Teksti suurus:

Antarktika leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 6, 32

Antarktika leping

(õ) 8.09.09 10:45

Antarktika lepinguga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

   

Terviktekst, 1961


PREAMBUL

Argentina, Austraalia, Belgia, Tšiili, Prantsuse Vabariigi, Jaapani, Uus-Meremaa, Norra, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Ameerika Ühendriikide valitsus,

tunnistades, et kogu inimkonna huvides on jätkuvalt ja igavesti kasutada Antarktikat rahumeelsetel eesmärkidel ning tagada, et Antarktika kasutamine ei põhjustaks rahvusvahelisi tülisid;

tunnistades, et Antarktika uurimiseks tehtav rahvusvaheline teaduskoostöö annab olulise panuse teaduse arengusse;

veendunud selles, et teaduse huvidega ja inimkonna progressiga on kooskõlas õigus teha Antarktikas teadusuuringuid ning panna koostöö jätkamisele ja arendamisele tugev alus, nagu seda tehti rahvusvahelisel geofüüsika-aastal;

olles kindel, et sellise lepingu sõlmimine, mis tagab Antarktika kasutamise üksnes rahumeelsetel eesmärkidel, ning jätkuv rahvusvaheline üksteisemõistmine Antarktikaga seonduvas aitavad kaasa Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhimõtete ellurakendamisele ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I

1. Antarktikat kasutatakse üksnes rahumeelsetel eesmärkidel. Muu hulgas on keelatud sõjalist laadi tegevus, nagu sõjaväebaasi ja sõjalise kindlustuse loomine, sõjaliste manöövrite korraldamine ning igasugused relvakatsetused.

2. Lepinguga ei ole vastuolus kasutada sõjaväepersonali või -varustust teadusuuringuteks või muul rahumeelsel eesmärgil.

Artikkel II

Lepingu kohaselt tehakse Antarktikas teadusuuringuid ja jätkatakse teaduskoostööd samamoodi nagu rahvusvahelisel geofüüsika-aastal.

Artikkel III

Et edendada Antarktika uurimiseks tehtavat rahvusvahelist teaduskoostööd, nagu on ette nähtud artiklis II, otsustavad lepinguosalised võimalikult palju:
a. vahetada kokkuhoiu huvides ja uuringute tõhustamiseks informatsiooni Antarktika teadusprogrammide kohta;
b. vahetada Antarktikas ekspeditsioonide ja uurimisjaamade vahel teaduspersonali;
c. vahetada Antarktika teadusuuringute andmeid ja teha need vabalt kättesaadavaks.

Artikkel IV

1. Leping ei kohusta lepinguosalist:
a. loobuma varasematest õigustest või nõuetest, mis Antarktikas kehtivad tema territoriaalse suveräänsuse kohta;
b. loobuma sellise nõude alusest või vähendama nõuet, mis Antarktikas kehtib tema territoriaalse suveräänsuse kohta ja mis tal on tekkinud oma tegevuse või oma kodanike tegevuse tulemusena või muul viisil;
c. loobuma põhimõttest tunnustada muu riigi sellist õigust või nõuet või nõude alust või jätta tunnustamata nõue või selle alus või õigus, mis Antarktikas kehtib selle riigi territoriaalse suveräänsuse kohta.

2. Lepingu kehtimise ajal Antarktikas toimuv tegevus ei anna alust seal esitada, toetada või tagasi lükata territoriaalse suveräänsuse nõuet või luua suveräänseid õigusi. Lepingu kehtimise ajal ei esitata Antarktikas kehtiva territoriaalse suveräänsuse kohta uut nõuet ega täiendata olemasolevat.

Artikkel V

1. Antarktikas on keelatud korraldada tuumaplahvatusi ja paigutada sinna radioaktiivseid jäätmeid.

2. Kui tuumaplahvatuste korraldamist ning radioaktiivsete jäätmete paigutamist ja tuumaenergia muul viisil kasutamist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmivad lepinguosalised, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX mainitud kohtumistel, kohaldatakse Antarktikas nende kokkulepetega kehtestatud õigusnorme.

Artikkel VI

Lepingut kohaldatakse 60o lõunalaiusest lõuna pool asuvale piirkonnale, kaasa arvatud jääšelfidele. Leping ei ole vastuolus rahvusvahelise õigusega, mille kohaselt võivad riigid selles piirkonnas teostada oma õigusi avamere suhtes.

