Teksti suurus:

Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 20, 110

Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkulepe

Vastu võetud 16.06.1950

(õ) 10.11.09 14:10

Kokkuleppega ühinemise seadus

Kokkuleppe protokoll

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


PREAMBUL

Osalisriigid,

võttes arvesse, et nii maailma rahvaste vaimse arengu ja üksteisemõistmise kui ka maailmarahu säilitamise huvides on tähtis vabalt vahetada ideid ja teadmisi ning muul viisil osaleda kultuurivahetuses;

võttes arvesse, et teadmisi levitatakse peamiselt raamatute ja teiste väljaannete ning muu kultuurikauba kaudu;

võttes arvesse, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni põhikiri soovitab rahvastel teha omavahel koostööd kõikides vaimse tegevuse valdkondades, kaasa arvatud «väljaannete, teaduse ja kunsti huviväärsuste ning muude infomaterjalide vahetamine», ning põhikiri näeb ette, et organisatsioon «kasutab rahvaste vastastikuse tundmaõppimise ja üksteisemõistmise arendamises kõiki massiteabevahendeid ning soovitab vajaduse korral sõlmida rahvusvahelisi lepinguid, et soodustada ideede vaba levikut sõnas ja pildis»;

tunnistades, et neid eesmärke aitab saavutada raamatute ja teiste väljaannete ning muu kultuurikauba vaba levikut soodustav rahvusvaheline leping;

on leppinud kokku järgmises.

I artikkel

1. Osalisriik ei võta tolli- ega muud maksu järgmise kauba sisseveol:
a) kokkuleppe lisas A loetletud raamatud ja muud väljaanded ning dokumendid;
b) kultuurikaubad, mis on loetletud kokkuleppe lisades B, C, D ja E, mis on teise osalisriigi tooted, ja lisades seatud nõuete kohaselt.

2. Lõige 1 ei takista osalisriigil nõuda sisseveetavalt kaubalt:
a) sisseveo ajal või pärast seda kehtestatud siseriiklikku maksu või rahvusvahelist maksu, kui see ei ole suurem sama laadi kodumaiselt kaubalt otse või kaudselt võetavast maksust;
b) lõivu või maksu, mis ei ole tollimaks ja mille valitsusasutus on sisseveole kehtestanud ning mis ei ole suurem kui osutatud teenuste ligikaudne maksumus ja mis ei ole kodumaise kauba kaudne kaitse ega sisseveo maksustamine tulu saamiseks.

II artikkel

1. Osalisriik tagab sisseveoloa ja välisvaluuta andmise järgmise kauba sisseveoks:
a) avalikule raamatukogule ja avalikule kollektsioonile ning haridus-, teadus- või kultuuriasutuse ja muu ühiskondliku asutuse raamatukogule ja kollektsioonile määratud raamatud ja muud väljaanded;
b) välisriigis välja antud parlamendi-, haldus- ja teised ametlikud dokumendid ning muud valitsuse ametlikud väljaanded;
c) ÜRO või tema spetsialiseeritud asutuste raamatud ja muud väljaanded;
d) ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioonile saadetud raamatud ja muud väljaanded, mida ta jagab tasuta või mida tasuta jagatakse tema järelevalve all;
e) tasuta saadetud ning tasuta levitatavad väljaanded, millega soovitakse edendada välisturismi;
f) pimedatele mõeldud:
i) reljeefkirjas raamatud ja muud väljaanded ning dokumendid;
ii) muud pimedate õpetamiseks ning nende teadus- ja muude kultuurivajaduste rahuldamiseks ette nähtud esemed, kui neid veab otse sisse pimedate huvides tegutsev asutus või organisatsioon, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada.

2. Võimaluste piires tagab kogusepiiranguid kehtestav ja valuutavahetust kontrolliv osalisriik kultuurikauba ja kokkuleppe lisades esitatud esemete sisseveoks välisvaluuta ja sisseveoloa andmise.

III artikkel

1. Osalisriik võimaldab sisse vedada kultuurikaupa, mida eksponeeritakse sissevedava riigi pädeva asutuse heaks kiidetud avalikul näitusel ja mis pärast seda taas välja veetakse. Näitusel eksponeerimiseks tagatakse sisseveoloa andmine ja sisseveolt ei võeta tolli- ega riiklikku sisseveomaksu, välja arvatud teenustasu.

