Teksti suurus:

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 102, 1657

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.07.2004 nr 94

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravikindlustuse andmekogusse kantud kindlustatud isikule Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi (edaspidi ravikindlustuskaart) ja Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi (edaspidi asendussertifikaat) väljastamise tingimused ja kord.

§ 2. Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat

Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat antakse välja kooskõlas Võõrtöötajate Sotsiaalse Kindlustatuse Halduskomisjoni 18. juuni 2003. a otsuse nr 189 (ELT L 276, 27.10.2003, lk 1–3), mille eesmärk on võtta kasutusele Euroopa ravikindlustuskaart nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 rakendamiseks vajalike vormide asendamiseks seoses tervishoiuteenuste kättesaadavusega ajutisel viibimisel mõnes muus liikmesriigis kui pädev riik või elukohariik, artiklis 6 ja 18. juuni 2003. a otsuses nr 190 (ELT L 276, 27.10.2003, lk 4–18) Euroopa ravikindlustuskaardile esitava tehnilise spetsifikatsiooni kohta, esitatud nõuetega.

§ 3. Ravikindlustuskaardi taotlemine ja väljastamine

(1) Ravikindlustuskaardi saamiseks tuleb haigekassa piirkondlikule osakonnale (edaspidi haigekassa) edastada sellekohane taotlus paberkandjal või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

(2) Haigekassale esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) isiku, kellele ravikindlustuskaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) ravikindlustuskaardi väljastamiseks taotleja elukoha aadress Eestis või soovitav ravikindlustuskaardi väljastamise koht (haigekassa piirkondlik osakond);
3) taotluse esitamise kuupäev;
4) taotleja allkiri.

(3) Kui taotluse esitab isiku seaduslik esindaja, siis tuleb taotlusse lisaks lõikes 2 sätestatud andmetele lisada ka seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

(4) Haigekassa:
1) registreerib taotluse haigekassa poolt kehtestatud korras;
2) kontrollib taotluse vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

(5) Kui taotluses esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa taotluse esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja, selgitades taotlejale, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib haigekassa jätta taotluse läbi vaatamata.

(6) Taotlus vaadatakse läbi ja ravikindlustuskaart väljastatakse 10 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 4. Asendussertifikaadi taotlemine ja väljastamine

(1) Ravikindlustuskaardi kaotamisel või varguse korral ja teistel analoogsetel juhtudel või kui isikul on vaja reisida Euroopa Liidu liikmesriiki lühema aja kestel kui ravikindlustuskaardi väljastamiseks kuluv aeg, väljastatakse kindlustatud isiku või tema esindaja taotlusel asendussertifikaat.

(2) Haigekassa väljastab kindlustatuse olemasolu tõendava dokumendina asendussertifikaadi ka juhul, kui ravikindlustuse andmekogusse kantud andmete kohaselt lõpeb isiku kindlustuskaitse (edaspidi isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus) kolme kuu jooksul ravikindlustuskaardi saamiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.

(3) Lõikes 1 nimetatud juhul peab taotleja asendussertifikaadi saamiseks esitama haigekassale vabas vormis sellekohase taotluse, milles on märgitud isiku, kellele asendussertifikaati taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Asendussertifikaat väljastatakse taotleja valitud haigekassa piirkondlikus osakonnas või saadetakse taotleja elukoha aadressil Eestis.

(4) Asendussertifikaadi väljastamisel lõikes 2 nimetatud juhul kohaldatakse §-s 3 ravikindlustuskaardi taotlemisele ja väljastamisele kehtestatud nõudeid.

§ 5. Ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi kehtivusaeg

(1) Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 15-aastasele isikule kehtivusajaga viis aastat, kuid mitte kauemaks kui tema 15-aastaseks saamiseni.

(2) Vähemalt 15-aastasele isikule väljastatakse ravikindlustuskaart kehtivusajaga üks aasta, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus.

(3) Asendussertifikaat väljastatakse kehtivusajaga kolm kuud, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus.

Minister Marko POMERANTS

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json