Teksti suurus:

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 14

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Vastu võetud 23.10.2002 nr 123
RTL 2002, 121, 1764
jõustumine 01.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.12.2002RTL 2003, 7, 5818.01.2003
08.07.2004RTL 2004, 97, 153223.07.2004 (rakendatakse osamakse aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. juulil 2004 või hiljem)
31.12.2007RTL 2008, 3, 3114.01.2008 (kohaldatakse alates 1.01.2008)
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
07.04.2011RT I, 13.04.2011, 416.04.2011
29.04.2016RT I, 05.05.2016, 508.05.2016
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 92 lõike 2 alusel.
[RT I, 05.05.2016, 5 - jõust. 08.05.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev Investorikaitse osafondi (edaspidi osafond ) kvartaliosamakse (edaspidi osamakse) aruandluse kord (edaspidi kord ) määrab kindlaks investeerimisasutuse poolt tasumisele kuuluva kvartaliosamakse aruande (edaspidi osamakse aruanne) sisu, selle koostamise metoodika ja esitamise korra.

  (2) Korda kohaldatakse kõigile äriühingutele, mis on investeerimisasutused „Tagatisfondi seaduse” (edaspidi seadus) § 43 lõike 1 tähenduses ning seaduse § 45 lõikes 2 ja § 46 sätestatud välisriikide investeerimisasutuste Eesti filiaalidele (edaspidi filiaal).
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (3) [Kehtetu – RTL 2003, 7, 58 - jõust. 18.01.2003]

§ 2.   Investeerimisasutuse konsolideerimisgrupp

  (1) Seaduse §-s 48 sätestatud investeerimisasutuse konsolideerimisgrupina käsitletakse krediidiasutuse konsolideerimisgruppi «Krediidiasutuste seaduse» § 9 tähenduses, investeerimisühingu konsolideerimisgruppi «Väärtpaberituru seaduse» § 95 tähenduses ja kontserni «Äriseadustiku» § 6 tähenduses.

  (2) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi kuulub vähemalt üks krediidiasutus, käsitatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi krediidiasutuse konsolideerimisgrupina ja sellele kohaldatakse «Krediidiasutuste seaduses» ja selle alusel sätestatut.

  (3) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi ei kuulu ühtegi krediidiasutust ja sinna kuulub vähemalt üks investeerimisühing, käsitatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi investeerimisühingu konsolideerimisgrupina ja sellele kohaldatakse «Väärtpaberituru seaduses» ja selle alusel sätestatut.

  (4) Kui investeerimisasutuse konsolideerimisgruppi ei kuulu mitte ühtegi krediidiasutust ega investeerimisühingut, kohaldatakse investeerimisasutuse konsolideerimisgrupile «Äriseadustiku» kontserni mõistet.

§ 3.   Kasutatud mõisted

  (1) Mittetulundusühingud on isikute vabatahtlikud ühendused ja muud eraõiguslikud juriidilised isikud «Mittetulundusühingute seaduse» tähenduses, kes tegelevad kaupade või teenuste pakkumisega tasuta või tasu eest, kuid kelle eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud, kes kuuluvad riigi keskvalitsuse või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla. Kontroll selliste juriidiliste isikute üle võib olla saavutatud kas otseselt osaluse kaudu (riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub 100% aktsiatest või osadest või enamotsustusõigus) või kaudselt, mis annab riigile või kohalikule omavalitsusele õiguse määrata äriühingu tegevuspoliitikat või nimetada selle juhtivaid töötajaid. Mõiste hõlmab ka riigi poolt asutatud sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikud. Mõiste alla ei kuulu riigi keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla kuuluvad kutselised investorid.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (3) Muud äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud (täisühingud, usaldusühingud, osaühingud, aktsiaseltsid, tulundusühistud), kes ei ole kutselised investorid, finantseerimisasutused, ega lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud. Mõiste hõlmab ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tööandjaks ühele või enamale töötajale. Muude äriühingute alla ei kuulu investeerimisasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (4) Eraisikud käesoleva määruse tähenduses on füüsilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei ole tööandjaks ühelegi töötajale.

  (5) [Kehtetu RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (6) Investeerimisteenuse liik 1 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberite omandamine ja võõrandamine oma või kliendi arvel ning kliendi nimel ja tehingukorralduste vastuvõtmine, edastamine või täitmine vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 lõike 1 punktidele 1–2.
[RTL 2008, 3, 31 - jõust. 14.01.2008 – kohaldatakse alates 1.01.2008]

  (7) Investeerimisteenuse liik 2 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberiportfelli valitsemine vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 lõike 1 punktile 4.
[RTL 2008, 3, 31 - jõust. 14.01.2008 – kohaldatakse alates 1.01.2008]

  (8) Investeerimisteenuse liik 3 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberite hoidmine kliendi jaoks vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 44 punktile 1.

  (9) Turuväärtuste summa on käesoleva määruse mõistes investeerimisteenuse liigile 2 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite ja investeerimisteenuse liigile 3 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtuste summa. Investeerimisteenuse liigile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul ei kuulu turuväärtuste summa alla nende väärtpaberite turuväärtused, mida hoitakse investeerimisasutuse klientide arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

§ 4.   Osamakse aruande koostamine ja esitamine

  (1) Investeerimisasutus koostab lisa 1 kohase osamakse aruande.

  (2) Osamakse aruande esitab Investeerimisasutus Finantsinspektsioonile (edaspidi Inspektsioon) elektrooniliselt XML formaadis.

  (21) Investeerimisasutus on kohustatud aruande esitamisel järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Inspektsioon edastab osamakse aruannete andmed Tagatisfondile (edaspidi Fond) elektrooniliselt XLS formaadis.

  (4) Kui Inspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

  (5) Aruande esitaja on kohustatud lõikes 4 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning esitama Inspektsioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtete muutumine.
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

§ 5.   Aruandeperiood ja tähtajad

  (1) Investeerimisasutuse osamakse aruandluse aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Osamakse aruande Inspektsioonile esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu 20. päev.
[RTL 2004, 97, 1532 - jõust. 23.07.2004]

  (3) Inspektsioon edastab laekunud osamakse aruannete andmed Fondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks päevaks. 

  (4) Juhul kui kuu 20. päev või kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, esitatakse ja edastatakse osamakse aruanne puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.
[RTL 2004, 97, 1532 - jõust. 23.07.2004]

§ 6.   Rakendussätted
[Kehtetu – RTL 2008, 3, 31 - jõust. 14.01.2008 – kohaldatakse alates 1.01.2008]

Lisa Nõuded investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandele
[RT I, 13.04.2011, 4 - jõust. 16.04.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json