2. Artikkel ei takista sissevedava riigi asutusel võtta meetmeid tagamaks, et eespool nimetatud ese pärast näituse lõppemist taas välja veetakse.

IV artikkel

Võimaluste piires osalisriigid:
a) jätkavad ühiseid jõupingutusi, et soodustada kultuurikauba vaba levikut, ja tühistavad vaba leviku piirangud või vähendavad neid, millele ei ole viidatud selles kokkuleppes;
b) lihtsustavad kultuurikauba sisseveo menetlust;
c) kiirendavad kultuurikauba tolliläbivaatust ja muudavad selle ohutumaks.

V artikkel

Kokkuleppega ei ole vastuolus osalisriigi õigus võtta oma õigusaktide alusel meetmeid, et keelata või piirata kauba sissevedu või sisseveetud kauba levikut otseselt riigi julgeoleku, avaliku korra või ühiskondliku moraali huvides.

VI artikkel

Kokkulepe ei kohusta muutma ega mõjuta osalisriigi õigusakte ega tema rahvusvahelisi lepinguid, konventsioone, kokkuleppeid või teadaandeid, mis on seotud autoriõiguse, kaubamärkide või patentidega.

VII artikkel

Vaidluste lahendamist käsitlevate varasemate konventsioonide kohaselt püüavad osalisriigid kokkuleppe kohaldamist või tõlgendamist käsitlevad vaidlused lahendada läbirääkimiste teel või lepitusmenetluse abil.

VIII artikkel

Kui osalisriigid vaidlevad selle üle, kas sisseveetu on kultuurikaup, võivad nad ühisel kokkuleppel küsida arvamust ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorilt.

IX artikkel

1. Kokkulepe, mille inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed, kannab tänast kuupäeva ning sellele võivad alla kirjutada kõik ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni liikmesriigid, kõik ÜRO liikmesriigid ja mitteliikmesriigid, keda ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni täitevnõukogu on kutsunud alla kirjutama.

2. Allakirjutanud riik ratifitseerib kokkuleppe oma põhiseadusliku menetluse kohaselt.

3. Ratifitseerimiskiri antakse hoiule ÜRO peasekretärile.

X artikkel

Üheksanda artikli lõikes 1 viidatud riigid võivad alates 22. novembrist 1950 kokkuleppe vastu võtta. Vastuvõtmine toimub sellekohase ametliku dokumendi hoiuleandmisega ÜRO peasekretärile.

XI artikkel

Kokkulepe jõustub päeval, mil ÜRO peasekretärile laekub kümnes ratifitseerimis- või vastuvõtmiskiri.

XII artikkel

1. Osalisriik võtab meetmeid, et asuda kokkulepet tõhusalt kohaldama selle jõustumisest alates kuue kuu jooksul.

2. Ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja pärast kokkuleppe jõustumist hoiule andev riik hakkab kokkulepet kohaldama hoiuleandmisest alates kolme kuu jooksul.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegade möödumisest ühe kuu jooksul peab osalisriik esitama ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioonile aruande kokkuleppe täitmiseks võetud meetmete kohta.

4. ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon edastab aruanded kokkuleppele alla kirjutanud riikidele ning Rahvusvahelisele Kaubandusorganisatsioonile või selle ajutisele komisjonile.

XIII artikkel

Osalisriik võib alla kirjutades või oma ratifitseerimis- või vastuvõtmiskirja hoiule andes või pärast seda ÜRO peasekretärile saadetava teatega deklareerida, et kokkulepet kohaldatakse kõigile territooriumidele või mõnele neist, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab.

XIV artikkel

1. Kokkuleppe jõustumisest kahe aasta pärast võib osalisriik selle denonsseerida enda suhtes või mõne territooriumi suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab, kui ta on sellekohase kirjaliku teate andnud hoiule ÜRO peasekretärile.

2. Denonsseerimine jõustub denonsseerimisteate laekumisest alates ühe aasta pärast.

XV artikkel

ÜRO peasekretär teavitab IX artikli lõikes 1 nimetatud riike, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni ning Rahvusvahelist Kaubandusorganisatsiooni või selle ajutist komisjoni IX ja X artiklis ettenähtud ratifitseerimis- ja vastuvõtmiskirjade laekumisest ning XIII ja XIV artiklis ettenähtud teadaannetest ja denonsseerimistest.

