Teksti suurus:

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise nõuded ning kord ja eeltunnustamise ja eeltunnustamise toetamise nõuded, taotlemise kord ning taotluste vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1682

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise nõuded ning kord ja eeltunnustamise ja eeltunnustamise toetamise nõuded, taotlemise kord ning taotluste vormid

Vastu võetud 22.07.2004 nr 124

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 36 lõigete 3 ja 4 ning Euroopa Komisjoni määruse 1432/2003/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootjaorganisatsioonide tunnustamise ja tootjaorganisatsioonide eeltunnustamise tingimuste kohta (ELT L 203, 12.08.2003, lk 18–24), artikli 3 lõike 2, artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõike 2, artikli 9 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõigete 1 ja 3, artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõike 2 ning artikli 18 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise nõuded ning kord ja eeltunnustamise ja eeltunnustamise toetamise nõuded, taotlemise kord ning taotluste vormid.

§ 2.  Nõuded tunnustuse taotlejale

  (1) Tunnustust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes vastab Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artiklis 11 sätestatud nõuetele.

  (2) Tootjaorganisatsioonide liit võib tunnustust taotleda, kui tal on vähemalt kuus liiget ja kui ta turustab aasta jooksul vähemalt üheksa miljoni krooni väärtuses tooteid, mille tootmiseks tema liikmed on tunnustatud.

§ 3.  Tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu liikmelisus

  (1) Tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu liige võib organisatsioonist lahkuda iga majandusaasta lõpus. Tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsiooni liitu teavitatakse lahkumisest kirjalikult kuus kuud ette.

  Etteteavitamise aeg võib olla kolm kuud, kui tootjaorganisatsiooni liikmeid on rohkem kui viis.

  (2) Tootjaorganisatsiooni liige võib olla isik, kes ei tooda puu- ja köögivilja ning kelle tegevus on seotud tootjaorganisatsiooni tegevusega või tegevuskava rakendamisega, kui sellega on nõus kõik tootjaorganisatsiooni liikmed.

  (3) Tegevusfondidega seotud küsimustes on hääleõigus ainult tootjast liikmel.

§ 4.  Tootjaorganisatsiooni tegevus

  (1) Tootjaorganisatsioon kuulutab välja avaliku konkursi kolmanda osapoole leidmiseks Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artiklis 11 sätestatud ülesannete täitmiseks. Kolmanda osapoole valikul on hindamiskriteeriumiks madalaim hind või muu poolest majanduslikult soodsaim pakkumine.

  (2) Euroopa Komisjoni määruse 1432/2003/EÜ artikli 9 lõikes 2 sätestatud ülesanded võib täita tootjaorganisatsioonide liit, kui liikmed on asjakohase otsuse hääletamise teel vastu võtnud. Tootjaorganisatsioonide liidu liige põhjendab oma ülesande täitmata jätmist. Tootjaorganisatsiooni tegevuskavasse tehakse muudatus ülesande täitja kohta.

§ 5.  Tunnustamise taotlemine

  (1) Taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase tunnustamise taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) põhikirja koopia;
  2) tegevuskava või selle koopia;
  3) liikmete nimekiri (nimi, toodetavad tooted, kasvupind, millel tootjaorganisatsiooni kaudu turustatavaid tooteid kasvatatakse);
  4) tunnustamistaotlusele eelnenud aasta majandusaruanne;
  5) kinnitus, et tootjaorganisatsioon tasub liikmete asjakohased kulud nõuandeteenusele, mida osutab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2004, 32, 227) § 76 lõikes 2 nimetatud atesteeritud konsulent, tootjaorganisatsiooni eesmärkide saavutamiseks;
  6) kinnitus, et tootjaorganisatsioonil on tehnilised vahendid toodangu ladustamiseks, pakkimiseks ja turustamiseks;
  7) kinnitus, et tootjaorganisatsioon tagab äri- ja raamatupidamiskorralduse.

§ 6.  Taotluse kontrollimine

  PRIA vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning kontrollib nende vastavust toetuse saamise nõuetele.

§ 7.  Eeltunnustamise taotleja

  (1) Tootjaorganisatsioon, keda ei ole tunnustatud ja kes taotleb eeltunnustamist vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artiklile 14, esitab selleks PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Eeltunnustamist võib taotleda tootjaorganisatsioon, kelle liikmed toodavad ja turustavad puu- ja köögivilja Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artikli 11 lõikes 1 loetletud tootekategooriate hulgast.

