Teksti suurus:

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2001, 22, 117

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Vastu võetud 01.11.1974

Eesti Vabariik ühines konventsiooniga 19.11.1991 Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse alusel

1974. a «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» 1978. a protokoll

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused[MSC.404(96)]

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused[MSC.409(97)]

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.421(98)]

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.436(99)]

1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, mida on muudetud 1978. aasta ja 1988. aasta protokolliga [konsolideeritud tekst seisuga 01.01.2017]


Konventsiooni osalisriikide valitsused,

soovides inimelude kaitse tõhustamiseks lähtuda ühesugustest põhimõtetest ja nõuetest;

arvestades, et selle saavutamiseks on parim võimalus sõlmida 1960. a vastuvõetud «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» asemel uus konventsioon, samuti arvestades konventsiooni vastuvõtmisest alates toimunud arengut,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I. Konventsioonist tulenevad üldkohustused

a) Osalisriigi valitsus kohustub järgima konventsiooni ja selle lisa, mis on konventsiooni lahutamatu osa. Viide konventsioonile on ühtaegu viide selle lisale.

b) Osalisriigi valitsus kohustub kehtestama õigusakte ning võtma muid meetmeid, mis on vajalikud konventsiooni järgimiseks, et laeva nõuetekohase käsutamise kaudu tagada inimelude ohutus.

Artikkel II. Kohaldamisala

Konventsiooni kohaldatakse Osalisriigi lipu all sõitva laeva suhtes.

Artikkel III. Õigusaktid

Osalisriigi valitsused kohustuvad Valitsustevahelise Merenduse Konsultatiivorganisatsiooni* (edaspidi organisatsioon) peasekretärile teada andma ja esitama:

a) nende mitteriiklike organisatsioonide nimekirja, kes oma valitsuse nimel on volitatud rakendama abinõusid inimelude ohutuse tagamiseks, et informeerida sellest osalisriikide ametiisikuid;

b) konventsiooni asjaolusid käsitlevate õigusaktide tekstid;

c) konventsiooni alusel väljaantud tunnistuste näidised, et informeerida nendest osalisriikide ametiisikuid.
* Praegu Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.

Artikkel IV. Vääramatu jõud

a) Kui konventsioon laeva kohta selle merele väljumise ajal ei kehti, ei kohaldata konventsiooni ka siis, kui laev halva ilma tõttu või vääramatu jõu tekitatud muul põhjusel kaldub kavandatud laevateelt kõrvale.

b) Laeva suhtes konventsiooni kohaldamist kontrollides arvestatakse asjaolu, et laeva pardale on võetud isikuid vääramatu jõu toimimise tõttu või seoses kapteni kohustusega võtta pardale laevahuku üleelanud või muid selliseid isikuid.

Artikkel V. Inimeste vedu hädaolukorras

a) Et vältida ohtu inimeste elule, võib osalisriigi valitsus evakueerimiseks lubada oma laevadel vedada rohkem inimesi, kui on ette nähtud konventsioonis.

b) Luba ei välista teise osalisriigi valitsuse õigust konventsiooni järgides kontrollida tema sadamasse saabuvaid laevu.

c) Osalisriigi valitsus on kohustatud loa andmisest teatama organisatsiooni peasekretärile. Loa andmist tuleb põhjendada.

Artikkel VI. Varasemad kokkulepped ja konventsioonid

a) Osalisriikide valitsused järgivad omavahel suheldes käesolevat konventsiooni, mis asendab 17. juunil 1960. a Londonis alla kirjutatud «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel».

b) Kõik praegu jõus olevad käesoleva konventsiooni osalisriikide valitsuste vahelised lepingud, konventsioonid, kokkulepped või nendega seonduvad asjaolud, mis käsitlevad inimelude ohutust merel, jäävad jõusse laevade suhtes:
(i) millele käesolevat konventsiooni ei kohaldata;
(ii) millele kohaldatakse käesolevat konventsiooni, kuid küsimustes, mida käesolev konventsioon selgelt ei sätesta.

c) Kui leping, konventsioon või kokkulepe on käesoleva konventsiooniga vastuolus, kohaldatakse käesolevat konventsiooni.

d) Käesolevas konventsioonis käsitlemata asju reguleeritakse siseriiklike õigusaktidega.

