Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline kokkulepe kurjategijate üleandmisest ja koostööst kriminaalkaristuste täideviimisel

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2002
Avaldamismärge:RT II 2001, 15, 70

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline kokkulepe kurjategijate üleandmisest ja koostööst kriminaalkaristuste täideviimisel

Vastu võetud 06.09.2000

(õ) 26.10.09 15:50

Välislepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Tai Kuningriigi valitsus,

võttes arvesse seadusi ja määrusi, mis käsitlevad poolte õiguskaitset, ning soovi arendada koostööd õiguskaitse ja õigusemõistmise vallas;

soovides teha koostööd kriminaalkaristuste täideviimise vallas;

soovides hõlbustada kurjategijate tulemuslikku tagasipöördumist ühiskonda; ning

arvestades, et nende eesmärkide täitmiseks on vaja anda välismaalastele, kellelt on võetud vabadus kriminaalkuriteo toimepaneku tõttu, võimalus kanda neile mõistetud karistust oma kodumaal;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. «üleandev riik» tähendab poolt, kes kurjategija üle annab või on üle andnud;

2. «vastuvõttev riik» tähendab poolt, kellele kurjategija üle antakse või on üle antud;

3. «kurjategija» tähendab isikut, keda peetakse kinni üleandva riigi vanglas, haiglas või muus asutuses otsuse alusel, mille on teinud kohus oma kriminaalkohtualluvuse piires;

4. «karistus» tähendab karistust või muid meetmeid, millega kaasneb tähtajaline või tähtajatu vabadusekaotus, mille kohus on oma kriminaalkohtualluvuse piires üleandva riigi õiguse kohaselt määranud.

Artikkel 2. Kohaldamisala

Kokkulepet kohaldatakse järgmistel tingimustel.

1. Tegu, mille eest karistus on määratud, on vastuvõtva riigi seaduse järgi kuriteo koosseisu oluline tunnus või oleks seda juhul, kui kuritegu oleks toime pandud selle riigi territooriumil. See tingimus ei tähenda, et kuritegude koosseis peab mõlema poole seaduste järgi olema samane üksikasjades, mis kuriteo laadi ei mõjuta.

2. Üleantav kurjategija on vastuvõtva riigi kodanik.

3. Üleandev riik ja vastuvõttev riik nõustuvad üleandmisega.

4. Kurjategija nõustub üleandmisega. Kui üks pooltest peab vajalikuks, arvestades kurjategija vaimset ja füüsilist seisundit, võib kurjategija eest nõusoleku anda isik, kes on õigustatud tegutsema kurjategija eest.

5. Üleantav kurjategija ei ole pannud toime kuritegu, mis:
1) Tai Kuningriigi seaduste järgi on suunatud:
a) tema sise- või välispoliitilise julgeoleku vastu;
b) monarhi, tema abikaasa, poegade või tütarde vastu; või
c) rahvuslikke kunstiväärtusi kaitsvate seaduste vastu.
2) Eesti Vabariigi seaduste järgi on suunatud riigi sise- või välispoliitilise julgeoleku vastu.

6. Kurjategijale on mõistetud kas vangistus, arest või muud liiki vabadusekaotuslik karistus, mida ta peab kandma mis tahes kinnipidamisasutuses:
1) eluaeg;
2) tähtajatult, arvestades tema vaimset seisundit; või
3) tähtajaliselt ning üleandmise taotluse esitamise ajal on tal jäänud karistust kanda vähemalt üks aasta.

7. Kohtuotsus, mille alusel on kuriteo toimepanemise eest mõistetud karistus, on lõplik ja kurjategijal ei ole üleandvas riigis selle või muu kuriteoga seoses ühtegi kohtuasja edasi lükatud ega pooleli.

8. Vangistuse, aresti või muud liiki vabaduskaotusliku karistuse korral on kurjategija üleandmistaotluse esitamise ajal kandnud üleandvas riigis ära üleandva riigi seaduses ettenähtud karistuse alammäära.

9. Riik võib üleandmisest keelduda, kui üleandev riik peab seda ohtlikuks oma suveräänsusele, julgeolekule või avalikule korrale.

