Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vaheline kokkulepe viisanõude tühistamise kohta diplomaatiliste, teenistus- ja tavaliste passide omanikele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 24, 124

Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vaheline kokkulepe viisanõude tühistamise kohta diplomaatiliste, teenistus- ja tavaliste passide omanikele

(õ) 11.11.09 11:50

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vahelise kokkuleppe viisanõude tühistamise kohta diplomaatiliste, teenistus- ja tavaliste passide omanikele» eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 16. novembril 2000. a Tallinnas, jõustus 7. oktoobril 2001. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Iisraeli Riigi valitsus (edaspidi nimetatud lepingupooled),

soovides edendada olemasolevaid sõbralikke suhteid ja lihtsustada oma kodanike reisimist kahe riigi vahel,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Lepingupoole kodanikud, kellel on kehtivad diplomaatilised või teenistuspassid, võivad reisida teise lepingupoole territooriumile ilma viisata ja viibida seal kuni üheksakümmend (90) päeva.

2. Lepingupoole kodanikud, kellel on kehtivad diplomaatilised või teenistuspassid ja kes kavatsevad viibida teise lepingupoole territooriumil kauem kui üheksakümmend (90) päeva, taotlevad vajaliku loa asjaomase riigi pädevalt ametiasutuselt.

Artikkel 2

Lepingupoole kodanikud, kellel on kehtivad diplomaatilised või teenistuspassid ja kes kuuluvad teise lepingupoole territooriumil asuva diplomaatilise või konsulaaresinduse koosseisu, ja temaga ühist majapidamist omavad perekonnaliikmed võivad reisida sellele territooriumile ilma viisata oma ametisoleku aja vältel.

Artikkel 3

1. Lepingupoole kodanikud, kellel on kehtivad tavalised passid, võivad viibida teise lepingupoole territooriumil ilma viisata kuni üheksakümmend (90) päeva kuue (6) kuu jooksul.

2. Lepingupoole kodanikud, kellel on tavalised passid ja kes kavatsevad viibida teise lepingupoole territooriumil kauem kui üheksakümmend (90) päeva, taotlevad eelnevalt viisa.

3. Võttes arvesse eelpool toodud sätteid, peavad kehtiva tavalise passi omanikud selle kokkuleppe alusel Eestis või Iisraelis viibides järgima seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad välismaalaste sissesõitu ja tähtajalist või alalist elamist, ja ei tohi asuda ühelegi tööle, ei tasu eest ega tasuta, ega tegutseda isikliku kasusaamise eesmärgil ühelgi kutse- või ärialal, välja arvatud asjaomase riigi valitsuse loal.

Artikkel 4

Lepingupoole kodanikud, kellel on kehtivad tavalised passid ja kes teise lepingupoole territooriumil viibides kaotavad riigipiiri ületamist võimaldava kehtiva dokumendi, teavitavad sellest kohe asjaomase riigi pädevat ametiasutust. Nimetatud ametiasutus väljastab tasuta tunnistuse, milles kinnitatakse, et kaotamisest on teatatud. Asjaomase riigi diplomaatiline esindus või konsulaaramet väljastab sellise tunnistuse asemel uue dokumendi, mille alusel saab isik riigipiiri ületada.

Artikkel 5

Lepingupool võib keelata sissepääsu teise lepingupoole artiklis 3 nimetatud kodanikele, keda ta peab ebasoovitavaks, või kärpida nende kodanike riigis viibimise aega.

Artikkel 6

Lepingupoole kodanikud sisenevad teise lepingupoole territooriumile rahvusvaheliseks reisijateveoks määratud piiriületuspunktide kaudu.

Artikkel 7

Lepingupooled kohustuvad võtma oma territooriumile tagasi iga oma kodaniku.

Artikkel 8

Lepingupool võib riikliku julgeoleku või avaliku korra huvides kas täielikult või osaliselt peatada kokkuleppe kohaldamise tavaliste passide omanikele. Sellisest peatamisest teavitatakse teist lepingupoolt viivitamatult diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 9

Lepingupoolte pädevad ametiasutused vahetavad oma kehtivate passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne kokkuleppe jõustumist.

Kui lepingupool annab välja uue passi või muudab neid, mille näidised on juba vahetatud, teavitatakse teist lepingupoolt nendest muudatustest diplomaatiliste kanalite kaudu kolmkümmend (30) päeva enne uute passide või muudatuste jõustumist, lisades uute või muudetud dokumentide näidised.

