Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkulepe Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2001, 26, 133

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkulepe Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus

Vastu võetud 09.10.2000

(õ) 17.11.09 16:40

Kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


 


Euroopa Ühendus ja Eesti Vabariik (edaspidi Eesti),

arvestades Eesti taotlust osaleda Euroopa Keskkonnaagentuuri töös juba enne Euroopa Liiduga ühinemist;

meenutades, et 1997. aasta detsembris Luxembourgis toimunud Euroopa Nõukogu (edaspidi nõukogu) istungil seati Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ühinemise eelduseks ühenduse programmides ja agentuurides osalemine;

lähtudes nõukogu määrusest nr 1210/901 «Euroopa Keskkonnaagentuuri ning Euroopa keskkonnainfo- ja vaatlusvõrgu loomine», mida on muudetud nõukogu määrusega nr 933/19992;

tunnistades, et Eesti lõppeesmärk on saada Euroopa Liidu liikmeks ning et osalemine Euroopa Keskkonnaagentuuri töös kiirendab selle eesmärgi saavutamist,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Eesti osaleb Euroopa Keskkonnaagentuuri (edaspidi agentuur) töös ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus EIONET (edaspidi Euroopa info- ja vaatlusvõrk), mis on asutatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1210/90, mida on muudetud määrusega nr 933/99.

Artikkel 2

Eesti toetab osamaksuga artiklis 1 nimetatud agentuuri ning info- ja vaatlusvõrgu tegevust järgmiselt:
osamaks suureneb progressiivselt kolme aasta jooksul, mil Eesti järk-järgult laiendab oma tegevust.
Osamaks on järgmine:
– esimesel aastal 50 000 eurot;
– teisel aastal 63 000 eurot;
– kolmandal aastal 77 000 eurot.
Pärast kokkuleppe jõustumist peab Eesti neljandast aastast alates tasuma kogu osamaksu 77 000 eurot ise.
Esimesed kolm aastat võib Eesti Phare-programmi kaudu saada agentuuri osamaksu tasumiseks Euroopa Ühenduselt osalist abi esimesel aastal kuni 75 protsenti, teisel aastal kuni 60 protsenti ja kolmandal aastal kuni 50 protsenti. Neljandast aastast alates tasub Eesti agentuurile kogu osamaksu ise.

Eesti osamaksu tasumise täpsemad nõuded on ette nähtud lisas 1, mis on kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 3

Eesti osaleb agentuuri juhatuse töös hääleõiguseta ning ta on tegev ka agentuuri teaduskomisjonis.

Artikkel 4

Eesti teeb kokkuleppe jõustumisest alates kolme kuu jooksul agentuurile teatavaks oma infovõrkude peamised andmeandjad, nagu on ette nähtud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 933/1999 muudetud nõukogu määruse nr 1210/90 artikli 4 lõikes 2.

Artikkel 5

Eesti määrab artiklis 4 nimetatud andmeandjate või teiste tema territooriumil asuvate teabevaldajate hulgast riigi kontaktasutuse, kes edastab agentuurile ja artiklis 6 nimetatud teemakeskustele ning Euroopa info- ja vaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele Eestis kogutud infot.

Artikkel 6

Artiklis 4 ettenähtud tähtaja jooksul võib Eesti määrata oma territooriumil asuvad asutused või muud organisatsioonid, kellele antakse ülesanne teha erihuvi pakkuvate teemade puhul agentuuriga koostööd. Selleks määratud asutus volitatakse sõlmima agentuuriga lepingu, et tegutseda võrgus kindlate ülesannetega teemakeskusena. Keskused teevad koostööd infovõrku kuuluvate teiste asutustega.

Artikkel 7

Et anda hinnang Eesti valmisolekule osaleda agentuuri ning Euroopa info- ja vaatlusvõrkude töös, vaatab agentuuri juhatus üle artiklites 4, 5 ja 6 nimetatud info saamisest alates kolme kuu jooksul Eesti infovõrku kuuluvad peamised andmeandjad.

Artikkel 8

Eesti esitab andmeid agentuuris kehtestatud nõuete ja agentuuri tava kohaselt.

Artikkel 9

Agentuur võib artiklite 4, 5 ja 6 kohaselt Eesti poolt määratud võrgus osalevate asutuste ja üksustega kokku leppida korralduslikes küsimustes, näiteks sõlmida vajalikke lepinguid neile pandud ülesannete edukaks täitmiseks.