Artikkel 3. Üleandmisprotseduur

1. Pooled püüavad isikuid, kellele kokkulepet võib kohaldada, informeerida kokkuleppe sisust.

2. Kõik selle kokkuleppe kohased üleandmised algatab vastuvõttev riik, kes esitab üleandvale riigile diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku taotluse. Kui üleandev riik taotlusega nõustub, siis informeerib ta sellest vastuvõtvat riiki diplomaatiliste kanalite kaudu ja alustab kurjategija üleandmise toiminguid.

3. Otsustades kurjategija üleandmist, kohustub pool arvestama järgmisi tegureid:
1) tõenäosust, et kurjategija üleandmine aitab kaasa tema sotsiaalsele rehabilitatsioonile või on muul viisil tema huvides; ja
2) kuriteo laadi ja raskust, sealhulgas kuriteo tagajärgi üleandvas ja vastuvõtvas riigis ning kõiki kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

4. Üleandev riik kohustub vastuvõtvale riigile edastama järgmise informatsiooni:
1) karistuse mõistmisel aluseks olnud asjaolude kokkuvõtte;
2) karistuse lõppkuupäeva, kantud karistusaja pikkuse ja kõik soodustused, millele kurjategijal on õigus, arvestades tehtud tööd, head käitumist, eelvangistust või muid asjaolusid;
3) tõestatud koopia igast kurjategijat käsitlevast kohtuotsusest, mis on tehtud üleandvas riigis kinnipidamise kuupäevast alates, ning seadusest, mille alusel need on tehtud;
4) mis tahes muu lisainformatsiooni, mida vastuvõttev riik on taotlenud.

5. Enne üleandmistaotluse esitamist või enne üleandmisega nõustumise või nõustumata jätmise otsustamist kohustub pool edastama teisele poolele viimase taotlusel võimalikult palju muud asjakohast informatsiooni, dokumente ja teateid.

6. Üleandva riigi ametivõimud annavad kurjategija vastuvõtva riigi asjaomastele ametivõimudele üle üleandva riigi piires poolte kokkulepitud kuupäeval ja kohas.

7. Vastuvõtva riigi soovi korral võimaldab üleandev riik sellel riigil enne üleandmist kontrollida, kas kurjategija nõusolek tema üleandmiseks käesoleva kokkuleppe artikli 2 lõike 4 kohaselt on antud vabatahtlikult ja täie teadmisega selle tagajärgedest.

Artikkel 4. Kohtualluvuse säilitamine

Kokkuleppe kohaselt täideviidavate karistuste suhtes säilitab üleandev riik ainukohtualluvuse oma kohtute otsuste ja nende alusel mõistetud karistuste ning nende kohtuotsuste ja karistuste läbivaatamise, muutmis- või tühistamismenetluse üle. Olles informeeritud sellise kohtuotsuse või karistuse läbivaatamisest, muutmisest või tühistamisest, kohustub vastuvõttev riik selliseid meetmeid ellu viima.

Artikkel 5. Karistuse täideviimise protseduur

1. Pärast üleandmist jätkatakse karistuse täideviimist vastavalt vastuvõtva riigi seadustele ja menetlustele, sealhulgas neile, mis sisaldavad vangistuse, aresti või muu vabadusekaotusliku karistuse kandmise tingimusi, ja neile, mis näevad ette vangistuse, aresti või muu vabadusekaotusliku karistuse tähtaja lühendamise, tingimusliku kohaldamata jätmise, tingimisi vabastamise, amnestia, armuandmise või muul teel.

2. Võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 3 sätestatut, kohustub vastuvõttev riik pidama kinni üleandva riigi mõistetud karistuse õiguslikust olemusest ja kestusest.

3. Vastuvõttev riik ei vii ühtegi vabaduskaotuslikku karistust täide sellisel viisil, et karistusaeg on pikem, kui on määratud üleandva riigi kohtu otsuses.

4. Kui üleandev riik vaatab läbi, muudab või tühistab kohtuotsuse või karistuse lepingu artikli 4 kohaselt või muudab karistust, kergendab seda või tühistab selle muul viisil, siis kohustub vastuvõttev riik, olles otsusest informeeritud, seda täitma vastavalt käesolevale artiklile.

5. Vastuvõttev riik võib alaealisi käsitlevaid seadusi kohaldada iga tema õiguse kohaselt sellesse kategooriasse kuuluva kurjategija suhtes, vaatamata kurjategija staatusele üleandva riigi õiguse kohaselt.