Artikkel VII

1. Lepinguosaline, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX nimetatud kohtumistel, võib lepingu eesmärkide saavutamiseks ja lepingu järgimise tagamiseks määrata selles artiklis ettenähtud kontrollimiseks vaatlejaid, kes on tema kodanikud. Vaatlejate nimed ja nende ülesannete täitmise tähtaeg teatatakse neile lepinguosalistele, kellel on õigus vaatlejaid määrata.

2. Lõike 1 kohaselt määratud vaatlejatel on pidev vaba juurdepääs Antarktika kõigile piirkondadele.

3. Antarktika kõik piirkonnad ning seal asuvad uurimisjaamad, seadmed ja varustus ning kauba maha- ja pealelaadimise või personali sisenemise ja väljumise kohtades olevad kõik laevad ja õhusõidukid on lõike 1 alusel määratud vaatlejatele pidevalt avatud.

4. Lepinguosaline, kellel on õigus vaatlejaid määrata, võib õhuvaatlust korraldada igal ajal Antarktika kõigis piirkondades.

5. Lepinguosaline informeerib teisi lepinguosalisi tema suhtes lepingu jõustumise ajal ja hiljem teavitab neid ette:
a. kõigist oma laevade või kodanike Antarktika-ekspeditsioonidest ning kõigist Antarktika-ekspeditsioonidest, mida valmistatakse ette tema territooriumil või mis lähtuvad sealt;
b. kõigist uurimisjaamadest Antarktikas, mida kasutavad tema kodanikud;
c. sõjaväepersonalist või -varustusest, mida ta kavatseb Antarktikasse viia lepingu artikli I lõikes 2 ettenähtud eesmärgil.

Artikkel VIII

1. Kõigi teiste Antarktikas viibivate isikute suhtes lepinguosaliste jurisdiktsiooni kohaldamine ei ole vastuolus lepingu põhimõttega kohaldada lepingus ettenähtud ülesannete täitmise hõlbustamiseks artikli VII lõike 1 alusel määratud vaatlejate ja artikli III lõike 1 punkti b kohaselt vahetatud teaduspersonali ning neid saatvate inimeste tegevuse ja tegevusetuse suhtes üksnes selle lepinguosalise jurisdiktsiooni, kelle kodanikud nad on.

2. Lõikega 1 ei ole vastuolus Antarktikas jurisdiktsiooni teostamise üle vaidlevate lepinguosaliste õigus pidada kuni artikli IX lõike 1 punkti e kohaste meetmete võtmiseni omavahel viivitamata nõu, et leida kõiki osalisi rahuldav lahendus.

Artikkel IX

1. Lepingu preambulis nimetatud lepinguosaliste esindajad kohtuvad Canberras kahe kuu jooksul pärast lepingu jõustumist ning seejärel sobivate ajavahemike järel ja sobivates kohtades, et vahetada informatsiooni ja pidada omavahel nõu Antarktikat käsitlevates ühist huvi pakkuvates küsimustes ning et välja töötada, läbi vaadata ja soovitada oma valitsusele lepingu põhimõtete elluviimist ja eesmärkide saavutamist kergendavaid abinõusid, mille rakendamine võimaldab:
a. kasutada Antarktikat üksnes rahumeelsetel eesmärkidel;
b. hõlbustada Antarktikas teadusuuringute tegemist;
c. lihtsustada Antarktika uurimiseks tehtavat rahvusvahelist teaduskoostööd;
d. lihtsustada artiklis VII ettenähtud kontrolliõiguse kasutamist;
e. lahendada Antarktikas jurisdiktsiooni teostamise vaidlusi;
f. säilitada ja kaitsta Antarktika loodusrikkusi.

2. Lepinguga selle artikli XIII alusel ühinenud lepinguosalisel on õigus määrata esindajaid osalema lõikes 1 nimetatud kohtumistel ajavahemikus, mil lepinguosaline on huvitatud Antarktikas tegutsemisest, korraldades seal olulisi teadusuuringuid, rajades selleks uurimisjaama või lähetades teadusekspeditsiooni.

3. Artiklis VII nimetatud vaatlejate aruanded edastatakse lepinguosaliste esindajatele, kes osalevad lõikes 1 käsitletud kohtumistel.

4. Lõikes 1 nimetatud abinõud jõustuvad, kui kõik lepinguosalised, kelle esindajatel oli õigus osaleda abinõude läbivaatamiseks peetud kohtumistel, on abinõud heaks kiitnud.

5. Lepingu jõustumisest alates võib selles kehtestatud õigusi kasutada sellest hoolimata, kas nende kasutamist hõlbustavaid meetmeid on esitatud, läbi vaadatud või heaks kiidetud, nagu on sätestatud selles artiklis.