Artikkel VII. Kokkuleppe alusel kehtestatavad erinõuded

Kui osalisriikide valitsused kehtestavad kokkuleppel erinõudeid, tuleb need teha teatavaks organisatsiooni peasekretärile, kes edastab need konventsiooni osalisriikide valitsustele.

Artikkel VIII. Konventsiooni muutmine

a) Konventsiooni muutmiseks kohaldatakse ühte järgmistest menetlustest.

b) Organisatsioonis läbiarutatud muudatuste tegemine:
(i) osalisriigi valitsuse esitatud muudatusettepanek saadetakse organisatsiooni peasekretärile, kes edastab selle organisatsiooni liikmetele ja osalisriikide valitsustele vähemalt kuus kuud enne ettepaneku arutamist;
(ii) muudatusettepanek esitatakse arutamiseks organisatsiooni meresõiduohutuse komiteele;
(iii) liikmelisusest sõltumata on osalisriigi valitsusel õigus osaleda organisatsiooni meresõiduohutuse komitee muudatusettepaneku arutamisel ja vastuvõtmisel;
(iv) muudatus võetakse vastu punkti iii kohaselt laiendatud koosseisuga meresõiduohutuse komitee (edaspidi meresõiduohutuse komitee laiendatud koosseis) tööst ja hääletamisest osavõtvate osalisriikide valitsuste kahekolmandikulise häälteenamusega tingimusel, et hääletamisel osaleb vähemalt üks kolmandik osalisriikide valitsustest;
(v) punkti iv kohaselt vastuvõetud muudatuse saadab organisatsiooni peasekretär heakskiitmiseks osalisriikide valitsustele;
(vi) 1) konventsiooni artikli muudatus ja lisa esimese peatüki muudatus on vastu võetud samal kuupäeval, mil osalisriikide valitsused on kahekolmandikulise häälteenamusega otsustanud muudatuse vastu võtta;
2) peale esimese peatüki muudatuse on konventsiooni lisa muudatus vastu võetud:
aa) osalisriikide valitsustele heakskiitmiseks saatmise kuupäevast alates kähe aasta möödudes või
bb) muu aja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui aasta ja mille on osalisriikide valitsused kehtestanud meresõiduohutuse komitee laiendatud koosseisus muudatust kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võttes.

Muudatust ei ole vastu võetud, kui ettenähtud aja kestel üle kolmandiku osalisriikide valitsustest teatab või kui nende osalisriikide valitsused, kelle kaubalaevade kogumahutavus on vähemalt 50% maailma kaubalaevade kogumahutavusest, teatavad organisatsiooni peasekretärile, et nad muudatusega ei nõustu.
(vii) 1) konventsiooni muudatus või konventsiooni lisa esimese peatüki muudatus jõustub selle heaks kütnud osalisriigi suhtes muudatuse vastuvõtmise kuupäevast alates kuue kuu möödudes ja kui riik kiidab muudatuse heaks pärast selle vastuvõtmist, siis heakskiitmise kuupäevast alates kuue kuu möödudes;
2) konventsiooni lisa muudatus jõustub selle vastuvõtmise kuupäevast alates kuue kuu möödudes kõigi osalisriikide suhtes, v.a riik, kes on teinud punkti vi 2 järgi avalduse selle kohta, et ta ei ole muudatusega nõus, ning ei ole avaldust tagasi võtnud. Enne muudatuse jõustumise kuupäeva võib osalisriigi valitsus esitada organisatsiooni peasekretärile märgukirja selle kohta, et ta ei kohalda muudatust selle jõustumise kuupäevast alates aasta jooksul või selle tähtaja kestel, mille kehtestab meresõiduohutuse komitee laiendatud koosseis muudatust kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võttes,