XVI artikkel

Ühe kolmandiku osalisriikide nõudmise korral võtab ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektor organisatsiooni lähima üldkoosoleku päevakorda küsimuse kokkuleppe läbivaatamise koosoleku kokkukutsumisest.

XVII artikkel

Lisad A, B, C, D ja E ning kokkuleppe protokoll on kokkuleppe lahutamatud osad.

XVIII artikkel

1. ÜRO põhikirja artikli 102 kohaselt registreeritakse kokkulepe ÜRO peasekretäri juures selle jõustumise päeval.

2. Selle kinnituseks on täievolilised esindajad oma valitsuste nimel kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud kahekümne teisel novembril tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal Lake Successis New Yorki osariigis ühes eksemplaris, mis antakse hoiule ÜRO arhiivi. Kokkuleppe tõestatud koopiad saadetakse IX artikli lõikes 1 nimetatud riikidele, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioonile ja Rahvusvahelisele Kaubandusorganisatsioonile või selle ajutisele komisjonile.

 

Lisa A

RAAMATUD JA MUUD VÄLJAANDED NING DOKUMENDID


i) Trükitud raamatud.

ii) Ajalehed ja muud perioodilised väljaanded.

iii) Muul viisil kui trükis paljundatud raamatud ja dokumendid.

iv) Välisriigis välja antud parlamendi-, haldus- ja teised ametlikud dokumendid ning muud valitsuse ametlikud väljaanded.

v) Turismireklaamplakatid ja illustreeritud või illustreerimata turismikirjandus, nagu brošüürid, reisijuhid, sõiduplaanid, reklaamilehed ja muud sellised väljaanded, nende hulka arvatakse ka eraettevõtte avaldatud väljaanded, mis tutvustavad välisturismivõimalusi.

vi) Väljaanded, mis tutvustavad välisriigis õppimise võimalusi.

vii) Masinal kirjutatud ja muud käsikirjad.

viii) Välisriigi kirjastajate või raamatukaupmeeste müüdavate raamatute ja muude väljaannete kataloogid.

ix) ÜRO või tema spetsialiseeritud asutuste või nende nimel välja antud kataloogid filmide, salvestiste või muu visuaalse ja auditiivse kultuurikauba kohta.

x) Käsitsi kirjutatud, trükitud või muul moel paljundatud noodid.

xi) Geograafilised, hüdrograafilised või astronoomilised kaardid.

xii) Arhitektuurilised, tööstuslikud või insenertehnilised plaanid ning joonised ja nende koopiad, mida kasutab teadus- või haridusasutus, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse tuua.

Lisas A ettenähtud erandeid ei kohaldata:
a) kantseleitarvetele;
b) reklaamraamatutele ja muudele -väljaannetele ning -dokumentidele (välja arvatud eespool nimetatud kataloogid, turismireklaamplakatid ja turismikirjandus), mida avaldab eraettevõte või mis on avaldatud tema tellimusel;
c) ajalehtedele ja muudele perioodilistele väljaannetele, milles reklaami on üle 70% nende mahust;
d) kõigile muudele trükistele (välja arvatud eespool nimetatud kataloogid), milles reklaami on üle 25% nende mahust. Turismireklaamplakatite ja turismikirjanduse puhul kohaldatakse seda protsenti ainult eraettevõtte reklaammaterjalile.

 

Lisa B

ÕPPE- JA TEADUSTÖÖS NING MUUL KULTUURIOTSTARBEL KASUTATAVAD
KUNSTITEOSED JA KOLLEKTSIONÄÄRIEKSEMPLARID


i) Maalid ja joonistused ning nende käsitsi valmistatud koopiad, nende hulka ei arvata tööstuslikult toodetud kaunistatud tooteid.

ii) Käsitsi valmistatud tõmmised, mis on võetud käsitsi graveeritud või käsitsi söövitatud plokilt, plaadilt või muult esemelt ning mille on nummerdanud ja allkirjastanud kunstnik.

iii) Ümarplastikas, reljeefis või intaljos originaalraidkujud või -skulptuurid, nende hulka ei arvata masstoodanguna valmistatud reproduktsioone ega kaubanduslikku käsitööd.

iv) Kollektsionäärieksemplarid ja kunstiteosed, mis saadetakse avalikule galeriile, muuseumile või muusse avalikku väljapanekukohta, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse tuua, ja mida ei müüda edasi.

v) Kogud ja kollektsionäärieksemplarid sellistest teadusvaldkondadest nagu anatoomia, zooloogia, botaanika, mineraloogia, paleontoloogia, arheoloogia ja etnograafia, kui neid ei müüda edasi.

vi) Üle 100-aastased antiikesemed.