Artikkel 10

Agentuurile edastatavad ja sealt saadavad keskkonnaandmed võib trükitud kujul teha üldsusele kättesaadavaks, kui konfidentsiaalse info kaitseks kohaldatakse Eestis samu nõudeid nagu Euroopa Ühenduses.

Artikkel 11

Agentuur on Eestis juriidiline isik, kellel on suurim õiguspädevus, mis võib juriidilisel isikul olla Eesti seaduste kohaselt.

Artikkel 12

Eesti kohaldab agentuuri suhtes Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli, mis teise lisana on kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 13

Euroopa Ühenduse ametnike töökorraldust ning teiste teenistujate tööolusid käsitleva nõukogu määruse nr 259/683 artikli 12 lõike 2 punktiga a ei olevastuolus Eesti kodaniku õigus sõlmida tööleping agentuuri tegevdirektoriga.

Artikkel 14

Pooled rakendavad kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks kõiki asjakohaseid abinõusid ning kannavad hoolt, et kokkuleppe eesmärgid saavutatakse.

Artikkel 15

Kokkulepe sõlmitakse määramata ajaks kuni Eesti ühinemiseni Euroopa Liiduga. Pool võib kokkuleppe teisele poolele saadetava teatega denonsseerida. Kokkulepe kaotab kehtivuse kuue kuu möödudes alates päevast, mil teine pool on teate kätte saanud.

Artikkel 16

Kokkulepet kohaldatakse Euroopa Majandusühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingutes ettenähtud nõudeid järgides territooriumidele, kus need lepingud kehtivad, ning Eesti territooriumile.

Artikkel 17

Kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 18

Kokkulepe kinnitatakse poole siseriikliku menetluse kohaselt. Kokkulepe jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele päevast, mil pool on saatnud teisele poolele teate oma siseriikliku menetluse lõpetamisest.

_____________
1 EÜT L120, 11.05.1990, lk 0001–0006.
2 EÜT L117, 05.05.1999, lk 0001–0004.
3 EÜT L56, 4.3.1968.

 

Lisa 1

EESTI OSAMAKS EUROOPA KESKKONNAAGENTUURILE


1. Eesti kannab Euroopa Keskkonnaagentuurile tasutava osamaksu Euroopa Liidu eelarvesse järgmiselt:
– esimesel aastal 50 000 eurot;
– teisel aastal 63 000 eurot;
– kolmandal aastal 77 000 eurot.

Neljandast aastast alates peab Eesti tasuma kogu osamaksu 77 000 eurot ise.

2. Esimesed kolm aastat võib Eesti Phare-programmi kaudu saada agentuuri osamaksu tasumiseks Euroopa Ühenduselt osalist abi esimesel aastal kuni 75 protsenti, teisel aastal kuni 60 protsenti ja kolmandal aastal kuni 50 protsenti. Neljandast aastast alates tasub Eesti agentuurile kogu osamaksu ise. Phare-programmidele kohaldatavat menetlust järgides kantakse programmi raha Eestile üle finantsmemorandumi alusel. Ülejäänud osa maksab Eesti. Neljandast aastast alates tasub Eesti kogu osamaksu ise.

3. Eesti osamaksule kohaldatakse finantseeskirja, mis kehtib Euroopa Liidu eelarve kohta.

Euroopa Keskkonnaagentuur hüvitab Euroopa Liidu liikmesriikide kohta kehtivat menetluskorda järgides Eesti esindaja või eksperdi sõidu- ja elamiskulud aja eest, mil ta viibib Euroopa Keskkonnaagentuuris, et osaleda agentuuri tööprogrammi rakendamist käsitleval koosolekul või muus tegevuses.

4. Kokkuleppe kohaselt saadab komisjon Eestile Euroopa Keskkonnaagentuuri osamaksu tasumise nõude pärast kokkuleppe jõustumist ja iga järgmise aasta alguses. Liikmesuse esimesel kalendriaastal tasub Eesti osamaksu võrdelisuspõhimõtte alusel esimesest liikmesuspäevast kuni aasta lõpuni. Järgmistel aastatel tasub Eesti osamaksu kokkuleppe järgi.