c) Konverentsil arutatud muudatuste tegemine:
(i) kui osalisriigi valitsuse taotlust toetab vähemalt üks kolmandik osalisriikide valitsustest, kutsub organisatsioon  konventsiooni muudatusettepaneku arutamiseks kokku valitsustevahelise konverentsi;
(ii) konverentsil  hääletamises osalenud osalisriikide valitsuste kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud muudatusettepaneku saadab organisatsiooni peasekretär heakskiitmiseks osalisriikide valitsustele;
(iii) kui konverents ei ole vastu võtnud muud otsust, on muudatus vastu võetud ja jõustub selle artikli lõike b punktide vi ja vii kohaselt; viide meresõiduohutuse  komitee laiendatud koosseisule tähendab viidet konverentsile.

d) (i) konventsooni lisa jõustunud muudatuse heaks kiitnud osalisriigi valitsusel ei ole õigust muudatuste ulatuses kohaldada konventsiooni tunnistusele, mis on väljastatud selle osalisriigi lipu all sõitva laeva kohta, kes selle artikli lõike b punkti vi 2 kohaselt ei ole muudatustega nõustunud ega ole oma avaldust tagasi võtnud;
(ii) konventsiooni lisa jõustunud muudatuse heaks kütnud osalisriigi valitsus kohaldab käesolevast konventsioonist tulenevaid soodustusi ka tunnistustele, mis on väljastatud laevadele, kel on õigus sõita niisuguse riigi lipu all, mille valitsus on selle artikli lõike b punkti vii 2 kohaselt teavitanud organsatsiooni peasekretäri, et vabastab end muudatuse täitmisest.

e) Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse konventsiooni muudatust seda artiklit järgides laeva konstruktsiooni suhtes ainult nende laevade puhul, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus selle muudatuse jõustumise ajal või pärast seda.

f) Muudatuse vastuvõtmise või selle vastu olemise kohta tehtud deklaratsioon ja selle artikli lõike b punkti vii 2 kohaselt tehtud märkus tuleb kirjalikult esitada organisatsiooni peasekretärile, kes teeb dokumentide saabumise ja saabumiskuupäeva teatavaks osalisriikide valitsustele.

g) Organisatsiooni peasekretär teeb selle artikli kohase muudatuse jõustumise ja jõustumiskuupäeva teatavaks osalisriikide valitsustele.

Artikkel IX. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

a) Konventsioon on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 1. novembrist 1974 kuni 1. juulini 1975. Pärast seda on konventsioon avatud ühinemiseks. Riik võib konventsiooni osaliseks saada:
(i) sellele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita alla kujutades;
(ii) sellele alla kirjutades ning seejärel konventsiooni ratifitseerides, vastu võttes või kinnitades või
(iii) sellega ühinedes.

b) Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine jõustub, kui asjakohane dokument on antud hoiule organisatsiooni peasekretärile.

c) Organisatsiooni peasekretär teeb konventsioonile alla kujutanud või sellega ühinenud riikide valitsustele teatavaks iga allakirjutamise või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ja selle kuupäeva.

Artikkel X. Jõustumine

a) Konventsioon jõustub kaheteistkümne kuu möödudes päevast, mil vähemalt kakskümmend viis riiki, kelle kaubalaevastiku kogumahutavus on vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on saanud konventsiooni osaliseks.

b) Pärast konventsiooni jõustumise kuupäeva esitatud ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskiri jõustub selle hoiuleandmisest alates kolme kuu möödudes.

c) Kui riik esitab ratifitseerinus-, vastuvõtnus-, kinnitamis- või ühinemiskirja pärast artikli VII kohase muudatuse jõustumise kuupäeva, on riik ühinenud muudetud konventsiooniga.

Artikkel XI. Denonsseerimine

a) Osalisriigi valitsus võib konventsiooni denonsseerida, kui tema suhtes konventsiooni jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat.

b) Denonsseerimine toimub asjakohase teate hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile. Organisatsiooni peasekretär teatab denonsseerimise ning sellekohase teate saabumise kuupäeva ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva osalisriikide valitsustele.

c) Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes päevast, mil organisatsiooni peasekretär on denonsseerimisteate kätte saanud, või aja möödudes, mis on märgitud denonsseerimisteates.

