist korraldava segakomisjoni juhendi (edaspidi – Juhend) punktides 11 ja 13.

Kõik mõlema riigi maakasutajad on kohustatud ühe aasta jooksul alates sellest päevast, kui poolte valitsused kinnitavad riigipiiri üksikasjaliku kirjelduse ja kaardi, vormistama ümber maakasutuse nendel lõikudel, kus muudeti piiri.»

Artikkel 2

Pooled leppisid kokku sõnastada Lepingu artikkel XII järgnevalt:

«Artikkel XII

Riigipiiri režiim määratakse kindlaks poolte erikokkuleppega.»

Artikkel 3

Pooled kinnitavad, et mõisteid «robežas apraksts» (piirikirjeldus) ja «robežas grâmata» (piiriraamat), mis on sätestatud Lepingu artiklis VIII, tuleb tõlgendada kui «robežas apraksts – piirikirjeldus».

Artikkel 4

Pooled kinnitavad, et oma töös juhindub segakomisjon Juhendist, kusjuures Lepingu paremaks täitmiseks on segakomisjonil õigus täpsustada Juhendi üksikuid sätteid segakomisjoni istungite protokollides.

Artikkel 5

Käesolev protokoll ratifitseeritakse ning ta jõustub päeval, millal saadakse kätte viimane kinnitus poolte poolt vajalike siseriiklike protseduuride täitmise kohta.

Koostatud Riias 31. mail 2000. a kahes eksemplaris eesti ja läti keeltes, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

Eesti Vabariigi nimel
Juhan HARAVEE
Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Läti Vabariigis
Läti Vabariigi nimel
MÂRIS RIEKSTIŅŠ
Läti Vabariigi Välisministeeriumi kantsler

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json