5. Eurodes tasutav osamaks kantakse Euroopa komisjoni (asjaomasele) pangaarvele.

6. Eesti kannab osamaksuna üle:
oma osamaksuosa 1. maiks või nõude saatmisest alates 30 päeva jooksul, kui komisjon on nõude saatnud enne 1. aprilli;
Phare-programmi alusel rahastatava osa 1. maiks või Eestisse raha laekumisest alates 30 päeva jooksul.

7. Osamaksu tasumisega viivitamise korral maksab Eesti intressi iga hilinemispäeva eest. Intressimäära suurus sõltub Euroopa Keskpangas sel päeval kehtivast euro-tehingute määrast, mida suurendatakse 1,5 protsendi võrra.

 

Lisa II


EUROOPA ÜHENDUSTE PRIVILEEGIDE JA IMMUNITEETIDE PROTOKOLL
Koostatud 8. aprillil 1965. a Brüsselis


Kõrged lepinguosalised,

võttes arvesse, et kooskõlas Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu artikliga 28 on kõnealustel ühendustel ja Euroopa Investeerimispangal liikmesriikide territooriumil oma ülesannete täitmiseks vajalikud privileegid ja immuniteedid,

on leppinud kokku järgmistes sätetes, mis lisatakse kõnealusele lepingule.

I peatükk
EUROOPA ÜHENDUSTE OMAND, VARA JA TEGEVUS

Artikkel 1

Ühenduste ruumid ja ehitised on puutumatud. Nende suhtes ei saa rakendada läbiotsimist, rekvireerimist, konfiskeerimist ega eksproprieerimist. Ühenduste omandi ja vara suhtes ei kehti Euroopa Kohtu loata ükski haldus- ega õiguslik piirang.

Artikkel 2

Ühenduste arhiivid on puutumatud.

Artikkel 3

Ühendused, nende vara, tulud ja muu omand on vabastatud kõikidest otsestest maksudest.

Alati kui võimalik, võtavad liikmesriikide valitsused asjakohased meetmed, et hüvitada või tagastada vallas- ja kinnisvara hinnas sisalduvad kaudsed maksud ja müügimaksud, kui ühendused teevad ametlikuks kasutuseks ulatuslikke oste, mille hind sisaldab selliseid makse. Neid sätteid ei kohaldata, kui nende mõjul ühenduste piires kahjustataks konkurentsi.

Vabastus ei kehti maksude ja tasude suhtes, mis katavad üksnes kommunaalteenuste kulud.

Artikkel 4

Ühendused on vabastatud kõikidest tollimaksudest, impordi- ja ekspordikeeldudest ning impordi- ja ekspordipiirangutest ametlikuks kasutuseks mõeldud kaupade puhul; riigi territooriumil, kuhu need kaubad on selliselt imporditud, ei võõrandata neid tasu eest ega tasuta, välja arvatud tingimustel, mille on heaks kiitnud selle riigi valitsus.

Samuti on ühenduste väljaanded vabastatud tollimaksudest, impordi- ja ekspordikeeldudest ning impordi- ja ekspordipiirangutest.

Artikkel 5

Euroopa Söe- ja Teraseühendus võib vallata mis tahes laadi valuutat ning hallata oma arveid mis tahes valuutas.

II peatükk
SIDE JA REISILUBA (LAISSEZ-PASSER)

Artikkel 6

Ühenduste institutsioonidele võimaldatakse ametlikuks sidepidamiseks ja kõikide oma dokumentide edastamiseks iga liikmesriigi territooriumil sama kord, mille see riik tagab diplomaatilistele esindustele.

Ühenduste institutsioonide ametlikku kirjavahetust ja muid ametlikke teateid ei tsenseerita.

Artikkel 7

1. Ühenduste institutsioonide presidendid võivad ühenduste institutsioonide liikmetele ja teenistujatele väljastada nõukogu kehtestatud vormis reisiloa (laissez-passer), mida liikmesriikide ametiasutused tunnustavad kehtiva reisidokumendina. Neid reisilube väljastatakse ametnikele ja muudele teenistujatele tingimustel, mis on sätestatud ühenduste ametnike personalieeskirjas ja muude teenistujate teenistustingimustes.

Komisjon võib sõlmida lepinguid nende reisilubade tunnustamiseks kehtivate reisidokumentidena kolmandate riikide territooriumil.

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseni kohaldatakse nende institutsioonide liikmete ja teenistujate suhtes, kelle valduses on käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval Euroopa Söe- ja Teraseühenduse privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 6 ettenähtud reisiluba, nimetatud artikli sätteid.

