Teksti suurus:

Testamendiregistri loomise konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 17, 81

Testamendiregistri loomise konventsioon

(õ) 28.10.09 15:20

Välislepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

ELS nr 077

Euroopa Nõukogu
TESTAMENDIREGISTRI LOOMISE KONVENTSIOON

Koostatud 16. mail 1972. a Baselis


Konventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades, et Euroopa Nõukogu eesmärk on saavutada liikmesriikide üha suurem ühtsus;

soovides luua registreerimissüsteemi, mis aitab vältida testamendi olemasolu tuvastamata jäämist või hilist tuvastamist ja mis hõlbustab testamendi olemasolu tuvastamist pärast testaatori surma;

olles veendunud, et esmajoones aitab selline süsteem tuvastada välismaal tehtud testamendi olemasolu,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Osalisriigid kohustuvad kooskõlas konventsioonis sätestatuga looma testamendiregistri, mis hõlbustab testamendi olemasolu tuvastamist pärast testaatori surma.

Artikkel 2

Konventsiooni täitmiseks peab iga osalisriik looma või nimetama vähemalt ühe institutsiooni, kes vastutab konventsioonis ettenähtud testamentide registreerimise ja artikli 8 lõikes 2 nimetatud päringutele vastamiste eest.

Artikkel 3

1. Rahvusvahelise koostöö tõhustamiseks peab osalisriik nimetama siseriikliku institutsiooni, kelle ülesanne on ilma vahendamistegevuseta:
a korraldada testamentide registreerimine teistes osalisriikides, arvestades artiklis 6 sätestatut;
b vastu võtta teiste osalisriikide asjaomastelt institutsioonidelt saabuvaid päringuid ja vastata neile, arvestades artiklis 8 sätestatut.

2. Eelmise lõike kohaselt nimetatud institutsiooni nimetuse ja aadressi peab osalisriik teatama Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 4

1. Osalisriigis registreeritakse:
a ametlikud testamendid, mille korral on pärandaja tahe avaldatud notarile või avalik-õiguslikule institutsioonile või isikule, kes selle riigi seaduste kohaselt on pädev testamente koostama, samuti testamendid, mis on antud ametlikule hoiule pädevale institutsioonile või isikule, kellel on seaduse järgi õigus võtta selliseid dokumente hoiule, ja hoiule võtmise kohta on väljastatud dokument;
b omakäelised testamendid, mis on antud hoiule notarile või avalik-õiguslikule institutsioonile või isikule, kes on selle riigi seaduste kohaselt õigustatud võtma testamente ametlikule hoiule ilma ametlikule hoiule võtmise menetluseta ja selle kohta dokumenti väljastamata tingimusel, et selline hoiule võtmine on seadusega kooskõlas. Testaator võib testamendi registreerimisele vastu vaielda, kui selline õigus on seadusega ette nähtud.

2. Testamendi hoiult võtmine ja testamendi tühistamine ning teised selle artikli kohaselt registreeritavate testamentide muudatused registreeritakse juhul, kui need on koostatud vormis, mis eelmise lõike järgi eeldab kohustuslikku registreerimist.

3. Osalisriik ei pea seda artiklit kohaldama testamentidele, mis on antud hoiule sõjaväeametkonnale.

Artikkel 5

1. Testament registreeritakse notari või avalik-õigusliku institutsiooni või artikli 4 lõikes 1 nimetatud isiku taotlusel.

2. Erijuhtudel ja siseriiklike õigusaktidega ettenähtud tingimustel võib osalisriik võimaldada registreerimist testaatori enda taotlusel.

Artikkel 6

1. Testamendi registreerimine ei või sõltuda testaatori kodakondsusest või asukohast.

2. Testaator või notar või avalik-õiguslik institutsioon või artiklis 4 märgitud muu isik võib taotleda, et peale riigi, kus testament on tehtud või antud ametlikule hoiule, registreeritakse testament siseriiklike institutsioonide vahendusel ka teistes osalisriikides.