Artikkel XII. Hoiule andmine ja registreerimine

a) Konventsioon antakse hoiule organisatsiooni peasekretärile, kes saadab selle kinnitatud koopia konventsioonile alla kirjutanud ja konventsiooniga ühinenud riikide valitsustele.

b) Kui konventsioon on jõustunud, annab organisatsiooni peasekretär selle üle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel XIII. Keeled

Konventsioon on koostatud ühes eksemplaris hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Koostatakse araabia-, itaalia- ja saksakeelne ametlik tõlge ja need antakse hoiule koos allkirjastatud originaaliga.

Selle kinnituseks on oma valitsuse täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud novembrikuu esimesel päeval tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal Londonis.

 


INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED (SOLAS 1974)

Note: The present text incorporates the original text as modified by the following amendments:

Date of entry into force
–1981 amendments adopted by res. MSC.1(XLV) 01.09.1984
–1983 amendments adopted by res. MSC.6(48) 01.07.1986
–1988 (April ro-ro) amendments adopted by res. MSC.11(55) 22.10.1989
–1988 (October ro-ro) amendments adopted by res. MSC.12(56) 29.04.1990
–1989 (April) amendments adopted by res. MSC.13(57) 01.02.1992
–1990 (chapter II-1) amendments adopted by res. MSC.19(58) 01.02.1992
–1991 amendments adopted by res. MSC.22(59) 01.01.1994
–1992 (chapter II-2) amendments adopted by res. MSC.24(60) 01.10.1994
–1992 (chapter II-1) amendments adopted by res. MSC.26(60) 01.10.1994
Note: By a communication dated 7.12.1993 the United Kingdom notified their objection to the amendment.
–1992 (December) amendments adopted by res. MSC.27(61) 01.10.1994
Note: For the Arab Republic of Egypt the date of entry into force was 01.10.1995.
–1994 (chapter V) amendments adopted by res. MSC.31(63) 01.01.1996
–1994 (new chapters X and XI) amendments adopted by Conference of Contracting Governments Resolution 1 01.01.1996
Note: Panama is exempt from the application of the amendment to chapter XI, regulation 1 until 01.01.1997.
–1994 (chapters VI and VII) amendments adopted by res. MSC.42(64) 01.07.1996
–1995 (chapter V) amendments adopted by res. MSC.46(65) 01.01.1997
–1995 (Ro-Ro Ships) amendments adopted by the Conference of Contracting States Resolution 1 01.07.1997
–1994 (New chapter IX) adopted by the Conference of Contracting States Resolution 1 01.07.1998
–1994 (chapters II and V) amendments adopted by res. MSC.31(63) 01.07.1998
–1996 (chapters II, III, VI, IX) amendments adopted by res. MSC.47(66) 01.07.1998
–1996 amendments adopted by res. MSC.57(67) 01.07.1998
–1997 (New chapter XI) adopted by the Conference of Contracting States Resolution 1 01.07.1999

The Contracting Governments,

Being desirous of promoting safety of life at sea by establishing in common agreement uniform principles and rules directed thereto,

Considering that this end may best be achieved by the conclusion of a Convention to replace the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, taking account of developments since that Convention was concluded,

Have agreed as follows:

Article I. General obligations under the Convention

(a) The Contracting Governments undertake to give effect to the provisions of the present Convention and the Annex thereto, which shall constitute an integral part of the present Convention. Every reference to the present Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

(b) The Contracting Governments undertake to promulgate all laws, decrees, orders and regulations and to take all other steps which may be necessary to give the present Convention full and complete effect, so as to ensure that, from the point of view of safety of life, a ship is fit for the service for which it is intended.

Article II. Application

The present Convention shall apply to ships entitled to fly the flag of States the Governments of which are Contracting Governments.