III peatükk
EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi istungipaika sõitvate või sealt lahkuvate Euroopa Parlamendi liikmete vaba liikumise suhtes ei kehtestata ühtegi haldus- ega muud piirangut.

Tolli- ja valuutakontrolli suhtes võimaldatakse Euroopa Parlamendi liikmetele:
a) nende oma valitsuse poolt samad soodustused, mis välismaal ajutisel ametilähetusel olevatele kõrgetele ametnikele;
b) teiste liikmesriikide valitsuste poolt samad soodustused, mis välisriikide valitsuste esindajatele ajutisel ametilähetusel.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 10

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:
a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;
b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Parlamendiliikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust tühistada oma liikme immuniteet.

IV peatükk
EUROOPA ÜHENDUSTE INSTITUTSIOONIDE TÖÖS OSALEVAD LIIKMESRIIKIDE ESINDAJAD

Artikkel 11

Ühenduste institutsioonide töös osalevatele liikmesriikide esindajatele, nende nõuandjatele ja tehnilistele asjatundjatele võimaldatakse oma kohustusi täites ning kohtumispaika ja sealt tagasi sõites tavapärased privileegid, immuniteedid ja soodustused.

Käesolev artikkel kehtib samuti ühenduste konsultatiivorganite kohta.

V peatükk
EUROOPA ÜHENDUSTE AMETNIKUD JA MUUD TEENISTUJAD

Artikkel 12

Iga liikmesriigi territooriumil on ühenduste ametnikel ja muudel teenistujatel nende kodakondsusest olenemata järgmised privileegid ja immuniteedid:
a) kohtulik puutumatus ametiülesannete täitmisel sooritatud tegude, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes, kui ei tulene teisiti asutamislepingute sätetest, mis käsitlevad ühelt poolt ametnike ja muude teenistujate vastutust ühenduste ees ning teiselt poolt Euroopa Kohtu pädevust vaidlustes ühenduste ning nende ametnike ja muude teenistujate vahel. See immuniteet säilib pärast nende ametist lahkumist;
b) teenistujate, nende abikaasade ja neist sõltuvate pereliikmete puhul ei kehti sissesõidupiirangud ega välismaalaste registreerimise formaalsused;
c) valuutaeeskirjade suhtes on neil samad soodustused, mis tavapäraselt võimaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikele;
d) õigus selles riigis esmakordsel ametisseasumisel tollimaksuvabalt riiki tuua oma mööbel ja muu vallasvara ning õigus oma mööbel ja muu vallasvara tollimaksuvabalt sellest riigist taas välja viia, kui nende ametikohustused selles riigis lõpevad; mõlemal juhul vastavalt tingimustele, mida peab vajalikuks selle riigi valitsus, kus seda õigust kasutatakse;
e) õigus tollimaksuvabalt riiki tuua isiklikuks kasutamiseks mõeldud auto, mis on omandatud riigis, kus nad viimati elasid, või riigis, mille kodakondsed nad on, selle riigi siseturul valitsevate tingimuste kohaselt, ning see auto tollimaksuvabalt sellest riigist taas välja viia; mõlemal juhul vastavalt tingimustele, mida peab vajalikuks asjaomase riigi valitsus.

Artikkel 13

Kooskõlas tingimuste ja menetlusega, mille on kinnitanud nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal, on ühenduste ametnikud ja muud teenistujad kohustatud maksma ühendustele maksu töö- ja muudelt tasudelt, mida ühendused neile maksavad.

Töö- ja muud tasud, mida ühendused neile maksavad, on vabastatud riigimaksudest.

Artikkel 14

Tulumaksu, omandimaksu ja pärandimaksu rakendamisel ning ühenduste liikmesriikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimist käsitlevate konventsioonide kohaldamisel loetakse, et ühenduste ametnikud ja muud teenistujad, kes üksnes oma kohustuste täitmiseks ühenduste teenistuses asuvad elama liikmesriigi territooriumile, mis nende ühenduste teenistusse astudes ei ole maksustav elukohariik, nii nende tegelikus elukohariigis kui ka maksustavas elukohariigis on säilitanud oma elukoha viimati nimetatud riigis, tingimusel et see riik on ühenduste liige. See säte kehtib ka abikaasa kohta, kui abikaasa ei tegutse iseseisvalt tasustataval töökohal, ning käesolevas artiklis nimetatud isikute ülalpidamisel ja hoole all olevate laste kohta.