Artikkel 7

1. Registreerimistaotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
a testaatori või testamendi koostaja või testamenti valdava muu isiku ees- ja perekonnanimi või nimed (nime muudatuse korral ka abiellumiseelne nimi);
b sünnikuupäev ja -koht (kui need ei ole teada, siis sünnimaa);
c aadress või elukoht;
d registreeritava dokumendi liik ja kuupäev;
e notari, avalik-õigusliku institutsiooni või isiku nimi ja aadress, kes võttis dokumendi vastu või kelle juurde see on hoiule antud.

2. Register peab sisaldama lõikes 1 loetletud andmeid osalisriigi ettenähtud vormis.

3. Registreerimistaotluse menetlemise tähtaja määrab osalisriik.

Artikkel 8

1. Testaatori eluajal peab testamendi registreerimisega seotud informatsiooni hoidma saladuses.

2. Pärast testaatori surma võib iga isik saada artiklis 7 nimetatud andmeid surmatunnistuse ärakirja või muu tõendi alusel, mis kinnitab isiku surma fakti piisaval määral.

3. Kui testamendi on ühiselt koostanud vähemalt kaks isikut, kohaldatakse selle artikli teist lõiget alates esimese testaatori surmast.

Artikkel 9

Konventsioonis käsitletud riikidevahelisi teenuseid osutab osalisriik tasuta.

Artikkel 10

Konventsiooni sätted ei mõjuta osalisriigi testamendi ja konventsioonis käsitletud muude dokumentide kehtivust reguleerivaid sätteid.

Artikkel 11

Osalisriigi ettenähtud tingimustel võib testamendiregistris registreerida ka artiklis 4 nimetamata testamente või muid dokumente, millest võib sõltuda pärandvara üleminek pärijale. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 6 lõiget 2.

Artikkel 12

1. Konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Konventsioon ratifitseeritakse või võetakse vastu. Ratifitseerimis- või vastuvõtmiskiri antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

2. Konventsioon jõustub kolmanda ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja hoiuleandmisest alates kolme kuu pärast.

3. Hilisema ratifitseerimise või vastuvõtmise korral jõustub konventsioon allakirjutanud riigi suhtes ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja hoiuleandmisest alates kolme kuu pärast.

Artikkel 13

1. Pärast konventsiooni jõustumist võib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kutsuda konventsiooniga ühinema iga riigi, kes ei ole Euroopa Nõukogu liige.

2. Konventsiooniga ühinemine toimub ühinemiskirja hoiuleandmisega Euroopa Nõukogu peasekretärile. Ühinemine jõustub ühinemiskirja hoiuleandmisest alates kolme kuu pärast.

Artikkel 14

1. Konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- ja ühinemiskirja hoiule andes võib osalisriik täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes ta konventsiooni kohaldab.

2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja hoiule andes või mis tahes ajal pärast seda võib osalisriik Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga teatada, et ta kohaldab konventsiooni deklaratsioonis nimetatud territooriumile või territooriumidele, kelle rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab või kelle nimel on tal õigus võtta kohustusi.

3. Eelmises lõikes nimetatud deklaratsiooni võib iga deklaratsioonis märgitud territooriumi suhtes tagasi võtta, arvestades artiklis 16 sätestatut.

Artikkel 15

Konventsiooni suhtes ei saa teha reservatsioone.

Artikkel 16

1. Konventsioon jääb jõusse määramata ajaks.

2. Osalisriik võib oma riigi suhtes konventsiooni denonsseerida, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

3. Denonsseerimine jõustub pärast kuue kuu möödumist päevast, mil Euroopa Nõukogu peasekretär on teate kätte saanud.

Artikkel 17

1. Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja konventsiooniga ühinenud riikidele teatavaks iga:
a konventsioonile allakirjutamise;
b ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise;
c artikli 12 kohase jõustumise kuupäeva;
d artikli 3 lõike 2 ja artikli 14 lõigete 2 ja 3 kohase teate;
e artiklis 16 nimetatud teate ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud 16. mail 1972. aastal Baselis inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed ja nende originaalid hoiustatakse Euroopa Nõukogu arhiivis. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

 

ETS No. 077

CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A SCHEME OF REGISTRATION OF WILLS
Bâle, 16.V.1972


The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Wishing to provide for a registration scheme enabling a testator to register his will in order to reduce the risk of the will remaining unknown or being found belatedly, and to facilitate the discovery of the existence of this will after the death of the testator;

Convinced that such a system would facilitate in particular the finding of wills made abroad,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting States undertake to establish, in accordance with the provisions of this Convention, a scheme of registration of wills, with a view to facilitating, after the death of the testator, the discovery of the existence of the will.