Artikkel 10

Kokkulepe jõustub üheksakümne (90) päeva möödumisel teise sellise diplomaatilise noodi kuupäevast, millega lepingupooled teavitavad teineteist kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike õiguslike protseduuride täitmisest, ning on esialgu jõus üks aasta. Kokkuleppe kehtivus pikeneb automaatselt järgmisteks üheaastasteks ajavahemikeks, kui kumbki lepingupool ei teavita diplomaatilise noodiga teist lepingupoolt vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne kehtimisperioodi lõppu oma kavatsusest kokkulepe lõpetada.

Koostatud Tallinnas 16. novembril 2000, mis vastab kuupäevale 18. heshvan 5761, eesti, heebrea ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamise lahknemise korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Jüri SEILENTHAL
 Iisraeli Riigi valitsuse nimel
Avi BENJAMIN

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
ON THE ABOLITION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND REGULAR NATIONAL PASSPORTS


Government of the Republic of Estonia and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);

Desiring to promote the further development of the friendly relation already existing between their two peoples, and for the purpose of facilitating the travel procedures of their nationals between the two countries;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Nationals of either Contracting Party holding valid diplomatic or service passports may travel to the territory of the other Contracting Party without a visa and stay there for a period not exceeding ninety (90) days.

2. Nationals of either Contracting Party holding valid diplomatic or service Passports intending to say more than ninety (90) days in the territory of the other Contracting Party shall obtain the necessary authorization from the competent authorities of the country concerned.

Article 2

Nationals of either Contracting Party holding valid diplomatic or service passports, who are staff members of the diplomatic or consular mission residing in the territory of the other Contracting Party and members of their families forming part of their household, may travel to that territory without a visa for the period of their assignment.

Article 3

1. Nationals of either Contracting Party holding valid regular national passports may travel to the territory of the other Party without a visa for a period not exceeding ninety (90) days, within six (6) months.

2. Nationals of either Contracting Party holding valid regular national passports intending to stay more than ninety (90) days in the territory of the other Contracting Party shall obtain a visa in advance.

3. Subject to the foregoing provisions, holders of valid regular national passports benefiting under this Agreement shall, while in Estonia or in Israel, comply with the laws and regulations applicable to foreigners in respect to entry and residence, temporary or permanent, and shall not take up any employment, whether paid or unpaid, nor practice for personal profit any professional or commercial activity, unless proper authorization has been given by the respective Government.

Article 4

Nationals of either Contracting Party holding valid national passports who, whilst in the territory of the other Contracting Party, lose the valid document authorising the crossing of the crossing of the State borders, shall immediately notify relevant authorities in the State. Such authorities shall issue, free of charge, a certificate confirming the notification of the loss. The diplomatic mission or consular office of the State concerned will issue a new document authorizing the crossing of the State borders on the basis of such a certificate.

Article 5

Each Contracting Party reserves the right to deny access to nationals of the other Contracting Party referred to in Article 3 above, whom it considers undesirable, or to shorten the period of stay for such nationals.

Article 6

Nationals of either Contracting Party shall enter the territory of the other Contracting Party at the frontier crossing points designated for international passenger traffic.

Article 7

Each Contracting Party undertakes to readmit into its territory any of its nationals.

Article 8

Each Contracting Party may temporarily suspend the application of this Agreement wholly or partially for reasons of national security or public order to holders of regular national passports. Such a suspension shall immediately be notified to the other Contracting Party through the diplomatic channel.

Article 9

The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange specimens of their valid passports through the diplomatic channel, thirty (30) days before the entering into force of the Agreement, at the latest.

When one Contracting Party issues a new passport or modifies those already exchanged, the other Contracting Party shall be notified of such modifications through the diplomatic channels thirty (30) days before the date the new passports or modifications enter into force, enclosing a sample of the new or modified documents.

Article 10

The present Agreement shall enter into force for an initial period of one year, ninety (90) days from the date of the second of the diplomatic Notes by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures for the entering into force of the Agreement have been complied with. The validity of the Agreement shall be automatically extended for additional periods of one year each, unless either Contracting Party notifies the other, by a diplomatic Note, of its intention to terminate it, no later than thirty (30) days before the end of each period.

Done at Tallinn, on the 16th day of November, 2000, which corresponds to the 18th day of heshvan 5761, in the Estonian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Jüri SEILENTHAL
For the Government of the State of Israel
Avi BENJAMIN

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.