 

Lisa C

VISUAALSED JA AUDITIIVSED KULTUURIKAUBAD


i) Õppe- või teadustöös või muul kultuuriotstarbel kasutatavad dia-, mikro- ning muud filmid ja slaidid, mida veab sisse organisatsioon (sh ringhäälinguorganisatsioon, kui sissevedav riik seda lubab), kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada eksponeerimiseks selle organisatsiooni või muu eespool nimetatud asutuse tunnustatud ühiskondliku või eraõigusliku haridus-, teadus- või muu kultuuriasutuse või -ühenduse näitusel.

ii) Ringvaated (heliribaga või ilma), milles kajastatakse sissevedamise ajal aktuaalseid sündmusi ning mida säritatud ja ilmutatud negatiivina või kopeeritud ja ilmutatud positiivina veab sisse organisatsioon (sh ringhäälinguorganisatsioon, kui sissevedav riik seda lubab), kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab selliseid filme tollivabalt sisse vedada. Tollivabalt võib kopeerimiseks sisse vedada kuni kaks koopiat.

iii) Õppe- või teadustöös kasutatavad või muud kultuuriteemalised helisalvestised, mida kasutab ainult ühiskondlik või eraõiguslik haridus-, teadus- või muu kultuuriasutus või -ühendus (sh ringhäälinguorganisatsioon, kui sissevedav riik seda lubab), kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada.

iv) ÜRO või tema spetsialiseeritud asutuste väljaantud õppe- või teadustöös kasutatavad või muud kultuuriteemalised dia-, mikro- ning muud filmid ja helisalvestised.

v) Näidised, mudelid ja seinakaardid, mida ainult näitamise ja õpetamise eesmärgil kasutab ühiskondlik või eraõiguslik haridus-, teadus- või muu kultuuriasutus, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada.

 

Lisa D

TEADUSINSTRUMENDID JA TEADUSAPARATUUR


Üksnes õppe- või teadustööks ettenähtud instrumendid või aparatuur, kui:
a) need saadetakse ühiskondlikule või eraõiguslikule haridus-, teadus- või muule kultuuriasutusele, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada, ning kui haridus-, teadus- või muu kultuuriasutus kontrollib nende kasutamist;
b) sissevedavas riigis ei toodeta samasuguse teadusliku väärtusega instrumente ega aparatuuri.

 

Lisa E

PIMEDATELE ETTENÄHTUD ESEMED


i) Reljeefkirjas raamatud, muud väljaanded ja dokumendid.

ii) Muud pimedate õpetamiseks ning nende teadus- ja muude kultuurivajaduste rahuldamiseks ette nähtud esemed, kui neid veab otse sisse pimedate huvides tegutsev asutus või organisatsioon, kellel sissevedava riigi pädev asutus lubab sellist kaupa tollivabalt sisse vedada.

 

PROTOKOLL


Osalisriigid,

et hõlbustada Ameerika Ühendriikide osalemist «Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppes», on kokku leppinud järgmises.

1. Ameerika Ühendriigid võivad kokkuleppe selle IX artikli kohaselt ratifitseerida või X artikli kohaselt vastu võtta, tehes järgmise reservatsiooni.

2. Kui Ameerika Ühendriigid kokkuleppe osaliseks saamisel teevad lõikes 1 nimetatud reservatsiooni, võib Ameerika Ühendriikide valitsus sellele viidata oma suhetes teiste osalisriikidega ning need võivad sellele viidata oma suhetes Ameerika Ühendriikidega tingimusel, et reservatsiooni kohaselt võetavad meetmed ei ole diskrimineerivad.


