Teksti suurus:

Otsus III/1 «Baseli konventsiooni muutmine»

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2019
Avaldamismärge:RT II 2001, 18, 90

Otsus III/1 «Baseli konventsiooni muutmine»

Baseli konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi otsuse III/1 "Baseli konventsiooni muutmine" ratifitseerimise seadus

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu rahvusvahelise jõustumise kohta

 

OTSUS III/1. BASELI KONVENTISOONI MUUTMINE
Konventsiooniosaliste konverentsi kolmandal istungil 22. septembril 1995. a Genfis (Šveits) vastuvõetud otsus


Konverents, tuletades meelde, et Baseli konventsiooni osaliste konverentsi esimesel istungil nõuti, et ohtlike jäätmete saatmine tööstusriikidest arengumaadesse tuleb keelustada;

tuletades meelde konverentsi otsust II/12;

märkides, et:
– konverents andis tehniliste küsimuste töörühmale juhtnöörid jätkata Baseli konventsiooniga reguleeritavate jäätmete ohtlike omaduste kindlaksmääramist (otsus III/12);
– tehniliste küsimuste töörühm on juba alustanud ohtlike jäätmete ja konventsiooniga reguleerimata jäätmete nimekirjade koostamist;
– need nimekirjad (dokument UNEP/CHW.3/inf.4) on juba kasulik juhis, kuid ei ole veel lõplikud või täielikult kinnitatud;
– tehniliste küsimuste töörühm töötab välja tehnilised juhised, et aidata konventsiooniosalisi või riike, kellel on suveräänne õigus sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid, kaasa arvatud artikli 11 kohased kokkulepped, mis käsitlevad ohtlike jäätmete riikidevahelist vedu,

1) annab tehniliste küsimuste töörühmale juhtnöörid esmajärjekorras lõpetada ohtlike omaduste kindlaksmääramine ning nimekirjade ja tehniliste juhiste väljatöötamine, et esitada need kinnitamiseks konventsiooniosaliste konverentsi neljandale istungile;

2) otsustab, et konventsiooniosaliste konverents teeb nimekirja(de) kohta otsuse oma neljandal istungil;

3) otsustab vastu võtta järgmised konventsiooni muudatused:

«Lisada preambulisse punkt 7 bis:

Tunnistades, et ohtlike jäätmete riikidevahelise veoga, eelkõige jäätmete veoga arengumaadesse, kaasneb suur risk, et ohtlikke jäätmeid ei käidelda keskkonnahoidlikult, nagu nõutakse selles konventsioonis;

Lisada artikkel 4A:

1. Lisas VII loetletud riigid keelustavad lisas IV A loetletud toiminguteks määratud ohtlike jäätmete veo lisas VII loetlemata riikidesse.

2. Lisas VII loetletud riigid lõpetavad 31. detsembriks 1997. a ja keelustavad alates sellest kuupäevast konventsiooni artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud ning lisas IV B loetletud toiminguteks määratud ohtlike jäätmete veo lisas VII loetlemata riikidesse.

Nimetatud riikidevaheline vedu on keelatud, kui kõnealused jäätmed on konventsiooni kohaselt ohtlikud.

 

Lisa VII

Konventsiooniosalised ja teised riigid, kes on OECD liikmed ning EÜ ja Liechtenstein.»

 

DECISION III/1 – AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION
Adopted by the Third Meeting of the Conference of the Parties in Geneva, Switzerland on 22 September 1995


The Conference,

Recalling that the first meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, a request was made for the prohibition of hazardous waste shipments form industrialized countries to developing countries;

Recalling decision II/12 of the Conference;

Noting that:
– the Technical Working Group is instructed by this Conference to continue its work on hazard characterization of wastes subject to the Basel Convention (decision III/12);
– the Technical working Group has already commenced its work on the development of lists of wastes which are hazardous and wastes which are not subject to the Convention;
– those lists (document UNEP/CHW.3/Inf.4) already offer useful guidance but are not yet complete or fully accepted;
– the Technical Working Group will develop technical guidelines to assist any Party or State that has sovereign right to conclude agreements or arrangements including those under Article 11 concerning the transboundary movement of hazardous wastes;

1. Instructs the Technical Working Group to give full priority to completing the work on hazard characterization and the development of lists and technical guidelines in order to submit them for approval to the fourth meeting of the Conference of the Parties;

2. Decides that the Conference of the Parties shall make a decision on a list(s) at its fourth meeting;

3. Decides to adopt the following amendment to the Convention:

“Insert new preambular paragraph 7 bis:

Recognizing that transboundary movements of hazardous wastes, especially to developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound management of hazardous wastes as required by this Convention;

Insert new Article 4A:

1. Each Party listed in annex VII shall prohibit all transboundary movements of hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII.

2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1(i)(a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to Stats not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless the wastes in question are characterised as hazardous under the Convention.

 

Annex VII

Parties and other States which are members of the OECD, EC, Liechtenstein.”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json