6. Kurjategija üleandmisega või pärast üleandmist karistuse täideviimise jätkamisega seotud kulud kannab vastuvõttev riik. Vastuvõttev riik võib nõuda üleandmise maksumuse hüvitamist kas täielikult või osaliselt kurjategija poolt.

7. Poole ametiasutused kohustuvad teise poole taotlusel esitama talle ettekandeid, näidates selles ära kõikide selle kokkuleppe alusel üleantud kurjategijate staatuse, sealhulgas iga kurjategija tingimisi vabastamise või karistuse kandmisele järgneva vabastamise. Pool võib igal ajal taotleda eriettekannet iga üksiku karistuse täideviimise kohta.

Artikkel 6. Kurjategijate transiit

Kui pool võtab vastu kurjategija mis tahes kolmandast riigist, siis kohustub teine pool hõlbustama selle kurjategija transiiti läbi oma territooriumi. Nimetatud vastuvõtmist kavatsev pool teatab sellest teisele poolele ette.

Artikkel 7. Lõppsätted

1. Kokkulepe ratifitseeritakse ja see jõustub ratifitseerimiskirjade vahetamise kuupäeval. Ratifitseerimiskirjad vahetatakse Bangkokis võimalikult kiiresti.

2. Kokkulepe kehtib tema jõustumise kuupäevast arvates viis aastat. Seejärel pikeneb kokkuleppe kehtivus seni, kuni üks pool teatab kirjalikult teisele poolele oma kavatsusest kokkulepe lõpetada. Sellisel juhul kehtib kokkulepe teatamise kuupäevast arvates kuus kuud.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 6. septembril 2000 Tallinnas kahes eksemplaris inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Priit PALLUM
Välisministeeriumi asekantsler
Tai Kuningriigi valitsuse nime
Prasart MANSUWAN
Tai Kuningriigi erakorraline ja täievoliline suursaadik

 

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
ON THE TRANSFER OF OFFENDERS AND ON CO-OPERATION IN THE ENFORCEMENT OF PENAL SENTENCES


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Kingdom of Thailand;

Taking into consideration the laws and regulations in force regarding law enforcement of the Parties and the desirability of enhancing their co-operative efforts in law enforcement and the administration of justice;

Desiring to co-operate in the enforcement of penal sentences;

Desiring to facilitate the successful reintegration of offenders into society; and

Considering that these objectives should be fulfilled by giving foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence the opportunity to serve the sentence imposed on them within their own society;

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. “Transferring State” means the Party from which the offender may be, or has been, transferred;

2. “Receiving State” means the Party to which the offender may be, or has been, transferred;

3. “Offender” means a person who is required to be detained in a prison, a hospital or any other institution in the Transferring State by virtue of an order made by a court in the course of the exercise of its criminal jurisdiction;

4. “Sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court for a limited or unlimited period of time in conformity with the internal law of the Transferring State in the course of the exercise of its criminal jurisdiction.

Article 2. Scope of Application

The application of this Agreement shall be subject to the following conditions:

1. That the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute the essential elements of a criminal offence according to the law of the Receiving State or would constitute such elements of a criminal offence if committed on its territory. This condition shall not be interpreted so as to require that the crimes described in the laws of the two Parties be identical in matters not affecting the character of the crimes.

2. That the offender to be transferred is a national of the Receiving State.

3. That the Transferring State and the Receiving State agree to the transfer.

4. That the offender gives his consent to the transfer. However, where either Party, having regard to the age or physical or mental condition of the offender, consider it necessary, the offender’s consent may be given by a person entitled to act on his behalf.

5. That the offender to be transferred did not commit an offence:
1. under the law of the Kingdom of Thailand:
1) against the internal or external security of the State;
2) against the Monarch, his Consort or his sons or daughters;
3) against legislation protecting national art treasures.
2. Under the law of the Republic of Estonia, against the internal or external security of the State.

6. That the sentence imposed of the offender is one of imprisonment, confinement or any other form or deprivation of liberty in any institution:
1) for life;
2) for an indeterminate period on account of mental incapacity; or
3) for a definite termination date of which at least one year remains to be served at the time of the request for transfer.

7. That the judgement imposing a sentence for the offence is final and no further or other legal proceedings relating to the offence or any other offence are pending in th Transferring State.