Artikkel X

Lepinguosaline teeb kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjaga jõupingutusi, et tõkestada Antarktikas selline tegevus, mis on lepingu põhimõtete või eesmärkidega vastuolus.

Artikkel XI

1. Kui lepinguosalistel tekib vaidlus lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle, konsulteerivad nad omavahel, et lahendada vaidlus läbirääkimiste, järelepärimise, vahendamise, lepitamise, vahekohtu või kohtulahendi teel või nende endi valikul muul rahumeelsel viisil.

2. Lahendamata jäänud vaidlus esitatakse kõigi vaidlusosaliste nõusolekul lahendada Rahvusvahelisse Kohtusse. Kui ei jõuta kohtusse pöördumiseks kokkuleppele, on vaidlusosalised kohustatud lahendust otsima lõikes 1 loetletud rahumeelseid vahendeid kasutades.

Artikkel XII

1. a. Lepingut saab igal ajal muuta nende lepinguosaliste kokkuleppega, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX nimetatud kohtumistel. Muudatus jõustub, kui depositaarvalitsus saab kõigilt asjaosalistelt muudatuse ratifitseerimise dokumendi.
b. Muudatus jõustub seejärel iga lepinguosalise suhtes, kui depositaarvalitsus saab temalt ratifitseerimisdokumendi. Kui muudatuse jõustumisest alates kahe aasta jooksul ei ole lepinguosaliselt lõike 1 punkti a kohaselt ratifitseerimisdokumenti saadud, loetakse ta selle tähtaja lõppemisel lepingust välja astunuks.

2. a. Kui lepingu jõustumisest alates kolmekümne aasta möödumisel saadab lepinguosaline, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX nimetatud kohtumistel, depositaarvalitsusele teate ja nõuab lepingu läbivaatamist, kutsutakse esimesel võimalusel kokku lepinguosaliste konverents.
b. Depositaarvalitsus teavitab lepinguosalisi kohe pärast konverentsi lõppemist lepingu muudatusest, mille on heaks kiitnud enamik konverentsil esindatud lepinguosalisi, kaasa arvatud nende enamik, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX mainitud kohtumistel. Muudatus jõustub kooskõlas lõikega 1.
c. Kui muudatus ei ole lõike 1 punkti a kohaselt jõustunud kahe aasta jooksul pärast seda, kui see on kõigile lepinguosalistele teatavaks tehtud, võib lepinguosaline pärast selle aja möödumist igal ajal depositaarvalitsusele teatada, et ta astub lepinguosaliste hulgast välja. Väljaastumine jõustub kahe aasta möödumisel päevast, mil depositaarvalitsus on teate kätte saanud.

Artikkel XIII

1. Allakirjutanud riigid peavad lepingu ratifitseerima. Leping on ühinemiseks avatud riigile, kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige, või muule riigile, kes võidakse kutsuda ühinema lepinguga kõigi nende lepinguosaliste nõusolekul, kelle esindajatel on õigus osaleda artiklis IX nimetatud kohtumistel.

2. Riik ratifitseerib lepingu või ühineb sellega kooskõlas oma põhiseadusliku menetlusega.

3. Ratifitseerimis- ja ühinemiskirjad deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse juurde, kes määratakse depositaarvalitsuseks.

4. Depositaarvalitsus teavitab kõiki lepingule alla kirjutanud ja sellega ühinenud riike igast ratifitseerimis- või ühinemiskirja deponeerimisest, lepingu ning lepingus tehtud muudatuste jõustumise kuupäevast.

5. Pärast seda, kui kõik lepingule alla kirjutanud riigid on ratifitseerimiskirjad deponeerinud, jõustub leping nende riikide ja ühinemiskirjad deponeerinud riikide suhtes. Hiljem ühineva riigi suhtes jõustub leping pärast tema ühinemiskirja deponeerimist.

6. Depositaarvalitsus registreerib lepingu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel XIV

Leping on koostatud hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles. Tekstid on võrdselt autentsed ja deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi. Ameerika Ühendriikide valitsus edastab lepingu tõestatud koopiad lepingule alla kirjutanud ja sellega ühinenud riikide valitsustele.

