Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1679

Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid

Vastu võetud 21.07.2004 nr 121

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 38 lõigete 2 ja 5 ning Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad sekkumiskorra ning turult tagasivõtmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (ELT L 16, 23.01.2004, lk 3–19), artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 2, artikli 11, artikli 14 lõigete 2 ja 3 ja artikli 15 lõike 6 punkti b alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu (edaspidi taotleja) poolt puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid.

§2. Turult tagasivõtmisest teavitamine ja tagasivõtmise kinnitamine

(1) Taotleja teavitab puu- ja köögivilja turult tagasivõtmisest PRIA-t ja Taimetoodangu Inspektsiooni vähemalt 48 tundi enne turult tagasivõtmist lisas 1 toodud vormi kohase teatega, mis on täidetud kolmes eksemplaris.

(2) PRIA määrab Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ artikli 6 lõike 3 punktide a ja b alusel viivitamata pärast lõikes 1 nimetatud teate saamist turult tagasivõetud puu- ja köögivilja koguse, kontrollib puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele ja kogusele ning ja teavitab sellest Taimetoodangu Inspektsiooni vähemalt 24 tundi enne turult tagasivõtmist.

(3) Kui PRIA teeb kontrolli Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ artikli 6 lõike 3 punkti b kohaselt, teavitab ta sellest taotlejat 24 tunni jooksul alates teate saamisest.

(4) Turult tagasivõetud puu- ja köögivilja kontrolli tulemused kannab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik § 2 lõikes 2 nimetatud teatele ning saadab selle viivitamata faksi teel PRIA-le.

(5) Teate esimese eksemplari saadab Taimetoodangu Inspektsioon PRIA-le posti teel kolme tööpäeva jooksul puu- ja köögivilja kontrollist arvates, teine jääb Taimetoodangu Inspektsioonile ja kolmas antakse vahetult pärast kontrolli üle taotlejale.

(6) Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku lõikes 4 nimetatud kontrolli tulemuste põhjal teeb PRIA otsuse puu- ja köögivilja turult tagasivõtu kohta ning teavitab sellest taotlejat 24 tunni jooksul arvates otsuse tegemisest. Väljavõte otsusest saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§3. Tagasivõtuhüvitise taotlemine ja tagasivõtuhüvitise juurdemakse

(1) Turult tagasivõetud puu- ja köögivilja tagasivõtuhüvitise saamiseks esitab taotleja PRIA-le lisades 2, 3 ja 4 toodud vormi kohase taotluse vähemalt kahe kuu jooksul tagasivõetud koguste kohta.

(2) Turult tagasivõetud puu- ja köögivilja tagasivõtuhüvitise juurdemakse võib olla kuni 80% selle toote kohta maksimaalselt lubatud määrast.

§4. Teave tagasivõetud puu- ja köögivilja kohta

(1) Teave turult tagasivõetud puu- ja köögivilja koguste, jagamise ja tagasivõtuhüvitise taotlemise kohta avaldatakse PRIA veebilehel.

(2) Tagasivõetud puu- ja köögiviljaga seotud pakkumised avaldatakse lisaks lõikes 1 nimetatud teabele Põllumajandusministeeriumi ning nende ministeeriumide veebilehel, kelle valitsusalas on asutused, kellele pakkumised on ette nähtud.

§5. Puu- ja köögivilja kasutamiseks ja jagamiseks taotlemise kord

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 38 lõikes 3 nimetatud heategevusühing esitab puu- ja köögivilja jagamiseks lisas 5 toodud vormi kohase taotluse PRIA-le.

(2) Sotsiaal-, haridus-, ravi- ja kinnipidamisasutus ning loomaaed esitavad puu- ja köögivilja kasutamiseks PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

(3) PRIA vaatab taotlused nende esitamise järjekorras läbi ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele ning otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest. PRIA võib otsustamise tähtaega pikendada nelja tööpäeva võrra, kui taotlus ei ole esitatud kiiresti rikneva puu- ja köögivilja jagamise kohta.

§6. Puu- ja köögivilja töötlemine

(1) PRIA teatab tähtaja, milleni võivad Euroopa Komisjoni määruse 103/2004/EÜ artikli 10 lõikes 1 ja artiklis 11 nimetatud isikud teavitada töödeldud puu- ja köögivilja vajadusest lisas 7 toodud vormi kohasel teatel.

(2) Turult tagasivõetud puu- ja köögivilja töötleja leidmiseks kuulutab PRIA välja vähempakkumise.

(3) Avaldus turult tagasivõetud puu- ja köögivilja töötlemiseks esitatakse PRIA-le. Avalduses esitatakse taotleja andmed, pakkumises nõutud andmed ja kinnitus, et taotleja vastab pakkumise tingimustele.

(4) PRIA koostab sobivaima töötlejaga lepingu eelnõu, saadab selle Põllumajandusministeeriumiga kooskõlastatult Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks ja sõlmib töötlejaga lepingu pärast lepingu eelnõu heakskiitmist.

(5) Lepingu sõlminud töötleja esitab tagatise. Tagatise määr maasika, musta sõstra ja vaarika töötlemise korral on viis, muu puu- ja köögivilja korral kaks krooni kilogrammi kohta.

Minister Ester TUIKSOO

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 1

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 2

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 3

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 4

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 5

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 6

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja  käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid»
lisa 7

Põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

 

/otsingu_soovitused.json