Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vaheline teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 21, 113

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vaheline teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalase koostöö kokkulepe

(õ) 10.11.09 15:30

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalase koostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 21. veebruaril 2000. a, jõustunud 15. mail 2001. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Horvaatia Vabariigi valitsus (edaspidi «lepingupooled»),

tunnustades teaduse, tehnoloogia ja kõrghariduse tähtsust edukate riikide majanduse ja ühiskonna arengus;

olles teadlikud soovist edendada võimalikult suurel määral vastastikusi teadmisi ja mõistmist nende riikide teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalaste saavutuste kohta;

olles veendunud selles, et rahvusvaheline koostöö neil aladel tugevdab sõprussidemeid ja mõistmist nende rahvaste vahel;

olles veendunud vajaduses arendada edasi vastastikku kasulikku teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalast koostööd; ja

meenutades Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi Helsingi lõppakti ning Viinis, Bonnis, Madridis ja Pariisis peetud jätkukohtumiste lõppdokumente;

leppisid kokku järgnevalt:

Artikkel 1

Lepingupooled toetavad ja arendavad võrdsusel rajanevat ja vastastikku kasulikku kahe riigi vahelist teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalast koostööd.

Artikkel 2

Käesoleva kokkuleppe kohaselt ergutavad lepingupooled kummagi riigi asutuste ja isikute vahel kontaktide loomist ja koostööd käesolevas kokkuleppes käsitletavatel aladel.

Sel eesmärgil ergutavad lepingupooled:
(a) koostööd mitmetel teadusaladel – kaasa arvatud teadlaste vahetus; ühiste uurimis- ja arendusprojektide ellurakendamine; ühiste teaduslike seminaride, konverentside ja muude teaduslike koosolekute korraldamine; trükiväljaannete ja teabe vahetamine ning mis tahes muu koostöövorm, mille suhtes lepingupooled või kummagi riigi asjassepuutuvad asutused võivad omavahel kokku leppida;
(b) koostöö tehnoloogia ja arvutiteaduste ning infokorralduse alal, eriti uute tehnoloogiate ümberpaigutamise ja arendamise soodustamisel ning kahe riigi vaheliste täiustatud infosüsteemide rajamisel ja arendamisel;
(c) kõrgharidusasutuste vahelist koostööd, õppejõudude ja (võõr)keeleõpetajate vahetust, stipendiumide andmist ning üliõpilaste ja magistrantide vahetuse lihtsustamist;
(d) koostööd merebioloogia ja sellega seotud tehnoloogiate aladel, samuti keskkonnakaitse ja mereökoloogiaga seotud uurimistöö alal.

Artikkel 3

Lepingupooled toetavad oma kõrgharidusasutuste antud diplomite ja akadeemiliste kraadide vastastikust tunnustamist, sõlmides eraldi kokkuleppe, milles nähakse ette tunnustamise tingimused ja nõuded.

Artikkel 4

Käesoleva kokkuleppe rakendamisel tuleb võtta arvesse erinevate akadeemiliste ja teadusasutuste autonoomiat.

Austatakse nende vabadust sõlmida ja säilitada vastastikuseid suhteid.

Artikkel 5

Lepingupooled soodustavad ja lihtsustavad teise lepingupoole osalemist rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu Euroopa Liit, ÜRO, Maailma Tervishoiuorganisatsioon ja mitmed muud riikidevahelised organisatsioonid) egiidi all tehtavas teadus- ja tehnoloogiaalases koostöös.

Artikkel 6

Lepingupoolte tahte kohaselt korraldatakse käesoleva kokkuleppe järgsed üritused ja vahetused vastastikkuse alusel, kaasa arvatud vastastikustel finantsalustel, kui lepingupooled ei lepi kokku teisiti.

Artikkel 7

Teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide teadlasi, tehnilisi eksperte ja asutusi võib kutsuda nende endi kulul ja mõlema lepingupoole nõusolekul osalema käesoleva kokkuleppe kohaselt korraldavates üritustes, kui lepingupooled ei lepi kokku teisiti.

Artikkel 8

Kooskõlas siduvate rahvusvaheliste intellektuaalse omandi alaste konventsioonide ja lepingutega võivad lepingupooled saada oma asjakohaste seaduste ja teiste õigusaktide piires käesoleva kokkuleppe järgsete ürituste tulemusel intellektuaalse omandi õiguste seaduslikeks ühisomanikeks.

Eelneva vastastikuse kokkuleppe alusel kõigi asjassepuutuvate aspektide kohta võivad lepingupooled registreerida tööstusliku omandi õigused kooskõlas oma asjakohaste tööstusliku omandi seadustega ja märgitseda autoriõigusi kooskõlas oma asjakohaste autoriõiguse seadustega.