Article 2

In order to implement the provisions of this Convention, each Contracting State shall establish or appoint one or more bodies responsible for the registration provided for by the Convention and for answering requests for information made in accordance with Article 8, paragraph 2.

Article 3

1. With a view to facilitating international co-operation, each Contracting State shall appoint a national body which shall, without any intermediary:
a arrange for registration in other Contracting States as provided for in Article 6;
b receive requests for information arriving from the national bodies of other Contracting States, and answer them under the conditions set out in Article 8.

2. Each Contracting State shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and address of the national body appointed in accordance with the preceding paragraph.

Article 4

1. The following shall be registered in a Contracting State:
a Formal wills declared to a notary, a public authority or any person authorised by the law of that State to record them, as well as other wills deposited with an authority or a person authorised by law to accept such deposit, with a formal act of deposit having been established;
b Holographic wills which have been deposited with a notary, a public authority or any person authorised by the law of that State to accept them, without a formal act of deposit having been established, subject to that law permitting such deposit. The testator may oppose registration if the said law does not prohibit such opposition.

2. Withdrawals, revocations and other modifications of the wills registered according to this article shall also be registered if they are established in a form which would make registration compulsory according to the preceding paragraph.

3. Any Contracting State may exclude from the application of the present article wills deposited with authorities of the armed forces.

Article 5

1. Registration shall be made at the request of the notary, the public authority or the person referred to in Article 4, paragraph 1.

2. Any Contracting State may, however, in special cases determined and under the conditions specified by its national law, provide for the request for registration to be made by the testator.

Article 6

1. Registration shall not be subject to conditions of nationality or residence of the testator.

2. At the request of the testator, the notary, public authority or person referred to in Article 4, may request registration not only in the State where the will is made or deposited, but also, through the intermediary of the national bodies, in other Contracting States.

Article 7

1. The request for registration shall contain the following information at least:
a Family name and first name(s) of testator or author of deed (and maiden name, where applicable):
b Date and place (or, if this is not known, country) of birth;
c Address or domicile, as declared;
d Nature and date of deed of which registration is requested;
e Name and address of the notary, public authority or person who received the deed or with whom it is deposited.

2. This information must be contained in the register, in the form stipulated by each Contracting State.

3. The duration of registration may be determined by each Contracting State.

Article 8

1. Registration shall be secret during the lifetime of the testator.

2. On the death of the testator any person may obtain the information mentioned in Article 7 on presentation of an extract of the death certificate or of any other satisfactory proof of death.

3. If the will has been made jointly by two or more persons, the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply, notwithstanding the provisions of paragraph 1, on the death of any of the testators.

Article 9

Services between Contracting States pursuant to this Convention shall be rendered free of charge.

Article 10

This Convention shall not affect provisions which, in each Contracting State, relate to the validity of wills and other deeds referred to in this Convention.

Article 11

Each Contracting State shall have the option to extend, under the conditions to be established by that State, the registration system provided for by this Convention to any other will not referred to in Article 4 or any other deed affecting the devolution of an estate. In this case, in particular the provisions of Article 6, paragraph 2, shall apply.

Article 12

1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the third instrument of ratification or acceptance.

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

Article 13

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State to accede thereto.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 14

1. Any Contracting State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Contracting State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 16 of this Convention.

Article 15

No reservations shall be made to the provisions of this Convention.

Article 16

1. This Convention shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting State may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification.

Article 17

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:
a any signature;
b any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 12 thereof;
d any communication received in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 3 and of paragraphs 2 and 3 of Article 14;
e any notification received in pursuance of the provisions of Article 16 and the date on which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Basle, this 16th day of May 1972, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json