Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2001
Avaldamismärge:RT II 2001, 24, 126

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete kaotamise kokkulepe

(õ) 11.11.09 11:50

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise viisanõuete kaotamise kokkuleppe» eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 25. juunil 2001. a Tallinnas, jõustunud 18. augustil 2001. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Korea Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud lepingupooled),

soovides edendada kahe maa vahelisi sõbralikke suhteid ja koostööd ning hõlbustada mõlema riigi kodanike vastastikust reisimist,

on leppinud kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Eesti kodanikul, kes omab kehtivat passi või muud sellega võrdsustatud reisidokumenti, on õigus siseneda avatud piiripunktide kaudu Korea territooriumile ja viibida seal ilma viisata kuni üheksakümmend (90) päeva kuue (6) kuu jooksul.

Artikkel 2

Korea kodanikul, kes omab kehtivat passi või muud sellega võrdsustatud reisidokumenti, on õigus siseneda avatud piiripunktide kaudu Eesti territooriumile ja viibida seal ilma viisata kuni üheksakümmend (90) päeva kuue (6) kuu jooksul.

Artikkel 3

Viisanõude tühistamine käesolevas kokkuleppes ei vabasta kummagi riigi kodanikke kohustusest täita teises riigis kehtivaid seadusi ja eeskirju, sealhulgas neid, mis käsitlevad riiki sisenemist, seal viibimist ja riigist lahkumist.

Artikkel 4

Kokkulepe ei mõjuta kummagi lepingupoole pädevate asutuste õigust keelduda andmast riiki sisenemise või seal viibimise luba isikule, keda loetakse ebasoovitavaks.

Artikkel 5

Mõlema riigi pädevad asutused kohustuvad igal ajal ilma formaalsusteta oma territooriumile tagasi võtma oma riigi kodaniku.

Artikkel 6

Mõlemal lepingupoolel on õigus avaliku korra, riikliku julgeoleku või tervishoiu tagamiseks või muul õigustatud põhjusel ajutiselt peatada käesoleva kokkuleppe, välja arvatud artikkel 5, täitmine kas täielikult või osaliselt. Sellisest peatamisest ja selle lõpetamisest tuleb teist lepingupoolt viivitamatult kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu teavitada.

Artikkel 7

Kokkulepe ei mõjuta lepingupoolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad teistest olemasolevatest või sõlmitavatest rahvusvahelistest lepingutest.

Artikkel 8

1. Lepingupooled vahetavad diplomaatiliste kanalite kaudu oma kehtivate passide või sellega võrdsustatud reisidokumentide näidised hiljemalt kolmkümmend (30) päeva enne käesoleva kokkuleppe jõustumist.

2. Kui üks lepingupool annab välja uue passi või sellega võrdsustatud reisidokumendi või muudab juba vahetatuid, teavitab ta teist lepingupoolt sellist väljaandmisest või muudatusest ja edastab näidised vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne väljaandmise või muudatuse kehtima hakkamist.

Artikkel 9

1. Kokkulepe jõustub kolmkümmend (30) päeva pärast viimast nooti, millega teist lepingupoolt teavitatakse kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmisest.

2. Kokkulepet võib lepingupoolte vastastikkusel nõusolekul igal ajal muuta.

Artikkel 10

Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja kumbki lepingupool võib selle eelnevalt diplomaatiliste kanalite kaudu teavitades lõpetada. Sellisel juhul lõpeb kokkuleppe kehtivus üheksakümmend (90) päeva pärast kirjaliku teate kättesaamist diplomaatiliste kanalite kaudu.

Mille tõenduseks on allakirjutanud, olles oma valitsuste poolt korrakohaselt volitatud, käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Tallinnas 25. juunil 2001. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti, korea ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdse jõuga. Tõlgenduserisuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.
 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES
Korea Vabariigi valitsuse nimel
Yang DONG-CHIL

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON THE ABOLITION OF THE VISA REQUIREMENT


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”)

Desiring to further develop friendly relations and co-operation between their respective countries, and to facilitate the mutual travel of the nationals of both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Nationals of Estonia holding a valid passport or other travel document equivalent to a valid passport shall be free to enter Korea at any authorized border-crossing point and to stay there for a period not exceeding ninety (90) days during six (6) months without being required to obtain a visa.

Article 2

Nationals of Korea holding a valid passport or other travel document equivalent to a valid passport shall be free to enter Estonia at any authorized border-crossing point and to stay there for a period not exceeding ninety (90) days during six (6) months without being required to obtain a visa.

Article 3

The waiver of the visa requirement under this Agreement shall not exempt nationals of either country from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the other country, including those concerning entry into, stay in and departure from the territory of the other country.

Article 4

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of each Contracting Party to refuse the entry into or stay in its territory to any person whom it considers undesirable.

Article 5

The competent authorities of each Contracting Party shall undertake to readmit any of its nationals, without formality, into its territory at any time.

Article 6

Each Contracting Party may temporarily suspend, in whole or in part, the implementation of this Agreement, with the exception of Article 5, for reasons of public order, national security or health or other justified reasons. Such suspension and the lifting thereof shall be immediately notified, in writing, to the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 7

This Agreement shall not affect the rights or obligations of the Contracting Parties arising from other existing or future international agreements.

Article 8

The Contracting Parties shall exchange samples of their valid passports or other travel documents equivalent to a valid passport mentioned in this Agreement through diplomatic channels at least thirty (30) days before this Agreement enters into force.

When one Contracting Party issues a new passport or other travel document equivalent to a valid passport or modifies those already exchanged, it shall notify the other Contracting Party of such new issuance or modification, and provide samples thereof, through diplomatic channels thirty (30) days before the date the new issuance or modification become effective.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last note, notifying the other Contracting Party that the necessary internal procedures for the entry into force of this Agreement have been completed.

2. This Agreement can be amended at any moment by mutual consent of the Contracting Parties.

Article 10

This Agreement shall continue to be in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by giving prior notice through diplomatic channels. In this case the validity of this Agreement shall cease ninety (90) days after the date of the receipt of written notice through diplomatic channels.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Tallinn, on the 25 day of June 2001 in the Estonian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Toomas Hendrik ILVES
 For the Government of the Republic of Korea
Yang DONG-CHIL

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.