Article III. Laws, Regulations

The Contracting Governments undertake to communicate to and deposit with the Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (hereinafter referred to as the “Organization”):
(a) a list of non-governmental agencies which are authorized to act in their behalf in the administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Contracting Governments for the information of their officers;
(b) the text of laws, decrees, orders and regulations which shall have been promulgated on the various matters within the scope of the present Convention;
(c) a sufficient number of specimens of their Certificates issued under the provisions of the present Convention for circulation to the Contracting Governments for the information of their officers.
* Now known as the «International Maritime Organization».

Article IV. Cases of force majeure

(a) A ship, which is not subject to the provisions of the present Convention at the time of its departure on any voyage, shall not become subject to the provisions of the present Convention on account of any deviation from its intended voyage due to stress of weather or any other cause of force majeure.

(b) Persons who are on board a ship by reason of force majeure or in consequence of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked or other persons shall not be taken into account for the purpose of ascertaining the application to a ship of any provisions of the present Convention.

Article V. Carriage of persons in emergency

(a) For the purpose of evacuating persons in order to avoid a threat to the security of their lives a Contracting Government may permit the carriage of a larger number of persons in its ships than is otherwise permissible under the present Convention.

(b) Such permission shall not deprive other Contracting Governments of any right of control under the present Convention over such ships which come within their ports.

(c) Notice of any such permission, together with a statement of the circumstances, shall be sent to the Secretary-General of the Organization by the Contracting Government granting such permission.

Article VI. Prior Treaties and Conventions

(a) As between the Contracting Governments, the present Convention replaces and abrogates the International Convention for the Safety of Life at Sea which was signed in London on 17 June 1960.

(b) All other treaties, conventions and arrangements relating to safety of life at sea, or matters appertaining thereto, at present in force between Governments parties to the present Convention shall continue to have full and complete effect during the terms thereof as regards:
(i) ships to which the present Convention does not apply;
(ii) ships to which the present Convention applies, in respect of matters for which it has not expressly provided.

(c) To the extent, however, that such treaties, conventions or arrangements conflict with the provisions of the present Convention, the provisions of the present Convention shall prevail.

(d) All matters which are not expressly provided for in the present Convention remain subject to the legislation of the Contracting Governments.

Article VII. Special rules drawn up by agreement

When in accordance with the present Convention special rules are drawn up by agreement between all or some of the Contract Governments, such rules shall be communicated to the Secretary-General of the Organization for circulation to all Contracting Governments.

Article VIII. Amendments

(a) The present Convention may be amended by either of the procedures specified in the following paragraphs.

(b) Amendments after consideration within the Organization:
(i) Any amendment proposed by a Contracting Government shall be submitted to the Secretary-General of the Organization, who shall then circulate it to all Members of the Organization and all Contracting Governments at least six months prior to its consideration.
(ii) Any amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Maritime Safety Committee of the Organization for consideration.
(iii) Contracting Governments of States, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Maritime Safety Committee for the consideration and adoption of amendments.
(iv) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Governments present and voting in the Maritime Safety Committee expanded as provided for in sub-paragraph (iii) of this paragraph (hereinafter referred to as “the expanded Maritime Safety Committee”) on condition that at least one-third of the Contracting Governments shall be present at the time of voting.
(v) Amendments adopted in accordance with sub-paragraph (iv) of this paragraph shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all Contracting Governments for acceptance.
(vi) (1) An amendment to an Article of the Convention or to Chapter I of the Annex shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two-thirds of the Contracting Governments.
(2) An amendment to the Annex other than Chapter I shall be deemed to have been accepted:
(aa) at the end of two years from the date on which it is communicated to Contracting Governments for acceptance; or
(bb) at the end of a different period, which shall not be less than one year, if so determined at the time of its adoption by a two-thirds majority of the Contracting Governments present and voting in the expanded Maritime Safety Committee.
However, if within the specified period either more than one-third of Contracting Governments, or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, notify the Secretary-General of the Organization that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.
(vii) (1) An amendment to an Article of the Convention or to Chapter I of the Annex shall enter into force with respect to those Contracting Governments which have accepted it, six months after the date on which it is deemed to have been accepted, and with respect to each Contracting Government which accepts it after that date, six months after the date of that Contracting Government’s acceptance.
(2) An amendment to the Annex other than Chapter I shall enter into force with respect to all Contracting Governments, except those which have objected to the amendment under sub-paragraph (vi)(2) of this paragraph and which have not withdrawn such objections, six months after the date on which it is deemed to have been accepted. However, before the date set for entry into force, any Contracting Government may give notice to the Secretary-General of the Organization that it exempts itself from giving effect to that amendment for a period not longer than one year from the date of its entry into force, or for such longer period as may be determined by a two-thirds majority of the Contracting Governments present and voting in the expanded Maritime Safety Committee at the time of the adoption of the amendment.