Reservatsiooni tekst

a) Kui osalisriigi territooriumile veetakse kokkuleppe alusel kaupu koguses ja tingimustel, mis kahjustab või võib kahjustada tema tööstust, kus toodetakse sama laadi või vahetult konkureerivaid tooteid, võib osalisriik lõikes 2 nimetatud tingimustel täielikult või osaliselt peatada selle toodangu suhtes kokkuleppe kohaldamise sellises ulatuses ja selliseks ajaks, mis on vajalik kahju tõkestamiseks või heastamiseks.

b) Enne punktis a nimetatud meetmete võtmist teatab osalisriik sellest kirjalikult ja võimalikult aegsasti ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioonile, et osalisriigid saaksid kavandatavate meetmete suhtes nõu pidada.

c) Punktis a nimetatud meetmeid võib ajutiselt võtta nõupidamist korraldamata, kui viivitamine võib põhjustada raskesti heastatava kahju, kuid nõupidamisi tuleb alustada kohe pärast meetmete võtmist.

 

AGREEMENT ON THE IMPORTATION OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL MATERIALS
Adopted by the General Conference at its fifth session, Florence, 17 June 1950


PREAMBLE

The Contracting States,

Considering that the free exchange of ideas and knowledge and, in general, the widest possible dissemination of the diverse forms of self-expression used by civilizations are vitally important both for intellectual progress and international understanding, and consequently for the maintenance of world peace;

Considering that this interchange is accomplished primarily by means of books, publications and educational, scientific and cultural materials;

Considering that the Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization urges co-operation between nations in all branches of intellectual activity, including “the exchange of publications, objects of artistic and scientific interest and other materials of information” and provides further that the Organization shall “collaborate in the work of advancing the mutual knowledge and understanding of peoples, through all means of mass communication and to that end recommend such international agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image”;

Recognize that these aims will be effectively furthered by an international agreement facilitating the free flow of books, publications and educational, scientific and cultural materials; and

Have, therefore, agreed to the following provisions:

Article I

1. The contracting States undertake not to apply customs duties or other charges on, or in connection with, the importation of:
(a) Books, publications and documents, listed in Annex A to this Agreement;
(b) Educational, scientific and cultural materials, listed in Annexes B, C, D and E to this Agreement;

which are the products of another contracting States, subject to the conditions laid down in those annexes.

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not prevent any contracting State from levying on imported materials;
(a) Internal taxes or any other international charges of any kind, imposed at the time of importation or subsequently, not exceeding those applied directly or indirectly to like domestic products;
(b) Fees and charges, other than customs duties, imposed by governmental authorities on, or in connection with, importation, limited in amount to the approximate cost of the services rendered, and representing neither an indirect protection to domestic products nor a taxation of imports for revenue purposes.

Article II

1. The contracting States undertake to grant the necessary licences and/or foreign exchange for the importation of the following articles:
(a) Books and publications consigned to public libraries and collections and to the libraries and collections of public, educational, research or cultural institutions;
(b) Official government publications, that is, official, parliamentary and administrative documents published in their country of origin;
(c) Books and publications of the United Nations or any of its Specialized Agencies;
(d) Books and publications received by the United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization and distributed free of charge by it or under its supervision;
(e) Publications intended to promote tourist travel outside the country of importation, sent and distributed free of charge;
(f) Articles for the blind:
(i) Books, publications and documents of all kinds in raised characters for the blind;
(ii) Other articles specially designed for the educational, scientific or cultural advancement of the blind, which are imported directly by institutions or organizations concerned with the welfare of the blind, approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free entry of these types of articles.

2. The contracting States which at any time apply quantitative restrictions and exchange control measures undertake to grant, as far as possible, foreign exchange and licences necessary for the importation of other educational, scientific or cultural materials, and particularly the materials referred to in the annexes to this Agreement. 

Article III

1. The contracting States undertake to give every possible facility to the importation of educational, scientific or cultural materials, which are imported exclusively for showing at a public exhibition approved by the competent authorities of the importing country and for subsequent re-exportation. These facilities shall include the granting of the necessary licences and exemption from customs duties and internal taxes and charges of all kinds payable on importation, other than fees and charges corresponding to the approximate cost of services rendered.

2. Nothing in this article shall prevent the authorities of an importing country from taking such steps as may be necessary to ensure that the materials in question shall be re-exported at the close of their exhibition.