Artikkel 9

1. Käesolev kokkulepe jõustub päeval, mil üks lepingupool saab teiselt lepingupoolelt diplomaatiliste kanalite kaudu viimase teate selle kohta, et kõik siseriiklikes õigusaktides kokkuleppe jõustumiseks ettenähtud tingimused on täidetud.

2. Oma jõustumise päevast alates kehtib käesolev kokkulepe viis (5) aastat. Seejärel jääb kokkulepe vaikides jõusse edasisteks viieaastasteks (5) perioodideks, kui üks lepingupooltest ei teata teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult oma kavatsusest kokkulepe tühistada. Tühistus jõustub kuue (6) kuu möödudes päevast, mil teine lepingupool on diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teate kätte saanud.

3. Käesoleva kokkuleppe tühistamine ei mõjuta juba käigus olevaid programme ja projekte ning nad viiakse lõpule, kui ei otsustata teisiti.

Artikkel 10

Lepingupoolte lahkarvamused käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või rakendamise osas lahendatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Ülaltoodu kinnituseks on oma valitsuse volitatud isikud käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 21. veebruaril 2000 Tallinnas kahes eksemplaris, kumbki eesti, horvaadi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erineva tõlgendamise korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

EestiVabariigi valitsuse nimel
Tõnis LUKAS
Horvaatia Vabariigi valitsuse nimel
Zeljko BOSNJAK

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”);

Recognising the importance of science, technology and higher education in the development of prosperous national economies and societies;

Conscious of the desirability of promoting to the greatest possible extent mutual knowledge and understanding of scientific, technological and higher educational achievements of their respective countries;

Convinced that international co-operation in those fields will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples;

Convinced of the need for further developing mutually beneficial scientific, technological and higher educational co-operation; and

Recalling the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe and the concluding documents of follow-up meetings held in Vienna, Bonn, Madrid and Paris;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall support and develop co-operation in the field of science, technology and higher education between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

Article 2

The Contracting Parties shall, in accordance with the aims of this Agreement, encourage the establishment of contacts and co-operation between institutions or persons in both countries in the fields covered by this Agreement.

To this end, the Contracting Parties shall encourage:
(a) Co-operation in various fields of science, including the exchange of scientists, the implementation of joint research and development projects, the organisation of joint scientific seminars, conferences and other scientific meetings, the exchange of publications and information and any other form of co-operation which may be mutually agreed upon between the Contracting Parties or relevant institutions in both countries;
(b) Co-operation in the field of technology, computer sciences and information management, especially supporting and encouraging the transfer and development of new technologies and establishing and developing advanced information systems between the countries;
(c) Co-operation between institutions of higher education, the exchange of professors and (foreign) language instructors, the granting of scholarships and the facilitating exchange of undergraduate and postgraduate students;
(d) Co-operation in the fields of marine biology and related technologies, as well as research to environmental protection and ecology of the sea.

Article 3

The Contracting Parties shall support reciprocal recognition of diplomas and academic degrees awarded by their institutions of higher education, by means of entering into a separate agreement in which the conditions and requirements for recognition shall be stated.

Article 4

In the implementation of the provisions of this Agreement, due regard shall be paid to the autonomy of different academic and scientific institutions.

Their freedom to enter and maintain mutual relations shall be respected.

Article 5

The Contracting Parties shall promote and facilitate the participation of the other Contracting Party in scientific and technological co-operation performed under auspices of international organisations (such as the European Union, the United Nations, The World Health Organisation, and various other trans-national organisations, etc).

Article 6

In accordance with the intention of the Contracting Parties, activities and exchanges arising out of this Agreement shall be carried out on the basis of reciprocity, including financial reciprocity, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Article 7

Scientists, technical experts and institutions of other countries or international organisations may be invited, at their own expense and upon the consent of both Contracting Parties, to participate in the activities being carried out pursuant to this Agreement, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Article 8

In accordance with binding international conventions and agreements in the field of intellectual property, the Contracting Parties may become, within their respective laws and regulations, joint legal owners of intellectual property rights resulting from the activities arising out of this Agreement.

Subject to prior mutual agreement on all relevant aspects, the Contracting Parties may register industrial property rights in accordance with their respective industrial property laws and denote copyrights in accordance with their respective copyrights laws.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the last notification through diplomatic channels of one Contracting Parties to the other that all conditions are met which are foreseen by national laws for its entering into force.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, from the day of its entering into force, and continue thereafter tacitly for further periods of five (5) years, unless either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party through diplomatic channels of its intention to denounce it. The denunciation shall become effective six (6) months after written notification has been received through diplomatic channels by the other Contracting Party.

3. In the event of denunciation of this Agreement, programmes and projects in progress shall not be affected by the denunciation, and shall continue until their completion, unless agreed otherwise.

Article 10

Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done at Tallinn this 21st of February, 2000 in duplicate in Estonian, Croatian and English language; all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Tõnis LUKAS
For the Government of the Republic of Croatia
Zeljko BOSNJAK

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

/otsingu_soovitused.json