Eelmises lõigus nimetatud isikutele kuuluv vallasvara, mis asub selle riigi territooriumil, kus nad viibivad, on selles riigis vabastatud pärandimaksust; pärandimaksu suurust määrates loetakse selline vara nende isikute maksustavas elukohariigis asuvaks, arvestades kolmandate riikide õigusi ja topeltmaksustamist käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide võimalikku kohaldamist.

Käesoleva artikli sätete kohaldamisel ei arvestata sellist elukohta, mis on seotud üksnes kohustuste täitmisega muude rahvusvaheliste organisatsioonide teenistuses.

Artikkel 15

Nõukogu kinnitab komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt ühenduste ametnike ja muude teenistujate sotsiaalkindlustustagatiste kava.

Artikkel 16

Komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist teiste asjaomaste institutsioonidega määrab nõukogu kindlaks ühenduste ametnike ja muude teenistujate kategooriad, kelle kohta osaliselt või täielikult kehtivad artikli 12, artikli 13 teise lõigu ja artikli 14 sätted.

Liikmesriikide valitsustele teatatakse korrapäraselt sellistesse kategooriatesse kuuluvate ametnike ja muude teenistujate nimed, ametinimetused ja aadressid.

VI peatükk
EUROOPA ÜHENDUSTE JUURDE AKREDITEERITUD KOLMANDATE RIIKIDE ESINDUSTE PRIVILEEGID JA IMMUNITEEDID

Artikkel 17

Liikmesriik, mille territooriumil on ühenduste institutsiooni asukoht, annab kolmandate riikide esindustele, mis on akrediteeritud ühenduste juurde, tavapärased diplomaatilised immuniteedid ja privileegid.

VII peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 18

Ühenduste ametnikele ja muudele teenistujatele antakse privileegid, immuniteedid ja soodustused üksnes ühenduste huvides.

Iga ühenduste institutsioon peab ametnikule või muule teenistujale antud immuniteedi tühistama alati, kui kõnealune institutsioon leiab, et sellise immuniteedi tühistamine ei ole vastuolus ühenduste huvidega.

Artikkel 19

Käesoleva protokolli kohaldamisel teevad ühenduste institutsioonid koostööd asjaomaste liikmesriikide vastutavate ametiasutustega.

Artikkel 20

Artiklid 12–15 ja 18 on kohaldatavad komisjoni liikmete suhtes.

Artikkel 21

Artiklid 12–15 on kohaldatavad Euroopa Kohtu kohtunike, kohtujuristide, kohtusekretäri ja nõunike suhtes, ilma et eelöeldu piiraks Euroopa Kohtu põhikirja protokolli kohtunike ja kohtujuristide kohtulikku puutumatust käsitleva artikli 3 sätete kohaldamist.

Artikkel 22

Ilma et see piiraks Euroopa Investeerimispanga põhikirja käsitleva protokolli sätete kohaldamist, kohaldatakse käesolevat protokolli ka Euroopa Investeerimispanga, selle organite liikmete, selle personali ning selle tegevuses osalevate liikmesriikide esindajate suhtes.

Peale selle on Euroopa Investeerimispank vabastatud mis tahes kujul maksustamisest või muust sellelaadsest kohustusest tema kapitali suurenemise korral ning mitmesugustest formaalsustest, mida võidakse sellega siduda riigis, kus on kõnealuse panga alaline asukoht.

Samamoodi ei anna Euroopa Investeerimispanga tegevuse lõpetamine või likvideerimine alust maksustamiseks. Kõnealust panka ja selle institutsioonide põhikirjalist tegevust ei maksustata käibemaksuga.

Artikkel 23

Käesolevat protokolli kohaldatakse ka Euroopa Keskpanga, selle organite liikmete ja selle personali suhtes, piiramata Euroopa Keskpankade Süsteemi ning Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli sätete kohaldamist.

Peale selle on Euroopa Keskpank vabastatud mis tahes kujul maksustamisest või muust sellelaadsest kohustusest tema kapitali mis tahes suurenemise korral ning mitmesugustest formaalsustest, mida võidakse sellega siduda riigis, kus on kõnealuse panga alaline asukoht.

Kõnealuse panga ja selle organite tegevust, mis on kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ning Euroopa Keskpanga põhikirjaga, ei maksustata käibemaksuga.