Article IV

The contracting States undertake that they will as far as possible:
(a) Continue their common efforts to promote by every means the free circulation of educational, scientific or cultural materials, and abolish or reduce any restrictions to that free circulation which are not referred to in this Agreement;
(b) Simplify the administrative procedure governing the importation of educational, scientific or cultural materials;
(c) Facilitate the expeditious and safe customs clearance of educational, scientific or cultural materials.

Article V

Nothing in this Agreement shall affect the right of contracting States to take measures, in conformity with their legislation, to prohibit or limit the importation, or the circulation after importation, of articles on grounds relating directly to national security, public order or public morals.

Article VI

This Agreement shall not modify or affect the laws and regulations of any contracting State or any of its international treaties, conventions, agreements or proclamations, with respect to copyright, trade marks or patents. 

Article VII

Subject to the provisions of any previous conventions to which the contracting States may have subscribed for the settlement of disputes, the contracting States undertake to have recourse to negotiation or conciliation, with a view to settlement of any disputes regarding the interpretation or the application of this Agreement. 

Article VIII

In case of a dispute between contracting States relating to the educational, scientific or cultural character of imported materials, the interested Parties may, by common agreement, refer it to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for an advisory opinion.

Article IX

1. This Agreement, of which the English and French texts are equally authentic, shall bear today’s date and remain open for signature by all Member States of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, all Member States of the United Nations and any non-member State to which an invitation may have been addressed by the Executive Board of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. The Agreement shall be ratified on behalf of the signatory States in accordance with their respective constitutional procedure.

3. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article X

The States referred to in paragraph 1 of Article IX may accept this Agreement from 22 November 1950. Acceptance shall become effective on the deposit of a formal instrument with the Secretary-General of the United Nations. 

Article XI

This Agreement shall come into force on the date on which the Secretary-General of the United Nations receives instruments of ratification or acceptance from 10 States. 

Article XII

1. The States Parties to this Agreement on the date of its coming into force shall each take all the necessary measures for its fully effective operation within a period of six months after that date.

2. For States which may deposit their instruments of ratification or acceptance after the date of the Agreement coming into force, these measures shall be taken within a period of three months from the date of deposit.

3. Within one month of the expiration of the periods mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article, the contracting States to this Agreement shall submit a report to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization of the measures which they have taken for such fully effective operation.

4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall transmit this report to all signatory States to this Agreement and to the International Trade Organization (provisionally, to its Interim Commission).

Article XIII

Any contracting State may, at the time of signature or the deposit of its instrument of ratification or acceptance, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that contracting State is responsible. 

Article XIV

1. Two years after the date of the coming into force of this Agreement, any contracting State may, on its own behalf or on behalf of any of the territories for the conduct of whose foreign relations that contracting State is responsible, denounce this Agreement by an instrument in writing deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denunciation.

Article XV

The Secretary-General of the United Nations shall inform the States referred to in paragraph 1 of Article IX, as well as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and the International Trade Organization (provisionally, its Interim Commission), of the deposit of all the instruments of ratification and acceptance provided for in Articles IX and X, as well as of the notifications and denunciations provided for respectively in Articles XIII and XIV.

Article XVI

At the request of one-third of the contracting States to this Agreement, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall place on the agenda of the next session of the General Conference of that Organization, the question of convoking a meeting for the revision of this Agreement.

Article XVII

Annexes A, B, C, D and E, as well as the Protocol annexed to this Agreement are hereby made an integral part of this Agreement.

Article XVIII

1. In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Agreement shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

2. In faith whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement on behalf of their respective governments.

Done at Lake Success, New York, this twenty-second day of November one thousand nine hundred and fifty in a single copy, which shall remain deposited in the archives of the United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in paragraph 1 of Article IX, as well as to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and to the International Trade Organization (provisionally, to its Interim Commission).

 

Annex A

BOOKS, PUBLICATIONS AND DOCUMENTS


(i) Printed books.

(ii) Newspapers and periodicals.

(iii) Books and documents produced by duplicating processes other than printing.

(iv) Official government publications, that is, official, parliamentary and administrative documents published in their country of origin.

(v) Travel posters and travel literature (pamphlets, guides, timetables, leaflets and similar publications), whether illustrated or not, including those published by private commercial enterprises, whose purpose is to stimulate travel outside the country of importation.