 

THE ANTARCTIC TREATY
Done at Washington 1 December 1959; Entered into force 23 June 1961


PREAMBLE


The Governments of Argentina, Australia, Belgium, Chile, the French Republic, Japan, New Zealand, Norway, the Union of South Africa, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,

Recognizing that it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue for ever to be used exclusively for peaceful purposes and shall not become the scene or object of international discord;

Acknowledging the substantial contributions to scientific knowledge resulting from international cooperation in scientific investigation in Antarctica;

Convinced that the establishment of a firm foundation for the continuation and development of such cooperation on the basis of freedom of scientific investigation in Antarctica as applied during the International Geophysical Year accords with the interests of science and the progress of all mankind;

Convinced also that a treaty ensuring the use of Antarctica for peaceful purposes only and the continuance of international harmony in Antarctica will further the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations;

Have agreed as follows:

Article I

1. Antarctica shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited, inter alia, any measure of a military nature, such as the establishment of military bases and fortifications, the carrying out of military manoeuvres, as well as the testing of any type of weapon.

2. The present Treaty shall not prevent the use of military personnel or equipment for scientific research or for any other peaceful purpose.

Article II

Freedom of scientific investigation in Antarctica and co-operation toward that end, as applied during the International Geophysical Year, shall continue, subject to the provisions of the present Treaty.

Article III

1. In order to promote international co-operation in scientific investigation in Antarctica, as provided for in Article II of the present Treaty, the Contracting Parties agree that, to the greatest extent feasible and practicable:
a. information regarding plans for scientific programs in Antarctica shall be exchanged to permit maximum economy of and efficiency of operations;
b. scientific personnel shall be exchanged in Antarctica between expeditions and stations;
c. scientific observations and results from Antarctica shall be exchanged and made freely available.

Article IV

1. Nothing contained in the present Treaty shall be interpreted as:
a. a renunciation by any Contracting Party of previously asserted rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica;
b. a renunciation or diminution by any Contracting Party of any basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica which it may have whether as a result of its activities or those of its nationals in Antarctica, or otherwise;
c. prejudicing the position of any Contracting Party as regards its recognition or non-recognition of any other State’s rights of or claim or basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica.

2. No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarctica. No new claim, or enlargement of an existing claim, to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force.

Article V

1. Any nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radioactive waste material shall be prohibited.

2. In the event of the conclusion of international agreements concerning the use of nuclear energy, including nuclear explosions and the disposal of radioactive waste material, to which all of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX are parties, the rules established under such agreements shall apply in Antarctica.

Article VI

The provisions of the present Treaty shall apply to the area south of 60o South Latitude, including all ice shelves, but nothing in the present Treaty shall prejudice or in any way affect the rights, or the exercise of the rights, of any State under international law with regard to the high seas within that area.

Article VII

1. In order to promote the objectives and ensure the observance of the provisions of the present Treaty, each Contracting Party whose representatives are entitled to participate in the meetings referred to in Article IX of the Treaty shall have the right to designate observers to carry out any inspection provided for by the present Article. Observers shall be nationals of the Contracting Parties which designate them. The names of observers shall be communicated to every other Contracting Party having the right to designate observers, and like notice shall be given of the termination of their appointment.

2. Each observer designated in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article shall have complete freedom of access at any time to any or all areas of Antarctica.

3. All areas of Antarctica, including all stations, installations and equipment within those areas, and all ships and aircraft at points of discharging or embarking cargoes or personnel in Antarctica, shall be open at all times to inspection by any observers designated in accordance with paragraph 1 of this Article.

4. Aerial observation may be carried out at any time over any or all areas of Antarctica by any of the Contracting Parties having the right to designate observers.

5. Each Contracting Party shall, at the time when the present Treaty enters into force for it, inform the other Contracting Parties, and thereafter shall give them notice in advance, of
a. all expeditions to and within Antarctica, on the part of its ships or nationals, and all expeditions to Antarctica organized in or proceeding from its territory;
b. all stations in Antarctica occupied by its nationals; and
c. any military personnel or equipment intended to be introduced by it into Antarctica subject to the conditions prescribed in paragraph 2 of Article I of the present Treaty.

Article VIII

1. In order to facilitate the exercise of their functions under the present Treaty, and without prejudice to the respective positions of the Contracting Parties relating to jurisdiction over all other persons in Antarctica, observers designated under paragraph 1 of Article VII and scientific personnel exchanged under sub-paragraph 1(b) of Article III of the Treaty, and members of the staffs accompanying any such persons, shall be subject only to the jurisdiction of the Contracting Party of which they are nationals in respect of all acts or omissions occurring while they are in Antarctica for the purpose of exercising their functions.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article, and pending the adoption of measures in pursuance of sub-paragraph 1(e) of Article IX, the Contracting Parties concerned in any case of dispute with regard to the exercise of jurisdiction in Antarctica shall immediately consult together with a view to reaching a mutually acceptable solution.