Eespool olevad sätted kehtivad ka Euroopa Rahainstituudi suhtes. Tema tegevuse lõpetamine või likvideerimine ei loo alust mingiks maksustamiseks.

Sõlmitud ühe tuhande üheksasaja kuuekümne viienda aasta aprillikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Paul Henri SPAAK
Amintore FANFANI
Kurt SCHMÜCKER
Pierre WERNER
Maurice COUVE de MURVILLE
J. M. A. H. LUNS

 

AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ESTONIA
CONCERNING THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF ESTONIA TO THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY
AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK


The European Community of the one part,

and the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “Estonia”, of the other part,

Taking into account Estonia’s application for participation in the European Environment Agency already before accession,

Recalling that the Luxembourg European Council (December 1997) made participation in the Community programmes and agencies a way of stepping up the pre-accession strategy for the central and eastern European countries,

Taking into account the Council Regulation 1210/901 as amended by Council Regulation 933/19992, on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network,

Recognising the fact that Estonia’s ultimate objective is to become a member of the European Union, and that the participation in the European Environment Agency will help Estonia achieve this objective,

Have agreed as follows:

Article l

Estonia shall participate fully in the European Environment Agency, hereinafter referred to as the ‘Agency’, and the European Environment Information and Observation Network (EIONET), as set up in Council Regulation (EEC) No. 1210/90 amended by Council Regulation 933/99.

Article 2

Estonia shall contribute financially to the activities referred to under Article 1 (Agency and EIONET) in accordance to the following:
– The contribution will progressively increase in a 3-year period during which the activities will be phased in by Estonia. The financial contributions required are:
– Year l € 50 000;
– Year 2 € 63 000;
– Year 3 € 77 000.
From the fourth year of the coming into force of this Agreement Estonia has to bear the full cost of its financial contribution, i.e.€  77 000.
– For the first 3-year period Estonia may partially use Community assistance to pay the contribution to the Agency with a maximum of Phare contribution of 75% in year 1, 60% in year 2 and 50% in year 3.
From the fourth year the full cost of its financial contribution in the Agency shall be fully covered by Estonia.

The further terms and conditions on the Financial Contribution of Estonia are set out in Annex I to this Agreement, which shall form an integral part to it.

Article 3

Estonia shall participate fully, without the right to vote, in the Agency Management Board and shall be associated with the work of the Scientific Committee of the Agency.

Article 4

Estonia shall, within three months from the entry into force of this Agreement, inform the Agency of the main component elements of its national information networks as set out in Article 4(2) of Council Regulation (EEC) No. 1210/90 as amended by Council Regulation 933/1999.

Article 5

Estonia shall in particular designate from among the institutions referred to in Article 4 or from among other organisations established in its territory a “national focal point” for coordinating and/or transmitting the information to be supplied at national level to the Agency and to the institutions or bodies forming part of the EIONET, including the topic centres referred to under Article 6.

Article 6

Estonia may also, within the period laid down in Article 4, identify the institutions or other organisations established in its territory, which could be specifically entrusted with the task of co-operating with the Agency as regards certain topics of particular interest. An institution thus identified should be in a position to conclude an agreement with the Agency to act as a topic centre of the network for specific tasks. These centres shall co-operate with other institutions, which form part of the network.

Article 7

Within three months of receiving the information referred to in Articles 4, 5 and 6, the Management Board of the Agency shall review the main elements of the network to take account of the participation of Estonia.

Article 8

Estonia should provide data according to the obligations and practice established in the Agency work.

Article 9

The Agency may agree with the institutions or bodies designated by Estonia and which form part of the network, as referred to in Articles 4, 5 and 6, upon the necessary arrangements, in particular contracts, for successfully carrying out the tasks which it may entrust to them.

Article 10

Environmental data supplied to or emanating from the Agency may be published and shall be made accessible to the public, provided that confidential information is afforded the same degree of protection in Estonia as it is afforded within the Community.

Article 11

The Agency shall have legal personality in Estonia and it shall enjoy in Estonia the most extensive legal capacity accorded to legal persons under its laws.

Article 12

Estonia shall apply to the Agency the Protocol of Privileges and Immunities of the European Communities, which, as annex II to this Agreement, shall form an integral part thereof.

Article 13

By way of derogation from Article 12(2)(a) of the Council Regulation 259/68 on Staff Regulations of officials and the conditions of employment of other servants of the European Communities3, nationals of Estonia enjoying their full rights as citizens may be engaged under contract by the Executive Director of the Agency.

