Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 102, 1658

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Vastu võetud 22.07.2004 nr 95

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 1660; 2003, 75, 1102) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutist vabastust, kirjutatakse välja üks töövõimetusleht.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Haigusleht vormistatakse järgnevana ka juhul, kui «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.

(22) Lõikes 21 nimetatud juhul vormistatakse järgnev haigusleht:
1) alates välisriigi arsti tõendil märgitud viimasest tervishoiuteenuse osutamise kuupäevast või ravi lõppemise eeldatavast kuupäevast;
2) alates isiku läbivaatuse kuupäevast, kui välisriigi arsti tõendile märgitud ravi lõppemise eeldatav kuupäev on hilisem kindlustatud isiku Eestis läbivaatuse kuupäevast.»;

3) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Järgnevale haiguslehele kantakse esmase haiguslehe väljakirjutamise või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi alustamise kuupäev.»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

« (121) Ajutiselt töövõimetule kindlustatud isikule statsionaarse taastusraviteenuse osutamisel väljastatakse talle esmane töövõimetusleht, kui pere- või eriarsti saatekirjale ei ole märgitud esmase töövõimetuslehe väljaandmise kuupäeva ja numbrit.»;

5) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kooskõlas «Puhkuseseaduse» (RT I 2001, 42, 233; 2002, 61, 375; 62, 377; 2003, 82, 549) §-s 27 sätestatuga kirjutatakse sünnitusleht rasedale välja 140 kalendripäevaks, mitmikute sünni või tüsistusega sünnituse korral 154 kalendripäevaks.»;

6) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kui sünnitus toimub enne sünnituslehe väljakirjutamist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, kirjutatakse sünnitusleht välja alates sünnitamise päevast 140 kalendripäevaks, mitmikute sünni või tüsistusega sünnituse korral 154 kalendripäevaks.»;

8) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud joobeseisundist, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.»;

9) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõna «hooldatav» sõnaga «põetatav»;

10) paragrahvi 10 lõikes 6 esitatud tabelit täiendatakse pärast andmevälja nimetusega «Ravi eiramised:» uue andmeväljareaga järgmises sõnastuses:

Haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks Märgitakse tähisega «×», kui kindlustatud isiku haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks.

11) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisas oleva vormiga.

§ 2. Määruse § 1 punkt 11 jõustub 1. septembril 2004. a.

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 ««Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid»
lisa 3

/otsingu_soovitused.json