Teksti suurus:

Heategevusühingu heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1681

Heategevusühingu heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 21.07.2004 nr 123

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 38 lõike 4 ja Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad sekkumiskorra ning turult tagasivõtmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (ELT L 16, 23.01.2004, lk 3–19), artikli 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse turult tagasivõetud puu- ja köögivilja jagamist taotleva heategevusühingu (edaspidi taotleja) heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Heakskiidu saamiseks esitab taotleja PRIA-le lisas toodud vormi kohase taotluse PRIA veebilehel väljakuulutatud ajal.

  (2) Koos taotlusega esitab taotleja enda põhikirja koopia.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  PRIA vaatab taotluse läbi ja kontrollib kohapeal taotluses esitatud andmete vastavust Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ artiklis 21 sätestatud nõuetele 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kontrolli tulemused esitatakse Põllumajandusministeeriumile 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

§ 4.   Taotleja heakskiitev otsus ja teavitamine

  (1) Taotleja heakskiidu või heakskiitmata jätmise otsuse teeb Põllumajandusministeerium 15 tööpäeva jooksul alates PRIA-st kontrolli tulemuste saamisest.

  (2) Heakskiidetud taotlejate nimed avaldatakse Põllumajandusministeeriumi ja PRIA veebilehel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.   Andmete säilitamine

  Taotlusi ja nendega seonduvaid dokumente säilitatakse kümme aastat.

Ester TUIKSOO
Minister

Toomas KEVVAI
Põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json