Article 14

The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under the Agreement. They shall see to it that the objectives set out in the Agreement are attained.

Article 15

This Agreement is concluded for an unlimited period until Estonia will become a member of European Union. Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall cease to apply six months after the date of such notification.

Article 16

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaties establishing the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other hand, to the territory of Estonia.

Article 17

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Greek, Portuguese and Estonian languages, each of these texts being equally authentic.

Article 18

This Agreement will be approved by the Parties in accordance with their own procedures. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the last Party has notified the first Party that its procedures have been completed.

____________
1 OJ L120, 11/05/1990 p. 0001–0006.
2 OJ L 117, 05/05/1999 p. 0001–0004.
3 OJL56,4.3.1968.

 

Annex I

FINANCIAL CONTRIBUTION OF ESTONIA TO THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY


1. The financial contribution to be paid by Estonia to the budget of the European Union to participate in the European Environment Agency will be in
– Year 1 of participation € 50 000;
– Year 2 of participation € 63 000;
– Year 3 of participation € 77 000.

From the fourth year Estonia has to bear the full cost of its financial contribution, i.e. €  77 000.

2. For the first 3-year period Estonia may partially use Community assistance to pay the contribution to the European Environment Agency with a maximum of Phare contribution of 75% in year 1, 60% in year 2 and 50% in year 3. Subject to a Phare separate programming procedure, the requested Phare funds will be transferred to Estonia by means of a separate Financing Memorandum.

The remaining part of the contribution will be covered by Estonia. From the fourth year the full cost of participation in the Agency shall be fully covered by Estonia.

3. The contribution of Estonia will be managed in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.

Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Estonia for the purposes of taking part in the European Environment Agency activities or meetings related to the implementation of the Agency’s work programme shall be reimbursed by the European Environment Agency on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for the Member States of the European Union.

4. After the entry into force of this Agreement and at the beginning of each following year, the Commission will send to Estonia a call for funds corresponding to its contribution to the European Environment Agency under this Agreement. For the first calendar year of its participation Estonia will pay a contribution calculated from the date of participation to the end of the year on a pro rata basis. For the following years the contribution will be in accordance to this Agreement.

5. This contribution shall be expressed in EURO and paid into an EURO bank account of the European Commission.

6. Estonia will pay its contribution according to the call for funds:

For its own part by 1 May provided that the call for funds is sent by the Commission before 1 April, or at the latest in a period of 30 days after the call for funds is sent.

For the Phare part by 1 May provided that the corresponding amounts have been sent to Estonia by this time, or at the latest in a period of 30 days after these funds have been sent to Estonia.

7. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of interest by Estonia on the outstanding amount from the due date. The interest rate corresponds to the rate applied by the European Central Bank, on the due date, for its operations in EURO, increased by 1.5 percentage points.

 

Annex II

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES


The High Contracting Parties,

Considering that, in accordance with Article 28 of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, these Communities and the European Investment Bank shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks,

Have agreed upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty.


Chapter I
PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 1

The premises and buildings of the Communities shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation. The property and assets of the Communities shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorization of the Court of Justice.

Article 2

The archives of the Communities shall be inviolable.

Article 3

The Communities, their assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.

The governments of the Member States shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property, where the Communities make, for their official use, substantial purchases the price of which includes taxes of this kind. These provisions shall not be applied, however, so as to have the effect of distorting competition within the Communities.

No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

Article 4

The Communities shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles intended for their official use: articles so imported shall not be disposed of, whether or not in return for payment, in the territory of the country into which they have been imported, except under conditions approved by the government of that country.

The Communities shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on import and exports in respect of their publications.

Article 5

The European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.


Chapter II
COMMUNICATIONS AND LAISSEZ PASSER

Article 6

For their official communications and the transmission of all their documents, the institutions of the Communities shall enjoy in the territory of each Member State the treatment accorded by that State to diplomatic missions.

Official correspondence and other official communications of the institutions of the Communities shall not be subject to censorship.

Article 7

1. Laissez passer in a form to be prescribed by the Council, which shall be recognized as valid travel documents by the authorities of the Member States, may be issued to members and servants of the institutions of the Communities by the Presidents of these institutions. These laissez passer shall be issued to officials and other servants under conditions laid down in the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the Communities.