(vi) Publications whose purpose is to stimulate study outside the country of importation.

(vii) Manuscripts, including typescripts.

(viii) Catalogues of books and publications, being books and publications offered for sale by publishers or booksellers established outside the country of importation.

(ix) Catalogues of films, recordings or other visual and auditory material of an educational, scientific of cultural character, being catalogues issued by or on behalf of the United Nations or any of its Specialized Agencies.

(x) Music in manuscript or printed form, or reproduced by duplicating processes other than printing.

(xi) Geographical, hydrographical or astronomical maps and charts.

(xii) Architectural, industrial or engineering plans and designs, and reproductions thereof, intended for study in scientific establishments or educational institutions approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free admission of these types of articles.

(The exemptions provided by Annex A shall not apply to:
(a) Stationery;
(b) Books, publications and documents (except catalogues, travel posters and travel literature, referred to above) published by or for a private commercial enterprise, essentially for advertising purposes;
(c) Newspapers and periodicals in which the advertising matter is in excess of 70 per cent by space;
(d) All other items (except catalogues referred to above) in which the advertising matter is in excess of 25 per cent by space. In the case of travel posters and literature, this percentage shall apply only to private commercial advertising matter.)

 

Annex B

WORKS OF ART AND COLLECTORS’ PIECES OF AN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC OR CULTURAL CHARACTER


(i) Paintings and drawings, including copies, executed entirely by hand, but excluding manufactured decorated wares.

(ii) Hand-printed impressions, produced from hand-engraved or hand-etched blocks, plates or other material, and signed and numbered by the artist.

(iii) Original works of art of statuary or sculpture, whether in the round, in relief, or in intaglio, excluding mass-produced reproductions and works of conventional craftsmanship of a commercial character.

(iv) Collectors’ pieces and objects of art consigned to public galleries, museums and other public institutions, approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free entry of these types of articles, not intended for resale.

(v) Collections and collectors’ pieces in such scientific fields as anatomy, zoology, botany, mineralogy, palaeontology, archaeology and ethnography, not intended for resale.

(vi) Antiques, being articles in excess of 100 years of age.

 

Annex C

VISUAL AND AUDITORY MATERIALS OF AN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC OR CULTURAL CHARACTER


(i) Films, film strips, microfilms and slides, of an educational, scientific or cultural character, when imported by organizations (including, at the discretion of the importing country, broadcasting organizations), approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free admission of these types of articles, exclusively for exhibition by these organizations or by other public or private educational, scientific or cultural institutions or societies approved by the aforesaid authorities.

(ii) Newsreels (with or without sound track), depicting events of current news value at the time of importation, and imported in either negative form, exposed and developed, or positive form, printed and developed, when imported by organizations (including, at the discretion of the importing country, broadcasting organizations) approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free admission of such films, provided that free entry may be limited to two copies of each subject for copying purposes.

(iii) Sound recordings of an educational, scientific or cultural character for use exclusively in public or private educational, scientific or cultural institutions or societies (including, at the discretion of the importing country, broadcasting organizations) approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free admission of these types of articles.

(iv) Films, film strips, microfilms and sound recordings of an educational, scientific or cultural character produced by the United Nations or any of its Specialized Agencies.

(v) Patterns, models and wall charts for use exclusively for demonstrating and teaching purposes in public or private educational, scientific or cultural institutions approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free admission of these types of articles.

 

Annex D

SCIENTIFIC INSTRUMENTS OR APPARATUS


Scientific instruments or apparatus, intended exclusively for educational purposes or pure scientific research, provided:
(a) That such scientific instruments or apparatus are consigned to public or private scientific or educational institutions approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free entry of these types of articles, and used under the control and responsibility of these institutions;
(b) That instruments or apparatus of equivalent scientific value are not being manufactured in the country of importation.

 

Annex E

ARTICLES FOR THE BLIND


(i) Books, publications and documents of all kinds in raised characters for the blind.

(ii) Other articles specially designed for the educational, scientific or cultural advancement of the blind, which are imported directly by institutions or organizations concerned with the welfare of the blind, approved by the competent authorities of the importing country for the purpose of duty-free entry of these types of articles.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.