  (3) Eeltunnustamist võib taotleda tootjaorganisatsioon:
  1) kes järgib Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artikli 11 lõike 1 punktide a, b ja c alapunkti 4 ning punkti d ning artikli 11 lõike 2 punkti b nõudeid;
  2) kellel on vähemalt kolm liiget;
  3) kelle liikmed on eeltunnustamise taotlemisele eelnenud majandusaasta jooksul kokku turustanud vähemalt 1 miljoni krooni väärtuses puu- ja köögivilja Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artikli 11 lõikes 1 loetletud tootekategooriate hulgast;
  4) kelle liikmed on tootnud puu- ja köögivilja vähemalt kaks aastat;
  5) kes on koostanud tunnustuskava vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1432/2003/EÜ artiklile 16;
  6) kes on asutanud tegevusfondi tunnustuskava rakendamiseks.

§ 8.  Tunnustuskava

  (1) Paragrahvi 7 lõike 3 punktis 5 nimetatud tunnustuskava sisaldab järgmisi jaotusi ning kokkuvõtet, kus antakse ülevaade järgmistest punktidest:
  1) tunnustuskava eesmärgid;
  2) tunnustamistingimustele vastavuse saavutamise kirjeldus;
  3) tunnustuskava üksikasjalikud meetmed, mida tuleb kasutada kava eesmärkide saavutamiseks igal kava rakendamise aastal, ning tulude ja kulude analüüs;
  4) turustusvõimaluste analüüs;
  5) tootjaorganisatsiooni juhtimise kirjeldus;
  6) riskifaktorite kirjeldus.

  (2) Lõike 1 punktis 4 osutatud meetmed peavad hõlmama eelkõige Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artikli 11 lõike 2 punktides c ja d sätestatut, koos alljärgnevaga, mida võib rakendada tunnustuskavas toodud tegevuste rakendamise käigus järk-järgult:
  1) kogu oma toodangu turustamine tootjaorganisatsiooni kaudu;
  2) tootmise kavandamine;
  3) müügistrateegia;
  4) turustusketi arendamine ja edendamine;
  5) meetmed toodangu kvaliteedi parandamiseks.

  (3) Tunnustuskavas näidatakse selle rakendamiseks nõutavad hinnangulised investeerimiskulud liigendatult iga meetme kohta ning jagatuna etappidesse rakendamise aastate järgi.

§ 9.  Tunnustuskava esitamine ja kinnitamine

  (1) Taotleja esitab tunnustuskava PRIA-le.

  (2) PRIA kontrollib tunnustuskava vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1432/2003/EÜ artikli 17 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja langetab tunnustuskava suhtes otsuse sama artikli lõikes 1 ettenähtud tähtaja jooksul.

  (3) Tunnustuskava rakendav tootjaorganisatsioon võib taotleda muudatusi tunnustuskavva tingimusel, et kava üldeesmärgid säilivad.

  (4) Tunnustuskava muutmise otsuse teeb PRIA Euroopa Komisjoni määruse 1432/2003/EÜ artikli 18 lõikes 3 ettenähtud aja jooksul. Kui tunnustuskava muudetakse, võib PRIA nõuda lisadokumente.

§ 10.  Eeltunnustamise toetamine

  (1) Eeltunnustamise toetamise eelarveaastal otsustab põllumajandusminister 15. aprilliks.

  (2) Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ artikli 14 lõike 2 punktis a nimetatud eeltunnustamise toetust võib taotleda järgmiste asutamis- ja halduskulude osaliseks katmiseks:
  1) tunnustuskava koostamise eest makstud teenustasud;
  2) põhikirja koostamise eest makstud teenustasud;
  3) turu-uuringute eest makstud teenustasud;
  4) äriregistrisse kandmiseks tehtud toimingute eest makstud tasu;
  5) bürooruumide sisustuse soetamise kulud;
  6) infotehnoloogia (riist- ja tarkvara) soetamise kulud;
  7) raamatupidamisteenuste eest makstud tasud.

  (3) Eeltunnustamise toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

  (4) PRIA hindab ja kontrollib eeltunnustatud tootjaorganisatsiooni toetuse saamise õigust vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1943/2003/EÜ, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ rakenduseeskirjad, mis käsitlevad eeltunnustatud tootjarühmadele toetuse andmist (ELT L 286, 04.11.2003, lk 5–9), artiklites 6 ja 12 sätestatud nõuetele ühe kuu jooksul alates kõigi dokumentide saamisest.

Minister Ester TUIKSOO


Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Lisad 

/otsingu_soovitused.json