8. That, in case of imprisonment, confinement or other form of deprivation of liberty, the offender shall, at the time of the application for transfer, has served in the Transferring State any minimum period of sentence stipulated by the law of the Transferring State.

9. That the transfer may be refused if it is considered by the Transferring State to jeopardize its sovereignty, its security or its public order.

Article 3. Procedure for Transfer

1. Both Parties shall endeavour to inform such persons as are within the scope of the present Agreement of the substance of the Agreement.

2. Every transfer under this Agreement shall be commenced through diplomatic channels by a written request from the Receiving State to the Transferring State. If the Transferring State approves the request, it shall so inform the Receiving State through diplomatic channels and initiate procedures to effectuate the transfer of the offender.

3. In deciding upon the transfer of an offender, each Party shall consider the following factors:
1) the probability that the transfer of the offender will contribute to his social rehabilitation or otherwise be in his best interests; and
2) the nature and severity of the offence, including the effects of the offence within the Transferring State and Receiving State and nay mitigating or aggravating circumstances.

4. The Transferring State shall provide the Receiving State with the following information:
1) a statement of the facts upon which the sentence was based;
2) the termination date of the sentence, the length of time already served by the offender and any credits to which he is entitled on account of work done, good behaviour, pretrial confinement or other reasons;
3) a certified copy of all judgements and sentence concerning the offender from the date of his detention in the Transferring State, and the law on which they are based;
4) any other additional information requested by the Receiving State.

5. Either Party shall, as far as possible, provide the other Party, if it so requests, with any relevant information, documents or statements before making a request for transfer or taking a decision on whether or not to agree to the transfer.

6. Delivery of the offender by the authorities of the Transferring State to those of the Receiving State shall occur on a date at a place within the Transferring State agreed upon by both Parties.

7. The Transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State, if the Receiving State so desires, to verify, prior to the transfer, that the offender’s consent to the transfer in accordance with Article 2, paragraph 4, of this Agreement is given voluntarily and with full knowledge of the consequences thereof.

Article 4. Retention of Jurisdiction

In respect of sentences to be enforced pursuant to this Agreement, the Transferring State shall retain exclusive jurisdiction regarding the judgements of its courts, the sentences imposed by them, and any procedures for revision, modification or cancellation of those judgements and sentences pronounced by its courts. The Receiving State, upon being informed of any revision, modification or cancellation of such a judgement or sentence, shall put such measure into effect.

Article 5. Procedure for Enforcement of Sentence

1. The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures of the Receiving State, including those governing conditions for service of imprisonment, confinement or other form of deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other form of deprivation of liberty by parole, conditional release, remission or otherwise.

2. Subject to paragraph 3 of this Article, the Receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring State.

3. No sentence of deprivation of liberty shall be enforced by the Receiving State in such a way as to extend it beyond the period specified in the sentence of the court of the Transferring State.

4. If the Transferring State revises, modifies or cancels the judgement or sentence pursuant to Article 4 of this Agreement or otherwise reduces, commutes or terminates the sentence, the Receiving State shall upon being notified of the decision give effect thereto in accordance with this Article.

5. The Receiving State may treat under its law relating to juveniles any offender so categorized under its law regardless of his status under the law of the Transferring State.

6. The expenses incurred in the transfer of the offender or in the continued enforcement of the sentence after transfer shall be borne by the Receiving State. The Receiving State may, however, seek to recover all or part of the cost of transfer from the offender.

7. The authorities of either Party shall at the request of the other Party provide reports indicating the status of all offenders transferred under this Agreement, including, in particular, the parole or release of any offender. Either Party may, at any time, request a special report on the status of the enforcement of an individual sentence.

Article 6. Transit of Offenders

If either Party transfers an offender from any third State, the other Party shall co-operate in facilitating the transit through its territory of such an offender. The Party intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Party of such transit.

Article 7. Final Provisions

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged. This exchange of instruments of ratification shall take place at Bangkok as soon as possible.

2. The present Agreement shall remain in force for five years from the date upon which it enters into force. Thereafter, the Agreement shall continue in force until six months from the date upon which either Party gives written notice to the other Party of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Tallinn, this 6th day of September 2000 in duplicate, in the English language, each text being equally authentic.

For the Government of the Republic of Estonia
Priit PALLUM
Deputy Under-Secretary of the Ministry of Foreign Affairs
For the Government of the Kingdom of Thailand
Prasart MANSUWAN
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json