The Commission may conclude agreements for these laissez passer to be recognized as valid travel documents within the territory of third countries.

2. The provisions of Article 6 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Coal and Steel Community shall, however, remain applicable to members and servants of the institutions who are at the date of entry into force of this Treaty in possession of the laissez passer provided for in that Article, until the provisions of paragraph 1 of this Article are applied.


Chapter III
MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 8

No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement of Members of the European Parliament travelling to or from the place of meeting of the European Parliament.

Members of the European Parliament shall, in respect of customs and exchange control, be accorded:
a. by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official missions;
b. by the government of other Member States, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 9

Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties.

Article 10

During the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy:
a. in the territory of their own State, the immunities accorded to members of their parliament;
b. in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.

Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of one of its Members.


Chapter IV
REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES TAKING PART IN THE WORK
OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 11

Representatives of Member States taking part in the work of the institutions of the Communities, their advisers and technical experts shall, in the performance of their duties and during their travel to and from the place of meeting, enjoy the customary privileges, immunities and facilities.

This Article shall also apply to members of the advisory bodies of the Communities.


Chapter V
OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 12

In the territory of each Member State and whatever their nationality, officials and other servants of the Communities shall:
a. subject to the provisions of the Treaties relating, on the one hand, to the rules on the liability of officials and other servants towards the Communities and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court in disputes between the Communities and their officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;
b. together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;
c. in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same facilities as are customarily accorded to officials of international organizations;
d. enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country concerned, and the right to re-export free of duty their furniture and effects, on termination of their duties in that country, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country in which this right is exercised;
e. have the right to import free of duty a motor car for their personal use, acquired either in the country of their last residence or in the country of which they are nationals on the terms ruling in the home market in that country, and to re-export it free of duty, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country concerned.

Article 13

Officials and other servants of the Communities shall be liable to a tax for the benefit of the Communities on salaries, wages and emoluments paid to them by the Communities, in accordance with the conditions and procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the Commission.

They shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Communities.

Article 14

In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Member States of the Communities, officials and other servants of the Communities who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Communities, establish their residence in the territory of a Member State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Communities, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a member of the Communities. This provision shall also apply to a spouse, to the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

Movable property belonging to persons referred to in the preceding paragraph and situated in the territory of the country where they are staying shall be exempt from death duties in that country; such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of the performance of duties in the service of other international organizations shall not be taken into consideration in applying the provisions of this Article.

Article 15

The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission, lay down the scheme of social security benefits for officials and other servants of the Communities.

Article 16

The Council shall, acting on a proposal from the Commission and after consulting the other institutions concerned, determine the categories of officials and other servants of the Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13, and Article 14 shall apply, in whole or in part.

The names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the Member States.


Chapter VI
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD COUNTRIE
S ACCREDITED TO THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 17

The Member State in whose territory the Communities have their seat shall accord the customary diplomatic immunities and privileges to missions of third countries accredited to the Communities.


Chapter VII
GENERAL PROVISIONS

Article 18

Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Communities solely in the interests of the Communities.

Each institution of the Communities shall be required to waive the immunity accorded to an official or other servant wherever that institution considers that the waiver of such immunity is not contrary to the interests of the Communities.

Article 19

The institutions of the Communities shall, for the purpose of applying this Protocol, cooperate with the responsible authorities of the Member States concerned.

Article 20

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to Members of the Commission.

Article 21

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to the Judges, the Advocates General, the Registrar and the Assistant Rapporteurs of the Court of Justice, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocols on the Statute of the Court of Justice concerning immunity from legal proceedings of Judges and Advocates General.

Article 22

This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the members of its organs, to its staff and to the representatives of the Member States taking part in its activities, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.

The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat.

Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition. Finally, the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with its Statute shall not be subject to any turnover tax.

Article 23*

This Protocol shall also apply to the European Central Bank, to the members of its organs and to its staff, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank.

The European Central Bank shall, in addition, be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat. The activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall not be subject to any turnover tax.

The above provisions shall also apply to the European Monetary Institute. Its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

Done at Brussels this eighth day of April in the year one thousand nine hundred and sixty five.

* Article inserted by Article 9, paragraph 5 of the Treaty of Amsterdam.

Paul Henri SPAAK
Amintore FANFANI
Kurt SCHMÜCKER
Pierre WERNER
Maurice COUVE de MURVILLE
J. M. A. H. LUNS

 

Õiend
Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json