(c) Amendment by a Conference:
(i) Upon the request of a Contracting Government concurred in by at least one-third of the Contracting Governments, the Organization shall convene a Conference of Contracting Governments to consider amendments to the present Convention.
(ii) Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Contracting Governments present and voting shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all Contracting Governments for acceptance.
(iii) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in sub-paragraphs (b)(vi) and (b)(vii) respectively of this Article, provided that references in these paragraphs to the expanded Maritime Safety Committee shall be taken to mean references to the Conference.

(d) (i) A Contracting Government which has accepted an amendment to the Annex which has entered into force shall not be obliged to extend the benefit of the present Convention in respect of the certificates issued to a ship entitled to fly the flag of a State the Government of which, pursuant to the provisions of sub-paragraph (b)(vi)(2) of this Article, has objected to the amendment and has not withdrawn such an objection, but only to the extent that such certificates relate to matters covered by the amendment in question.
(ii) A Contracting Government which has accepted an amendment to the Annex which has entered into force shall extend the benefit of the present Convention in respect of the certificates issued to a ship entitled to fly the flag of a State the Government of which, pursuant to the provisions of sub-paragraph (b)(vii)(2) of this Article, has notified the Secretary-General of the Organization that it exempts itself from giving effect to the amendment.

(e) Unless expressly provided otherwise, any amendment to the present Convention made under this Article, which relates to the structure of a ship, shall apply only to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction, on or after the date on which the amendment enters into force.

(f) Any declaration of acceptance of, or objection to, an amendment or any notice given under sub-paragraph (b)(vii)(2) of this Article shall be submitted in writing to the Secretary-General of the Organization, who shall inform all Contracting Governments of any such submission and the date of its receipt.

(g) The Secretary-General of the Organization shall inform all Contracting Governments of any amendments which enter into force under this Article, together with the date on which each such amendment enters into force.

Article IX. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

(a) The present Convention shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 November 1974 until 1 July 1975 and shall thereafter remain open for accession. States may become parties to the present Convention by:
(i) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(ii) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(iii) accession.

(b) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected on the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

(c) The Secretary-General of the Organization shall inform the Governments of all States which have signed the present Convention or acceded to it of any signature of or the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession and the date of its deposit.

Article X. Entry into force

(a) The present Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than twenty-five States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have become parties to it in accordance with Article IX..

(b) Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Convention enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

(c) After the date on which an amendment to the present Convention is deemed to have been accepted under Article VIII, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention as amended.

Article XI. Denunciation

(a) The present Convention may be denounced by any Contracting Government at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention enters into force for that Government.

(b) Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization who shall notify all the other Contracting Governments of any instrument of denunciation received and of the date of its receipt as well as the date on which such denunciation takes effect.

(c) A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its receipt by the Secretary-General of the Organization.

Article XII. Deposit and registration

(a) The present Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization who shall transmit certified true copies thereof to the Governments of all States which have signed the present Convention or acceded to it.

(b) As soon as the present Convention enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XIII. Languages

The present Convention is established in a single copy in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. Official translations in the Arabic, German and Italian languages shall be prepared and deposited with the signed original.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present Convention.

Done at London this first day of November one thousand nine hundred and seventy four.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json