Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostöökokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 23, 120

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostöökokkulepe

(õ) 11.11.09 10:50

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstusalase koostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 30. oktoobril 2000. a Tallinnas, jõustunud 16. juulil 2001. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Küprose Vabariigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

juhindudes soovist kindlustada ja arendada suhteid oma rahvaste vahel vastastikuse suveräänsuse, sõltumatuse, territoriaalse terviklikkuse ja siseasjadesse mittesekkumise austamise alusel,

soovides tugevdada vastastikku kasulikku majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostööd,

tunnustades vajadust võtta tarvitusele pikaajalisi meetmeid kummagi riigi siseriiklikke õigusakte järgides, et saavutada häid tulemusi Eesti ja Küprose koostöös,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Lepingupooled jätkavad vastastikku kasuliku majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostöö edendamist.

Artikkel 2

Lepingupooled toetavad ja edendavad oma siseriiklikke õigusakte järgides Eesti–Küprose majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostööd ning soodustavad sel eesmärgil oma asjaomaste organisatsioonide ja ettevõtete osalemist teise riigi arenguplaanide, programmide ja projektide elluviimises.

Artikkel 3

Kokkuleppekohane koostöö hõlmab:
a) tööstuskomplekside rajamist lähtuvalt vastastikustest majandushuvidest ning tööstusettevõtete laiendamist ja moderniseerimist;
b) arenguplaanide ja projektide toetamist pikaajaliste lepete alusel;
c) patentide, litsentside, oskusteabe ja muu teadus- ja tehnoloogiateabe vahetamist, pikaajalise tootmiskoostöö ja ühisettevõtete arendamist;
d) tehniliste ekspertide ja laboriseadmete vahetamist;
e) koostööd ehituse, infrastruktuuritööstuse ja investeeringuprojektide alal ning muud majandus-, teadus- ja tehnikakoostööd vastavalt kummagi riigi vajadustele ning lepingupoolte kokkuleppele.

Artikkel 4

Sel eesmärgil soodustavad lepingupooled oma siseriiklikke õigusakte järgides koostööd ning kokkulepete ja lepingute sõlmimist Eesti asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute ning Küprose füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel.

Artikkel 5

Lepingupooled võivad vastastikusel kokkuleppel kindlaks määrata teisi valdkondi, kus on soovitav koostööd laiendada, eelkõige arvestades oma vajadusi tööjõu, tooraine, seadmete ja tehnoloogia järele.

Artikkel 6

Kooskõlas kokkuleppega soodustavad lepingupooled eelpool nimetatud koostööd oma organisatsioonide ja ettevõtete vahel kolmandates riikides.

Artikkel 7

Ühe lepingupoole nõudel ja kokkuleppe alusel tuleb kokku Eesti–Küprose valitsustevaheline komisjon, et kokkulepitud valdkondades koostööd edasi arendada ning et anda kokkuleppe täitmiseks soovitusi. Soovitused käsitlevad eelkõige meetmete võtmist koostöö toetamiseks, hõlbustamiseks ja edendamiseks ning perioodiliste ülevaadete tegemist edasimineku kajastamiseks.

Artikkel 8

Kokkulepe jõustub päeval, mil saabub viimane diplomaatiline noot kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmise kohta. Kokkulepe jääb jõusse kümneks aastaks. Seejärel kehtib kokkulepe edasi, kuni üks lepingupooltest tühistab selle kirjaliku teatega, mille saabumise järel kehtib kokkulepe veel kuus kuud.

Koostatud 30. oktoobril 2000. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti, kreeka ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamisvaidluste korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

EestiVabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES
Küprose Vabariigi valitsuse nimel
Leonidas MARKIDES

 

AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND INDUSTRIAL CO-OPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

animated by the desire to secure and further strengthen friendly relations between the peoples of their two countries, on the basis of mutual respect for sovereignty, independence, territorial integrity and non-interference in the internal affairs,

desirous of strengthening their economic, scientific, technical and industrial co-operation to their mutual advantage,

recognising the need of adopting measures and procedures for a longer period of time within the framework of the national legislation of either country, with a view to achieving favourable results in the co-operation between Cyprus and Estonia,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall continue their efforts aimed at promoting their economic, scientific, technical and industrial co-operation to mutual benefit.

Article 2

Within the framework of the laws and regulations in force in their respective countries, the two Contracting Parties shall support and facilitate the development of the Cypriot–Estonian economic, scientific, technical and industrial co-operation and, to this end, they shall encourage the participation of their respective organisations and enterprises in the implementation and execution of the development plans, programmes and projects of the other country.

Article 3

Co-operation within the scope of this Agreement shall include:
a) The promotion of the setting up of industrial complexes to meet mutual economic interests and the expansion and modernisation of industrial enterprises;
b) The supporting of development plans and projects on the basis of long-term arrangements;
c) The exchange of patents, licences, know-how and other scientific and technological information, development of long-term industrial production co-operation and joint ventures;
d) The exchange of technical experts and scientific research equipment;
e) Co-operation in construction, infrastructure industry and investment projects as well as other forms of economic, scientific and technical co-operation, in conformity with the needs of the two countries, subject to prior agreement between the Contracting Parties.

Article 4

To this end and subject to the laws and regulations in force in their respective countries, the Contracting Parties shall encourage co-operation and conclusion of agreements and contracts between Cypriot natural and legal persons and relevant Estonian natural and legal persons.

Article 5

The Contracting Parties may determine, on the basis of mutual agreement, other fields of co-operation in which expansion of co-operation is deemed to be desirable, taking into account in particular their needs in manpower, raw materials, equipment and technology.

Article 6

The Contracting Parties shall, in accordance with this Agreement, encourage the aforementioned co-operation between their organisations and enterprises in third countries.

Article 7

Upon request of one of the Contracting Parties, a Cypriot–Estonian Intergovernmental Commission shall meet on the basis of this Agreement to follow up the development of co-operation in the fields agreed upon, as well as to make recommendations for the implementation of this Agreement and, in particular, recommendations concerning measures to be taken for the purpose of supporting, facilitating and encouraging such co-operation and of making periodic reviews of progress.

Article 8

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last diplomatic note confirming that the internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed, and shall remain in force for a period of ten years. Thereafter, it shall continue to be in force unless denounced by either of the Contracting Parties by written notice, after the receipt of which, the Agreement shall continue to be in force for six months.

Done at Tallinn on October 30, 2000 in two original copies in the Estonian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Toomas Hendrik ILVES
For the Government of the Republic of Cyprus
Leonidas MARKIDES

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

/otsingu_soovitused.json