Article IX

1. Representatives of the Contracting Parties named in the preamble to the present Treaty shall meet at the City of Canberra within two months after the date of entry into force of the Treaty, and thereafter at suitable intervals and places, for the purpose of exchanging information, consulting together on matters of common interest pertaining to Antarctica, and formulating and considering, and recommending to their Governments, measures in furtherance of the principles and objectives of the Treaty, including measures regarding:
a. use of Antarctica for peaceful purposes only;
b. facilitation of scientific research in Antarctica;
c. facilitation of international scientific co-operation in Antarctica;
d. facilitation of the exercise of the rights of inspection provided for in Article VII of the Treaty;
e. questions relating to the exercise of jurisdiction in Antarctica;
f. preservation and conservation of living resources in Antarctica.

2. Each Contracting Party which has become a party to the present Treaty by accession under Article XIII shall be entitled to appoint representatives to participate in the meetings referred to in paragraph 1 of the present Article, during such times as that Contracting Party demonstrates its interest in Antarctica by conducting substantial research activity there, such as the establishment of a scientific station or the despatch of a scientific expedition.

3. Reports from the observers referred to in Article VII of the present Treaty shall be transmitted to the representatives of the Contracting Parties participating in the meetings referred to in paragraph 1 of the present Article.

4. The measures referred to in paragraph 1 of this Article shall become effective when approved by all the Contracting Parties whose representatives were entitled to participate in the meetings held to consider those measures.

5. Any or all of the rights established in the present Treaty may be exercised as from the date of entry into force of the Treaty whether or not any measures facilitating the exercise of such rights have been proposed, considered or approved as provided in this Article.

Article X

Each of the Contracting Parties undertakes to exert appropriate efforts, consistent with the Charter of the United Nations, to the end that no one engages in any activity in Antarctica contrary to the principles or purposes of the present Treaty.

Article XI

1. If any dispute arises between two or more of the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Treaty, those Contracting Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.

2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent, in each case, of all parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for settlement; but failure to reach agreement on reference to the International Court shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 of this Article.

Article XII

1.a. The present Treaty may be modified or amended at any time by unanimous agreement of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX. Any such modification or amendment shall enter into force when the depositary Government has received notice from all such Contracting Parties that they have ratified it.
b. Such modification or amendment shall thereafter enter into force as to any other Contracting Party when notice of ratification by it has been received by the depositary Government. Any such Contracting Party from which no notice of ratification is received within a period of two years from the date of entry into force of the modification or amendment in accordance with the provision of sub-paragraph 1(a) of this Article shall be deemed to have withdrawn from the present Treaty on the date of the expiration of such period.

2.a. If after the expiration of thirty years from the date of entry into force of the present Treaty, any of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX so requests by a communication addressed to the depositary Government, a Conference of all the Contracting Parties shall be held as soon as practicable to review the operation of the Treaty.
b. Any modification or amendment to the present Treaty which is approved at such a Conference by a majority of the Contracting Parties there represented, including a majority of those whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX, shall be communicated by the depositary Government to all Contracting Parties immediately after the termination of the Conference and shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of the present Article.
c. If any such modification or amendment has not entered into force in accordance with the provisions of sub-paragraph 1(a) of this Article within a period of two years after the date of its communication to all the Contracting Parties, any Contracting Party may at any time after the expiration of that period give notice to the depositary Government of its withdrawal from the present Treaty; and such withdrawal shall take effect two years after the receipt of the notice by the depositary Government.

Article XIII

1. The present Treaty shall be subject to ratification by the signatory States. It shall be open for accession by any State which is a Member of the United Nations, or by any other State which may be invited to accede to the Treaty with the consent of all the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX of the Treaty.

2. Ratification of or accession to the present Treaty shall be effected by each State in accordance with its constitutional processes.

3. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Government of the United States of America, hereby designated as the depositary Government.

4. The depositary Government shall inform all signatory and acceding States of the date of each deposit of an instrument of ratification or accession, and the date of entry into force of the Treaty and of any modification or amendment thereto.

5. Upon the deposit of instruments of ratification by all the signatory States, the present Treaty shall enter into force for those States and for States which have deposited instruments of accession. Thereafter the Treaty shall enter into force for any acceding State upon the deposit of its instruments of accession.

6. The present Treaty shall be registered by the depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XIV

The present Treaty, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States.

 

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json